Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 16, №5, 2021

Повернутися до номеру

Особливості порушень фізичного та статевого розвитку в дітей шкільного віку, хворих на психосоматичну патологію

Автори: Лебець І.С.(1), Турчина С.І.(1, 2), Матковська Т.М.(1), Новохатська С.В.(1), Ніконова В.В.(1), Костенко Т.О.(1), Шушляпіна О.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра гігієни та соціальної медицини, м. Харків, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Моніторинг показників фізичного та статевого розвитку з використанням стандартів, що відповідають віку та статі, особливо в дітей із хронічними захворюваннями, є найважливішим елементом ведення дітей і підлітків з різною патологією, оскільки дозволяє керувати лікувальним процесом та своєчасно раціонально його удосконалювати. На жаль, дані питання на сьогодні вивчені недостатньо. Мета роботи: визначити вплив соматичних і психічних захворювань на формування порушень фізичного та статевого розвитку в дітей шкільного віку. Матеріали та методи. Обстежено 935 хворих віком 10–17 років (хлопчиків — 441, дівчаток — 494) з такими патологіями: цукровий діабет 1-го типу (ЦД1), дифузний нетоксичний зоб (ДНЗ), з різними порушеннями менструальної функції (дівчатка з аномальними матковими кровотечами (АМК) та гіпоменструальним синдромом (ГМС)), психічними розладами (функціональними та органічними), системною дисплазією сполучної тканини, вторинною кардіоміопатією, ювенільним ідіопатичним артритом (ЮІА), системним червоним вовчаком (СЧВ). Групу порівняння становили здорові однолітки. Результати. Доведено, що наявність цукрового діабету 1-го типу, дифузного нетоксичного зоба негативно впливає на соматостатевий розвиток дітей шкільного віку і сприяє формуванню дисгармонійного фізичного розвитку (у 32,4 % хворих на ЦД1 та у 56,6 % підлітків із ДНЗ), порушенням перебігу статевого дозрівання. Встановлено, що гармонійний фізичний розвиток у дівчаток із гінекологічною патологією становить 52,4 %. На тлі дисгармонійності фізичного розвитку в дівчаток частіше формується порушення менструального циклу за типом ГМС. В 50,8 % хворих з ЮІА реєструється гармонійний фізичний розвиток. 67,25 % осіб з ЮІА мають нормальні показники зросту. Перевищення нормативних показників і більш низькі показники спостерігаються в дівчаток (р < 0,05). На етапах статевого дозрівання відхилення в показниках росту та маси тіла найчастіше спостерігались у ранньому пубертаті (100 %), найменш часто — в пізньому пубертаті (42,8 %). У хворих на СЧВ гармонійний фізичний розвиток мав місце в 56,8 % випадків. Найчастіше виявлялися: надлишок маси тіла (33,3 %), зниження показника зросту (17,6 %) та дефіцит маси тіла (11,7 %). За даними частоти розвитку СЧВ визначено, що найбільш уразливим були власне пубертат (91,0 %) та препубертат (87,5 %). Дебют СЧВ у пізньому пубертаті відбувався в 26,3 % випадків. У хворих із вторинними кардіоміопатіями та системною дисплазією сполучної тканини не встановлено вірогідних статистичних відмінностей показників щодо вікових норм. Більшість хворих з психічними розладами мали гармонійний фізичний розвиток (93,6 %). Серед порушень останнього найчастіше відзначався дефіцит маси тіла (19,5 %).

Background. Monitoring of physical and sexual development indicators using standards appropriate to age and sex, especially in children with chronic diseases is the most important element of management of children and adolescents with various pathologies because it allows managing the treatment process and improving it timely. Unfortunately, these issues have not been stu­died enough today. The purpose of the work is to determine the influence of somatic and mental diseases on the physical and sexual development impairments in school-age children. Materials and methods. Nine hundred and thirty-five patients aged 10–17 years (boys — 441, girls — 494) with the following pathology were exa­mined: diabetes mellitus type 1, diffuse nontoxic goiter (DNG) with various menstrual disorders (girls with abnormal uterine bleeding), and girls with hypomenorrhea syndrome (HMS), mental disorders (functional and organic), systemic connective tissue dysplasia, secondary cardiomyopathy, juvenile idiopathic arthritis (JIA), systemic lupus erythematosus (SLE). The comparison group enrolled healthy children of the same age. Results. The presence of type 1 diabetes mellitus, diffuse nontoxic goiter were proved to ne­gatively affect the somatosexual development of school-age children and contribute to the formation of disharmonious physical development (in 32.4 % of patients with diabetes mellitus 1 and 56.6 % of adolescents with DNG) and sexual maturation. It was established that 52.4 % of girls with gynecological pathology presen­ted with harmonious physical development. Against the background of disharmony of physical development, girls are more likely to develop menstrual irregularities such as HMS. Harmonious physical development is registered in 50.8 % of patients with JIA. 67.25 % of people with JIA have normal growth rates. Exceedance of normal and lower values are observed in girls (p < 0.05). At the stages of puberty, the most common deviations in growth and body weight were observed in early puberty (100 %), the least often — in late puberty (42.8 %). In 56.8 % of patients with SLE, harmonious physical development was registered. The most common were as follows: overweight (33.3 %), decreased growth rate (17.6 %), and weight deficit (11.7 %). Based on the frequency of SLE, it was determined that the most vulnerable were puberty (91.0 %) and prepuberty (87.5 %). The onset of SLE in late puberty occurred in 26.3 % of cases. In patients with secondary cardiomyopathies and systemic connective tissue dysplasia, no significant statistical differences in age-related parameters were found. Most patients with mental disorders had a harmonious physical development (93.6 %). Among the violations of the latter, the deficit of body weight was most often determined (19.5 %).


