Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Hypertension" 4 (48) 2016

Back to issue

Ефективність і безпечність фіксованих комбінацій блокаторів повільних кальцієвих каналів, блокаторів рецепторів ангіотензину та тіазидних діуретиків у лікуванні артеріальної гіпертензії

Authors: Купновицька І.Г., Кутинська І.П., Клименко В.І., Данилюк О.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Наведено аналіз результатів дослідження ефективності й безпечності фіксованих комбінацій блокатора повільних кальцієвих каналів (БКК) амлодипіну й блокатора рецепторів ангіотензину (БРА) валсартану (Комбісарт) та амлодипіну, валсартану й тіазидного діуретика гідрохлортіазиду (Комбісарт Н) компанії ПАТ «Київський вітамінний завод» порівняно з препаратами Ексфорж й Ексфорж Н (Novartis Pharma, Швейцарія) у лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію ІІ–ІІІ стадії. Установлена терапевтична еквівалентність Комбісарту і Комбісарту Н референтним — Ексфоржу й Ексфоржу Н. Продемонстрована ефективність досліджуваних препаратів щодо зниження артеріального тиску, покращення його контролю протягом доби при комбінації БРА і БКК із тіазидним діуретиком, добра переносимість Комбісарту і Комбісарту Н, що підвищує комплайєнтність пацієнтів до лікування артеріальної гіпертензії.

Приведен анализ результатов исследования эффективности и безопасности фиксированных комбинаций — блокатора медленных кальциевых каналов (БКК) амлодипина и блокатора рецепторов ангиотензина (БРА) валсартана (Комбисарт) и амлодипина, валсартана и тиазидного диуретика гидрохлортиазида (Комбисарт Н) производства ПАО «Киевский витаминный завод» по сравнению с препаратами Эксфорж и Эксфорж Н (Novartis Pharma, Швейцария) в лечении больных артериальной гипертензией II–III стадии. Установлена терапевтическая эквивалентность Комбисарта и Комбисарта Н референтным — Эксфоржу и Эксфоржу Н. Продемонстрирована эффективность исследуемых препаратов по снижению артериального давления, улучшению его контроля в течение суток при комбинации БРА и БКК с тиазидным диуретиком, хорошая переносимость Комбисарта и Комбисарта Н, что повышает комплайентность пациентов к лечению артериальной гипертензии.

This paper presents an analysis of the results of researches on the effectiveness and safety of fixed combinations of slow calcium channel blocker (CCB) amlodipine and angiotensin receptor blocker (ARB) valsartan (Combisart) and amlodipine, valsartan and thiazide diuretic hydrochlorothiazide (Combisart H) of PJSC «Kyiv Vitamin Factory» in comparison with the drugs Exforge and Exforge H (Novartis Pharma, Switzerland) in the treatment of patients with hypertension stage II–III. We have established the therapeutic equivalence of Combisart and Combisart H to the referent ones — Exforge and Exforge N. The effectiveness of the studied drugs was shown in terms of lowering blood pressure, improving its control over the day with a combination of ARB and CCB with thiazide diuretic, a good tolerability of Combisart and Combisart H that increases adherence of patients to the treatment of hypertension.


Keywords

артеріальна гіпертензія, лікування, ефективність, безпечність.

артериальная гипертензия, лечение, эффективность, безопасность.

arterial hypertension, treatment, efficacy, safety.

Статтю опубліковано на с. 86-90

 

Вступ

Артеріальна гіпертензія (АГ), незважаючи на велику увагу досліджень щодо вивчення її патогенетичних механізмів розвитку та кількість лікарських засобів з різноманітними шляхами впливу на ці патогенетичні ланцюги, залишається найпоширенішим неінфекційним захворюванням дорослого населення в усьому світі, є фактором ризику серцево-судинних захворювань і однією з частих причин смерті [1, 3]. Зниження артеріального тиску (АТ) у пацієнтів з АГ веде до значного зменшення ризику серцево-судинних подій [1, 2].
Згідно з європейськими й українськими рекомендаціями щодо лікування хворих на АГ ІІ–ІІІ стадії, для більшості пацієнтів доцільно використовувати комбіновану терапію в складі блокаторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) або блокаторів ренін-ангіотензину (БРА), блокаторів кальцієвих каналів (БКК) і діуретиків [2, 4, 5]. Прихильність хворих до лікування покращується у випадку використання фіксованих комбінацій [2, 5]. 
У зв’язку з виходом уперше на ринок України таких фіксованих комбінацій, як Комбісарт і Комбісарт Н від компанії ПАТ «Київський вітамінний завод», було проведено дослідження з оцінки їх клінічної еквівалентності з референтними препаратами Ексфорж та Ексфорж Н (Novartis Pharma, Швейцарія). Рандомізоване відкрите дослідження у двох паралельних групах із порівняльної оцінки ефективності та безпечності лікарських засобів проводилось на базі обласного клінічного кардіологічного диспансеру (відділ артеріальної гіпертензії, м. Івано-Франківськ) і кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії Івано-Франківського національного медичного університету.
Мета дослідження — оцінка терапевтичної еквівалентності за показниками ефективності лікарських засобів Комбісарт і Комбісарт Н із референтними препаратами Ексфорж® і Ексфорж Н® відповідно у лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) II–III стадії.

