Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" 3 (47) 2016

Back to issue

Науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні» 25–27 травня 2016 року, м. Дніпро

Categories: Cardiology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 84-89

 

Науково-практична конференція була організована Національною АМН України, Міністерством здоров’я України, ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМНУ», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Асоціацією кардіологів України, ВГО «Проти гіпертензії», Асоціацією дослідників України.

Науково-практична конференція була присвячена сучасним методам діагностики та лікування артеріальної гіпертензії й охоплювала такі питання: проблеми контролю артеріального тиску, артеріальна гіпертензія та серцево-судинний ризик, сучасні аспекти лікування артеріальної гіпертензії, артеріальна гіпертензія та цукровий діабет, лікування артеріальної гіпертензії з супутньою патологією, такою як фібриляція передсердь та ішемічна хвороба серця, сучасні технології лікування артеріальної гіпертензії, безпечність медикаментозного лікування, інгібітори АПФ і їх комбінації, блокатори ангіотензинових рецепторів і їх комбінації: спірні та невирішені питання, захворювання нирок і артеріальна гіпертензія.
У роботі конференції взяли участь близько 300 лікарів і науковців з усіх областей України. В рамках конференції було проведено 6 лекцій, 2 круглих столи, майстер-клас і конкурс на кращу наукову роботу серед молодих учених, обговорено уніфікований клінічний протокол з лікування артеріальної гіпертензії, заслухано 40 наукових доповідей, серед яких подані результати власних досліджень: СИСТЕМА (проблеми контролю систолічного артеріального тиску в Україні), ПІЛОТ-1, ПІЛОТ-2 (контроль артеріальної гіпертензії за допомогою комбінованої терапії в Україні), ТРІУМФ (лікування артеріальної гіпертензії в Україні), ХІПСТЕР (контроль артеріальної гіпертензії за допомогою комбінованої терапії: блокаторів рецепторів до АТ II та антагоністів кальцію), EPHES (фіксована комбінація у лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією й ішемічною хворобою серця). 
Провідними вченими України було зроблено доповіді та прочитано лекції з актуальних питань патогенезу, діагностики, лікування і профілактики артеріальної гіпертензії й її ускладнень, супутніх станів, щодо особливостей терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією та фібриляцією передсердь, смертності і тривалості життя населення України при АГ, побічних дій антигіпертензивних препаратів. Обговорені питання впливу соціальних медіа на профілактику артеріальної гіпертензії, проблеми у лікуванні резистентної гіпертензії, лікування дисліпідемій при артеріальній гіпертензії, вторинні артеріальні гіпертензії у клінічних випадках, розглянуті антитромбоцитарна терапія у первинній і вторинній профілактиці, синдром обструктивного апное сну при артеріальній гіпертензії і методи боротьби з ним, 35-річна динаміка поширеності АГ та її конт-роль у міській популяції. 

Резолюція

На конференції під час обговорення виступів і дискусій визначені перспективні напрямки наукових досліджень і заходів у практичній кардіології:
— Постійне формування позитивної мотивації у населення щодо необхідності профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Створення інформаційного простору для здорового способу життя та профілактики серцево-судинних захворювань на державному рівні.
— Забезпечення керівниками управлінь охорони здоров’я розповсюдження санітарно-просвітницьких матеріалів для населення, що пропагують здоровий спосіб життя. Активне залучення медичних сестер, фельдшерів і працівників аптек до пропаганди медико-санітарних знань і профілактики артеріальної гіпертензії серед населення.
— Удосконалення програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних працівників лікувально-профілактичних закладів із питань профілактики та лікування артеріальної гіпертензії для подолання лікарської інерції у веденні пацієнтів з артеріальною гіпертензією.
— Поєднання зусиль кардіологів, неврологів, терапевтів, ендокринологів і сімейних лікарів у розв’язанні проблем артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень.
— Вивчення багатофакторних впливів на захворюваність і смертність населення, де однією зі складових є артеріальна гіпертензія.
— Забезпечення моніторингу епідеміологічної ситуації щодо артеріальної гіпертензії та факторів ризику її виникнення.
— Широке впровадження в практику положень клінічної настанови та уніфікованого клінічного протоколу з діагностики та лікування хворих з артеріальною гіпертензією.
У рамках громадського обговорення нової редакції уніфікованого клінічного протоколу з діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертензії в Україні запропоновано такі принципові положення:
1. Рекомендувати поширення методу домашнього самомоніторування артеріального тиску з метою більш ефективного контролю АТ на фоні терапії та підвищення прихильності пацієнтів до лікування, а також опрацювати механізми реімбурсації коштів, витрачених пацієнтами на апарати для вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах. 
2. Зважаючи на низький відсоток пацієнтів з ефективним контролем АТ в українській популяції хворих на АГ, рекомендувати тимчасово, на період дії нової редакції уніфікованого клінічного протоколу (три-чотири роки), для всіх категорій хворих на АГ єдиний цільовий рівень АТ при офісному вимірюванні менше 140/90 мм рт.ст. із наголошенням жорсткої необхідності його досягнення, за умови, що, якщо на фоні антигіпертензивної терапії досягнуто більш низький рівень АТ (< 140/90 мм рт.ст.), а терапія добре переноситься, немає жодних побічних ефектів з боку самопочуття хворого або якості життя, схему лікування не варто корегувати. 
Конференція ухвалила:
• Продовжити активне виявлення осіб з артеріальною гіпертензією, впровадження її первинної і вторинної профілактики та стратифікації ризику. 
• Сприяти формуванню прихильності пацієнтів і медичних працівників до підвищення ефективності профілактики і лікування артеріальної гіпертензії.
• Продовжити роботу щодо забезпечення хворих на артеріальну гіпертензію сучасними лікувальними технологіями. 
• Забезпечити 100-відсотковий диспансерний нагляд хворих на АГ із високим ризиком.
• Активно втілювати комбіновану антигіпертензивну терапію, корекцію ризик-факторів та антитромбоцитарну терапію у хворих на АГ з високим ризиком.
• Удосконалити роботу зі своєчасного виявлення і патогенетичного лікування симптоматичних гіпертензій. 
• Забезпечити плідну співпрацю з неврологами, ендокринологами та нефрологами щодо пацієнтів із високим ризиком кардіоваскулярних ускладнень.
• Активізувати співпрацю з викладачами та студентами ВНМЗ і ЗПО щодо проведення роз’яснювальної превентивної роботи серед населення.
• Розробити та впровадити навчальні програми (модулі) сучасних методів лікування АГ для студентів ВНМЗ і слухачів курсів підвищення кваліфікації ЗПО.
• Провести наступну науково-практичну конференцію з артеріальної гіпертензії в Україні 24–26 травня 2017 року у м. Києві.


Back to issue