Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 15, №6, 2020

Back to issue

Situational analysis of primary health care of children in Ukraine

Authors: Антипкін Ю.Г.(1), Волосовець О.П.(2), Лапшин В.Ф.(1), Марушко Р.В.(1), Дудіна О.О.(1)
(1) — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У період політичних та економічних змін, тривалих воєнних дій в Україні виникла низка і медико-екологічних проблем, які становлять загрозу здоров’ю різних груп населення, в першу чергу дітей, стан здоров’я яких є однією з найгостріших соціальних проблем в Україні. Мета: проведення ретроспективного аналізу надання первинної медичної допомоги дитячому населенню України за період 1990–2018 рр. Матеріали та методи. У статті наведено дані ретроспективного аналізу надання первинної медичної допомоги дитячому населенню України за період 1990–2018 рр. за даними державної і галузевої статистики. Застосовано методи системного підходу, статистичну обробку матеріалу, використання графічних зображень. Результати. Проведений аналіз показав, що зміни в ланці первинної медичної допомоги дітям зумовлені станом демографічної ситуації в країні та реформуванням галузі охорони здоров’я. Встановлено, що за роки суверенності в Україні збережена доступність медичних послуг дітям на первинному рівні (11,6 відвідування на 1 дитину на рік), їх профілактична спрямованість, достатнє охоплення лікуванням дітей в умовах денних стаціонарів, повнота виявлення патології при профілактичних оглядах, забезпечено позитивну динаміку грудного вигодовування немовлят. Висновки. В умовах реформування галузі охорони здоров’я, розвитку та впровадження нових медико-організаційних технологій, з одного боку, і дефіциту фахівців педіатричного профілю — з іншого, прийнятною є комбінована модель співпраці сімейних лікарів і педіатрів. Охорона здоров’я дітей має бути визначена як пріоритетний напрямок для забезпечення ефективного фінансування цієї важливої галузі медицини, посилення уваги до відтворення населення та збереження здоров’я покоління, що народжується. На цьому шляху розробка та впровадження державного плану дій «Здоров’я дітей — старт на все життя» буде суттєвим внеском у покращення демографічної ситуації в країні та здоров’я дитячого населення.

Актуальность. В период политических и экономических изменений, длительных военных действий в Украине возник ряд и медико-экологических проблем, которые представляют угрозу для здоровья различных групп населения, в первую очередь детей, состояние здоровья которых является одной из самых острых социальных проблем в Украине. Цель: проведение ретроспективного анализа оказания первичной медицинской помощи детскому населению Украины за период 1990–2018 гг. Материалы и методы. В статье представлены данные ретроспективного анализа оказания первичной медицинской помощи детскому населению в Украине за период 1990–2018 рр. по данным государственной и отраслевой статистики. Применены методы системного подхода, статистическая обработка материала, использованы графические изображения. Результаты. Проведенный анализ показал, что изменения в звене первичной медицинской помощи детскому населению обусловлены состоянием демографической ситуации в стране и реформированием здравоохранения. Установлено, что за годы суверенитета в Украине сохранена доступность медицинских услуг детям на первичном уровне (11,6 посещения на 1 ребенка в год), их профилактическая направленность, достаточный охват лечением детей в условиях дневных стационаров, полнота выявления патологии при профилактических осмотрах, обеспечена положительная динамика грудного вскармливания младенцев. Выводы. В условиях реформирования здравоохранения, развития и внедрения новых медико-организационных технологий, с одной стороны, и дефицита специалистов педиатрического профиля — с другой, приемлемой является комбинированная модель сотрудничества семейных врачей и педиатров. Охрана здоровья детей должна быть определена как приоритетное направление для обеспечения эффективного финансирования этой важной области медицины, усиления внимания к воспроизводству населения и сохранения здоровья поколения, которое рождается. На этом пути разработка и внедрение государственного плана действий «Здоровье детей — старт на всю жизнь» будет существенным вкладом в улучшение демографической ситуации в стране и здоровья детского населения.