Матеріали та методи

Основним критерієм включення був верифікований діагноз ГХ II–III стадії (рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування АГ, 2008) та АТ > 160/100 мм рт.ст. наприкінці безмедикаментозного 3-денного періоду або діастолічний АТ (ДАТ) ≥ 95 мм рт.ст.
Для участі в дослідженні було відібрано 180 пацієнтів із ГХ. Усі пацієнти мали АТ, вищий за 140/90 мм рт.ст., після трьох днів безмедикаментозного періоду, ритм синусового вузла і не мали протипоказань до включення в дослідження — підвищеної чутливості до препаратів, вагітності й лактації, порушення функцій печінки, нирок, злоякісного перебігу АГ або вторинних АГ, захворювань обміну речовин, цукрового діабету тощо.
Дизайн дослідження
Протягом 4 тижнів після включення в дослідження 45 пацієнтів приймали фіксовану комбінацію Комбісарт (амлодипіну 10 мг, валсартану 160 мг) один раз на добу вранці протягом 28 днів — основна група (ОГ); інші 45 хворих ідентичного віку, статі й рівнів АТ становили контрольну групу (КГ) і приймали Ексфорж — одну таблетку вранці упродовж 28 днів. За аналогічним дизайном досліджували препарат Комбісарт Н (амлодипіну 10 мг, валсартану 160 мг, гідрохлортіазиду 12,5 мг) — в ОГ 45 хворих на АГ приймали протягом 28 днів по одній таблетці один раз на добу вранці; КГ із такою самою кількістю пацієнтів приймала Ексфорж Н один раз у день упродовж 28 днів.
У кожній групі при дослідженні обох препаратів пацієнти обстежувались 4 рази з тижневими перервами. План обстеження пацієнтів включав об’єктивне обстеження (збір епідеміологічного анамнезу, аускультація та перкусія серця), ЕхоКГ, ЕКГ, вимірювання АТ, добове моніторування АТ (ДМАТ), загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові (загальний білок, АЛТ, АСТ, білірубін, креатинін, глюкоза).
Критеріями ефективності дослідження вважали: ΔСАТ ≤ 10 мм рт.ст., ΔДАТ ≤ 5 мм рт.ст. або досягнення цільового значення АТ ≤ 140/90 мм рт.ст. (головні); динаміку значень систолічного АТ (САТ) і ДАТ протягом 24 годин за даними ДМАТ (додаткові).

