Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" 6 (74) 2016

Повернутися до номеру

Особенности распространения табакокурения среди школьников Украины

Автори: Полька Н.С.(1), Добрянская О.В.(1), Турос Е.И.(1), Дардынская И.В.(2), Зейглер Д.(2)
(1) — ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева НАМН Украины», г. Киев, Украина
(2) — Иллинойский университет, Школа общественного здоровья, г. Чикаго, США

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

В Європейському регіоні 40 % усіх захворювань і смертей обумовлено впливом трьох основних факторів ризику: палінням, вживанням алкоголю і дорожньо-транспортними пригодами (які часто пов’язані з вживанням алкоголю). Серед усіх регіонів Всесвітньої організації охорони здоров’я Європейський регіон займає лідируючі позиції за рівнем поширеності паління серед як дорослого населення (28,0 %), так і підлітків (19,0 %). У період з 1999 по 2014 рік в Україні проводилися три серії міжнародних експериментів (ESPAD, GYTS, HBSC), які містили питання і щодо тютюнопалiння. За результатами Глобального опитування підлітків 2010–2011 рр. Україна входила до трійки лідерів (після Чехії та Італії). Виявлено наступні негативні тенденції поширеності тютюнопалiння серед школярів: 28,8 % підлітків почали палити у віці до 10 років; 3,7 % школярів, які палять (переважно хлопчики), вранці відчувають потребу в сигареті; поряд з сигаретами стають все більш популярними інші види тютюнової продукції (сигари, сигаріли, міні-сигари) (7,2 %); 55,3 % підлітків, які не палять, готові почати палити в наступному році; у 9,2 % є речі з зображенням логотипу будь-якого тютюнового бренду. За даними НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 22 % школярів і студентів вживають спиртні напої практично щодня або кілька разів на тиждень. Висока поширеність тютюнопаління та вживання алкоголю серед підлітків України вимагають розробки і впровадження нових ефективних профілактичних заходів, спрямованих на формування здоров’язберігаючої поведінки молоді. Профілактичні заходи важливо починати заздалегідь, до початку проявів ризикової поведінки.

В Европейском регионе 40 % всех заболеваний и смертей обусловлено воздействием трех основных факторов риска: курением, употреблением алкоголя и дорожно-транспортными происшествиями (которые зачастую связаны с употреблением алкоголя). Среди всех регионов Всемирной организации здравоохранения Европейский регион занимает лидирующие позиции по уровню распространенности курения среди как взрослого населения (28,0 %), так и подростков (19,0 %). В период с 1999 по 2014 год в Украине проводились три серии международных экспериментов (ESPAD, GYTS, HBSC), содержавшие вопросы и о курении табака. По результатам Глобального опроса подростков 2010–2011 гг. Украина входила в тройку лидеров (после Чехии и Италии). Выявлены следующие негативные тенденции распространенности табакокурения среди школьников: 28,8 % подростков начали курить в возрасте до 10 лет; 3,7 % курящих школьников (преимущественно мальчики) по утрам чувствуют потребность в сигарете; наряду с сигаретами становятся все более популярными другие виды табачной продукции (сигары, сигариллы, мини-сигары) (7,2 %); 55,3 % некурящих подростков готовы закурить в следующем году; у 9,2 % есть вещи с изображением логотипа какого-либо табачного бренда. По данным НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, 22 % школьников и студентов употребляют спиртные напитки практически ежедневно или несколько раз в неделю. Высокая распространенность табакокурения и потребления алкоголя среди подростков Украины требует разработки и внедрения новых эффективных профилактических мероприятий, направленных на формирование здоровьесберегающего поведения молодежи. Профилактические мероприятия важно начинать заранее, до начала проявлений рискового поведения.

