Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 16, №1, 2021

Back to issue

Modern approaches to assessing physical development of children and adolescents

Authors: Zh.V. Sotnikova-Meleshkina, O.H. Zinchuk, O.Ya. Mikhalchuk
V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На даний момент в Україні спостерігаються негативні тенденції у фізичному розвиткові дитячої популяції зі зростанням поширеності надлишкової ваги, яка виступає предиктором розвитку ожиріння в дорослому віці, підвищення рівня хронічної соматичної захворюваності та смертності. Мета дослідження: оцінити рівень фізичного розвитку учнів та визначити найбільш інформативну методику з позицій виявлення груп ризику щодо порушення харчового статусу. Матеріали та методи. Проведене поперечне обстеження 277 школярів 10–14 років (125 хлопців та 152 дівчинки) із використанням антропометричних показників, індексу Кетле (ІМТ) та Вервека, методів каліперометрії та біоімпендансометрії з подальшою їх оцінкою за міжнародними та національними стандартами. Статистичну обробку даних проведено в ліцензованому пакеті IBM SPSS Statistics v. 22 з використанням t-тесту та узагальнюючих лінійних моделей. Результати. Аналіз статево-вікових особливостей фізичного розвитку показав вірогідне зменшення ІМТ в 11 років та його зростання в 12 років в обох статевих групах, ризик розвитку ожиріння у хлопців 10 та 12 років і гармонійний розвиток дівчат. За індексом Вервека процеси витягування реєструвались в 11-річних дівчат, а відставання процесів росту — у 10-річних учнів обох статей. Різко дисгармонійний фізичний розвиток за національними шкалами регресії визначався в 12-річному віці, а гармонійний — у 10-річних хлопців та 13-річних дівчат. Вміст жирової тканини суттєво не відрізнявся в різних вікових групах, а м’язової — був істотно більшим у хлопців 14 років. Такі дані при порівнянні з ІМТ дозволяють зробити припущення, що більш високий індекс Кетле визначався за рахунок розвиненої м’язової системи, а не свідчив про формування ожиріння у хлопців. Це підтверджене й результатами каліперометрії. За результатами антропометричних досліджень отримані дві генералізовані змішані лінійні моделі для визначення вмісту жирової та м’язової тканини. Зіставлення їх із результатами біоімпендансометрії продемонструвало високу точність побудованих моделей, що було підтверджене результатами t-тесту. Висновки. Доведено високу інформативність методик, використаних для оцінки фізичного розвитку, і доцільність їх застосування у складі алгоритму комплексної оцінки фізичного розвитку дитячого контингенту, що є перспективним для подальшого моніторингу й аналізу морфофункціональних змін.

Актуальность. На данный момент в Украине наблюдаются негативные тенденции в физическом развитии детской популяции с ростом распространенности избыточного веса, который выступает предиктором развития ожирения во взрослом возрасте, повышения уровня хронической соматической заболеваемости и смертности. Цель исследования: оценить уровень физического развития учащихся и определить наиболее информативную методику с позиций выявления групп риска нарушения пищевого статуса. Материалы и методы. Проведено поперечное обследование 277 школьников 10–14 лет (125 мальчиков и 152 девочки) с использованием антропометрических показателей, индекса Кетле (ИМТ) и Вервека, методов калиперометрии и биоимпендансометрии с последующей их оценкой по международным и национальным стандартам. Статистическая обработка данных проведена в лицензированном пакете IBM SPSS Statistics v. 22 с использованием t-теста и обобщающих линейных моделей. Результаты. Анализ половозрастных особенностей физического развития показал достоверное уменьшение ИМТ в 11 лет и его рост в 12 лет в обеих половых группах, риск развития ожирения у мальчиков 10 и 12 лет и гармоничное развитие девочек. По индексу Вервека процессы вытягивания регистрировались у 11-летних девочек, а отставание процессов роста — у 10-летних школьников обоих полов. Резко дисгармоничное физическое развитие по национальным шкалам регрессии определялось в 12-летнем возрасте, а гармоничное — у 10-летних мальчиков и 13-летних девочек. Содержание жировой ткани существенно не отличалось в разных возрастных группах, а мышечной — было достоверно большим у мальчиков 14 лет. Такие данные при сравнении с ИМТ позволяют предположить, что более высокий индекс Кетле определялся за счет развитой мышечной системы, а не свидетельствовал о формировании ожирения у мальчиков. Это подтверждается и результатами калиперометрии. По результатам антропометрических исследований получены две генерализованные смешанные линейные модели для определения содержания жировой и мышечной ткани. Сопоставление их с результатами биоимпендансометрии продемонстрировало высокую точность построенных моделей, что было подтверждено результатами t-теста. Выводы. Доказана высокая информативность методик, использованных для оценки физического развития, и целесообразность их применения в составе алгоритма комплексной оценки физического развития детского контингента, что является перспективным для дальнейшего мониторинга и анализа морфофункциональных изменений.