Background. During the period of political and economic changes, prolonged war conflict in Ukraine, a number of medical and environmental problems have arose that pose a threat to the health of various groups of the population, especially children, whose health status is one of the major social problems in Ukraine. The purpose of the study was to conduct a retrospective analysis of the provision of primary medical care to the child population of Ukraine for the period of 1990–2018. Materials and methods. The article presents the data from a retrospective analysis of the provision of primary medical care to the child population in Ukraine for the period of 1990–2018 according to state and industry statistics. We have used methods of a systematic approach, statistical processing of the material, graphic images. Results. The analysis showed that changes in the primary care of children are due to the status of the demographic situation in the country and health care reforms. It was found that over the years of sovereignty, the availability of primary care of children (11.6 visits per 1 child per year) was preserved in Ukraine, as well as its preventive orientation, sufficient treatment coverage of children in day care facilities, complete pathology detection during preventive examinations, positive dynamics of breastfeeding of infants. Conclusions. In the context of healthcare reforms, the development and implementation of new medical and organizational technologies, on the one hand, and the shortage of pediatric specialists, on the other hand, a combined model of collaboration between family doctors and pediatricians is reasonable. Children’s health care should be identified as a priority to ensure effective financing of this important area of medicine in order to increase attention to population reproduction and preserving the health of the generation that is born. On this direction, the deve­lopment and implementation of the state action plan “Children’s Health is a Start for a Lifetime” will make a significant contribution to improving the demographic situation in the country and the health of the child population.


Keywords

діти; первинна медична допомога; грудне вигодовування; профілактичні огляди

дети; первичная медицинская помощь; грудное вскармливание; профилактические осмотры

children; primary health care; breastfeeding; preventive examinations


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Здоровые дети — лучшая инвестиция в будущее [Электронный ресурс]. 2012 квітень 12. Режим доступу: https://100spravok.ru/consulting/zdorovye-deti-luchshaja-investicija-v-buduxhee.html

2. Моісеєнко Р.О., Дудіна О.О., Гойда Н.Г. Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей в Україні за період 2011–2015 роки. Сучасна педіатрія. 2017 квітень 23. 2(82). 7-27. Доступно: https://med-expert.com.ua/ua/analiz-stanu-zahvorjuvanosti-ta-poshirenosti-zahvorjuvan-u-ditej-v-ukraini-za-period-2011-2015-roki/ doi 10.15574/SP.2017.82.17

3. Антипкін Ю.Г., Резниченко Ю.Г., Ярцева М.О. Вплив факторів навколишнього середовища на стан здоров’я дітей раннього віку. Перинатологія і педіатрія. 2012, лютий 21. 1(49). 48-51. Доступно: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/images/fond_publications/perinatologiya-i-pediatriya/perinatologiya-i-pediatriya_2012_1.pdf.

4. Дудіна О.О., Слабкий Г.О., Моісеєнко Р.О., Педан В.Б., Жилка Н.Я., Бринь Г.О., Осташко С.І. Ситуаційний аналіз стану охорони здоров’я дітей та підлітків в Україні. Ч. II. Забезпечення принципу соціальної справедливості щодо здоров’я дітей та підлітків. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2008, квітень 12. 2. 9-16. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2014_2_13

5. Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С., Моісеєнко Р.О., Виговська О.В. та ін. Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни. Ч. 1. Здоров’я дитини. 2018, квітень 11. 13(1). 1-11. Доступно: http://www.mif-ua.com/archive/issue-34652/ doi: 10.22141/2224-0551.13.1.2018.127059

6. Хвисюк О.М., Цодікова О.А., Рожнов О.О. Як зберегти та покращити амбулаторно-поліклінічну допомогу дітям у мегаполісі на етапі реформування галузі. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2015, березень 23. 1. 6-12. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2015_1_3

7. Гойда Н.Г., Корицький Г.И. Концепція реформування педіатричної служби в Тернопільській області. Український медичний часопис. 2013, січень 25. 4(96). 135-138. Доступно: https://www.umj.com.ua/article/62995/koncepciya-reformuvannya-pediatrichnoi-sluzhbi-v-ternopilskij-oblast.

