Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 16, №1, 2021

Back to issue

The role of dendritic and В-cells in the development of metainflammation of adipose tissue in obesity

Authors: Абатуров О.Є., Нікуліна А.O.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В літературному огляді наведені сучасні уявлення про спектр функціональних можливостей основ­них дендритних клітин та В-лімфоцитів у розвитку метазапалення жирової тканини при ожирінні. Дендритні клітини функціонально пов’язують вроджений та адаптивний імунітет. Функціонування субпопуляції професійних антигенпрезентуючих лімфоцитів — дендритних клітин визначає процесинг, презентація антигенів, каналізованість цитодиференціювання наївних Т-клітин, активація В-лімфоцитів і специфічного антитілогенезу. Активація дендритних клітин у жировій тканині значною мірою обумовлена взаємодією Toll-подібних рецепторів 2-го та 4-го типу їх цитоплазматичної мембрани з вільними жирними кислотами, надлишок яких супроводжує процес ожиріння. Ожиріння на тлі експериментального виснаження дендритних клітин у жировій тканині супроводжується низьким рівнем інфільтрації прозапальними макрофагами як жирової тканини, так і тканини печінки в поєднанні з більш високим рівнем сенситивності до дії інсуліну периферичних тканин. Наведені дані щодо можливості первинної активації адаптивної імунної системи в деяких особливих кластерах вісцеральної жирової тканини: лімфоїдному кластері, асоційованому з жировою тканиною, та молочних плямах. Активовані В-клітини виконують функцію презентації антигенів і утворення антитіл у розвитку імунної відповіді та відіграють важливу регуляторну роль у тонкому налаштуванні функціонування імунної системи. Таким чином, дані більшості досліджень свідчать про те, що при розвитку ожиріння дендритні клітини в цілому сприяють розвитку метазапалення. Ожиріння призводить до акумуляції В-2-клітин у жировій тканині, більш активної продукції В-клітинно-асоційованих прозапальних цитокінів і генерації IgG, що рекрутує макрофаги в жирову тканину. Однак численні питання регуляції рекрутингу, активації дендритних клітин та В-клітин при розвитку ожиріння залишаються нез’ясованими. Зокрема, невідомі фактори, що здійснюють рекрутинг толерогенних дендритних і Breg-клітин, механізми регуляції їх рекрутації в різні депо жирової тканини і можливості активації даних клітин, тригери синтезу протективних антитіл класу IgM. Залишаються також невідомими антигени, що беруть участь в активації адаптивної імунної системи при розвитку ожиріння.

В литературном обзоре представлены современные данные о спектре функциональных возможностей основных дендритных клеток и В-лимфоцитов в развитии метавоспаления жировой ткани при ожирении. Дендритные клетки функционально связывают врожденный и адаптивный иммунитет. Функционирование субпопуляции профессиональных антигенпрезентирующих лимфоцитов — дендритных клеток определяет процессинг, презентация антигенов, канализованность цитодифференцировки наивных Т-клеток, активация В-лимфоцитов и специфического антителогенеза. Активация дендритных клеток в жировой ткани в значительной степени обусловлена взаимодействием Toll-подобных рецепторов 2-го и 4-го типа их цитоплазматической мембраны со свободными жирными кислотами, избыток которых сопровождает процесс ожирения. Ожирение на фоне экспериментального истощения дендритных клеток в жировой ткани сопровождается низким уровнем инфильтрации провоспалительными макрофагами как жировой ткани, так и ткани печени в сочетании с более высоким уровнем сенситивности к действию инсулина периферических тканей. Приведены данные о возможности первичной активации адаптивной иммунной системы в некоторых особых кластерах висцеральной жировой ткани — лимфоидном кластере, ассоциированном с жировой тканью, и молочных пятнах. Активированные В-клетки выполняют функцию презентации антигенов и образования антител в развитии иммунного ответа и играют важную регуляторную роль в тонкой настройке функционирования иммунной системы. Таким образом, данные большинства исследований свидетельствуют о том, что при развитии ожирения дендритные клетки в целом способствуют развитию метавоспаления. Ожирение приводит к аккумуляции В-2-клеток в жировой ткани, более активной продукции В-клеточно-ассоциированных провоспалительных цитокинов и генерации IgG, который рекрутирует макрофаги в жировую ткань. Однако многочисленные вопросы регуляции рекрутинга, активации дендритных клеток и В-клеток при развитии ожирения остаются невыясненными. В частности, неизвестны факторы, которые осуществляют рекрутинг толерогенных дендритных и Breg-клеток, механизмы регуляции их рекрутирования в разные депо жировой ткани и возможности активации данных клеток, триггеры синтеза протективных антител класса IgM. Остаются также неизвестными антигены, участвующие в активации адаптивной иммунной системы при развитии ожирения.