Background. At present in Ukraine negative tendencies in terms of the physical development of the younger generation population have been revealed with the overweight issue getting increasingly urgent that is a predictor of obesity development in adulthood, an increase in levels of chronic somatic prevalence and mortality. The purpose of the research is to assess the level of the physical development of schoolchildren and to determine the most informative approach to determining risk groups in terms of nutritional status impairment. Materials and methods. We have conducted a cross-sectional examination of 277 schoolchildren aged 10–14 years (125 boys and 152 girls) based on the corresponding anthropometric parameters, Quetelet weight-to-height index, Vervek-Vorontsov index, the results of caliperometry and bio-impedancemetry with their further assessment according to the international and national standards. The data are statistically processed in the licensed package IBM SPSS Statistics v. 22, using the t-test and generalized linear models. Results. The analysis of sex and age peculiarities of the physical development has demonstrated a probable decrease in body mass index at the age of 11 and its increase at the age of 12 in both sex groups, the risk of obesity development in boys of 10 and 12 years, and harmonious development in girls observed. Based on the Vervek-Vorontsov index, elongation growth processes are noticed in eleven-year-old girls, and growth retardation processes are observed in ten-year-old schoolchildren of both sexes. A highly disharmonious physical development by the national regression scales is found at the age of 12, and harmonious development is revealed in ten-year-old boys and thirteen-year-old girls. The amount of adipose tissue content does not differ significantly across different age groups, and muscle content is considerably higher in boys of 14. Such data, in comparison with the body mass index, allow us to make an assumption that higher Quetelet indices are determined due to the developed muscle system and are not the proof of obesity development in boys. It is also confirmed by the results of caliperometry. According to the results of the anthropocentric research, two generalized integrative linear models have been developed to determine adipose and muscle tissue content. The comparison of the models obtained with the results of bio-impedancemetry has shown a high precision of the models developed, which has been proved by the results of the t-test. Conclusions. The study has proved the high informative value of the methods which have been used to assess the physical development and the relevance of their application as a component of the algorithm of the comprehensive assessment of schoolchildren’s physical development, which is potential for further monitoring and analyzing morphofunctional changes.


Keywords

діти та підлітки; фізичний розвиток; індекс маси тіла; каліперометрія; біоімпендансометрія

дети и подростки; физическое развитие; индекс массы тела; калиперометрия; биоимпендансометрия

children and adolescents; physical development; body mass index; caliperometry; bio-impedancemetry


