Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 16, №2, 2021

Повернутися до номеру

Особливості системи згортання крові у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом

Автори: Богмат Л.Ф.(1), Ніконова В.В.(1), Шевченко Н.С.(1, 2), Бессонова І.М.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
(2) —Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, медичний факультет, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Відомо, що система гемостазу, запалення і вроджений імунітет мають загальне еволюційне походження, що пояснює патогенетичні аспекти взаємозв’язку запалення і порушень в системі гемостазу. При порушенні імунної відповіді (автоімунні захворювання) запалення набуває хронічного перебігу. На відміну від тромбозу, пов’язаного з пошкодженням, запальний процес може ініціювати тромбоз у непошкодженій судині. Мета: проведення оцінки стану системи гемостазу у дітей із ювенільним ідіопатичним артритом (ЮІА) у динаміці спостереження. Матеріали та методи. Обстежено 85 дітей віком 8–18 років, хворих на ЮІА, в процесі динамічного спостереження. Вивчали імунологічну активність захворювання, параметри коагулограми, функціональний стан нирок, ліпідний спектр крові. Статистична обробка матеріалу проведена за допомогою Statgrafics 16.0 Centurion. Результати. Аналіз коагулограми по групі в цілому показав підвищення рівня D-димеру в динаміці спостереження (р < 0,03), на тлі постійного прийому базисної терапії. Оскільки для атеросклерозу та тромбоутворення запалення є основним зв’язуючим фактором, проаналізовано параметри системи гемостазу в групі з підвищеним рівнем загального холестерину. Виявлено, що за наявності атерогенних змін у ліпідному спектрі крові також існують ознаки підвищеного тромбоутворення. Параметри коагулограми були вивчені в групі хворих з ознаками ураження нирок. Встановлено вірогідне підвищення протромбінового часу (р < 0,05) та значний рівень D-димеру як при першому, так і при другому дослідженні, що свідчить про схильність до тромбоутворення у цих дітей. За даними низки авторів, метотрексат, який найчастіше використовується при лікуванні РА, призводить до помітного зниження числа випадків атеросклеротичного ураження судин та загальної кількості серцево-судинних захворювань. Встановлено, що на тлі терапії метотрексатом відбувалось деяке зростання протромбінового індексу та збереження високого рівня D-димеру. Лікування інгібіторами фактора некрозу пухлини альфа (ФНП-α) сприяє зменшенню рівня автоімунного запалення. Виявлено, що лише у дітей, які перебували на комбінованій терапії метотрексатом та блокатором ФНП-α адалімумабом, відбувалось вірогідне зниження рівня основного фактора тромбоутворення D-димеру (р < 0,05). Висновки. У дітей, хворих на ЮІА, в процесі довготривалого перебігу захворювання формуються ранні доклінічні ознаки тромбоутворюючого процесу. Монотерапія метотрексатом сприяє зменшенню автоімунного запалення, однак тільки включення до лікувальних комплексів біологічно активних препаратів запобігає розвитку в подальшому таких життєзагрозливих станів, як атеро- та венотромбоз.

Background. It is known that the hemostasis system, inflammation and innate immunity have a common evolutionary origin, which explains the pathogenetic aspects of the relationship between inflammation and disorders in the hemostasis system. When the immune response is disturbed (autoimmune diseases), the inflammation becomes chronic. Unlike thrombosis associated with injury, the inflammatory process can initiate thrombosis in an intact vessel. Therefore, the purpose of this study was to assess the state of the hemostasis system in children with juvenile idiopathic arthritis in the dynamics of observation. Materials and methods. Eighty-five children aged 8–18 years with juvenile ­idiopathic arthritis were exa­mined in the dynamics of observation. The immunological activity of the disease, coagulogram parameters, functional state of the kidneys, blood lipids were studied. Statistical processing of the material was performed using Statgraphics 16.0 Centurion. Results. Analysis of the coagulogram in the group as a whole showed an increase in the level of D-dimer in the dynamics of observation (p < 0.03) against the background of constant use of basic therapy. As inflammation is the main connecting factor for atherosclerosis and thrombosis, the parameters of the hemostasis system were analyzed in the group with high total cholesterol. It was found that in the presence of atherogenic changes in the blood lipids, there were also signs of increased clot formation. The parameters of the coagulogram were studied in the group of patients with signs of kidney damage. A pro­bable increase in prothrombin time (p < 0.05) and a significant level of D-dimer in both the first and second studies were detected indicating a tendency to thrombosis in these children. According to some authors, methotrexate, which is most often used in the treatment of rheumatoid arthritis, leads to a significant reduction in the incidence of atherosclerosis and the total number of cardiovascular diseases. It was found that on the background of methotrexate therapy, there was an increase in the prothrombin index and the preservation of high le­vels of D-dimer. Treatment with tumor necrosis factor α inhibitors helps reduce the level of autoimmune inflammation. It was found that only in children who received combination therapy with methotrexate and tumor necrosis factor α blocker adali­mumab, there was a probable decrease in the level of the main factor in thrombus formation, D-dimer (p < 0.05). Conclusions. In children with juvenile idiopathic arthritis, with the long-term course of the disease, there are early preclinical signs of thrombus formation. Monotherapy with methotrexate helps reduce autoimmune inflammation, but only the inclusion in the treatment measures of biologically active compounds prevents the further development of such life-threatening conditions as athero- and venous thrombosis.