The literature review presents modern data on the spectrum of functional capabilities of the main dendritic cells and B-lymphocytes in the development of metainflammation of adipose tissue in obesity. Dendritic cells functionally link innate and adaptive immunity. The functioning of a subpopulation of professional antigen-presenting lymphocytes — dendritic cells determines the processing, antigen presentation, the canalization of cytodifferentiation of naive T-cells, the activation of B-lymphocytes and specific antibody response. The activation of dendritic cells in adipose tissue is largely due to the interaction of Toll-like receptors 2 and 4 of their cytoplasmic membrane with free fatty acids, the excess of which accompanies the process of obesity. Obesity against the background of experimental dendritic cell depletion in adipose tissue is accompanied by a low level of infiltration by proinflammatory macrophages of both adipose and liver tissue in combination with a higher level of insulin sensitivity of peripheral tissues. The data on the possibility of primary activation of the adaptive immune system in some special clusters of visceral adipose tissue are presented: the lymphoid cluster associated with adipose tissue and milky spots. Activated B-cells perform the function of antigen presentation and antibody formation in the development of the immune response and play an important regulatory role in fine tuning the functioning of the immune system. Thus, the data of most studies indicate that in the development of obesity, dendritic cells, in general, contribute to the development of metainflammation. Obesity leads to accumulation of B-2 cells in adipose tissue, more active production of B-cell-associated pro-inflammatory cytokines, and the generation of IgG, which recruits macrophages into adipose tissue. However, nume­rous questions about the regulation of recruiting, activation of dendritic cells and B-cells in the development of obesity remain unclear. In particular, factors are unknown that recruit tolerogenic dendritic and Breg cells, the mechanisms of regulation of their recruitment to different depots of adipose tissue and the possibility of activa­ting these cells, triggers of the synthesis of protective IgM antibodies. Antigens involved in the activation of the adaptive immune system in the development of obesity also remain unknown.


Keywords

ожиріння; жирова тканина; метазапалення; дендритні клітини; В-лімфоцити; огляд

ожирение; жировая ткань; метавоспаление; дендритные клетки; В-лимфоциты; обзор

obesity; adipose tissue; metainflammation; dendritic cells; B-lymphocytes; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Абатуров А.Е. Метаболический синдром у детей (лекция). Таврический медико-биологический вестник. 2007. Т. 10. С. 57-65.
2. Абатуров А.Е. Особенности метаболического синдрома у детей. Дитячий лікар. 2011. № 4 (11). С. 54-61.
3. Alhabbab R.Y., Nova-Lamperti E., Aravena O. et al. Regulatory B cells: Development, phenotypes, functions, and role in transplantation. Immunol. Rev. 2019. 292(1). 164-179. doi: 10.1111/imr.12800.
4. Aziz M., Holodick N.E., Rothstein T.L., Wang P. The role of B-1 cells in inflammation. Immunol. Res. 2015. 63(1–3). 153-166. doi: 10.1007/s12026-015-8708-3.
5. Baumgarth N. The double life of a B-1 cell: self-reactivity selects for protective effector functions. Nat. Rev. Immunol. 2011. 11(1). 34-46. doi: 10.1038/nri2901.
6. Bénézech C., Luu N.T., Walker J.A. et al. Inflammation-induced formation of fat-associated lymphoid clusters. Nat. Immunol. 2015. 16(8). 819-828. doi: 10.1038/ni.3215.
7. Bertola A., Ciucci T., Rousseau D. et al. Identification of adipose tissue dendritic cells correlated with obesity-associated insulin-resistance and inducing Th17 responses in mice and patients. Diabetes. 2012. 61(9). 2238-2247. doi: 10.2337/db11-1274.