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Apouey B.H. Child physical development in the UK: the imprint of time and socioeconomic status. Public Health. 2016. Vol. 141. Р. 255-263. doi: 10.1016/j.puhe.2016.09.004. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27932011/
 2. Murasko J.E. Associations between household income, height, and BMI in contemporary US schoolchildren. Econ. Hum. Biol. 2013. Vol. 11(2). Р. 185-96. doi: 10.1016/j.ehb.2011.09.001. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21945820/
 3. Platonova A., Podrigalo L., Iermakov S., Cieślicka M., Muszkieta R. Evaluation of physical development in Ukrainian city pupils during 35-year monitoring period (1974–2009). Coll. Antropol. 2018. Vol. 42(1). Р. 7-12.
 4. Petraviciene I., Grazuleviciene R., Andrusaityte S., Dedele A., Nieuwenhuijsen M.J. Impact of the social and тatural environment on preschool-age сhildren weight. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 2018. Vol. 15(3). E449. doi: 10.3390/ijerph15030449. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29510565/
 5. Zhang Y., Wang H., Wang X., Liu M., Wang Y., Wang Y., Zhou H. The association between urbanization and child height: a multilevel study in China. BMC Public Health. 2019. Vol. 19(1). Article number: 569. doi: 10.1186/s12889-019-6921-z. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31088440/
 6. Гурьева А.Б., Алексеева В.А., Петрова П.Г. Характеристика физического развития студенческой молодежи Якутии. Вестник северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019. № 2(15). doi: 10.25587/SVFU.2019.2(15).31307.
 7. Грицинская В.Л., Гладкая В.С. Оценка физического развития девочек-школьниц г. Санкт-Петербурга с использованием интернациональных нормативов. Мать и дитя в Кузбассе. 2018. № 1(72). С. 85-89.
 8. Мамешина М. Стан фізичного здоров’я школярів 7–8-х класів загальноосвітньої школи. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2016. № 5(55). С. 47-52. doi: 10.15391/snsv.2016-5.008.
 9. Гладкая В.С., Грицинская В.Л. Индексная оценка физического развития сельских школьников. Мать и дитя в Кузбассе. 2017. № 3(70). С. 36-39.
 10. Aggarwal B., Jain V. Obesity in children: Definition, etiology and approach. Indian J. Pediatr. 2018. Vol. 85(6). Р. 463-471. doi: 10.1007/s12098-017-2531-x. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29177599/
 11. Verney J. Bioelectrical impedance is an accurate method to assess body composition in obese but not severely obese adolescents. Nutr. Res. 2016. Vol. 36(7). Р. 663-670. doi: 10.1016/j.nutres.2016.04.003.
 12. Гирш Я.В., Герасимчик О.А. Роль и место биоимпедансного анализа в оценке состава тела детей и подростков с различной массой тела. Бюллетень сибирской медицины. 2018. № 17(2). С. 121-132. doi: 10.20538/1682-0363-2018-2-121-132.
 13. Саттаров А.Э. Индексы телосложения и физическое развитие подростков и юношей, проживающих в высокогорной сельской и городской местности. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 6. С. 36-39.
 14. Kuhle S., Ashley-Martin J., Maguire B., Hamilton D.C. Percentile curves for skinfold thickness for Canadian children and youth. Peer J. 2016. Vol. 4. e2247. doi: 10.7717/peerj.2247. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27547554/
 15. Trang L.T., Trung N.N., Chu D.-T., Hanh N.T.H. Percentage body fat is as a good indicator for determining adolescents who are overweight or obese: A cross-sectional study in Vietnam. Osong Public Health Res. Perspect. 2019. Vol. 10(2). Р. 108-114. doi: 10.24171/j.phrp.2019.10.2.10. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27547554/
 16. Шкляр А.С. Порівняльний аналіз компонентного складу маси тіла людини на етапах постнатального онтогенезу: віко-статеві закономірності. Вісник проблем біології і медицини. 2014. № 4. Т. 1(113). С. 313-317.
