Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 11, №1, 2021

Back to issue

Economic justification of blood pressure lowering costs in the complex therapy of arterial hypertension with Cholecalciferol supplementation

Authors: Якубова Л.В., Снежицкий В.А., Вдовиченко В.П.
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Беларусь

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Метою дослідження був розрахунок витрат на зниження артеріального тиску (АТ) при комплексній терапії артеріальної гіпертензії (АГ) з прийомом холекальциферолу і без нього. Матеріали та методи. 154 пацієнта з АГ II ступеня були розподілені в групу, яка приймала комбіновану антигіпертензивну терапію і холекальциферол 2000 МО/добу (АГ(+Х)), і групу порівняння (АГ(–Х)). Вимірювали офісний артеріальний тиск, рівень загального вітаміну D в крові. Розраховувалися витрати на медикаментозну терапію. Результати. При повторному обстеженні рівень вітаміну D в крові підвищився і в групі АГ(+Х) став вище (р = 0,0000001), ніж у групі АГ(–Х). Вартість медикаментозної терапії на 1 людину в групі АГ(+Х) була вищою, ніж у групі АГ(–Х) (106,8 і 91,5 $ відповідно), проте вартість зниження 1 мм рт. ст. систолічного артеріального тиску (САТ) в групі АГ(+Х) була на 3,9 $ менше, ніж у групі АГ(–Х). Прийом холекальциферолу в дозі 2000 МО/добу протягом 3 міс. дозволяє досягти оптимального рівня вітаміну D в організмі в 83 % випадків незалежно від антигіпертензивної терапії. Прийом холекальциферолу в дозі 2000 МО/добу від 6,5 до 12 міс. дозволяє досягти оптимального рівня вітаміну D в крові в 100 % випадків. Найбільша динаміка підвищення рівня 25(ОН)D в крові у відповідь на прийом холекальциферолу спостерігається при вихідному його рівні < 20 нг/мл. Висновки. Економічні витрати на зниження САД з більш частим досягненням його цільових значень були найменшими при комплексній терапії з використанням холекальциферолу, особливо в поєднанні з діуретиком. Крім того, при комплексній терапії ми отримали корекцію не тільки АТ, але і статусу вітаміну D в організмі.

Целью исследования был расчет затрат на снижение артериального давления (АД) при комплексной терапии артериальной гипертензии (АГ) с приемом холекальциферола и без него. Материалы и методы. 154 пациента с АГ II степени были распределены в группу принимавших комбинированную антигипертензивную терапию и холекальциферол 2000 МЕ/сут (АГ(+Х)) и группу сравнения (АГ(–Х)). Измеряли офисное артериальное давление, уровень общего витамина D в крови. Рассчитывались затраты на медикаментозную терапию. Результаты. При повторном обследовании уровень витамина D в крови повысился и в группе АГ(+Х) стал выше (р = 0,0000001), чем в группе АГ(–Х). Стоимость медикаментозной терапии на 1 человека в группе АГ(+Х) была выше, чем в группе АГ(–Х) (106,8 и 91,5 $ соответственно), однако стоимость снижения 1 мм рт. ст. систолического артериального давления (САД) в группе АГ(+Х) была на 3,9 $ меньше, чем в группе АГ(–Х). Прием холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сут на протяжении 3 мес. позволяет достичь оптимального уровня витамина D в организме в 83 % случаев независимо от антигипертензивной терапии. Прием холекальциферола в дозе 2000 МЕ/сут от 6,5 до 12 мес. позволяет достичь оптимального уровня витамина D в крови в 100 % случаев. Наибольшая динамика повышения уровня 25(ОН)D в крови в ответ на прием холекальциферола наблюдается при исходном его уровне < 20 нг/мл. Выводы. Экономические затраты на снижение САД с более частым достижением его целевых значений были наименьшими при комплексной терапии с использованием холекальциферола, особенно в сочетании с диуретиком. Кроме того, при комплексной терапии мы получили коррекцию не только АД, но и статуса витамина D в организме.

Background. The purpose of the study was to calculate the cost of lowering blood pressure (BP) in the complex antihypertensive therapy of arterial hypertension (AH) with and without Cholecalciferol. Materials and methods. 154 patients with grade II AH were divided into the AH(+)CH group recei­ving combined antihypertensive therapy plus Cholecalciferol in a dose of 2000 IU / day and into the comparison group — AH(–)CH. Office BP and total Vitamin D levels were measured. The costs of medication were calculated. Results. Du­ring the follow-up examination, the blood level of Vtamin D increased; in the AH(+)CH group getting higher (p = 0.0000001) than in the AH(–)CH group. The per capita cost of medication in the AH(+)CH group was higher than in the AH(–)CH group ($ 106.8 and $91.5, respectively); however, the cost of SBP reduction by 1 mmHg in the AH(+)CH group was $ 3.9 lower than in the AH(–)CH group. The Cholecalciferol dose of 2000 IU/day for 3 months results in an optimum level of Vitamin D for 83 % cases, irrespective of antihypertensive therapy. The Cholecalciferol dose of 2000 IU/day from 6.5 to 12 months results in an optimum level of Vitamin D for 100 % cases. The greatest dynamics of increase in the level of 25(OH)D achieved in response to taking cholecalciferol occurs when its initial le­vel is < 20 ng/ml. Conclusions. The economic costs of reducing SBP, with a more frequent achievement of its target values, were the lowest in combination therapy with Cholecalciferol, especially in combination with a diuretic. In addition, with complex therapy, we received not only a correction of blood pressure, but also of the Vitamin D status.


