Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 16, №1, 2021

Повернутися до номеру

Хвороба Крона у дітей: актуальні аспекти діагностики та лікування згідно з сучасними міжнародними рекомендаціями

Автори: Пода О.А.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті узагальнені відомості щодо епідеміологічних показників, особливостей клінічного перебігу, сучасних принципів діагностики та лікування хвороби Крона у дітей на підставі аналізу літературних джерел із використанням паперових носіїв та електронних баз даних PubMed, CyberLeninka, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library. Огляд літературних джерел з вивчення даної патології демонструє, що на сучасному етапі діагностика запальних захворювань кишечника, особливо в дітей раннього віку, все ще залишається складним питанням. Окреслена проблема труднощів діагностичного пошуку внаслідок не завжди типового перебігу захворювання в дитячому віці. Наведені дані щодо особливостей клінічного перебігу захворювання залежно від місця локалізації патологічного процесу. Автором також окремо акцентована важливість ранньої діагностики хвороби Крона з метою проведення своєчасного протокольного лікування та необхідність розпізнавання даної патології вже на рівні первинної медичної допомоги. У статті також наведені дані Європейського товариства дитячої гастроентерології, гепатології та харчування і Європейської організації з вивчення хвороби Крона і коліту щодо необхідного обсягу методів діагностики хвороби Крона у дітей згідно з сучасними міжнародними рекомендаціями. Огляд висвітлює сучасні принципи лікування хвороби Крона в дітей, описані основні фармакологічні групи лікарських засобів, що мають доказову базу ефективності в педіатричній практиці. Окрема увага приділена ролі повного ентерального харчування як найбільш безпечного та досить ефективного напрямку стартової терапії даної патології в дітей. Як висновок, автор висвітлює проблему диференціальної діагностики запальних захворювань кишечника в педіатричній практиці.

В статье обобщены знания об эпидемиологических данных, клинических особенностях, современных принципах диагностики и лечения болезни Крона у детей на основе анализа литературных источников с использованием бумажных носителей и электронных баз данных PubMed, CyberLeninka, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library. Обзор литературных источников по изучению данной патологии показывает, что на современном этапе диагностика воспалительных заболеваний кишечника, особенно у детей раннего возраста, все еще остается сложным вопросом. Обозначена проблема трудностей диагностического поиска вследствие не всегда типичного течения заболевания в детском возрасте. Приведены данные об особенностях клинического течения заболевания в зависимости от локализации патологического процесса. Автором также отдельно акцентирована важность ранней диагностики болезни Крона с целью проведения своевременного протокольного лечения и необходимость распознавания данной патологии уже на уровне первичной медицинской помощи. В статье также приведены данные Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания и Европейской организации по изучению болезни Крона и колита относительно необходимого объема методов диагностики болезни Крона у детей согласно современным международным рекомендациям. Обзор освещает современные принципы лечения болезни Крона у детей, описаны основные фармакологические группы лекарственных средств, которые имеют доказательную базу эффективности в педиатрической практике. Особое внимание уделено роли полного энтерального питания как наиболее безопасного и достаточно эффективного направления стартовой терапии данной патологии у детей. В заключение автор освещает проблему дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний кишечника в педиатрической практике.

The article summarizes the knowledge about epidemiological data, clinical features, modern principles of diagnosis and treatment of Crohn’s disease in children based on the analysis of literature sources using paper and electronic databases PubMed, CyberLeninka, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library. A review of literary sources on the study of this pathology demonstrates that at the present stage, the diagnosis of inflammatory bo­wel diseases, especially in young children, is still a complicated issue. The article focused on the complexity of the diagnostic search due to the not always typical course of the disease in childhood. Data are presented on the peculiarities of clinical course of the disease depending on localization of the pathological process. The author emphasizes the importance of early diagnosis of Crohn’s di­sease in order to provide immediate protocol treatment and the need for detecting this pathology already at the level of primary medical care. The article also presents data of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition and the European Crohn’s and Colitis Organisation on the necessary scope of methods for the diagnosis of Crohn’s disease in children according to the current international guidelines. The review describes the modern principles of treatment of Crohn’s disease in children, the main pharmacological groups of drugs that have a proven evidence base in pediatric practice. Particular attention is paid to the role of total enteral nutrition as the safest and quite effective direction of the initial therapy for this pathology in children. In conclusion, the author considered the problem of differential diagnosis of inflammatory bowel disease in pediatric practice.


