Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 17, №1, 2022

Back to issue

Glomerular filtration rate in children with juvenile idiopathic arthritis

Authors: Борисова Т.П., Самсоненко С.В.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні доведено, що ураження нирок у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом (ЮІА) характеризується субклінічним перебігом і найчастіше залишається недіагностованим. Одним із основних методів діагностики ураження нирок є визначення розрахункової швидкості клубочкової фільтрації (рШКФ). Мета дослідження: визначити найбільш оптимальний метод оцінки рШКФ у дітей, хворих на ЮІА, шляхом порівняння різних розрахункових методик, а саме: на основі дослідження сироваткового креатиніну (оригінальна формула Schwartz, формула Counahan-Barratt), сироваткового цистатину С (формула Cystatin C-based equation, формула Hoek). Матеріали та методи. Обстежено 80 дітей з ЮІА. Рівень сироваткового креатиніну визначали двічі (перший і третій місяць дослідження) калориметричним кінетичним методом Яффе, концентрацію сироваткового цистатину С — одноразово на третьому місяці дослідження за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу. Використані методи варіаційної статистики. Результати. Показники рШКФ за формулою Cystatin C-based equation 2012 порівняно з оригінальною формулою Schwartz і формулою Counahan-Barratt завищували частоту порушень рШКФ відповідно на 81,3 % (p < 0,001) і 47,3 % (p < 0,001) в перший місяць дослідження та на 81,3 % (p < 0,001) і 55,0 % (p < 0,001) на третій місяць. Аналогічне порівняння результатів дослідження рШКФ за формулою Hoek із результатами за формулами Schwartz та Counahan-Barratt показало, що за формулою Schwartz зниження рШКФ виявлялося на 41,3 % рідше (p < 0,001) як у перший, так і на третій місяць. Формула Counahan-Barratt при першому дослідженні сироваткового креатиніну демонструвала різницю рШКФ порівняно з формулою Hoek в 7,5 % (p < 0,05). При другому дослідженні сироваткового креатиніну частота зниження рШКФ за формулою Counahan-Barratt фіксувалася на 15,0 % рідше, ніж за методикою Hoek (p < 0,09). Висновки. Зміни функції нирок різняться за величиною залежно від оціночної формули рШКФ. Оптимальним методом визначення рШКФ у дітей, хворих на ЮІА, є формула Hoek на основі сироваткового цистатину С. В разі обмеженої можливості щодо дослідження сироваткового цистатину С можна використовувати формулу Counahan-Barratt на основі сироваткового креатиніну.

Today, it is proved that kidney injury in children with juvenile idiopathic arthritis (JIA) is characterized by a subclinical course and most often remains undiagnosed. One of the main me­thods to diagnose kidney lesions is determination of estimated glomerular filtration rate (eGFR). The aim of the study was to determine the most optimal method for eGFR evaluation in children with JIA by comparing different calculation methods based on serum creatinine (original Schwartz formula, Counahan-Barratt formula), serum cystatin C (cystatin C-based equation and Hoek formula). Materials and methods. Eighty children with JIA were examined. Serum creatinine level was determined twice (first and third month of study) by the colorimetric kinetic Jaffe reaction, serum cystatin C concentration was evaluated once, in the third month of the study by enzyme immunoassay. We used methods of variation statistics. Results. Parameters of eGFR by cystatin C-based equation 2012 compared to the original Schwartz formula and Counahan-Barratt formula amplified the rate of eGFR disorders by 81.3 % (p < 0.001) and 47.3 % (p < 0.001) in the first month of the study and by 81.3 % (p < 0.001) and 55.0 % (p < 0.001) in the third month, respectively. A similar comparison of the results of Hoek formula with Schwartz and Counahan-Barratt formula showed that according to Schwartz formula, a decrease in the GFR was 41.3 % less frequent (p < 0.001) in both the first and third month. Counahan-Barratt formula in the first study of serum creatinine showed a difference in eGFR compared to Hoek formula by 7.5 % (p < 0.05). During the second study of serum creatinine, the frequency of eGFR reduction according to Counahan-Barratt formula was detected by 15.0 % less often than according to Hoek method (p < 0.09). Conclusions. Changes in renal function differ depending on the formula of eGFR evaluation. The most optimal method to determine eGFR in children with JIA is Hoek formula based on serum cystatin C. In case of limited ability to analyze serum cystatin C, Counahan-Barratt formula based on serum creatinine can be used.


