Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 21, №4, 2020

Back to issue

Method of transforaminal endoscopic microdiscectomy in the treatment of patients with lumbar herniated disc

Authors: Фіщенко Я.В., Сапоненко А.І., Кравчук Л.Д.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Тактика хірургічного лікування гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта останніми роками значно змінилася. І хоча золотим стандартом вважають мікродискектомію, на сьогодні з’явилися численні методики і їх модифікації, автори яких прагнуть мінімізувати травматичність оперативного доступу, не знижуючи радикальність операції. Мета дослідження: оцінити ефективність трансфорамінальної ендоскопічної мікродискектомії, виділити недоліки й переваги даного методу на основі отриманих результатів і визначити основні показання й протипоказання до даної операції. Матеріали та методи. Обстежено 98 хворих із грижами міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, яким у подальшому було виконано операцію трансфорамінальної ендоскопічної мікродискектомії в клініці хірургії хребта ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» в період із вересня 2018 року по квітень 2019 року. Кількісна і якісна оцінка больового синдрому проводилась за візуальною аналоговою шкалою болю (ВАШ); оцінка якості життя — за опитувальником Oswestry low back pain disability questionaire. Оцінку результатів проведено до операції і через 4 тижні після виконання оперативних втручань. Результати. Застосування ендоскопічної мікродискектомії в лікуванні пацієнтів (n = 98) із грижами міжхребцевих дисків дозволило покращити якість їхнього життя, що підтверджують результати анкетування за Oswestry (зменшення з 42,1 ± 3,2 % до 20,1 ± 2,9 %). При порівнянні передопераційних даних за ВАШ (7,3 ± 1,2 бала) і показників через 4 тижні після операції (1,5 ± 0,9 бала) виявлено значуще покращення рівня болю в пацієнтів у короткостроковій перспективі. Висновки. Серед переваг методики ендоскопічної трансфорамінальної мікродискектомії слід відзначити: мінімальне пошкодження м’яких тканин і мінімальний контакт із нервовими структурами; швидке післяопераційне відновлення; мінімальний ризик інфекційних ускладнень.

Актуальность. Тактика хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника в последние годы значительно изменилась. И хотя золотым стандартом считается микродискэктомия, сегодня появились многочисленные методики и их модификации, авторы которых стремятся минимизировать травматичность оперативного доступа, не снижая радикальности операции. Цель исследования: оценить эффективность трансфораминальной эндоскопической микродискэктомии, выявить недостатки и преимущества данного метода на основании полученных результатов и определить основные показания и противопоказания к данной операции. Материалы и методы. Обследованы 98 больных с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, которым в дальнейшем была выполнена операция трансфораминальной эндоскопической микродискэктомии в клинике хирургии позвоночника ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» в период с сентября 2018 года по апрель 2019 года. Количественная и качественная оценка болевого синдрома проводилась с использованием визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ), оценка качества жизни — по опроснику Oswestry low back pain disability questionaire. Оценку результатов проводили до операции и через 4 недели после операции. Результаты. Применение эндоскопической микро-дискэктомии в лечении пациентов (n = 98) с грыжами межпозвонковых дисков позволило качественно улучшить их жизнь, что подтверждают результаты анкетирования по Oswestry (уменьшение с 42,1 ± 3,2 % до 20,1 ± 2,9 %). При сравнении предоперационных данных по ВАШ (7,3 ± 1,2 балла) и показателей через 4 недели после операции (1,5 ± 0,9 балла) выявлено значимое улучшение уровня боли у пациентов в краткосрочной перспективе. Выводы. Среди преимуществ методики эндоскопической трансфораминальной микродискэктомии следует отметить: минимальное повреждение мягких тканей и минимальный контакт с нервными структурами; быстрое послеоперационное восстановление; минимальный риск инфекционных осложнений.

Background. Surgical treatment for lumbar herniated disc has changed significantly in recent years. And although microdisectomy is considered the “gold standard”, numerous methods and their modifications have appeared today, the authors of which seek to minimize the trauma of surgical access, without reducing the radicality of the operation. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of transforaminal endoscopic microdiscectomy, to identify the disadvantages and advantages of this method based on the results, and to determine the main indications and contraindications for this operation. Materials and methods. Ninety-eight patients with lumbar herniated disc were examined, they subsequently underwent transforaminal endoscopic microdiscectomy in the spine surgery clinic of the State Institution “Institute of Traumatology and Orthopaedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine” from September 2018 to April 2019. Quantitative and qualitative assessment of pain syndrome was carried out using a visual analogue scale, quality of life — with Oswestry low back pain disability questionnaire. Evaluation of the results was carried out before the surgery and 4 weeks after it. Results. The use of endoscopic microdiscectomy in the treatment of patients (n = 98) with lumbar herniated disc made it possible to improve the quality of their life, which is confirmed by the results of the Oswestry survey (a decrease from 42.1 ± 3.2 % to 20.1 ± 2.9 %). When comparing preoperative visual analogue scale data (7.3 ± 1.2 points) and data 4 weeks after surgery (1.5 ± 0.9 points), a significant improvement in the level of pain was revealed in patients in the short terms. Assessing the complications, we noted the following. At the initial stages of the technique development, 2 (2.04 %) patients did not have a complete elimination of hernial protrusion material due to the lack of experience, and a significant sequestration migration along the canal, which led to repeated surgery. In 3 cases (3.06 %) at the L5-S1 level in patients with an asthenic physique, transforaminal access was not possible due to the high location of the iliac wing, which led to an open surgery. In 2 (2.04 %) individuals with the initial manifestations of instability, clinical symptoms of the latter intensified in 6 and 8 months that manifested itself in an increased back pain without neurological deficit, which required transpedicular fixation. In 2 (2.04 %) patients, intraoperative damage to the dura mater occurred. This complication had no effect on the treatment results. Conclusions. Among the advantages of the endoscopic transforaminal microdiscectomy technique one should note minimal soft tissue damage and minimal contact with nerve structures, fast postoperative recovery, minimal risk of infectious complications.