Keywords

вітамін D; артеріальна гіпертензія; витрати; економічна ефективність; холекальциферол; артеріальний тиск

витамин D; артериальная гипертензия; затраты; экономическая эффективность; холекальциферол; артериальное давление

Vitamin D; arterial hypertension; costs; cost-effectiveness; Cholecalciferol; blood pressure


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Chow C.K., Teo K.K., Rangarajan S. et al. PURE Study Investigators. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in rural and urban communities in high-, middle-, and low-income countries. JAMA. 2013. 310. 959-968. doi: 10.1001/jama.2013.184182.
2. Banegas J.R., Lopez-Garcia E., Dallongeville J. et al. Achievement of treatment goals for primary prevention of cardiovascular disease in clinical practice across Europe: the EURIKA study. Eur. Heart J. 2011. 32. 2143-2152. doi: 10.1093/eurheartj/ehr080.
3. Forouzanfar M.H., Liu P., Roth G.A. et al. Global burden of hypertension and systolic blood pressure of at least 110 to 115 mm Hg, 1990–2015. JAMA. 2017. 317. 165-182. doi: 10.1001/jama.2016.19043.
4. Lewington S., Clarke R., Qizilbash N., Peto R., Collins R. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet. 2002. 360 (9349). 1903-13. doi: 10.1016/s0140-6736(02)11911-8.
5. Lip G., Coca A., Kahan T., Boriani G. et al. Hypertension and cardiac arrhythmias: executive summary of a consensus document from the European Heart Rhythm Association (EHRA) and ESC Council on Hypertension, endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de Estimulacion Cardiaca y Electrofisiologia (SOLEACE). Eur. Heart J. Cardiovasc. Pharmacother. 2017. 3. 235-250. doi: 10.1093/europace/eux091.
6. Gottesman R.F., Albert M.S., Alonso A. et al. Associations between midlife vascular risk factors and 25-year incident dementia in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) cohort. JAMA Neurol. 2017. 74. 1246-1254. doi: 10.1001/jamaneurol.2017.1658.
7. Rovio S.P., Pahkala K., Nevalainen J. et al. Cardiovascular risk factors from childhood and midlife cognitive performance: the Young Finns study. J. Am. Coll. Cardiol. 2017. 69. 2279-2289. doi: 10.1016/j.jacc.2017.02.060.
8. Thomopoulos C., Parati G., Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension: 7. Effects of more vs. less intensive blood pressure lowering and different achieved blood pressure levels — updated overview and meta-analyses of randomized trials. J. Hypertens. 2016. 34. 613-622. doi: 10.1097/HJH.0000000000000881.
9. Ettehad D., Emdin C.A., Kiran A. et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016. 387. 957-967. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01225-8.
10. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al., ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur. Heart J. 2018. 39 (33). 3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.
11. Płudowski P., Karczmarewicz E., Bayer M. et al. Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe — recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynol. Pol. 2013. 64. 319-327. doi: 10.5603/ep.2013.0012.
12. Jankovskaja L.V., Snezhickij V.A., Povoroznjuk V.V., Mojseenok A.G., Egorchenko N.P. Vzaimosvjaz’ urovnja vitamina D s vozrastom, polom, diagnozom i faktorami serdechno-sosudistogo riska. Med. zhurn. 2017. 2 (60). 115-120. (in Russian).
13. Burgaz A., Orsini N., Larsson S.C., Wolk A. Blood 25-hydroxyvitamin D concentration and hypertension: a meta-analysis. J. Hypertens. 2011. 29 (4). 636-645. doi: 10.1097/HJH.0b013e32834320f9.
14. Forman J.P., Scott J.B., Ng K. et al. Effect of vitamin D supplementation on blood pressure in blacks. Hypertension. 2013. 61 (4). 779-785. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00659.
15. Witham M.D., Nadir M.A., Struthers A.D. Effect of vitamin D on blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Hypertens. 2009. 27 (10). 1948-1954. doi: 10.1097/HJH.0b013e32832f075b.
16. Sugden J.A., Davies J.I., Witham M.D., Morris A.D., Struthers A.D. Vitamin D improves endothelial function in patients with Type 2 diabetes mellitus and low vitamin D levels. Diabet. Med. 2008. 25 (3). 320-325. doi: 10.1111/j.1464-5491.2007.02360.x
18. Mancia G. ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension. 2013. 31 (7). 1281-1357. doi: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.
19. Kozhanova I.N., Romanova I.S., Hapaljuk A.V., Stepanova M.D. Osnovy farmakojepidemiologicheskogo i farmakojekonomicheskogo analiza ispol''zovanija lekarstvennyh sredstv pri hronicheskih zabolevanijah. Uchebno-metodicheskoe posobie, Belorusskaja medicinskaja akademija poslediplomnogo obrazovanija. 2006. 39. (in Russian).

Back to issue