Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" 3(3) 2006

Повернутися до номеру

Актуальні питання педіатрії. Огляд конференції

16 – 18 листопада 2006 року в м. Київ відбулася щорічна VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам'яті члена-кореспондента НАН, АМН України, РАМН, професора В.М. Сідельникова, що вже стала традиційною для педіатрів нашої держави.

Вона була проведена під егідою Міністерства охорони здоров'я України, Академії медичних наук України, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Асоціації педіатрів України та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації на базі кафедри педіатрії № 2 з курсами медичної генетики та неонатології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (завідувач — професор О.П. Волосовець) й зібрала 250 учасників. Серед них: практичні лікарі-педіатри та сімейні лікарі, завідувачі та співробітники педіатричних кафедр вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації МОЗ України та закладів післядипломної освіти, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Російського державного медичного університету тощо.

При відкритті конференції у вступній промові президент Асоціації педіатрів України, директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, член-кореспондент АМН України, професор Ю.Г. Антипкін відзначив значний внесок видатного українського педіатра Віктора Михайловича Сідельникова в становлення української школи педіатрії, зокрема, значення його праць у галузі дитячої кардіоревматології, дитячої алергології.

Заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України , завідувач кафедри педіатрії № 2 з курсом медичної генетики та неонатології Н аціонального медичного університету ім. О.О. Богомольця, професор О.П. Волосовець підкреслив, що VIII Сідельниковські читання відбуваються в 165-річний ювілей університету. Він також відзначив провідні досягнення кафедри, завдяки яким вона зайняла перше місце в рейтингу 2005–2006 рр. серед клінічних кафедр університету.

У цілому, 5 засідань конференції протягом трьох діб роботи охопили 80 доповідей із дійсно актуальних питань сучасної педіатрії.

Важливим напрямком досліджень, що знайшов відображення в доповід ях , був профілактичний. Так, слухачів зацікавили результати дослідження Інституту педіатрії акушерства та гінекології АМН України (чл.-кор. АМН України, професор Ю.Г. Антипкін, професор В.Ф. Лапшин) щодо імунореабілітації дітей із рецидивуючим бронхітом; Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (професор С.О. Крамарєв) та Дніпропетровської державної медичної академії (професор Л.В. Ващенко) щодо запобігання ускладнень гострих респіраторних вірусних інфекцій; Харківської медичної академії післядипломної освіти (професор Ю.В. Білоусов) із превентивних заходів щодо розвитку жовчнокам'яної хвороби в дітей.

Фундаментальні дослідження з дитячої кардіоревматології були подані в доповідях чл.-кор. АМН України, професора В.Г. Майданника, доктора медичних наук М.В. Хайтовича та співавторів «Ремоделювання судин у дітей з артеріальною гіпертензією»; професора В.В. Бережного, доктора медичних наук Т.В. Марушко «Значення вивчення рівня антитіл до нуклеосомів в діагностиці дебюта та лікуванні системного червоного вовчака у дітей»; професора А.В. Чуріліної та співавторів «Порушення метаболізму амінокислот у дітей з синдромом дисплазії сполучної тканини серця» та ін.

Велику увагу було приділено питанням раціоналізації антимікробної терапії в дитячому віці. Професор О.П. Волосовець акцентував на тому, що оральні цефалоспорини III генерації тепер нададуть можливості більш ефективно використовувати методику « step - down therapy » при тяжких інфекціях дитячого віку, а також підкреслив значення сучасних макролідів у лікуванні респіраторної патології. Професор Є.І. Юліш репрезентував сучасну етіологію позалікарняних пневмоній у дітей та дані моніторингу за 2001–2006 рр. їх чутливості до антибіотиків Професор Ю.В. Марушко висвітлив сучасні погляди на антибіотикоасоційовану діарею в дітей. Крім того, професор О.П. Вікторов (Державний фармацевтичний центр МОЗ України) навів сучасні вимоги щодо контролю за безпекою лікарських засобів при їх медичному застосуванні в Україні.

