Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 18, №2, 2017

Back to issue

Evaluating long-term results of treatment in the victims with adjacent and contralateral fractures of the bones of the legs, who were treated on the base of Kharkiv Regional Clinical Hospital — Center for Emergency Medical Care and Disaster Medicine

Authors: Григорук В.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. В Україні за 2016 рік загальна кількість ДТП становила близько 140 тис. При цьому виді травматизму переважають постраждалі з тяжкими високоенергетичними ушкодженнями. На сьогодні не існує чітких алгоритмів ведення травмованих із суміжними та контралатеральними переломами кісток нижніх кінцівок. Не одержали достатнього висвітлення питання методів, строків, обсягу, черговості оперативних втручань. Не розроблені рекомендації щодо найбільш відповідних способів фіксації переломів, строків і черговості виконання остеосинтезу за сегментами, методів фіксації одного сегмента на період остеосинтезу іншого сегмента. Тому з 2005 по 2016 роки на базі КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у відділенні політравми та травматологічному відділенні був упроваджений власний алгоритм ведення таких пацієнтів і проведена оцінка його ефективності через 1,5 року з моменту отримання травми та в 2016 році. Мета роботи: оцінка віддалених результатів лікування постраждалих із суміжними та контралатеральними переломами кісток нижніх кінцівок, яких лікували на базі КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» м. Харкова. Матеріали та методи. Матеріалом дослідження послужили 27 травмованих у ДТП, з них 19 чоловіків та 8 жінок, які перебували на лікуванні з 2005 по 2010 роки із суміжними та контралатеральними переломами кісток нижніх кінцівок у КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної допомоги та медицини катастроф» і були обстежені на момент 2016 року. Середній вік на момент одержання травми становив 36,02 року. Лікувальна тактика базувалася на поетапному підході з моменту госпіталізації до зрощення перелому на основі власного алгоритму (патент України № 57016). Результати. На момент 2013 року частка добрих результатів — 74,1 %, інші 25,9 % були задовільними. Функціональне відновлення кінцівок збіглося із середніми строками зрощення переломів кісток. Аналогічний аналіз результатів лікування був проведений у 2016 році. У 15 % спостерігався розвиток посттравматичних артрозів суміжних із переломами суглобів, у 4 % — прогресування остеохондрозу, міграція гвинтів — у 2 %. Інвалідність мали й мають 19 % постраждалих. Висновки. Отже, під час лікування постраждалих із суміжними та контралатеральними переломами кісток нижніх кінцівок застосований алгоритм надання допомоги дозволив одержати добрі та задовільні результати лікування, погіршення стану хворих на момент 2016 року не відбулося.

Актуальность. В Украине за 2016 год общее количество ДТП составило около 140 тыс. При этом виде травматизма преобладают пострадавшие с высокоэнергетическими повреждениями. На сегодня не существует четких алгоритмов ведения травмированных со смежными и контралатеральними переломами костей нижних конечностей. Не получили достаточного освещения вопросы методов, времени, объема, очередности оперативных вмешательств. Не разработаны рекомендации в отношении наиболее соответствующих способов фиксации переломов, сроков и очередности выполнения остеосинтеза по сегментам, методов фиксации одного из сегментов на период остеосинтеза другого сегмента. Поэтому с 2005 по 2016 годы на базе КУОЗ «Областная клиническая больница — Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» в отделении политравмы и травматологическом отделении был внедрен собственный алгоритм ведения таких пациентов и проведена оценка его эффективности через 1,5 года с момента получения травмы и в 2016 году. Цель работы: оценка отдаленных результатов лечения пострадавших со смежными и контралатеральними переломами костей нижних конечностей, которых лечили на базе КУОЗ «Областная клиническая больница — Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» г. Харькова. Материалы и методы. Материалом исследования послужили 27 травмированных в ДТП, из них 19 мужчин и 8 женщин, которые находились на лечении с 2005 по 2010 годы со смежными и контралатеральними переломами костей нижних конечностей в КУОЗ «Областная клиническая больница — Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» и были обследованы на момент 2016 года. Средний возраст на момент получения травм составил 36,02 года. Лечебная тактика базировалась на поэтапном подходе с момента госпитализации до сращения перелома на основе собственного алгоритма (патент Украины № 57016). Результаты. На момент 2013 года доля хороших результатов — 74,1 %, оставшиеся 25,9 % были удовлетворительными. Функциональное восстановление конечностей совпало со средними сроками сращения переломов костей. Аналогичный анализ результатов лечения был проведен в 2016 году. У 15 % наблюдалось развитие посттравматических артрозов смежных с переломами суставов, у 4 % — прогрессирование остеохондроза, миграция винтов — у 2 %. Инвалидность имели и имеют 19 % пострадавших. Выводы. Таким образом, в ходе лечения пострадавших со смежными и контралатеральними переломами костей нижних конечностей примененный алгоритм оказания помощи позволил получить хорошие и удовлетворительные результаты лечения, ухудшения состояния больных на момент 2016 года не произошло.