8. Breton G., Lee J., Zhou Y.J. et al. Circulating precursors of human CD1c+ and CD141+ dendritic cells. J. Exp. Med. 2015. 212(3). 401-413. doi: 10.1084/jem.20141441.
9. Castañeda-Sánchez J.I., Duarte A.R.M., Domínguez-López M.L., de la Cruz-López J.J., Luna-Herrera J. B Lymphocyte as a Target of Bacterial Infections. In: Lymphocyte Updates — Cancer, Autoimmunity and Infection. InTech. 2017. doi.org/10.5772/intechopen.69346.
10. Cerutti A., Cols M., Puga I. Marginal zone B cells: virtues of innate-like antibody-producing lymphocytes. Nat. Rev. Immunol. 2013. 13(2). 118-132. doi: 10.1038/nri3383.
11. Chen Y., Tian J., Tian X. et al. Adipose tissue dendritic cells enhances inflammation by prompting the generation of Th17 cells. PLoS One. 2014. 9(3). e92450. Published 2014 Mar 18. doi: 10.1371/journal.pone.0092450.
12. Cho K.W., Zamarron B.F., Muir L.A. et al. Adipose Tissue Dendritic Cells Are Independent Contributors to Obesity-Induced Inflammation and Insulin Resistance. J. Immunol. 2016. 197(9). 3650-3661. doi: 10.4049/jimmunol.1600820.
13. Chung K.J., Nati M., Chavakis T., Chatzigeorgiou A. Innate immune cells in the adipose tissue. Rev. Endocr. Metab. Disord. 2018. 19(4). 283-292. doi: 10.1007/s11154-018-9451-6.
14. Collin M., Bigley V. Human dendritic cell subsets: an update. Immunology. 2018. 154(1). 3-20. doi: 10.1111/imm.12888.
15. Cruz-Migoni S., Caamaño J. Fat-Associated Lymphoid Clusters in Inflammation and Immunity. Front. Immunol. 2016. 7. 612. Published 2016 Dec 21. doi: 10.3389/fimmu.2016.00612.
16. Cunningham A.F., Flores-Langarica A., Bobat S. et al. B1b cells recognize protective antigens after natural infection and vaccination. Front. Immunol. 2014. 5. 535. Published 2014 Oct 31. doi: 10.3389/fimmu.2014.00535.
17. DeFuria J., Belkina A.C., Jagannathan-Bogdan M. et al. B cells promote inflammation in obesity and type 2 diabetes through regulation of T-cell function and an inflammatory cytokine profile. Proc. Natl. Acad. Sci U S A. 2013. 110(13). 5133-5138. doi: 10.1073/pnas.1215840110.
18. Di Cesare M., Sorić M., Bovet P. et al. The epidemiological burden of obesity in childhood: a worldwide epidemic requiring urgent action. BMC Med. 2019. 17(1). 212. Published 2019 Nov 25. doi: 10.1186/s12916-019-1449-8.
19. Duffaut C., Galitzky J., Lafontan M., Bouloumié A. Unexpected trafficking of immune cells within the adipose tissue during the onset of obesity. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2009. 384(4). 482-485. doi: 10.1016/j.bbrc.2009.05.002. 
20. Gardner A., de Mingo Pulido Á., Ruffell B. Dendritic Cells and Their Role in Immunotherapy. Front. Immunol. 2020. 11. 924. Published 2020 May 21. doi: 10.3389/fimmu.2020.00924.
21. Gepstein V., Weiss R. Obesity as the Main Risk Factor for Metabolic Syndrome in Children. Front. Endocrinol. (Lausanne). 2019. 10. 568. Published 2019 Aug 16. doi: 10.3389/fendo.2019.00568.
22. Ghosh A.R., Bhattacharya R., Bhattacharya S. et al. Adipose Recruitment and Activation of Plasmacytoid Dendritic Cells Fuel Metaflammation. Diabetes. 2016. 65(11). 3440-3452. doi: 10.2337/db16-0331.
23. Gogolak P., Rethi B., Szatmari I. et al. Differentiation of CD1a- and CD1a+ monocyte-derived dendritic cells is biased by lipid environment and PPARgamma. Blood. 2007. 109(2). 643-652. doi: 10.1182/blood-2006-04-016840.
