Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" Том 56, №2, 2022

Повернутися до номеру

Вплив гепатотропної та метабіотичної корекції на спектр вільних жирних кислот при експериментальному токсичному ураженні печінки

Автори: Діденко В.І., Карачинова В.А., Кленіна І.А., Гайдар Ю.А., Ошмянська Н.Ю., Грабовська О.І., Галінський О.О., Вішнаревська Н.С.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. На сьогодні переважно вивчаються процеси пошкодження гепатоцитів під впливом вільних жирних кислот (ВЖК) в умовах in vitro. Тому значний інтерес викликає дослідження in vivo спектра ВЖК при патологіях печінки різного генезу, у тому числі і токсичного. Мета: оцінити морфобіохімічні зміни у печінці щурів з тетрахлоретан-індукованим (CCl4) ураженням печінки без та після медикаментозної корекції. Матеріали та методи. Моделювали токсичне ураження печінки шляхом підшкірного введення щурам розчину CCl4 в оливковій олії. Сформовано такі групи: контрольна (здорові; n = 15); I — CCl4-індуковане ураження печінки без медикаментозної корекції (n = 6); ІІ — CCl4-індуковане ураження печінки + Ліверія IC (метадоксин; n = 8); ІІІ — CCl4-індуковане ураження печінки + метабіотик (Хілак форте) (n = 7). Для морфологічної оцінки стеатозу і фіброзу використовували трикольорове якісне забарвлення зразків печінки за Маллорі — Слінченком. Методом газової хроматографії визначено кількісний уміст мононенасичених жирних кислот (МНЖК) у гомогенаті печінки. Результати. Оцінка гепатобіоптатів у І групі щурів виявила дезорганізацію тканини з макровезикулярним стеатозом у цитоплазмі гепатоцитів, формування міжчасточкових множинних фіброзних септ і запальноклітинну інфільтрацію. Застосування метадоксину (ІІ група) та метабіотика (ІІІ група) покращувало морфологічну картину печінки, що уражена CCl4. Загальний уміст МНЖК вірогідно підвищувався у 118 (р < 0,001), 34 (р < 0,001) та 99 разів (р < 0,001) відповідно для І–ІІІ групи тварин щодо контролю, проте у ІІ групі він мав тенденцію до зниження в 3,5 (р = 0,430) та 2,9 раза (р = 0,064) порівняно з І та ІІІ групами відповідно. Висновки. Встановлено, що корекція метадоксином та метабіотиком зменшила прояви білково-жирової дистрофії в гепатоцитах. У всіх дослідних групах тварин уміст МНЖК підвищувався переважно завдяки значним концентраціям cis-10-пентадеценової, cis-10-гептадеценової, trans- і cis-9-октадеценової та cis-11-ейкозенової кислот. Уміст МНЖК більше знижувався під впливом метадоксину, ніж метабіотика.

Background. Today most of the scientists are studying the processes of hepatocyte damage under the influence of free fatty acids (FFA) in vitro conditions. Therefore, in vivo studies of the spectrum of FFA in liver pathologies of different genesis, including toxic ones, are of considerable interest. Materials and methods. Toxic liver damage was simulated by subcutaneous injection of CCl4 solution in olive oil into rats. The following groups were formed: control (healthy; n = 15); I — CCl4-induced liver damage without drug correction (n = 6); III — CCl4-induced liver damage + metadoxin (Liveria IC; n = 8); III — CCl4-induced liver damage + metabiotic (Hilac forte) (n = 7). For morphological assessment of steatosis and fibrosis we used three-color qualitative staining of liver samples by Mallory-Slinchenko. Quantitative content of monounsaturated fatty acids (MUFA) in liver homoge­nate was determined by gas chromatography. Results. Evaluation of hepatobioptates in group I rats revealed tissue disorganization with macrovesicular steatosis in the cytoplasm of hepatocytes, the formation of interparticle multiple fibrous septa and inflammatory cell infiltration. The use of metadoxin (group II) and metabiotic (group III) improved the morphological picture of the liver, which was damaged by CCl4. Total MUFA content increased significantly in 118 (p < 0.001), 34 (p < 0.001) and 99 times (p < 0.001), respectively, for groups I–III animals relative to control, but in group II — tended to decrease in 3.5 (p = 0.430) and 2.9 times (p = 0.064), compared to groups I and III, respectively. Conclusions. It was found that correction with methadoxin and metabioticreduced the manifestations of protein-fatty dystrophy in hepatocytes. In all animal research groups, the content of PUFA increased mainly due to significant concentrations of cis-10-pentadecenoic, cis-10-heptadecenoic, trans- and cis-9-octadecenoic and cis-11-eicosenoic acids. MUFA content decreased more under the influence of methadoxin than metabiotic.