Питання про сучасні аспект и метаболічної корекції знайшло відображення в доповідях професора С.О. Ключникова (м. Москва), професора С.С. Казак (м. Київ).

Значну дискусію викликали проблемні доповіді професора І.В. Богадєльнікова «Внутрішньоклітинна персистуюча інфекція — тренер імунної системи організму?»; професора С.С. Остропольця «Дисплазія сполучної тканини — захворювання або третій стан?»; професорів Л.В. Беш та К.Д. Дуки «Чи правомірний діагноз хронічного обструктивного захворювання легень у дітей з віддаленими наслідками бронхолегеневої дисплазії: аргументи «за» і «проти» та ін.

Цікавими для практичних лікарів були доповіді професора С.П. Кривопустова про дані доказової медицини щодо лікування синдрому крупу в дітей та обгрунтування використання глюкокортикостероїдів, про сучасні підходи до вирішення проблеми кольок у дітей грудного віку.

На окрем ій секці ї доповід али молод і у чен і . Так, заслухано 23 роботи, що є фрагментами дисертаційних праць. Серед них слід відмітити наукові дослідження, присвячені питанням неонатології (Д.В. Самарін, З.І. Россоха, Н.С. Пицюра та ін.), дитячої ендокринології (Ю.М. Кривонос, Н.Б. Пранік, Т.І. Коротич).

Також слухачі активно обговорили найбільш цікаві стендові доповіді, представлені 109 працями. Серед них відмічені роботи професора В.І. Берзіня та співавторів «Моніторинг ефективності та перспективи впровадження здоров'язберігаючих технологій в сучасних закладах освіти», професора М.М. Каладзе та співавторів «Варіанти грязелікування при ювенільному ревматоїдному артриті», професора С.М. Недельскої та співавторів «Розповсюдженість та особливості перебігу алергії до плісневих грибків у дітей, що страждають на респіраторні алергічні захворювання».

18 листопада 2006 року була проведена науково-методична конференція «А ктуальні питання викладання педіатрії у вищих медичних навчальних закладах II І–І V рівнів акредитації МОЗ України», координаторами якої стали завідувачі опорних кафедр педіатрії: професори О.П. Волосовець, В.Г. Майданник, М.Л. Аряєв, Л.Р. Шостакович-Корецька, Є.В. Прохоров.

Із програмною доповіддю «Вища медична школа в Україні: досягнення, проблеми та перспективи розвитку» виступив професор Є.В. Волосовець. Були, зокрема, зазначені сучасні принципи оцінювання знань, вимоги до створення підручників , а та кож акцентована увага слухачів на проблемних питаннях англомовного навчання. Чл.-кор. АМН України, професор В.Г. Майданник поділився досвідом щодо підготовки медичних кадрів у Каролінському університеті (Швеція) та докладно зупинився на питаннях педіатричної освіти на до- та післядипломному етапах.

Чл.-кор. НАН та АМН України, професор І.С. Чекман зупинився на важливості поглибленого викладання питань клінічної фармакології студентам медичних вузів, а головний дитячий невролог МОЗ України В.Ю. Мартинюк — на актуальності належного вивчання питань дитячої неврології, особливо на післядипломному етапі.

Головний педіатр МОЗ України професор В.Ю. Бережний окреслив найбільш важливі аспекти підготовки лікарів-інтернів, а також відмітив важливе значення суміжних дисциплін у підготовці лікаря-педіатра. Після звітування завідувачів опорними кафедрами, на конференції одностайно було вирішено, що вкрай потрібним є збільшення годин із педіатрії на IV та V курсах навчання студентів відповідно до навчального плану МОЗ України 2005 року. Також одностайно було ухвалено резолюцію щодо необхідності відродження інтернатури зі спеціальностей «неонатологія» та «дитяча анестезіологія».Повернутися до номеру