24. Grobler L., Visser M., Siegfried N. Healthy Life Trajectories Initiative: Summary of the evidence base for pregnancy-related interventions to prevent overweight and obesity in children. Obes. Rev. 2019. 20 (suppl. 1). 18-30. doi: 10.1111/obr.12767.
25. Gulubova M. Myeloid and Plasmacytoid Dendritic Cells and Cancer - New Insights. Open Access Maced. J. Med. Sci. 2019. 7(19). 3324-3340. Published 2019 Oct 13. doi: 10.3889/oamjms.2019.735.
26. Häfner S.J. The many (sur)faces of B cells. Biomed. J. 2019. 42(4). 201-206. doi: 10.1016/j.bj.2019.09.001.
27. Hannibal T.D., Schmidt-Christensen A., Nilsson J., Fransén-Pettersson N., Hansen L., Holmberg D. Deficiency in plasmacytoid dendritic cells and type I interferon signalling prevents diet-induced obesity and insulin resistance in mice. Diabetologia. 2017. 60(10). 2033-2041. doi: 10.1007/s00125-017-4341-0.
28. Harmon D.B., Srikakulapu P., Kaplan J.L. et al. Protective Role for B-1b B Cells and IgM in Obesity-Associated Inflammation, Glucose Intolerance, and Insulin Resistance. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2016. 36(4). 682-691. doi: 10.1161/ATVBAHA.116.307166.
29. Hoffman W., Lakkis F.G., Chalasani G. B Cells, Antibodies, and More. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2016. 11(1). 137-154. doi: 10.2215/CJN.09430915.
30. Hoober J.K., Eggink L.L., Cote R. Stories From the Dendritic Cell Guardhouse. Front. Immunol. 2019. 10. 2880. Published 2019 Dec 11. doi: 10.3389/fimmu.2019.02880.
31. Ivanov S., Merlin J., Lee M.K.S., Murphy A.J., Guinamard R.R. Biology and function of adipose tissue macrophages, dendritic cells and B cells. Atherosclerosis. 2018. 271. 102-110. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2018.01.018.
32. Ivanov S., Scallan J.P., Kim K.W. et al. CCR7 and IRF4-dependent dendritic cells regulate lymphatic collecting vessel permeability. J. Clin. Invest. 2016. 126(4). 1581-1591. doi: 10.1172/JCI84518.
33. Iwabuchi R., Ikeno S., Kobayashi-Ishihara M. et al. Introduction of Human Flt3-L and GM-CSF into Humanized Mice Enhances the Reconstitution and Maturation of Myeloid Dendritic Cells and the Development of Foxp3+CD4+ T Cells. Front. Immunol. 2018. 9. 1042. Published 2018 May 28. doi: 10.3389/fimmu.2018.01042.
34. Klemann C., Wagner L., Stephan M., von Hörsten S. Cut to the chase: a review of CD26/dipeptidyl peptidase-4's (DPP4) entanglement in the immune system. Clin. Exp. Immunol. 2016. 185(1). 1-21. doi: 10.1111/cei.12781.
35. Lee S., Ko Y., Kim T.J. Homeostasis and regulation of autoreactive B cells. Cell Mol. Immunol. 2020. 17(6). 561-569. doi: 10.1038/s41423-020-0445-4.
36. Lobo P.I. Role of Natural Autoantibodies and Natural IgM Anti-Leucocyte Autoantibodies in Health and Disease. Front. Immunol. 2016. 7. 198. Published 2016 Jun 6. doi: 10.3389/fimmu.2016.00198.
37. Luo X.L., Dalod M. The quest for faithful in vitro models of human dendritic cells types. Mol. Immunol. 2020. 123. 40-59. doi: 10.1016/j.molimm.2020.04.018. 
38. Lutz M.B., Strobl H., Schuler G., Romani N. GM-CSF Monocyte-Derived Cells and Langerhans Cells As Part of the Dendritic Cell Family. Front. Immunol. 2017. 8. 1388. Published 2017 Oct 23. doi: 10.3389/fimmu.2017.01388.
39. Macdougall C.E., Longhi M.P. Adipose tissue dendritic cells in steady-state. Immunology. 2019. 156(3). 228-234. doi: 10.1111/imm.13034.;
40. Macdougall C.E., Wood E.G., Loschko J. et al. Visceral Adipose Tissue Immune Homeostasis Is Regulated by the Crosstalk between Adipocytes and Dendritic Cell Subsets. Cell Metab. 2018. 27(3). 588-601.e4. doi: 10.1016/j.cmet.2018.02.007.