Ключові слова

хвороба Крона; діагностика; лікування; діти; огляд

болезнь Крона; диагностика; лечение; дети; обзор

Crohn’s disease; diagnosis; treatment; children; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Benchimol E.I., Fortinsky K.J., Gozdyra P., Van den Heuvel M., Van Limbergen J., Griffiths A.M. Epidemiology of pediatric inflammatory bowel disease: a systematic review of international trend. Inflamm. Bowel Dis. 2011. № 171. Р. 423-39. doi: 10.1002/ibd.21349.
2. Ruemmele F.M., Veres G., Kolho K.L. et al. Consensus guidelines of ECCO/ESPGHAN on the medical management of pediatric Crohn’s disease. J. Crohns Colitis. 2014. № 8(10). Р. 1179-1207. http://dx.doi.org/10.1016/j.crohns.2014.04.005
3. Kugathasan S., Judd R.H., Hoffmann R.G. et al. Epidemiologic and clinical characteristics of children with newly diagnosed inflammatory bowel disease in Wisconsin: a statewide population-based study. J. Pediatr. 2003. № 143(4). Р. 525-31. doi: 10.1067/s0022-3476(03)00444-x.
4. Duricova D. et al. The natural history of Crohn’s disease in children. European Journal of Gastroenterology & Hepatology. 2017. Vol. 29(2). P. 125-134. https://doi.org/10.1097/meg.0000000000000761
5. Корниенко Е.А. и др. Воспалительные заболевания кишечника с очень ранним началом. Альманах клинической медицины. 2016. Т. 44. № 6. С. 719-733. https://doi.org/10.18786/2072-0505-2016- 44-6-719-733
6. Шадрин О.Г. Болезнь Крона у детей: состояние проблемы и перспективы ее решения в Украине. Здоровье Украины. Медицинская газета. 2015. № 1. С. 3-5.
7. Levine A., Koletzko S., Turner D. et al. ESPGHAN revised porto criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and adolescents. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2014. № 58. Р. 795-806. doi: 10.1097/MPG.0000000000000239.
8. Jose F.A., Garnett E.A., Vittinghoff E. et al. Development of extraintestinal manifestations in pediatric patients with inflammatory bowel disease. Inflamm. Bowel Dis. 2009. № 15. Р. 63-68. doi: 10.1002/ibd.20604.
9. Naramore S.K., Bennett W.E. Jr. et al. Serologic, but Not Genetic, Markers Are Associated With Impaired Anthropometrics at Diagnosis of Pediatric Crohn’s Disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2019. Vol. 69(5). Р. e129-e134. doi: 10.1097/MPG.0000000000002462.
10. Walters T.D., Griffiths A.M. Mechanisms of growth impairment in pediatric Crohn’s disease. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2009. № 6(9). Р. 513-523. doi: 10.1038/nrgastro.2009.124.
11. Akshay Kapoor, Vidyut Bhatia, Anupam Sibal. Pediatric Inflammatory Bowel Disease. Indian Pediatr. 2016. № 53. Р. 993-1002. doi: 10.1007/s13312-016-0975-0.
12. Aloi M., Cucchiara S. Extradigestive manifestations of IBD in pediatrics. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2009. № 13. Р. 23-32. PMID: 19530508.
13. Крючко Т.О., Несіна І.М., Пода О.А., Коленко І.О. Алгоритм диференційної діагностики захворювань кишечника у дітей. Дитячий лікар. 2016. № 3(48). С. 21-24.
14. Henderson P., Anderson N.H., Wilson D.C. The diagnostic accuracy of fecal calprotectin during the investigation of suspected pediatric inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis. Am. J. Gastroenterol. 2014. № 109(5). Р. 637-45. doi: 10.1038/ajg.2013.131.
15. Chandrakumar A., Georgy M., Agarwal P. et al. Anti-Saccharomyces cerevisiae Antibodies as a Prognostic Biomarker in Children With Crohn Disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2019. Vol. 69(1). Р. 82-87. doi: 10.1097/MPG.0000000000002311.
16. Weiss B., Turner D. et al.; on behalf of the ImageKids study group. NCT01881490. Simple Endoscopic Score of Crohn Disease and Magnetic Resonance Enterography in Children: Report From Image Kids Study. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2019. Vol. 69(4). Р. 461-465. doi: 10.1097/MPG.0000000000002404.
17. Chiorean L., Schreiber-Dietrich D., Braden B. et al. Ultrasonographic imaging of inflammatory bowel disease in pediatric patients. World J. Gastroenterol. Vol. 21(17). P. 5231-5241. doi: 10.3748/wjg.v21.i17.5231.
18. Guilhon de Araujo, Sant’Anna A.M. et al. Wireless capsule endoscopy for obscure small-bowel disorders: final results of the first pediatric controlled trial. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2005. № 3(3). Р. 264-70. doi: 10.1016/S1542-3565 (04) 00715-3.