Ключові слова

тетрахлоретан; гепатобіоптати; мононенасичені вільні жирні кислоти; щури

carbon tetrachloride; hepatobioptates; monounsaturated free fatty acids; rats


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Breviscapine ameliorates CCl4-induced liver injury in mice through inhibiting inflammatory apoptotic response and ROS generation / Y. Liu et al. Int J Mol Med. 2018. № 42(2). Р. 755-768. doi: 10.3892/ijmm.2018.3651.
 2. Glutamine inhibits CCl4 induced liver fibrosis in mice and TGF-β1 mediated epithelial-mesenchymal transition in mouse hepatocytes / N. Shrestha et al. Food Chem Toxicol. 2016. (93). P. 129-37. doi: 10.1016/j.fct.2016.04.024.
 3. Effect of Platelet-Rich Plasma on CCl4-Induced Chronic Liver Injury in Male Rats / Z. Hesami et al. Int J Hepatol. 2014. 2014. 932930. doi: 10.1155/2014/932930.
 4. Jung Y.K., Yim H.J. Reversal of liver cirrhosis: current evidence and expectations. Korean J Intern Med. 2017. № 32(2). Р. 213-228. doi: 10.3904/kjim.2016.268.
 5. Tanaka M., Miyajima A. Liver regeneration and fibrosis after inflammation. Inflamm Regener. 2016. 36. 19. doi: 10.1186/s41232-016-0025-2.
 6. Parola M., Pinzani M. Liver fibrosis: Pathophysiology, pathogenetic targets and clinical issues. Mol Aspects Med. 2019. (65). Р. 37-55. doi: 10.1016/j.mam.2018.09.002.
 7. Identification of key metabolic changes during liver fibrosis progression in rats using a urine and serum metabolomics approach / H. Chang et al. Sci Rep. 2017. № 7(1). 11433. doi: 10.1038/s41598-017-11759-z.
 8. Lipid Accumulation and Injury in Primary Calf Hepatocytes Challenged With Different Long-Chain Fatty Acids / B. Zhang et al. Front Vet Sci. 2020. 7. 547047. doi: 10.3389/fvets.2020.547047.
 9. A unifying mathematical model of lipid droplet metabolism reveals key molecular players in the development of hepatic steatosis / С. Wallstab et al. FEBS J. 2017. № 284(19). Р. 3245-3261. doi: 10.1111/febs.14189.
 10. Dietary α-linolenic acid-rich flaxseed oil prevents against alcoholic hepatic steatosis via ameliorating lipid homeostasis at adipose tissue-liver axis in mice / M. Wang et al. Sci Rep. 2016. № 6. Р. 26826. doi:10.1038/srep26826.
 11. You M., Arteel G.E. Effect of ethanol on lipid metabolism. J Hepatol. 2019. № 70(2). Р. 237-248. doi: 10.1016/j.jhep.2018.10.037.
 12. Fatty acids promote fatty liver disease via the dysregulation of 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase/hydrogen sulfide pathway / M. Li et al. Gut. 2018. № 67(12). Р. 2169-2180. doi: 10.1136/gutjnl-2017-313778.
 13. NEFA-Sensitive Orai1 Expression in Regulation of De Novo Lipogenesis / B. Zhang et al. Cell Physiol Biochem. 2018. № 47(3). 1310-1317. doi: 10.1159/000490226.
 14. Mazraati P., Minaiyan M. Hepatoprotective Effect of Metadoxine on Acetaminophen-induced Liver Toxicity in Mice. Adv Biomed Res. 2018. 7. 67. doi: 10.4103/abr.abr_142_17.
 15. Hong M., Han D.H., Hong J., Kim D.J., Suk K.T. Are Probiotics Effective in Targeting Alcoholic Liver Diseases? Probiotics Antimicrob Proteins. 2019. № 11(2). Р. 335-347. doi: 10.1007/s12602-018-9419-6.
 16. Сапожников А.Г., Доросевич А.Е. Гистологическая и микроскопическая техника. Смоленск: САУ, 2000. 476 с.
 17. Степанов Ю.М., Диденко В.И., Кленина И.А., Карачинова В.А., Ошмянская Н.Ю. Спектр жирных кислот сыворотки крови пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени в зависимости от этиологии и морфологических особенностей. Гастроентерологія. 2018. № 52(3). С. 127-134. doi: 10.22141/2308-2097.52.3.2018.141841.
 18. Ichihara K., Fukubayashi Y. Preparation of fatty acid methyl esters for gas-liquid chromatography. J Lipid Res. 2010. № 51(3). P. 635-640. doi: 10.1194/jlr.D001065.
 19. Алкогольне ураження печінки: морфологічні та біохімічні особливості (експериментальне дослідження) / Ю.М. Степанов та ін. Гастроентерологія. 2015. № 3(57). С. 66-72.
 20. Hepatic stellate cells — from past till present: morphology, human markers, human cell lines, behavior in normal and liver pathology / R.T. Sufleţel et al. Rom J Morphol Embryol. 2020. № 61(3). P. 615-642. doi: 10.47162/RJME.61.3.01.
 21. Dash S., Aydin Y., Moroz K. Chaperone-Mediated Autophagy in the Liver: Good or Bad? Cells. 2019. № 8(11). 1308.
 22. Dangi A., Huang C., Tandon A., Stolz D., Wu T., Gandhi C.R. Endotoxin-stimulated Rat Hepatic Stellate Cells Induce Autophagy in Hepatocytes as a Survival Mechanism. J Cell Physiol. 2016. № 231(1). P. 94-105. doi: 10.1002/jcp.25055.

Повернутися до номеру