41. McDonnell M.E., Ganley-Leal L.M., Mehta A. et al. B lymphocytes in human subcutaneous adipose crown-like structures. Obesity (Silver Spring). 2012. 20(7). 1372-1378. doi: 10.1038/oby.2012.54.
42. McGuire S. World Health Organization. Comprehensive Implementation Plan on Maternal, Infant, and Young Child Nutrition. Geneva, Switzerland, 2014. Adv. Nutr. 2015. 6(1). 134-135. Published 2015 Jan 15. doi: 10.3945/an.114.007781.
43. McKenna H.J., Stocking K.L., Miller R.E. et al. Mice lacking flt3 ligand have deficient hematopoiesis affecting hematopoietic progenitor cells, dendritic cells, and natural killer cells. Blood. 2000. 95(11). 3489-3497.
44. McKernan K., Varghese M., Patel R., Singer K. Role of TLR4 in the induction of inflammatory changes in adipocytes and macrophages. Adipocyte. 2020. 9(1). 212-222. doi: 10.1080/21623945.2020.1760674.
45. McLaughlin T., Ackerman S.E., Shen L., Engleman E. Role of innate and adaptive immunity in obesity-associated metabolic disease. J. Clin. Invest. 2017. 127(1). 5-13. doi: 10.1172/JCI88876.
46. Meyer-Bahlburg A. B-1 cells as a source of IgA. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2015. 1362. 122-131. doi: 10.1111/nyas.12801.
47. Moro K., Yamada T., Tanabe M. et al. Innate production of T(H)2 cytokines by adipose tissue-associated c-Kit(+)Sca-1(+) lymphoid cells. Nature. 2010. 463(7280). 540-544. doi: 10.1038/nature08636.
48. Nishimura S., Manabe I., Takaki S. et al. Adipose Natural Regulatory B Cells Negatively Control Adipose Tissue Inflammation. Cell. Metab. 2013. 18(5). 759-766. doi: 10.1016/j.cmet.2013.09.017.
49. Patsouris D., Li P.P., Thapar D., Chapman J., Olefsky J.M., Neels J.G. Ablation of CD11c-positive cells normalizes insulin sensitivity in obese insulin resistant animals. Cell. Metab. 2008. 8(4). 301-309. doi: 10.1016/j.cmet.2008.08.015.
50. Pillai S., Cariappa A. The follicular versus marginal zone B lymphocyte cell fate decision. Nat. Rev. Immunol. 2009. 9(11). 767-777. doi: 10.1038/nri2656.
51. Reizis B. Plasmacytoid Dendritic Cells: Development, Regulation, and Function. Immunity. 2019. 50(1). 37-50. doi: 10.1016/j.immuni.2018.12.027.
52. Rettig T.A., Harbin J.N., Harrington A., Dohmen L., Fleming S.D. Evasion and interactions of the humoral innate immune response in pathogen invasion, autoimmune disease, and cancer. Clin. Immunol. 2015. 160(2). 244-254. doi: 10.1016/j.clim.2015.06.012.
53. Sanz I., Wei C., Jenks S.A. et al. Challenges and Opportunities for Consistent Classification of Human B Cell and Plasma Cell Populations. Front. Immunol. 2019. 10. 2458. Published 2019 Oct 18. doi: 10.3389/fimmu.2019.02458.
54. Schittenhelm L., Hilkens C.M., Morrison V.L. β2 Integrins As Regulators of Dendritic Cell, Monocyte, and Macrophage Function. Front. Immunol. 2017. 8. 1866. Published 2017 Dec 20. doi: 10.3389/fimmu.2017.01866. 
55. Shaikh S.R., Haas K.M., Beck M.A., Teague H. The effects of diet-induced obesity on B cell function. Clin. Exp. Immunol. 2015. 179(1). 90-99. doi: 10.1111/cei.12444.
56. Sharabiani M.T., Vermeulen R., Scoccianti C. et al. Immunologic profile of excessive body weight. Biomarkers. 2011. 16(3). 243-251. doi: 10.3109/1354750X.2010.547948.