 17. Vadasova B., Cech P., Smerecka V., Junger J., Zvonar M., Ruzbarsky P. Overweight and obesity in Slovak high school students and body composition indicators: a non-randomized cross-sectional study. BMC Public Health. 2016. Vol. 16(1). Article number: 808. doi: 10.1186/s12889-016-3508-9. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27535124/
 18. Иванова И.В., Черная Н.Л., Мамонтова О.К. Оценка жирового компонента массы тела школьников с помощью портативного полуавтоматического калипера. Педиатрия. 2011. Т. 90. № 3. С. 34-37.
 19. Якушева Ю.І. Товщина шкірно-жирових складок, компонентного складу маси тіла та соматотипу у волейболісток. Вісник морфології. 2015. № 1. Т. 21. С. 209-213.
 20. Ribeiro E.A., Leal D.B., de Assis M.A. Diagnostic accuracy of anthropometric indices in predicting excess body fat among seven to ten-year-old children. Rev. Bras. Epidemiol. 2014. Vol. 17(1). Р. 243-54. doi: 10.1590/1415-790x201400010019eng. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24896796/
 21. Rönnecke E., Vogel M., Bussler S., Grafe N., Jurkutat A., Schlingmann M., Koerner A., Kiess W. Age- and sex-related percentiles of skinfold thickness, waist and hip circumference, waist-to-hip ratio and waist-to-height ratio: Results from a population-based pediatric cohort in Germany (LIFE Child). Obes. Facts. 2019. Vol. 12(1). Р. 25-39. doi: 10.1159/000494767. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30673672/
 22. Mukherjee S., Leong H.F., Wong X.X. Waist circumference percentiles for Singaporean children and adolescents aged 6–17 years. Obes. Res. Clin. Pract. 2016. Vol. 10. Suppl 1. Р. 17-25. doi: 10.1016/j.orcp.2016.04.004. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27180165/
 23. Белкина Е.И., Кузнецова Т.А. Биоимпедансометрия в оценке нутритивного статуса школьников Орловской области. Вестник новых медицинских технологий. 2017. № 3. С. 195-202. doi: 10.12737/article_596c5cb0422fb8.04230572.
 24. Gavryushin M.Yu., Sazonova O.V., Gorbachev D.O., Borodina L.M., Frolova O.V., Tupikova D.S. A rationale for the use of anthropometric measurements and bioelectrical impedance analysis as efficacy criteria for summer camp healthcare. Bulletin of Russian State Medical university. 2019. Vol. 2. P. 898-95. doi: 10.24075/brsmu.2019.024.
 25. Xiong K.-Y., He H., Zhang Y.-M., Ni G.-X. Analyses of body composition charts among younger and older Chinese children and adolescents aged 5 to 18 years. BMC Public Health. 2012. Vol. 12. Р. 835-844. doi: 10.1186/1471-2458-12-835. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23025289/
 26. Stroup W.W. Generalized linear mixed models: Modern concepts, methods and applications. CRC Press. 2012. 555 p.
 27. Dobashi K. Evaluation of obesity in school-age children. J. Atheroscler. Thromb. 2016. Vol. 23(1). P. 32-38. doi: 10.5551/jat.29397. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26510873/
 28. Song P., Li X., Gasevic D., Flores A.B., Yu Z. BMI, waist circumference reference values for Chinese school-aged children and adolescents. Int. J. Environ. Res. Public. Health. 2016. Vol. 13(6). E589. doi: 10.3390/ijerph13060589. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27314368/
 29. Kromeyer-Hauschild K., Glässer N., Zellner K. Percentile curves for skinfold thickness in 7- to 14-year-old children and adolescents from Jena, Germany. Eur. J. Clin. Nutr. 2012. Vol. 66(5). Р. 613-21. doi: 10.1038/ejcn.2011.216.
 30. Simpkin A.J., Sayers A., Gilthorpe M.S., Heron J., Tilling K. Modelling height in adolescence: a comparison of methods for estimating the age at peak height velocity. Ann. Hum. Biol. 2017. Vol. 44(8). Р. 715-722. doi: 10.1080/03014460.2017.1391877. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29113497/

Back to issue