In the European Region, 40 % of poor health and premature deaths are caused by three avoidable risk factors: smoking, alcohol and traffic accidents (which are in turn frequently caused by alcohol). Among the WHO regions, Europe has the highest prevalence of tobacco smoking among both adults (28.0 %) and adolescents (19.0 %).In the period from 1999 to 2014 three series of international surveys (ESPAD, GYTS, and HBSC) were carried out in Ukraine, which contained, inter alia, questions on smoking. All interviews were conducted among children of different school ages. The results of the survey of schoolchildren conducted in 2010–2011, de­monstrated that Ukraine continues to occupy a leading position in terms of smoking (3rd place after the Czech Republic and Italy). The following negative tendencies have been revealed: 28.8 % ever smokers initiated smoking before age ten; 3.7 % always have or feel like having a cigarette first thing in the mor­ning; besides cigarettes, cigars, cigarillos, mini-cigars become more popular among the adolescent smokers (to 7.2 %); 55.3 % of never smokers are likely to initiate smoking next year; 19.2 % have an object with a cigarette brand logo. In addition to tobacco, alcohol is the second common habit among today’s teenagers. According to the Institute for Social and Forensic Psychiatry and Toxicology, Ministry of Health of Ukraine, 22 % of pupils and students drink alcohol on a daily basis or several times a week. The high prevalence of smoking and alcohol use among children and adolescents in Ukraine requires the deve­lopment and introduction of new effective preventive measures aimed at the formation of health behavior in young people. It is also important to start preventive measures in advance of the onset of risk behavior.


Ключові слова

діти і підлітки; здоров’я; шкідливі звички; тютюнопаління; вживання алкоголю

дети и подростки; здоровье; вредные привычки; табакокурение; употребление алкоголя

children and adolescents; health; bad habits; tobacco smoking; alcohol consumption

Статтю опубліковано на с. 27-30
 
Основными факторами риска 40 % заболеваний и случаев преждевременной смерти в Европейском регионе являются курение, алкоголь и дорожно-транспортные происшествия (которые зачастую связаны с употреблением алкоголя) [1]. Курение и употребление алкоголя — это поведенческие факторы риска, обусловливающие наряду с недостаточной физической активностью развитие хронических неинфекционных заболеваний, влекущих за собой  огромный экономический ущерб для государства и вследствие этого препятствующих достижению целей плана по устойчивому развитию Украины и Европейского региона в целом [2, 3].
В то же время употребление табака является единственной предотвратимой причиной смерти и ряда заболеваний. Среди всех регионов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Европейский регион занимает лидирующие позиции по уровню распространения курения среди взрослого населения (28 %). Распространенность табакокурения среди европейских подростков также является самой высокой, причем в некоторых странах (Чехия, Латвия, Литва) уровни распространения курения среди молодежи практически совпадают с уровнями курения среди взрослых [4].
По данным ВОЗ, Украина занимает 7-е место в мире по распространению табакокурения среди взрослого населения (26,3 %). Двое из троих украинских мужчин курят. По уровню курения среди женщин молодого возраста Украина на 5-м месте. Хотя курение более распространено среди мужчин, разрыв в показателях курения между мужчинами и женщинами невелик [4].
Важными критериями являются ранний возраст начала курения и высокое распространение курения среди детей и подростков. Никотин, входящий в состав табака, вызывает сильную зависимость, особенно у детей, организм которых находится в процессе роста и развития и особенно чувствителен к негативным воздействиям различных факторов, в том числе и к воздействию табака. Согласно данным отчета Европейской комиссии (2010), курение табака имеет намного более высокий риск развития зависимости по сравнению с героином, кокаином, марихуаной и алкоголем [5]. В отношении табакокурения важным является именно момент начала курения (первая затяжка) [6].
В период с 1999 по 2014 г. в Украине проводились три серии международных опросов (ESPAD, GYTS, HBSC), которые содержали вопросы о курении. Все опросы были проведены среди детей разного школьного возраста. 
По результатам ESPAD (2010) (опрос среди школьников 15–16 лет) установлено, что, несмотря на снижение уровня распространения курения среди подростков, уровни оставались довольно высокими (35 % мальчиков курили, из них 24 % — ежедневно); удельный вес курящих девочек в 2 раза превышал удельный вес курящих женщин (24 против 11 %) [7]. Следует отметить, что превышение удельного веса курящих подростков над удельным весом курящих взрослых является характерной особенностью европейских стран. Так, 15-летние подростки (девушки) курят больше, чем взрослые (женское население), и не только в Украине, но и в Финляндии, Франции, Польше, Великобритании [8]. 
По результатам исследования HBSC (2002, 2006, 2010, 2014), которое проводилось среди школьников и студентов 1-го и 2-го курсов вузов и профтехучилищ, выявлено превышение удельного веса курящих подростков-студентов (мальчики) профтехучилищ (49 %) по сравнению со взрослыми мужчинами (45 %). В возрастной группе 11–14 лет в период с 2002 по 2014 год наблюдалась позитивная динамика [9].
Целью данной работы было изучить распространенность табакокурения среди школьников Украины.