Keywords

ювенільний ідіопатичний артрит; швидкість клубочкової фільтрації

juvenile idiopathic arthritis; glomerular filtration rate


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Okamoto N., Yokota S., Takei S. et al. Clinical practice guidance for juvenile idiopathic arthritis (JIA) 2018. Mod. Rheumatol. 2019. № 29(1). Р. 41-59. doi: 10.1080/14397595.2018.1514724.
 2. Борисова Т.П., Самсоненко С.В., Бадогина Л.П. К вопросу о вторичном амилоидозе почек при ювенильном ревматоидном артрите у детей. Здоровье ребенка. 2020. № 15(4). С. 252-257. doi: 10.22141/2224-0551.15.4.2020.208477.
 3. Борисова Т.П., Самсоненко С.В., Вакуленко Л.И., Маковейчук А.А. Гломерулярные поражения почек у детей с ювенильным ревматоидным артритом (обзор литературы). Нирки. 2021. № 10(1). С. 42-47. doi: 10.22141/2307-1257.10.1.2021.227210.
 4. Becker-Cohen R., Frishberg Y. Severe reversible renal failure due to naproxen-associated acute interstitial nephritis. Eur. J. Pediatr. 2001. № 160(5). Р. 293-295. doi: 10.1007/s004310100729. 
 5. Mori S., Yoshitama T., Hirakata N., Ueki Y. Prevalence of and factors associated with renal dysfunction in rheumatoid arthritis patients: a cross-sectional study in community hospitals. Clin. Rheumatol. 2017. № 36(12). Р. 2673-2682. doi: 10.1007/s10067-017-3804-5.
 6. Gicchino M.F., Di Sessa A., Guarino S. et al. Prevalence of and factors associated to chronic kidney disease and hypertension in a cohort of children with juvenile idiopathic arthritis. Eur. J. Pediatr. 2021. № 180(2). Р. 655-661. doi: 10.1007/s00431-020-03792-4.
 7. Conkar S., Mir S., Karaslan F.N., Hakverdi G. Comparing different estimated glomerular filtration rate equations in assessing glomerular function in children based on creatinine and cystatin C. J. Clin. Lab. Anal. 2018. № 32(6). Р. e22413. doi: 10.1002/jcla.22413.
 8. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2013. № 3(1). Р. 1-50. https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf
 9. Qiu X., Liu C., Ye Y. et al. The diagnostic value of serum creatinine and cystatin c in evaluating glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease: a systematic literature review and meta-analysis. Oncotarget. 2017. № 8. Р. 72985-99. https://doi.org/10.18632/oncotarget.20271
 10. Björk J., Nyman U., Berg U. et al. Validation of standardized creatinine and cystatin C GFR estimating equations in a large multicentre European cohort of children. Pediatr. Nephrol. 2019. № 34(6). Р. 1087-1098. doi: 10.1007/s00467-018-4185-y.
 11. Ringold S., Angeles-Han S.T., Beukelman T. et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis: Therapeutic Approaches for Non-Systemic Polyarthritis, Sacroiliitis, and Enthesitis. Arthritis Care Res. (Hoboken). 2019. № 71(6). Р. 717-734. doi: 10.1002/acr.23870.
 12. Nordal E.B., Zak M., Berntson L. et al. Juvenile Arthritis Disease Activity Score (JADAS) based on CRP; validity and predictive ability in a Nordic population-based setting. Pediatr. Rheumatol. Online J. 2011. № 9(1). Р. 155. doi: 10.1186/1546-0096-9-S1-P155.
 13. Miyamae T., Tani Y., Kishi T. et al. Updated version of Japanese Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ). Mod. Rheumatol. 2020. № 30(5). Р. 905-909. doi: 10.1080/14397595.2019.1660027.
 14. Moore J.F., Sharer J.D. Methods for Quantitative Creatinine Determination. Curr. Protoc. Hum. Genet. 2017. № 93. A.3O.1-A.3O.7. doi: 10.1002/cphg.38.
 15. Song P., Wang M., Chang X. et al. Prevalence and associated factors of impaired renal function in Chinese children: The China Health and Nutrition Survey. Nephrology (Carlton). 2019. № 24(2). Р. 195-201. doi: 10.1111/nep.13178.
 16. Padgett D., Ostrenga A., Lepard L. Comparison of methods of estimating creatinine clearance in pediatric patients. Am. J. Health Syst. Pharm. 2017. № 74(11). Р. 826-830. doi: 10.2146/ajhp151004.
 17. Salvador C.L., Tondel C., Rowe A.D. et al. Estimating glomerular filtration rate in children: evaluation of creatinine- and cystatin C-based equations. Pediatr. Nephrol. 2019. № 34(2). Р. 301-311. doi: 10.1007/s00467-018-4067-3.
 18. Кушніренко С.В. Оцінка розрахункової швидкості клубочкової фільтрації на підставі цистатину С у дітей з хронічною хворобою нирок 1–3 ст. (3а і 3b). Сучасна педіатрія. 2019. № 6(102). С. 12-17. doi: 10.15574/SP.2019.102.12.
 19. Selistre L., De Souza V., Cochat P. et al. GFR estimation in adolescents and young adults. J. Am. Soc. Nephrol. 2012. № 23(6). Р. 989-996. doi: 10.1681/ASN.2011070705.
 20. Fadrowski J.J., Neu A.M., Schwartz G.J. Pediatric GFR estimating equations applied to adolescents in the general population. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2011. № 6(6). Р. 1427-1435. doi: 10.2215/CJN.06460710.
 21. Grubb A., Nyman U., Björk J. et al. Simple cystatin C-based prediction equations for glomerular filtration rate compared with the modification of diet in renal disease prediction equation for adults and the Schwartz and the Counahan-Barratt prediction equations for children. Clin. Chem. 2005. № 51(8). Р. 1420-31. doi: 10.1373/clinchem.2005.051557.
 22. Wagner D., Kniepeiss D., Stiegler P. et al. The assessment of GFR after orthotopic liver transplantation using cystatin C and creatinine-based equations. Transpl. Int. 2012. № 25(5). Р. 527-36. doi: 10.1111/j.1432-2277.2012.01449.x.
 23. Mian A.N., Schwartz G.J. Measurement and Estimation of Glomerular Filtration Rate in Children. Adv. Chronic Kidney Dis. 2017. № 24(6). Р. 348-356. doi: 10.1053/j.ackd.2017.09.011.
 24. Schwartz G.J., Schneider M.F., Maier P.S. et al. Improved equations estimating GFR in children with chronic kidney disease using an immunonephelometric determination of cystatin C. Kidney Int. 2012. № 82(4). Р. 445-453. doi: 10.1038/ki.2012.169.
 25. Huang S.H., Macnab J.J., Sontrop J.M. et al. Performance of the creatinine-based and the cystatin C-based glomerular filtration rate (GFR) estimating equations in a heterogenous sample of patients referred for nuclear GFR testing. Transl. Res. 2011. № 157(6). Р. 357-367. doi: 10.1016/j.trsl.2011.01.002.

Back to issue