Ключові слова

ювенільний ідіопатичний артрит; діти; система гемостазу; базисна терапія; імунобіологічна терапія

juvenile idiopathic arthritis; children; hemostasis system; basic therapy; immunobiological therapy


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Aksu K., Donmez A., Keser G. Inflammation-Induced Thrombosis: Mechanisms, Disease Associations and Management. Curr. Pharm. Des. 2012. 18(11). 1478-93. 
2. Levi M., van der Poll T., Buller H.R. Bidirectional relation between inflammation and coagulation. Circulation. 2004. 109(22). 2698-2704. doi: 10.1161/01.CIR. 0000131660.51520.9A.
3. Margetic S. Inflammation and haemostasis. Biochem. Med. (Zagreb). 2012. 22(1). 49-62. doi: 10.11613/BM.2012.006. 
4. Aisina R.B., Mukhametova L.I., Ostriakova E.V. et al. Polymorphism of the plasminogen activator inhibitor type 1 gene, plasminogen level and thromboses in patients with the antiphospholipid syndrome. Biomed. Khim. 2014. 60(1). 72-93. doi: 10.1134/ S1990750813010010. 
5. Westerweel P.E., Verhaar M.C. Endothelial progenitor cell dysfunction in rheumatic disease. Nat. Rev. Rheumatol. 2009. 5(6). 332-340. doi: 10.1038/nrrheum.2009.81.
6. Katz O.B., Brenner B., Horowitz N.A. Thrombosis in vasculitis disorders — clinical manifestations, pathogenesis and management. Thromb. Res. 2015. 136(3). 504-512. doi: 10.1016/j.thromres.2015.07.016. 
7. Zoller B., Li X., Sundquist J., Sundquist K. Risk of subsequent ischemic and hemorrhagic stroke in patients hospitalized for immunemediated diseases: a nationwide follow-up study from Sweden. BMC Neurol. 2012. 18. 12-41. doi: 10.1186/1471-2377-12-41. 
8. Ramagopalan S.V., Wotton C.J., Handel A.E., Yeates D., Goldacre M.J. Risk of venous thromboembolism in people admitted to hospital with selected immune-mediated diseases: record-linkage study. BMC Med. 2011. 10. 9-10. doi: 10.1186/1741-7015-9-1.
9. Van den Oever I.A., Sattar N., Nurmohamed M.T. Thromboembolic and cardiovascular risk in rheumatoid arthritis: role of the hemostatic system. Ann. Rheum. Dis. 2014. 73(6). 954-957. doi: 10.1136/ annrheumdis-2013-204767.
10. Thachil J. Platelets in Inflammatory Disorders: A Pathophysiological and Clinical Perspective. Semin. Thromb. Hemost. 2015. 41(6). 572-581. doi: 10.1055/s-0035-1556589. 
11. Zoller B., Li X., Sundquist J., Sundquist K. Risk of venous thromboembolism in first- and second-generation immigrants in Sweden. Eur. J. Intern. Med. 2012. 23(1). 40-47. doi: 10.1016/ j.ejim.2011.07.015.
12. Borensztajn K.S., von der Thü sen J.H., Spek C.A. The role of coagulation in chronic inflammatory disorders: A jack of all trades. Curr. Pharm. Des. 2011. 17(1). 9-16. doi: 10.2174/138161211795049813.
13. Edwards C.J., Arden N.K., Fisher D., Saperia J.C., Reading I., Van Staa T.P., Cooper C. The changing use of disease-modifying antirheumatic drugs in individuals with rheumatoid arthritis from the United Kingdom General Practice Research Database. Rheumatology (Oxford). 2005. 44(11). 1394-1398. doi: 10.1093/rheumatology/kei024.
14. Ridker P.M. High-sensitivity C-reactive protein: potential adjunct for global risk assessment in the primary prevention of cardiovascular disease. Circulation. 2001. 103(13). 1813-1818. doi: 10.1161/01.CIR. 103.13.1813. 
15. Micha R., Imamura F., Wyler von Ballmoos M., Solomon D.H., Hernán M.A., Ridker P.M., Mozaffarian D. Systematic review and metaanalysis of methotrexate use and risk of cardiovascular disease. Am. J. Cardiol. 2011. 108(9). 1362-7130. doi: 10.1016/j.amjcard.2011.06.054. 
16. Westlake S.L., Colebatch A.N., Baird J. et al. The effect of methotrexate on cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: a systematic literature review. Rheumatology (Oxford). 2010. 49(2). 295-307. doi: 10.1093/rheumatology/kep366. 
17. Macias I., Garcia-Perez S., Ruiz-Tudela M., Medina F., Chozas N., Girón-González J. Modification of pro- and antiinflammatory cytokines and vascular-related molecules by tumor necrosis factor-a blockade in patients with rheumatoid arthritis. J. Rheumatol. 2005. 32(11). 2102-2108.
18. Shenoi S., Wallace C.A. Tumor necrosis factor inhibitors in the management of juvenile idiopathic arthritis: an evidence-based review. Pediatr. Drugs. 2010. 12(6). 367-77. doi: 10.2165/11532610-000000000-00000. 
19. Verstegen R.H.J., McMillan R., Feldman B.M., Ito S., Laxer R.M. Towards therapeutic drug monitoring of TNF inhibitors for children with juvenile idiopathic arthritis: a scoping review. Rheumatology (Oxford). 2020. 59(2). 386-397. doi: 10.1093/rheumatology/kez285.

Повернутися до номеру