Материал и методы исследования

Анкетирование школьников проводилось в два этапа. На І этапе были отобраны школы в г. Киеве и других регионах Украины (всего 49 школ). На ІІ этапе в школах были отобраны ученики для участия в анкетировании. В анкетировании принимали участие 3762 ученика 7–9-х классов, из них 3550 учеников в возрасте от 13 до 15 лет. 
Анкетирование было анонимным и конфиденциальным. Анкета содержала 91 вопрос по 5 ключевым индикаторам: доступ учеников к табаку; их отношение к отказу от курения; пассивное курение; реклама/антиреклама в средствах массовой информации; роль школы в борьбе с табакокурением.

Результаты и их обсуждение

По результатам Глобального опроса подростков 2005 г. установлено, что Европейский регион лидировал по распространению курения сигарет (19,2 %), на втором месте был Американский регион — 14,4 %, на третьем — Западный Тихоокеанский регион — 13,4 % [10]. Самые низкие уровни курения сигарет были выявлены в Юго-Восточном (5,9 %) и Средиземноморском (4,9 %) регионах ВОЗ. Среди стран Европейского региона ВОЗ Украина входила в первую десятку (24 %). В первой десятке были также и другие страны Восточной Европы — Чехия (31,1 %), Латвия (32,9 %), Грузия (23,7 %) и т.д. [10, 11]. 
Результаты опроса школьников, проведенного в 2010–2011 гг., показали, что Украина продолжает занимать лидирующие позиции по уровню курения (3-е место после Чехии и Италии). 
Были выявлены следующие негативные тенденции:
— 28,8 % курящих подростков закурили в возрасте до 10 лет;
— 3,7 % курящих школьников (преимущественно мальчики) по утрам чувствуют потребность в сигарете, что является признаком никотиновой зависимости;
— наряду с сигаретами становятся все более популярными другие виды табачной продукции (сигары, сигариллы, мини-сигары) (7,2 %);
— каждый пятый подросток страдает от пассивного курения у себя дома, каждый второй — за его пределами, у половины опрошенных один или двое из родителей курят;
— в 2 раза возросло количество детей, курящих дома (с 5,7 до 12,1 %);
— меньшее число курящих подростков желают бросить курить (с 72,7 до 70,9 %);
— уменьшилась доля детей, пытавшихся бросить курить (с 80,6 до 79,9 %);
— 55,3 % некурящих подростков готовы закурить в следующем году;
— у 19,2 % есть вещи с изображением логотипа какого-либо табачного бренда;
— 14,2 % респондентов отметили, что видели курящих педагогов на территории школы; 21,2 % — за ее пределами [12]. 
Следует отметить, что анкетирование было проведено до принятия в Украине закона «Про ограничение мест курения разных табачных изделий» (вступил в силу в ноябре 2012 г.). 
По данным Госкомстата, в 2015 г. впервые за последние годы увеличилась распространенность курения среди подростков 14–17 лет: в 2015 г. она составляла 2,9 %, хотя в период 2012–2014 гг. была на уровне 2,0 % (наибольший уровень курения подростков был отмечен в 2000 г. и составлял 10 %) [13]. 
Наряду с табакокурением употребление алкоголя является второй наиболее распространенной вредной привычкой современных подростков. Европейский регион — лидер по потреблению алкоголя: пятая часть европейского населения старше 15 лет отмечает сильное употребление алкоголя (60 г алкоголя за один раз) один раз в неделю. Подобное употребление алкоголя характерно для всех возрастных групп по всей Европе. Нервная система подростков особенно чувствительна к воздействию алкоголя, поэтому чем позднее подросток попробует алкоголь, тем это лучше для формирования его здоровья в дальнейшем. 
По данным НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, 22 % школьников и студентов употребляют спиртные напитки практически ежедневно или несколько раз в неделю [14]. Каждый 10-й мальчик и 6 % девочек попробовали алкоголь в возрасте 11 лет и раньше; 6 % 10-летних и 61 % 17-летних подростков хотя бы раз в жизни были пьяными; 91 % опрошенных учеников 15–16 лет хотя бы раз в жизни пробовали алкогольные напитки (пиво, вино, шампанское), домашние крепкие алкогольные напитки — 7 % [15]. 