8. Лисенко Р.І., Слабкий Г.О., Закревська О.О. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики — сімейної медицини в Україні. Сімейна медицина. 2003 лютий. 2. 18-20. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2013_2_7.

9. Крючко Т.О., Кушнарева Т.В., Вовк Ю.О. Роль педіатра в реформуванні охорони здоров’я. Сімейна медицина. 2015 січень. 6(62). 147-149. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2015_6_44

10. Майданник В.Г. Сучасні проблеми та перспективи розвитку педіатрії в Україні. Здоров’я України. 2015 березень 27. 19(1). Доступно: http://health-ua.com/article/17940-suchasn-problemi-ta-perspektivi-rozvitku-pedatr-v-ukran/

11. Підаєв А.В., Возіанов О.Ф., Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М. Панорама охорони здоров’я населення України. К.: Здоров’я, 2003. 396 с. Доступно: http://www.nbuv.gov.ua/node/284

12. Tenore A. 4th Global Pediatric Summit: Exploring Standards for Training, Assessment, and Physician Accreditation. 2012 April. 25-26. P. 42. Available from: https://global.pediatricsconferences.org/

13. Результати 13-го Конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». 2016. Доступно: https://nmuofficial.com/news/xiii-zyizd-pediatriv-ukrayiny-aktualni-problemy-pediatriyi/

14. Сенаторова Г.С., Чайченко Т.В., Шипко А.Ф. Стратегія реформації організації педіатричної допомоги населенню на сучасному етапі. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2014 квітень 24. 3(13). 15-19. Доступно: http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/2413-4260.IV.3.13.2014.3/32409

15. Глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего возраста. Mатериалы 55-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Женева: ВОЗ, 2002. Доступно: https://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_rus.pdf 

16. Моисеенко Р.А., Квашнина Л.В., Залесская В.В., Педан В.Б. Ситуационный анализ системы оказания медицинской помощи детям школьного возраста в Украине. К.: МОЗ Украины, 2009. 45 с. Доступно: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

17. Щорічна доповідь «Про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік». МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». К.: МВЦ «Медінформ», 2018. Доступно: https://library.gov.ua/shhorichna-dopovid-pro-stan-zdorov-ya-naselennya-sanitarno-epidemichnu-sytuatsiyu-ta-rezultaty-diyalnosti-systemy-ohorony-zdorov-ya-ukrayiny-2017-rik/

18. МОЗ України: У 2018 році на кір захворіли понад 54 тисячі українців. Зупинити поширення хвороби може лише вакцинація. Електронний ресурс. 2018. Доступно: https://moz.gov.ua/article/news/u-2018-roci-na-kir-zahvorili-ponad-54-tisjachi-ukrainciv-zupiniti-poshirennja-hvorobi-mozhe-lishe-vakcinacija

19. Охоплення щепленням. Центр громадського здоров’я МОЗ України. Електронний ресурс. Доступно: https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/imunizaciya/okhoplennya-scheplennyami

Similar articles

Ситуаційний аналіз первинної медичної допомоги дітям України
Authors: Антипкін Ю.Г.(1), Волосовець О.П.(2), Лапшин В.Ф.(1), Марушко Р.В.(1), Дудіна О.О.(1)
(1) — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №14 (737), 2020
Date: 2020.12.08
Sections: Clinical researches
Monitoring of the main indicators of dental care in Ukraine for 2019
Authors: Мазур І.П.(1), Вахненко О.М.(2)
(1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(2) ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна

Oral and General Health Том 1, №1, 2020
Date: 2020.10.24
Categories: Stomatology
Sections: Specialist manual

Back to issue