Keywords

грижа диска; трансфорамінальна ендоскопічна мікродискектомія; поперековий остеохондроз

грыжа диска; трансфораминальная эндоскопическая микродискэктомия; поясничный остеохондроз

herniated disc; transforaminal endoscopic microdiscectomy; lumbar osteochondrosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kambin P. Arthroscopic microdiscectomy. Minimal intervention in spinal surgery. Baltimore: Urban and Schwarzenberg, 1991. 148 р.

2. Caspar W. A new surgical procedure for lumbar disc herniation causing less tissue damage through a microsurgical approach. Advances in Neurosurg. 1977. 4. 74-77. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-66578-3_15.

3. Kambin P. History of disc surgery. Arthroscopic microdisc-ectomy. Baltimore, 1991. 8 р.

4. Hoogland T. Transforaminal endoscopic discectomy with forminoplasty for lumbar disc herniation. Surg. Tech. Orthop. 2003. 1-6.

5. Hoogland T., Scheckenbach C. Die endoskopische transforminale diskektomie bei lumbalen bandscheibenforfallen. Orthop. Prax. 1998. Vol. 34. 352-55.

6. Hoogland T., Schubert M., Miklitz B. Transforaminal posterolateral endoscopic discectomy with or without the combination of a low-dose chymopapain: a prospective randomized study in 280 consecutive cases. Spine. 2003. 31. 890-97.

7. Rutten S. Endoscopic lumbar disc surgery. Vieweg U., Grochulla F. (eds) Manual of Spine Surgery. Springler, Heidelberg, New York, Dordreccht, London, 2012. 308 р.

8. Ahn Y., Lee S. Outcome predictors of percutaneous endoscopic lumbar discectomy and thermal annuloplasty for discogenic low back pain. Acta Neurochir. 2010. Vol. 152(10). 1695-702. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s00701-010-0726-2.

9. Wang H., Huang B., Li C., Zhang Z., Wang J., Zheng W., Zhou Y. Learning curve for percutaneous endoscopic lumbar discectomy depending on the surgeon’s training level of minimally invasive spine surgery. Clin. Neurol. Neurosurg. 2013 Oct. 115(10). 1987-91. doi: 10.1016/j.clineuro. 2013.06.008. Epub 2013 Jul 2.

10. Lee S., Kim S.K., Lee S.H. Percutaneous endoscopic lumbar discectomy for migrated disc herniation: classification of disc migration and surgical approaches. Eur. Spine J. 2007. 16. 431-437.

11. Komp M., Hahn P., Oezdemir S. Operation of lumbar zygoapophyseal joint cyst using a full — endoscopic inter-laminar and transforaminal approach: prospective 2-year results of 74 patients. Surg. Innov. 2014. 21. 605-14.

12. Komp M., Hahn P., Oezdemir S. Bilateral decompression of lumbar central stenosis using the full-endoscopic inter-laminar technique: a prospective, randominized, controlled study. Pain Physician. 2015. 18. 61-70.

13. Rutten S., Komp M., Oezdemir S. Current status of full — endoscopic techniques in the surgical treatment of disc herniation and spinal canal stenosis. Chines Journal of Bone and Joint. 2014. 1(3). 571-584.

14. Rutten S., Komp M., Hanh P. et al. Decompression of lumbar lateral spinal stenosis: full — endoscopic, interlaminar technique. Oper. Orthop. Traumatol. 2013. DOI: 10.1007/s00064-012-0195-2.

15. Rutten S. Endoscopic disk and decompression surgery. Haertl R., Korge A. (eds). AO — Spine — Minimally invasive Spine Surgery. Techniques, Evidence, and Controversies. Thieme, Stuttgard, New York. 2012. P. 315-330.

16. Ruetten S., Komp M., Merk H., Godolias G. Recurrent lumbar disc herniation after conventional discectomy: a prospective, randomized study comparing full-endoscopic interlaminar and transforaminal versus microsurgical revision. J. Spinal Disord. Tech. 2009 Apr. 22(2). 122-9. doi: 10.1097/BSD.0b013e318175ddb4.


Back to issue