Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 16, №4, 2021

Back to issue

Сlinical and laboratory features of Reye’s syndrome in children: a clinical case

Authors: Колоскова О.К., Ткачук Р.В., Білоус Т.М., Колюбакіна Л.В., Богуцька Н.К.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Синдром Рея є досить рідкісним захворюванням, що зустрічається в дитячій популяції з частотою приблизно 6 випадків на 100 000 дітей, проте летальність від цієї нозології досить висока і залежить від тяжкості та прогностичних чинників перебігу. З огляду на швидке прогресування неврологічної симптоматики, відсутність чітких предикторів розвитку синдрому Рея, а також на високий рівень летальності ця патологія повинна бути насторогою для практичних лікарів у плані діагностики та проведення своєчасних запобіжних заходів щодо можливого прогресування перебігу захворювання. У статті наведені сучасні погляди щодо етіології, патогенезу, клінічного перебігу, лабораторної та морфологічної діагностики синдрому Рея. Подані критерії постановки діагнозу синдрому Рея, рекомендовані Центром з контролю і профілактики захворювань в Атланті. У статті наводиться диференціальна діагностика між класичним (аспіринасоційований, ідіопатичний) та атиповим синдромом Рея (Рея-подібний синдром), а також акцентується увага на комплексі діагностично-лікувальних заходів. Подається клінічний випадок перебігу класичного синдрому Рея в педіатричній практиці, що трапився в Обласному комунальному некомерційному підприємстві «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня». Поданий клінічний випадок, на превеликий жаль, завершився летально, й тіло підлягало проведенню автопсії, результати якої, як і морфологічні зміни секційного матеріалу після проведення специфічного забарвлення суданом ІІІ, також описані в статті. Огляд випадку завершується підсумуванням та висновками, наголошується на необхідності звернення уваги практикуючих лікарів на можливість розвитку рідкісного синдрому Рея в дітей після вживання ацетилсаліцилвмісних препаратів, для верифікації нозології слід зважати на специфічні зміни клініко-параклінічних показників, а через відсутність мінімальної дозволеної дози ацетилсаліцилова кислота підлягає забороні її використовувати в педіатричній практиці як жарознижувальний засіб.

Reye’s syndrome is a very rare disease that occurs in the pediatric population with a frequency of approximately 6 cases per 100,000 children, but the mortality due to this nosology is quite high and depends on its severity and prognostic factors. This pathology should be a warning for practitioners in terms of diagnosis and timely precautions for possible progression of the disease, taking into account the high mortality rate, the rapid progression of neurological symptoms, and lack of clear predictors of Reye’s syndrome. The article presents modern views on the etiology, pathogenesis, clinical course, laboratory and morphological diagnosis of Reye’s syndrome. Recommended by the Center for Disease Control and Prevention in Atlanta criteria for the diagnosis of Reye’s syndrome are given in the article. The article describes the differential diagnosis between classical (aspirin-associated, idiopathic) and atypical Reye’s syndrome (Reye’s-like syndrome), as well as focuses on a set of diagnostic and therapeutic measures. A clinical case of the classic Reye’s syndrome in pediatric practice is presented, which occurred in the Regional Municipal Non-Profit Enterprise “Chernivtsi Regional Children’s Clinical Hospital”. The presented clinical case, unfortunately, was fatal and the body was subjected to an autopsy, the results of which, as well as morphological changes in the section material after specific staining with Sudan III, are also described in the article. The review of the case ends with a summary and conclusions, authors emphasize the need to draw the attention of practitioners to the possibility of developing rare Reye’s syndrome in children after the use of acetylsalicylic-containing drugs; for the verification of nosology, a doctor should take into account specific changes in clinical and paraclinical parameters, and due to the absence of a minimum permitted dose of acetylsalicylic acid it should be prohibited for use in pediatric practice as an antipyretic drug.


Keywords

синдром Рея; ацетилсаліцилова кислота; енцефалопатія; β-окиснення жирних кислот

Reye’s syndrome; acetylsalicylic acid; encephalopathy; β-oxidation of fatty acids


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Reye R.D., Morgan G., Baral J. Encephalopathy and fatty degeneration of the viscera. A disease entity in children. Lancet. 1963. № 2. P. 749-752.
 2. Бадалян Л.О., Берестов А.И., Блохин Б.М. и др. Журн. невропатол. и психиатр. 1990. № 8. С. 109-113. 
 3. Терещенко С.Ю., Смольникова М.В., Горбачева Н.Н., Шубина М.В. Наследуемый дефицит карнитин-пальмитоилтрансферазы IА типа, как один из вариантов митохондриальных болезней с нарушением бета-окисления жирных кислот: диагностика и терапевтическая тактика. Медицинские науки. 2014. № 11. С. 847-854.
 4. Зборовский А.Б., Тюренков И.Н., Белоусов Ю.Б. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств. Медицинское информационное агентство. М., 2008. 
 5. Weiner D.L., Bechtel K.A. Reye syndrome. MedScape, 2018. Available at: https://emedicine.medscape.com/article/803683-overview. 
 6. keda K., Sonoda K. A case of Reye’s-like syndrome due to suspected Bordetella pertussis infection in an adult. Kansenshōgaku zasshi. The Journal of the Japanese Association for Infectious Diseases. 2009. 83(6). 658-660. PMID: 20034320.
 7. Jones D.B., Mullick F.G., Hoofnagle J.H., Baranski B.: Reye’s syndrome-like illness in a patient receiving amiodarone. Am. J. Gastroenterol. 1988. 83. 967-970. PMID: 3414648.
 8. Schmidt D. Anticonvulsants. In: Dukes MNG, ed. Meyler’s side effects of drugs. 12th ed. Amsterdam: Elsevier, 1992. 122-143.
 9. Колоскова О.К., Безруков Л.О., Іванова Л.А. та ін. Невідкладні стани у педіатрії. Чернівці: Місто, 2017. С. 97-81.
 10. Бережний В.В. Педіатрія: Національний підручник: У 2 т. Т. 2. К., 2013. С. 932-934.
 11. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Леонов В.В., Мясоедов В.В., Завгородний И.В. Клиническая биохимия. Харьков: Факт, 2005. С. 318-319.
 12. Губський Ю.І. Біологічна хімія. Київ; Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. С. 86-269.
 13. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.12.2003 року № 572 «Про державну реєстрацію лікарських засобів». 
 14. CDC. Reye Syndrome 1990 Clinical Case Definition. Available at https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/reye-syndrome/case-definition/1990/.
 15. Davis L.E., Komfeld M. Influenza A virus and Reyes Syndrome in adults. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatru. 1980. № 43. P. 516-520. 
 16. National Reyes Syndrome Foundation UK. Workshop on Reye’s syndrome and Reye-like inherited disorders 2018. Available at: www.reyessyndrome.co.uk. 
 17. Glasgow J.F., Middleton B., Moore R., Gray A., Hill J. The mechanism of inhibition of beta-oxidation by aspirin metabolites in skin fibroblasts from Reye’s syndrome patients and controls. Biochim. Biophys. Acta. 1999, May 31. 1454(1). 115-125.
 18. Венгровский А.И., Батунина Н.О., Саратиков Ф.С., Синдром Рейе — тяжелое осложнение терапии салицилатами. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2000. Т. 63. № 2. С. 76-80.

Back to issue