Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 10, №4, 2020

Back to issue

Yersinosis-related reactive arthritis: diagnostic and treatment constraints (individual experience)

Authors: Івашківський О.І.(1), Карасевська Т.А.(2), Джус М.Б.(2), Новицька А.Л.(1)
(1) — КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Реактивний артрит (РеА) залишається важливою проблемою в практиці ревматолога і є одним із найбільш поширених видів гострого артриту в осіб молодого віку. Актуальність РеА пов’язана з його високою частотою, труднощами діагностики, досить частою хронізацією при недостатньо ефективному лікуванні. У статті обговорюються сучасні дані літератури щодо ієрсиніозного артриту, особливості патогенезу, діагностики та лікування. Виникнення РеА найчастіше асоційоване із шлунково-кишковою або урогенітальною інфекцією, що передує розвитку суглобового синдрому. Серед РеА, пов’язаних із кишковою інфекцією, ієрсиніозний зустрічається досить часто. Кишковий ієрсиніоз відрізняється тяжкістю, значною тривалістю перебігу з тенденцією до хронізації, залученням у патологічний процес різних органів і систем. При цьому особливості збудників ієрсиніозу в поєднанні з умовами зараження зумовлюють різноманітність клінічних проявів. Хвороба має високу асоціацію з антигеном HLA-B27. Загальними клінічними симптомами РеА є асиметричний артрит, найчастіше суглобів нижніх кінцівок, сосископодібна дефігурація пальця стопи, тендиніт, ентезит (найбільш характерним є ентезит п’яткового сухожилля), асиметричний сакроілеїт. Частота та вираженість позасуглобових проявів може бути різною: ураження очей, шкіри, слизових оболонок, урогенітального або шлунково-кишкового тракту. Препаратами першої лінії для лікування РеА є нестероїдні протизапальні засоби. Пацієнти з активним вогнищем інфекції також потребують тривалого лікування із застосуванням антибактеріальної терапії, а при хронізації артриту до терапії додають сульфасалазин. У статті наведений клінічний випадок ієрсиніозного реактивного артриту з акцентом на мультидисциплінарному підході у веденні хворого.

Реактивный артрит (РеА) остается важной проблемой в практике ревматолога и является одним из самых распространенных видов острого артрита у лиц молодого возраста. Актуальность РеА связана с его высокой частотой, трудностями диагностики, достаточно частой хронизацией при недостаточно эффективном лечении. В статье обсуждаются современные данные литературы об иерсиниозном артрите, особенностях патогенеза, диагностики и лечения. Возникновение РеА чаще всего ассоциировано с желудочно-кишечной или урогенитальной инфекцией, которая предшествует развитию суставного синдрома. Среди РеА, связанных с кишечной инфекцией, иерсиниозный артрит встречается достаточно часто. Кишечный иерсиниоз отличается тяжестью, значительной длительностью течения с тенденцией к хронизации, вовлечением в патологический процесс различных органов и систем. При этом особенности возбудителей иерсиниоза в сочетании с условиями заражения обусловливают разнообразие клинических проявлений. Болезнь имеет высокую ассоциацию с антигеном HLA-B27. Общими клиническими симптомами РеА являются асимметричный артрит, чаще суставов нижних конечностей, сосископодобная дефигурация пальца стопы, тендинит, энтезит (наиболее характерен энтезит пяточного сухожилия), асимметричный сакроилеит. Частота и выраженность внесуставных проявлений могут быть различными: поражение глаз, кожи, слизистых оболочек, урогенитального или желудочно-кишечного тракта. Препаратами первой линии в лечении РеА являются нестероидные противовоспалительные средства. Пациенты с активным очагом инфекции также требуют длительного лечения с применением антибактериальной терапии, а при хронизации артрита к терапии добавляют сульфасалазин. В статье изложен клинический случай иерсиниозного реактивного артрита с акцентом на мультидисциплинарном подходе в ведении больного.

