Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" 3 (47) 2016

Back to issue

Поширеність синдрому обструктивного апное сну та пружно-еластичні властивості артерій у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією

Authors: Крушинська Н.А., Сіренко Ю.М. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 93-94

 

Встановлено, що хворі з резистентною артеріальною гіпертензією (АГ) мають значно вищий ризик серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт міокарда (ІМ), інсульт, застійна серцева недостатність та хронічна хвороба нирок, порівняно з пацієнтами з фармакологічно керованою АГ. Поширеність резистентної АГ становить 5–30 % від загальної популяції хворих на АГ. Визначено, що синдром обструктивного апное сну (СОАС) є важливим фактором ризику розвитку резистентної АГ. АГ у пацієнтів із СОАС є тяжчою, резистентною до лікування та асоціюється з несприятливими змінами добового профілю артеріального тиску (АТ) (нічна АГ). Популяційних досліджень щодо асоціації СОАС та резистентної АГ недостатньо, а в дослідженнях на базі клінік такі дані значно відрізняються. В Україні таких досліджень немає.

Мета дослідження: визначити поширеність СОАС та особливості пружно-еластичних властивостей артерій у хворих із резистентною АГ.

Матеріали й методи

Обстеження проводилося хворим, у яких мала місце підозра на наявність СОАС, а саме: ожиріння, скарги на хропіння, денну сонливість, вказівки родичів на епізоди зупинок дихання уві сні. 
Усього було обстежено 149 пацієнтів, які розподілені на 2 групи:
— 1-ша група — хворі з резистентною АГ — 90 пацієнтів;
— 2-га група — хворі з медикаментозно контрольованою АГ — 59 пацієнтів. 
Діагностика СОАС здійснювалась за допомогою приладу Somnocheck micro виробництва Weinmаnn (Німеччина) з використанням індексу апное/гіпопное (AHI) або індексу респіраторних порушень (RDI). Автоматично розраховувались індекси центральних та обструктивних респіраторних порушень.
Дослідження пружно-еластичних властивостей артерій здійснювалось методом апланаційної тонометрії за допомогою приладу SphygmoCor (AtCor, Medical Pty Ltd., Австралія), з’єднаного з персональним комп’ютером, за рекомендованою методикою, з розрахунком швидкості поширення пульсової хвилі по артеріях еластичного (ШППХел) та м’язового (ШППХм) типу та індексу аугментації (Aix). 
Ехокардіографічне дослідження проводилось за допомогою ультразвукового діагностичного апарата Sonoline SL-1 (Siemens, Франція) у М- та В-режимі за стандартним протоколом. Визначали розмір лівого передсердя, кінцево-діастолічний та кінцево-систолічний розміри лівого шлуночка (ЛШ), фракцію викиду (ФВ) ЛШ. Маса міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) розраховувалась за формулою Американського товариства ехокардіографії (American Society of Echocardiography): 
ММЛШ (г) = 0,8 (1,04 [(КДР + ТЗС + ТМШП)3 – (КДР)3]) + 0,6 г,
де КДР — кінцево-діастолічний розмір, см; ТЗС — товщина задньої стінки лівого шлуночка, см; ТМШП — товщина міжшлуночкової перегородки, см; 1,04 — розрахунковий коефіцієнт; 0,8 — розрахунковий коефіцієнт.
Індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) вираховувався за формулою:
ІММЛШ (г/м2) = ММЛШ/площа поверхні тіла.
Добове моніторування АТ здійснювалось за допомогою приладу АВРМ-04 (Meditech, Угорщина) за стандартною методикою. Оцінку денної сонливості здійснювали методом опитування за шкалою Epworth Sleepiness Scale (ЕSS). Обробку даних проводили на персональному комп’ютері в системі Windows Office та SPSS. Дані подані у вигляді M ± m. Достовірність різниці визначали при р < 0,05.
АГ визначалась як резистентна до лікування, коли заходи з модифікації способу життя в комбінації з лікуванням діуретиком та двома іншими антигіпертензивними препаратами (АГП) різних класів в адекватних дозах не забезпечували зниження систолічного АТ (САТ) та діастолічного АТ (ДАТ) до менше ніж 140 і 90 мм рт.ст. відповідно

Результати 

Середній вік хворих становив 53,12 ± 2,43 року; жінкок було 37 (24,8 %), чоловіків — 112 (75,2 %). Результати наведено в табл. 1, 2.

Обговорення

У результаті дослідження було виявлено, що хворі із резистентною АГ є достовірно старшими, мають вищі показники середньодобового САТ та вищі значення офісного САТ і ДАТ. У хворих із резистентною АГ виявлено вищий (на 22,7 %) показник поширеності СОАС (88,9 проти 66,1 %, p < 0,005), достовірно вищу поширеність СОАС тяжкого ступеня (37,8 проти 22 %, p < 0,05) та достовірно менший відсоток показників нормальної сомнографії (11,1 проти 33,9 %, p < 0,005) порівняно з хворими з медикаментозно контрольованою АГ. Встановлено, що ІММЛШ у хворих із резистентною АГ був достовірно вищим порівняно з хворими з медикаментозно контрольованою АГ (123,98 ± 8,30 мм рт.ст. проти 100,63 ± 5,43 мм рт.ст., p < 0,05). Також виявлено достовірно вищі показники ШППХел та ШППХм (11,93 ± 0,65 м/с, 9,53 ± 0,40 м/с проти 9,98 ± 0,50 м/с та 8,45 ± 0,32 м/с, p < 0,02, p < 0,05 відповідно) та ЦАТ (139,40 ± 5,56 мм рт.ст. проти 118,23 ± 2,09 мм рт.ст. відповідно, p < 0,0001) у хворих із резистентною АГ. 

Висновки

За результатами дослідження встановлено, що хворі з резистентною артеріальною гіпертензією є достовірно старшими, мають вищі показники АТ, вищу загальну поширеність СОАС та СОАС тяжкого ступеня, гірші показники еластичності артерій, вищий центральний тиск та ІММЛШ порівняно із хворими з медикаментозно керованою АГ.

Similar articles

Arterial hypertension, obstructive sleep apnea  and cardiovascular risk
Authors: Сіренко Ю.М.(1), Крушинська Н.А.(2), Рековець О.Л.(1)
(1) — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Hypertension" №1 (57), 2018
Date: 2018.03.28
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Dynamics of Conditions of Arterial Stiffness in Hypertensive Patients with Obstructive Sleep Apnea
Authors: Krushynska N.A., Sirenko Yu.M.
SI «NSC «The Institute of Cardiology named after academician M.D. Strazhesko» of NAMS of Ukraine

"Hypertension" 1 (45) 2016
Date: 2016.03.21
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Structure of patients with resistant arterial hypertension
Authors: Рековець О.Л., Tорбас O.O., Кушнір С.М., Пономарева Г.В., Примак Г.Ф., Граніч В.М., Крушинська Н.А., Поліщук С.А., Сидоренко П.І., Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №1 (57), 2018
Date: 2018.03.28
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches

Back to issue