Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" 1 (47) 2013

Back to issue

Активність показників плазмового протеолізу та їх корекція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом

Authors: Христич Т.М., Телекі Я.М., Оліник О.Ю., Гонцарюк Д.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Categories: Gastroenterology, Pulmonology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У роботі досліджена зміна активності показників плазмового протеолізу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, що поєднується з хронічним панкреатитом, у динаміці лікування.

В работе исследовано изменение активности показателей плазменного протеолиза у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, которое сочетается с хроническим панкреатитом, в динамике лечения.

We have investigated the changes in the activity of plasma proteolysis indicators in patients with chronic obstructive pulmonary disease, associated with chronic pancreatitis, in the dynamics of treatment.


Keywords

хронічне обструктивне захворювання легень, хронічний панкреатит, протеоліз, лікування.

хроническое обструктивное заболевание легких, хронический панкреатит, протеолиз, лечение.

chronic obstructive pulmonary disease, chronic pancreatitis, proteolysis, treatment.

Враховуючи, що визначення взаємозв’язків протеолітичної системи плазми крові та системи пероксидного окиснення ліпідів — протиоксидантного захисту, які відповідають за збереження гомеостазу [1], є актуальним і недостатньо вивченим при поєднаній патології [2, 3], доцільно з’ясувати зміни в основних патогенетичних ланках розвитку хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та хронічного панкреатиту (ХП) у крові таких хворих [4].

Метою дослідження стало вивчення впливу медикаментозної терапії на динаміку показників плазмового протеолізу у хворих на ХОЗЛ із супутнім ХП. Дослідження проводились з дотриманням основних положень GCP (1996), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину від 04.04.1997 р., Ґельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2000) і наказу МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р. Карта досліджень та формуляр інформованої згоди пацієнта схвалені комісією з питань біомедичної етики Буковинського державного медичного університету МОЗ України (м. Чернівці). Фазу і стадію ХОЗЛ встановлювали відповідно до наказу МОЗ України № 128 від 19.03.2007 р., з урахуванням результатів клінічного перебігу та лабораторно-інструментальних даних. На підставі скарг, анамнезу, об’єктивного статусу, даних загальноклінічних та інструментальних методів обстеження були виділені такі клінічні групи динамічного спостереження: І група — група практично здорових осіб, ІІ група — особи, хворі на ХОЗЛ ІІ–ІІІ ст. тяжкості з супутнім хронічним панкреатитом; ІІІ група — особи, хворі на ХОЗЛ ІІ–ІІІ ст. тяжкості без супутньої патології. Протеолітичну активність плазми крові визначали, використовуючи азосубстрати фірми «Даниш Ltd» (Україна): азоальбумін (лізис низькомолекулярних білків), азоказеїн (лізис високомолекулярних білків) і азокол (лізис колагену) [5]. Хворі на ХОЗЛ із супутнім ХП були розподілені на 3 підгрупи залежно від варіанта лікування: 20 пацієнтів підгрупи ІА отримували базисну терапію згідно з наказом МОЗ України № 128 від 19.03.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «пульмонологія», що складалася з селективних холінергічних препаратів, β2-агоністів короткої дії, їх комбінації, за показаннями — мукорегуляторних засобів, антибактеріальних тощо. До підгрупи ІБ увійшли 22 пацієнти, які, окрім загальноприйнятого лікування, отримували есенціальні фосфоліпіди — ессенціалє форте Н («Авентіс Фарма Дойчланд ГмбХ», Німеччина) по 2 капсули тричі на добу впродовж 1 місяця. У пацієнтів підгрупи ІВ (18 осіб) базисне лікування поєднувалося з додатковим призначенням кверцетину (Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, Україна) у дозі 1,0 г 3 рази на добу впродовж 14 днів.

Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що у хворих на ХОЗЛ спостерігається підвищення інтенсивності лізису низькомолекулярних білків, у хворих ІІ групи інтенсивність лізису низькомолекулярних білків перевищувала показник у практично здорових осіб у 2,2 раза, у хворих ІІІ групи — в 1,9 раза (р < 0,05), із вірогідною міжгруповою різницею (табл. 1). Поряд із цим у хворих на ХОЗЛ із ХП встановлено більш істотне підвищення інтенсивності необмеженого протеолізу високомолекулярних білків — у 2,0 та 1,6 раза відповідно (р < 0,05) порівняно з групою практично здорових осіб, із вірогідною міжгруповою різницею. При аналізуванні інтенсивності лізису колагену виявлено, що у хворих обох груп цей показник був збільшений в 1,5 раза. У хворих на ХОЗЛ із супутнім ХП за рахунок недостатності функції підшлункової залози (ПЗ) та швидкого виснаження протеолітичних ферментів після масивного викиду колагеназна активність вірогидно (р < 0,05) відрізнялася тільки порівняно з групою практично здорових (між собою групи вірогідно не відрізнялись).