57. Sprangers S., de Vries T.J., Everts V. Monocyte Heterogeneity: Consequences for Monocyte-Derived Immune Cells. J. Immunol. Res. 2016. 2016. 1475435. doi: 10.1155/2016/1475435.
58. Srikakulapu P., McNamara C.A. B Lymphocytes and Adipose Tissue Inflammation. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2020. 40(5). 1110-1122. doi: 10.1161/ATVBAHA.119.312467.
59. Stefanovic-Racic M., Yang X, Turner M.S. et al. Dendritic cells promote macrophage infiltration and comprise a substantial proportion of obesity-associated increases in CD11c+ cells in adipose tissue and liver. Diabetes. 2012. 61(9). 2330-2339. doi: 10.2337/db11-1523.
60. Sundara Rajan S., Longhi M.P. Dendritic cells and adipose tissue. Immunology. 2016. 149(4). 353-361. doi: 10.1111/imm.12653.
61. Suzuki K. Chronic Inflammation as an Immunological Abnormality and Effectiveness of Exercise. Biomolecules. 2019. 9(6). 223. Published 2019 Jun 7. doi: 10.3390/biom9060223.
62. Swiecki M., Colonna M. The multifaceted biology of plasmacytoid dendritic cells. Nat. Rev. Immunol. 2015. 15(8). 471-485. doi: 10.1038/nri3865.
63. Tedder T.F. B10 cells: a functionally defined regulatory B cell subset. J. Immunol. 2015. 194(4). 1395-1401. doi: 10.4049/jimmunol.1401329.
64. Van de Veen W., Stanic B., Wirz O.F., Jansen K., Globinska A., Akdis M. Role of regulatory B cells in immune tolerance to allergens and beyond. J. Allergy Clin. Immunol. 2016. 138(3). 654-665. doi: 10.1016/j.jaci.2016.07.006.
65. Wang L., Fu Y., Chu Y. Regulatory B Cells. Adv. Exp. Med. Biol. 2020. 1254. 87-103. doi: 10.1007/978-981-15-3532-1_8.
66. Wang Y., Liu J., Burrows P.D., Wang J.Y. B Cell Development and Maturation. Adv. Exp. Med. Biol. 2020. 1254. 1-22. doi: 10.1007/978-981-15-3532-1_1.
67. Waskow C., Liu K., Darrasse-Jèze G. et al. The receptor tyrosine kinase Flt3 is required for dendritic cell development in peripheral lymphoid tissues. Nat. Immunol. 2008. 9(6). 676-683. doi: 10.1038/ni.1615.
68. Weinstock A., Moura Silva H., Moore K.J., Schmidt A.M., Fisher E.A. Leukocyte Heterogeneity in Adipose Tissue, Including in Obesity. Circ. Res. 2020. 126(11). 1590-1612. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.316203.
69. Winer D.A., Winer S., Shen L. et al. B cells promote insulin resistance through modulation of T cells and production of pathogenic IgG antibodies. Nat. Med. 2011. 17(5). 610-617. doi: 10.1038/nm.2353.
70. World Health Organization (WHO). Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013–2020. Geneva: WHO, 2015. http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/. Accessed 2 Apr 2019.
71. Xiong H., Carter R.A., Leiner I.M. et al. Distinct Contributions of Neutrophils and CCR2+ Monocytes to Pulmonary Clearance of Different Klebsiella pneumoniae Strains. Infect. Immun. 2015. 83(9). 3418-3427. doi: 10.1128/IAI.00678-15.
72. Yin C., Mohanta S.K., Srikakulapu P., Weber C., Habenicht A.J. Artery Tertiary Lymphoid Organs: Powerhouses of Atherosclerosis Immunity. Front. Immunol. 2016. 7. 387. Published 2016 Oct 10. doi: 10.3389/fimmu.2016.00387.
73. Ying W., Wollam J., Ofrecio J.M. et al. Adipose tissue B2 cells promote insulin resistance through leukotriene LTB4/LTB4R1 signaling. J. Clin. Invest. 2017. 127(3). 1019-1030. doi: 10.1172/JCI90350.
74. Zhai X., Qian G., Wang Y. et al. Elevated B Cell Activation is Associated with Type 2 Diabetes Development in Obese Subjects. Cell. Physiol. Biochem. 2016. 38(3). 1257-1266. doi: 10.1159/000443073.

Back to issue