Reactive arthritis (ReA) remains an important problem in the practice of rheumatology, and is one of the most common types of acute arthritis in young people. The relevance of ReA is due to its high frequency, difficulties of diagnosis, a chronicity with an insufficiently effective treatment. The article discusses current literature data on Yersinia arthritis, features of pathogenesis, diagnosis and treatment. The occurrence of ReA is most often associated with gastrointestinal or urogenital infection, which precedes the development of joint syndrome. Among the ReAs associated with intestinal infection, Yersinia is quite common. Intestinal yersiniosis is severe, has a significant duration with a tendency to chronicity, involvement of various organs and systems in the pathological process. The features of Yersiniosis pathogens in combination with infectious conditions cause a wide variety of clinical manifestations. The disease has a frequent association with HLA-B27 antigen. Among the common clinical symptoms of ReA there are asymmetric arthritis of the lower extremities, sausage-like toe deformity, tendonitis, enthesitis (most commonly heel tendon enthesitis), and asymmetric sacroiliitis. The frequency and severity of extra-articular manifestations may be different: lesions of the eyes, skin, mucous membranes, urogenital or gastrointestinal tract. First-line drugs in the treatment of ReA are NSAIDs. Patients with an active source of infection also require a long-term treatment with antibacterial therapy, sulfosalazine is added in case of a chronic arthritis. The article presents a clinical case of Yersiniosis reactive arthritis, emphasizes the multidisciplinary approach in the management of the patient.


Keywords

ієрсиніозний артрит; реактивний артрит

иерсиниозный артрит; реактивный артрит

Yersiniosis arthritis; reactive arthritis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Braun J., Kingsley G., van der Heijde D., SieperJ. On the difficulties of establishing a consensus on the definition of and diagnostic investigations for reactive arthritis. Results and discussion of a questionnaire prepared for the 4th International Workshop on Reactive Arthritis, Berlin, Germany, July 3–6, 1999. The Journal of Rheumatology. 2000. № 27(9). Р. 2185-2192.
2. Ahvonen P., Sievers K., Aho K. Arthritis associated with Yersinia enterocolitica infection. Acta Rheumatol. Scand. 1969. № 15(3). Р. 232-253.
3. Васильєва Н.А., Легеза К.М., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю. Спорадичні єрсиніози: труднощі діагностики і лікування. Інфекційні хвороби. 2012. № 4. С. 59-62.
4. В’ялих Ж.Е., Яковенко Т.Б., Дробот О.В. Серологічна належність штамів Yersinia enterocolitica, виділених з різних об’єктів на території України. Профілактична медицина. 2009. № 4(8). С. 36-38.
5. Дубинська Г.М., Рябоконь О.В. Клінічна характеристика генералізованої форми кишкового єрсиніозу. Патология. 2009. № 6(1). С. 105-106.
6. Домашенко О.М. Генералізовані форми єрсиніозу і псевдотуберкульозу: клініко-патогенетичні та епідеміологічні особливості, оптимізація лікування: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. К., 2009. 36 с.
7. Sobao Y., Tsuchiya N., Takiguchi M. et al. Overlapping peptidebinding specificities of HLA-B27 and B39. Arthritis Rheum. 1999. № 42. Р. 175-181.
8. Sibilia J., Libmach F.X. Reactive arthritis or chronic infectious arthritis? Ann. Rheum. Dis. 2002. № 61. Р. 580-587.
9. Cohen Su.E., Bodmer H.C. Cytotoxic T lymphocytes recognize and lyse chondrocytes under inflammatory, but not non-inflammatory conditions. Immunology. 2003. № 109. Р. 8-14.
10. Colmegna I., Cuchacovich R., Espinoza L.R. HLA-B27-associated reactive arthritis: Pathogenetic and clinical considerations. Clin. Microbiol. Rev. 2004. № 17(2). Р. 348-369.

Back to issue