Вывод 

Таким образом, высокая распространенность табакокурения и потребления алкоголя среди подростков Украины требует разработки и внедрения новых эффективных профилактических мероприятий, направленных на формирование здоровье–сберегающего поведения молодежи; разработки мероприятий для оказания медико-психологической помощи детям, желающим избавиться от вредных привычек. Профилактические мероприятия важно начинать заранее, до начала проявлений рискового поведения. Кроме этого, снижение потребления табака поможет уменьшить продолжительность и интенсивность курения, коррелирующих с повышенным риском развития нарушений и патологических состояний в организме человека. Любые усилия по снижению уровня распространенности курения среди взрослых должны включать в первую очередь мероприятия, направленные на уменьшение табакокурения среди детей и подростков [16]. 

Список літератури

1. WHO Regional Office for Europe. The European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020. — ​http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/178163/E96726.pdf.
2. Collin J. et al. Alcohol and the Sustainable Development Goals // The Lancet. — 2016. — № 387, Is. 10038. — ​Р. 2582-2583.
3. Framework Convention Alliance (2016). Tobacco: A barrier to sustainable development. — ​http://www.fctc.org/images/stories/Tobacco_sustainable_development_190315.pdf.
4. WHO report on the global tobacco epidemic, 2009: Implemen–ting smoke-free environments. WHO, Geneva, 2009 (http:// www.who.int/tobacco/mpower/2009/en/index.html) Gender, Health, Tobacco and Equilty. WHO, 2011 (www.who.int/tobacco/publications/gender/gender_tobacco_2010.pd).
5. SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), Addictiveness and Attractiveness of Tobacco Additives, Pre-consultation opinion, 2010.
6. DiFranza J.R. et al. Symptoms of Tobacco Dependence After Brief Intermittent Use // Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. — 2007. — № 161(7).
7. Красовський К.С. Динаміка поширеності тютюнопаління серед дітей та підлітків України / К.С. Красовський, А.А. Григоренко, Т.І. Андрєєва // Україна. Здоров’я нації. — 2013. — № 1(25). — ​С. 1-6.
8. Грузєва О.В. Сучасна інформаційно-освітня програма профілактики куріння серед підлітків / О.В. Грузєва // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2010. — № 1. — ​С. 20-27.
9. http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Analitical_report_HBSC_2015_Internet.pdf.
10. Global Tobacco Surveillance System. The GTSS Atlas / C.W. Warren, S. Asma, J. Lee, V. Lea, J. Mackay. — ​CDC, 2009. — 112 p.
11. Добрянська О.В. Динаміка поширеності тютюнопаління серед підлітків (за результатами Глобального опитування підлітків 2005 і 2011 р.) / О.В. Добрянська, Н.С. Полька, О.В. Бердник та ін. // Гігієна населених місць. — 2012, вип. № 59. — ​С. 262-266.
12. Ukraine GYTS2011 Factsheet (Ages 13–15). Centers for Disease Control [Electronic resource]. — ​Access mode: http:// apps.nccd.cdc.gov/gtssdata/ Ancillary/ Download Attachment.aspx? ID =1176. — ​Title from screen.
13. SSC http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20160318_b.html.
14. Мітюков В.А. Медико-соціальні, репродуктивні та психологічні проблеми оздоровчої реабілітації дівчат-підлітків та молодих жінок, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини / В.А. Мітюков // Медичні і соціальні проблеми сім’ї. — 2012. — Т. 17, № 2. — ​С. 1-4.
15. Аналітичний звіт «Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, шкідливих звичок та наркотичних речовин серед учнівської молоді України» / Балакірєва О.М., Бондар Т.Б., Рингач Н.О., Андрєєва Т.І. і співавт. — 2008. — 150 р.
16. Tobacco Free Kids. The Path to Smoking Addiction Starts at Very Young Ages. — ​http://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0127.pdf.

Повернутися до номеру