Отже, відбувалася активація протеолізу з максимальним підвищенням інтенсивності протеолітичної деградації високомолекулярних білків у хворих на ХОЗЛ із супутнім ХП. Таке є можливим за рахунок декількох механізмів: підвищення активності протеаз (порушення ацинусів з феноменом «ухилення» ферментів ПЗ, дегрануляції нейтрофілів, генетичне порушення структури протеаз трипсиназного типу); зниження активності інгібіторів протеаз (генетично запрограмованого порушення синтезу альфа-1-антитрипсину, порушення синтетичної функції печінки; наявність дисфункції ендотелію [6]. Активація протеолізу може призводити до підвищення апоптотичної активності в тканині ПЗ, чим пояснюється атрофія ацинусів при поєднанні з підвищеною проліферацією клітин сполучної тканини і як наслідок — розвиток фіброзу та склерозу органа. Зміни протеолітичної активності створюють умови для збільшення в’язкості пристінкового шару плазми в дрібних капілярах та підвищення концентрації в плазмі речовин, що підсилюють агрегаційну функцію формених елементів крові. Використання базисного лікування ХОЗЛ на тлі супутнього ХП сприяло зменшенню деградації низькомолекулярних білків (лізис азоальбуміну) на 13,6 % (р < 0,05), при залученні до лікування ессенціалє форте Н та кверцетину — показник знизився на 25,9 % та 17,9 % відповідно (р < 0,05) (табл. 2).

Протеолітична активність плазми за рівнем азоказеїну вірогідно знижувалась на 44,3 % та 36,9 % у хворих підгруп ІБ та ІВ. Досліджуючи динаміку показника колагеназної активності, спостерігали тенденцію до зниження в усіх підгрупах (рис. 1).

Таким чином, додавання до базисного лікування ессенціалє форте Н та кверцетину сприяє покращенню показників протеолітичної активності у хворих на ХОЗЛ із супутнім ХП.


Bibliography

1. Дудка І.В. Інтенсивність оксидативного стресу та протеїназно-інгібіторного дисбалансу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супровідною гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та ефективність їх корекції препаратом гінкго білоба / І.В. Дудка // Клінічна та експериментальна патологія. — 2002. — Т. 7, № 3. — С. 40-45.

2. Коваленко С.В. Зміни гемокоагуляційної ланки гемостазу у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / С.В. Коваленко, О.В. Андрусяк // Галицький лікарський вісник. — 2004. — Т. 11, № 4. — С. 31-33.

3. Тодоріко Л.Д. Хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця на тлі гіпотиреозу в осіб літнього віку: тригерні чинники формування поліморбідності, шляхи фармакологічної корекції / Л.Д. Тодоріко // Бук. мед. вісник. — 2008. — Т. 12, № 1. — С. 45-48.

4. Христич Т.Н. К вопросу о патогенезе сочетанных заболеваний органов пищеварения и бронхолегочной системы / Т.Н. Христич // Укр. терапевт. журн. — 2006. — № 2. — С. 88-91.

5. Сучасні методики експериментальних та клінічних досліджень центральної науково-дослідної лабораторії Буковинської державної медичної академії / В.М. Магаляс, А.О. Міхєєв, Ю.Є. Роговий та ін.]. — Чернівці: БДМА, 2001. — 42 с.

6. Кендзерська Т.Б. Можливості діагностики, прогнозування перебігу, контролю за ефективністю медикаментозної корекції хронічного панкреатиту у осіб похилого віку за станом систем протеолізу, фібринолізу, перекисного окиснення білків та ліпідів / Т.Б. Кендзерська // Гастроентерологія: міжвід. збірник. — Дніпропетровськ, 2001. — Вип. 32. — С. 312-317.

Similar articles

Вплив гіпобаричної гіпоксії на показники протеолізу в тканині щитоподібної залози щурів за різної тривалості фотоперіоду
Authors: Кузнєцова О.В., Ясінська О.В., Анохіна С.І. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
International journal of endocrinology 2 (74) 2016
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Authors: Анохіна С.І.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Патогенетичні механізми розвитку інсулінорезистентності у хворих   на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом
Authors: Телекі Я.М.1, Христич Т.М.2, Федів О.І.1, Оліник О.Ю.1, 1 Кафедра внутрішньої медицини, 2 Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (451) 2013 (тематический номер)
Categories: Gastroenterology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Authors: Т.М. Христич, д.м.н., професор, О.І. Федів, д.м.н., професор, Я.М. Телекі, к.м.н., О.Ю. Оліник, к.м.н. Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (382) 2011 (тематический номер)

Back to issue