19. Hyams J., Markowitz J., Otley A. et al. Evaluation of the Pediatric Crohn’s Disease Activity Index: A Prospective Multicenter Experience. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2005. № 41. Р. 416-421. doi: 10.1097/01.mpg.0000183350.46795.42.
20. Borrelli O., Cordischi L., Cirulli M. et al. Polymeric diet alone versus corticosteroids in the treatment of active pediatric Crohn’s disease: a randomized controlled open-label trial. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2006. №4. Р. 744-53. doi: 10.1016/j.cgh.2006.03.010.
21. Ludvigsson J.F., Krantz M., Bodin L. et al. Elemental versus polymeric enteral nutrition in paediatric Crohn’s disease: a multicentre randomized controlled trial. Acta Paediatrica. 2004. № 93. Р. 327-35. PMID: 15124834.
22. Rodrigues A.F., Johnson T., Davies P. et al. Does polymeric formula improve adherence to liquid diet therapy in children with active Crohn’s disease? Arch. Dis. Child. 2007. № 92. Р. 767-70. doi: 10.1136/adc.2006.103416.
23. Miele E., Shamir R., Aloi M. et al. Nutrition in Pediatric Inflammatory Bowel Disease: A Position Paper on Behalf of the Porto Inflammatory Bowel Disease Group of the European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2018. № 66(4). Р. 687-708. doi: 10.1097/MPG.0000000000001896.
24. Grogan J.L., Casson D.H., Terry A., Burdge G.C., ElMatary W., Dalzell A.M. Enteral feeding therapy for newly diagnosed pediatric Crohn’s disease: a double-blind randomized controlled trial with two years follow-up. Inflamm. Bowel Dis. 2012. № 18(2). Р. 246-53. doi: 10.1002/ibd.21690.
25. Critch J., Day A.S., Otley A., King-Moore C., Teitelbaum J.E., Shashidhar H. Use of enteral nutrition for the control of intestinal inflammation in pediatric Crohn’s disease. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2012. № 54(2). Р. 298-305. doi: 10.1097/MPG.0b013e318235b397.
26. Berni Canani R., Terrin G., Borrelli O., Romano M.T., Manguso F., Coruzzo A. Short- and long-term therapeutic efficacy of nutritional therapy and corticosteroids in paediatric Crohn’s disease. Dig. Liver. Dis. 2006. № 38(6). Р. 381-7. doi: 10.3748/wjg.15.2570.
27. Markowitz J., Grancher K., Kohn N., Lesser M., Daum F. A multicenter trial of 6-mercaptopurine and prednisone in children with newly diagnosed Crohn’s disease. Gastroenterology. 2000. № 119(4). Р. 895-902. doi: 10.1053/gast.2000.18144.
28. Levine A., Weizman Z., Broide E. et al. A comparison of budesonide and prednisone for the treatment of active pediatric Crohn’s disease. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2003. № 36. Р. 248-52. doi: 10.1097/00005176-200302000-00017.
29. Levine A., Turner D. Combined azithromycin and metronidazole therapy is effective in inducing remission in pediatric Crohn’s disease. J. Crohns Colitis. 2011. № 5(3). Р. 222-6. doi: 10.1016/j.crohns.2011.01.006.
30. Сhatu S., Subramanian V., Saxena S. et al. The role of thiopurines in reducing the need for surgical resection in Crohn’s disease: a systematic review and meta-analysis. Am. J. Gastroenterol. 2014. № 109. Р. 23-34. doi: 10.1038/ajg.2013.402.
31. Willot S., Noble A., Deslandres C. Methotrexate in the treatment of inflammatory bowel disease: an 8-year retrospective study in a Canadian pediatric IBD center. Inflamm. Bowel Dis. 2011. № 17. Р. 2521-6. doi: 10.1002/ibd.21653.
32. Скрипник І.М. Запальні захворювання кишечника: 14-й конгрес Європейської організації з вивчення хвороби Крона і коліту (ЕССО). Сучасна гастроентерологія. 2019. № 3. С. 107-108. doi: http://doi.org/10.30978/MG-2019-3-107.
33. Ruemmele F.M., Lachaux A., Cézard J.P. et al. Efficacy of infliximab in pediatric Crohn’s disease: a randomized multicenter open-label trial comparing scheduled to on demand maintenance therapy. Inflamm. Bowel Dis. 2009. № 15. Р. 388-94. doi: 10.1002/ibd.20788.
34. Dupont-Lucas C., Dabadie A., Alberti C. et al. Predictors of response to infliximab in paediatric perianal Crohn's disease. Aliment Pharmacol. Ther. 2014. № 40. Р. 917-29. doi: 10.1111/apt.12928.
35. Rosh J.R., Lerer T., Markowitz J., Goli S.R., Mamula P., Noe J.D. et al. Retrospective Evaluation of the Safety and Effect of Adalimumab Therapy (RESEAT) in pediatric Crohn’s disease. Am. J. Gastroenterol. 2009. № 104(12). Р. 3042-9. doi: 10.1038/ajg.2009.493.
36. Cameron F.L., Wilson M.L., Basheer N. et al. Anti-TNF therapy for paediatric IBD: the Scottish national experience. Arch. Dis. Child. 2015. № 100. Р. 399-405. doi: 10.1136/archdischild-2013-305812.

Повернутися до номеру