Результати та обговорення

Ефекти двох фіксованих комбінацій досліджуваних антигіпертензивних препаратів — амлодипін 10 мг + валсартан 160 мг (Комбісарт) і амлодипін 10 мг + валсартан 160 мг + гідрохлортіазид 12,5 мг (Комбісарт Н) щодо рівнів АТ були еквівалентними ефектам референтних препаратів Ексфорж й Ексфорж Н. 
Динаміка середніх значень САТ і ДАТ під впливом Комбісарту подана на рис. 1 і 2.
Як видно, Комбісарт у хворих на візитах 3 і 4 знижував САТ навіть більше, ніж Ексфорж (Р > 0,05). На 28-й день терапії зниження ДАТ на більш як 5 % і САТ на 10 % та більше вдалось досягти в усіх хворих, а вираженість впливу на САТ і ДАТ двох препаратів (досліджуваного Комбісарту і референтного Ексфоржу) однакова.
За даними ДМАТ у хворих оцінювали середньодобові показники АТ, ступінь нічного зниження АТ і добовий індекс (ДІ). До початку лікування показники ДМАТ у пацієнтів ОГ і КГ не відрізнялись. Динаміка ДІ відображає варіабельність АТ і показує різницю між середніми значеннями АТ у денний і нічний час у процентах. Нормальні значення ДІ — 10–25 %, тобто середній рівень нічного АТ повинен бути не меншим ніж на 10 % середньоденного. Оптимальним вважається нічне зниження тиску на 10–22 %. Таке зниження АТ вночі є невід’ємною частиною циркадного ритму і не залежить від середнього значення АТ у денні години. Добовий індекс у пацієнтів основної (Комбісарт) та контрольної (Ексфорж) груп збільшувався порівняно з вихідними даними. Його динаміка для САТ і ДАТ у групах до і після 4-тижневого лікування наведена на рис. 3 і 4.
Отже, аналіз показників ДМАТ підтверджує виражений гіпотензивний ефект Комбісарту і препарату порівняння.
Препарат Комбісарт добре переносився пацієнтами (табл. 1), за винятком одного хворого ОГ, у якого посилились ознаки бронхообструкції, та 2 пацієнтів КГ, в яких з’явився дискомфорт в епігастрії.
За період застосування Комбісарту і референтного препарату серйозних побічних явищ не відмічалось. У жодному випадку не довелось відміняти лікування Комбісартом чи референтним препаратом.
Отже, Комбісарт за ефективністю й переносимістю еквівалентний референтному препарату Ексфорж.
Таким чином, Комбісарт — ефективний і безпечний препарат, що може бути рекомендований для широкого застосування в практиці лікування хворих на ГХ II–III стадії. 
Дослідження терапевтичної еквівалентності комбінованого препарату Комбісарт Н щодо референтного препарату Ексфорж Н продемонструвало, що антигіпертензивний ефект препарату Комбісарт Н розвивається досить швидко і набуває стійкого характеру на 14-й день прийому з подальшим наростанням ефекту зниження АТ. Динаміка середніх значень САТ і ДАТ у групах порівняння подана на рис. 5 і 6.
За даними ДМАТ, ДІ АТ у групах досліджуваного (Комбісарт Н) і референтного препаратів збільшувався порівняно з вихідними даними, що свідчить про виражений гіпотензивний ефект досліджуваних препаратів. Загальна оцінка порівняльної ефективності Комбісар-ту Н та референтного Ексфоржу Н подана у табл. 2.
Комбісарт Н переносився пацієнтами добре, побічних ефектів не виникало. Результати оцінки переносимості досліджуваних препаратів подані в табл. 3.
Отримані нами результати високої ефективності таких фіксованих комбінацій підтверджуються іншими дослідниками [2, 4, 5].

Висновки

Комбісарт за ефективністю й переносимістю еквівалентний референтному препарату Ексфорж у лікуванні хворих на ГХ ІІ–ІІІ стадії.
Комбісарт — безпечний препарат, який може бути рекомендований до широкого застосування в практиці лікування хворих на ГХ II–III стадії.
Комбісарт Н за вираженістю клінічних ефектів еквівалентний референтному препарату Ексфорж Н®.
Комбісарт Н може бути рекомендований до медичного застосування як ефективний і безпечний лікарський засіб при лікуванні хворих на ГХ.

Bibliography

1. Горбась І.М. Контроль артеріальної гіпертензії серед населення: стан проблеми за даними епідеміологічних досліджень / І.М. Горбась // Укр. кард. журнал. — 2007. — № 2. — С. 21-25.

2. Кобалава Ж.Д. Место трехкомпонентной терапии в лечении артериальной гипертонии: эффективность комбинации амлодипин/валсартан/гидрохлоротиазид / Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская, Е.А. Троицкая//http://www.rmj.ru/articles/kardiologiya/ #ixzz4BXYDxgb4

3. Коваленко В.М. Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості / В.М. Коваленко. — К.: Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, 2012.

4. Gradman A.H., Basile J.N., Carter B.L., Bakris G.L. on behalf of the American Society of Hypertension Writing Group. Combination therapy in hypertension / ASH Position Article // J. Am. Soc. Hypertens. — 2010. — Vol. 4(1). — Р. 42-50.

5. Real-world effectiveness of amlodipine/valsartan and amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide in high-risk patients and other subgroups / Assaad-Khalil S.H., Najem R., Sison J. [et al.] // Vasc. Health Risk Manag. — 2015. — № 11. — Р. 71-78.

Similar articles

Changes in office blood pressure and adherence to treatment  in patients with arterial hypertension in TRIMARAN trial (Effectiveness of the generiIc drug Kombisart H  and Kombisart (fixed combination of valsartan and amlodipine))
Authors: Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Торбас О.О., Кушнір С.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №6 (62), 2018
Date: 2019.01.17
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Arterial pressure changes in ambulatory monitoring of hypertensive patients in Trimaran study  (the benefits of a triple fixed combination over a double fixed combination)
Authors: Рековець О.Л., Сіренко Ю.М., Торбас О.О., Кушнір С.М., Примак Г.Ф.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №1 (63), 2019
Date: 2019.05.07
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Антигіпертензивна ефективність фіксованої комбінації валсартану та амлодипіну (препарату Ексфорж)  у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (результати багатоцентрового дослідження)
Authors: Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Багрій А.Е., Візир В.А. від імені групи учасників, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска», м. Київ
"Hypertension" 1(21) 2012
Date: 2013.01.30
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Clinical researches

Back to issue