Ключові слова

фізичний, статевий розвиток; діти шкільного віку з соматичними та психічними захворюваннями

physical, sexual development; school-age children with somatic and mental disorders


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Дудіна О.О., Слабкий Г.О., Мокієнко Р.О. та ін. Ситуаційний аналіз стану охорони здоров’я дітей та підлітків в Україні. Частина ІІ. Забезпечення принципу соціальної справедливості відносно здоров’я дітей та підлітків. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2008. № 2. С. 8-16.
2. Friedman L.S., Lukyanova E.M., Serdiuk A. et al. Social-environmental factors associated with elevated body mass index in a Ukrainian cohort of children. Int. J. Pediatr. Obes. 2009. Vol. 4(2). P. 81-90. doi: 10.1080/17477160802449264.
3. Bujoreanu S., Randall E., Thomson K., Ibeziako P. Characteristics of medically hospitalized pediatric patients with somatoform diagnoses. Hospital Pediatrics. 2014. № 4(5). Р. 283-290. doi: 10.1542/hpeds.2014-0023. 
4. Barkmann C., Otto C., Schön G., Schulte-Markwort M. et al. Modelling trajectories of psychosomatic health complaints in children and adolescents: results of the BELLA study. Eur. Child Adolesc. Psychiatry. 2015. № 24(6). Р. 685-694. doi: 10.1007/s00787-014-0656-2. 
5. Robles A., Gjelsvik A., Hirway P., Vivier P.M., High P. Adverse childhood experiences and protective factors with school engagement. Pediatrics. 2019. № 144(2). e20182945. doi: 10.1542/peds.2018-2945.
6. Юткина О.С. Физическое развитие и психосоматический статус школьников. Проблемы современной науки и образования. 2017. № 3(85). С. 104-106.
7. Piko B.F., Varga S., Mellor D. Are adolescents with high self-esteem protected from psychosomatic symptomatology? Eur. J. Pediatr. 2016. № 175(6). Р. 785-92. doi: 10.1007/s00431-016-2709-7. 
8. Martinez E.E., Smallwood C.D., Quinn N.L. Body composition in children with chronic illness: accuracy of bedside assessment techniques. J. Pediatr. 2017. Vol. 190. P. 56-62. doi: 10.1016/j.
9. Sotnikova-Meleshkina Zh.V. The structure of morbidity of secondary school children. Reports of Morphology. 2020. Vol. 26. № 4. Р. 30-35. doi: 10.31393/morphology-journal-2020-26(4)-05. 
10. Квашнина Л.В. Оценка физического развития ребенка. Мистецтво лікування. 2006. № 12. С. 74-76.
11. Brewer C.J., Balen A.M. The adverseeffects of obesity on conception andimplantation. Reproduction. 2010. № 140(3). Р. 347-364. doi: 10.1530/REP-09-0568.
12. Pereira K.C., Pugliese B.S., Guimarães M.M., Gama M.P. Pubertal development in children diagnosed with diabetes mellitus type 1 before puberty. J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. 2015. № 28(1). Р. 66-71. doi: 10.1016/j.jpag.2014.08.009.
13. Григорян О.Р., Охотникова А.А., Андреева Е.Н. Особенности становления пубертата у девочек с сахарным диабетом 1 типа и нарушения менструальной и овариальной функций. Репродуктивное здоровье и сахарный диабет. 2009. № 4. С. 10-14.
14. Веропотвелян П.Н., Веропотвелян Н.П., Полонец И.А. Нарушение менструальной и репродуктивной функции у пациенток с ожирением. Здоровье женщины. 2014. № 5(91). С. 130-135. doi: 10.15574/HW.

Повернутися до номеру