Background. During 2016, there were 140,000 road accidents in Ukraine. Most people with trauma had high-energy injuries. Till now, there are not clear algorithms for the treatment of persons, who have adjacent and contralateral fractures of the bones of the legs. There are no full description of the methods, terms, volume and order of the surgeries for fractures in these persons. There are no recommendations for the most correct ways to fix the fractures of the femur and the bones of the lower extremities, terms and order of osteosynthesis in segments, the methods of fixation of a segment on the period of osteosynthesis of another segment. That is why from 2005 to 2016, at the department of polytrauma and the department of traumatology, there was implemented own algorithm to manage such patients, and evaluation of its effectiveness was performed 1.5 years after the moment of trauma and in 2016. Purpose of the work is to assess the long-term results of the treatment in victims with adjacent and contralateral fractures of the bones of the legs, who were treated on the base of Kharkiv Regional Clinical Hospital — Center for Emergency Medical Care and Disaster Medicine. Materials and methods. The study involved 27 victims of road accidents. There were 19 males and 8 females. They underwent treatment from 2005 to 2010 for adjacent and contralateral fractures of the bones of the lower extremities in Kharkiv Regional Clinical Hospital — Center for Emergency Medical Care and Disaster Medicine. Average age of patients was 36.02 years. Treatment modality was based on staged approach from the moment of hospitalization to the moment of fracture healing, according to own algorithm (Patent of Ukraine N 57016). Results. In 2013, the number of perfect results was 74.1 %, another 25.9 % were good. Functional recovery of the extremity correlated with the average terms of bone fracture healing. Similar analysis of the treatment outcomes was made in 2016 year. 15 % of patients had posttraumatic arthrosis of the joints adjacent to fractures, 4 % — progression of osteochondrosis, 2 % — screw migration. The disability was detected and is being detected now in 19 % of victims. Сonclusions. So, as the result of treatment, patients with adjacent and contralateral fractures of the bones of the legs had perfect and good results of treatment owing to the use of the algorithm. Deterioration in the state of patients in 2016 wasn’t detected.


Keywords

остеосинтез; діафізарні переломи; суміжні та контралатеральні переломи; лікувальна тактика

остеосинтез; диафизарные переломы; смежные и контралатеральные переломы; лечебная тактика

osteosynthesis; fractures of the diaphysis; adjacent and contralateral fractures; treatment approach


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Березка М.І. Порівняльна оцінка шкал щодо прогнозування результату лікування у постраждалих із політравмою / М.І. Березка, В.О. Литовченко, Д.В. Лапшин, І.І. Спесивий // Експериментальна і клінічна медицина. — № 1(70). — 2016. — С. 155-162.

2. Бойко И.В. Организация экстренной медицинской помощи пострадавшим с политравмой на этапах медицинской эвакуации / И.В. Бойко, В.Б. Зафт, Г.О. Лазаренко // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 2(49). — С. 77-84.

3. Бондаренко А.В. Специализированная медицинская помощь при политравме в крупном городе / А.В. Бондаренко [и др.] // Вестник хирургии. — 2014. — Т. 163, № 6. — С. 89-92.

4. Гайко Г.В. Аналіз причин і факторів, що зумовлюють смертність постраждалих із травмами опорно-рухового апарату, отриманими під час ДТП / Г.В. Гайко, Р.В. Деркач // Наука і практика. — 2014. — № 1. — С. 82-86.

5. Гур’єв С.О. Політравма як медико-соціальна проблема (ризик-орієнтований підхід) / С.О. Гур’єв, М.І. Березка, О.С. Соловйов [та ін.] // Медицина сьогодні і завтра. — 2012. — № 1(54). — С. 28-31.

6. Лікування переломів довгих кісток у постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод / С.О. Гур’єв, С.П. Сацик, В.П. Євдошенко [та ін.] // Травма. — 2015. — № 3. — С. 84-87.

7. Лінчевський О.В. Поєднана травма: дожити до світанку: (проблемна стаття) / О.В. Лінчевський, Д.В. Мясніков, А.В. Макаров [та ін.] // Травма. — 2012. — № 2. — С. 98-102.

8. Пат. 57016 UА Україна, МПК А61В 10/00, А61В 17/56. Спосіб визначення лікувальної тактики постраждалих із суміжними та контрлатеральними переломами довгих кісток нижніх кінцівок / Литовченко В.О., Григорук В.В., Березка М.І., Гарячий Є.В.; заявник та патентовласник В.О. Литовченко, В.В. Григорук, М.І. Березка, Є.В. Гарячий. — № u 201007475; заявл. 15.06. 10; публ. 10.02.11, Бюл. № 3.

9. Тумян С.Д. К итогам дискуссии об оценке исходов лечения переломов длинных трубчатых костей / С.Д. Тумян // Ортопедия, травматология и протезирование. — 1983. — № 6. — С. 63-65.

10. A new characterization of injury severity / H.R. Champion, W.S. Copes, W.J. Sacco, M.M. Lawnick, L.W. Bain, D.S. Gann [et al.] // Journal Trauma — 2010. — Vol. 30. — Р. 539-45.

11. Chan R. Optimal Management of High-Energy Pilon Fractures / R. Chan, B.C. Taylor, J. Gentile // Orthopedics. — 2015. — Vol. 38. — P. 708-714.

12. Definition of polytrauma: variable interrater versus intra rater agreement — a prospective international study among trauma surgeons / N.E. Butcher, N. Enninghorst, K. Sisak [et. al.] // Journal Trauma Acute Care Surg. — 2013. — Vol. 74, № 3. — Р. 884-889.

Similar articles

Authors: Березка М.І., Литовченко В.О., Григорук В.В., Перепелиця Є.Є., Харківський національний медичний університет, Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
"Тrauma" Том 13, №1, 2012
Date: 2012.05.03
Categories: Traumatology and orthopedics
Хірургічна концепція лікування множинних та поєднаних переломів кісток кінцівок
Authors: В.О. Литовченко, М.І. Березка, Є.В. Гарячий, І.І. Спесивий, В.В. Григорук - Харківський національний медичний університет, Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Харків, Україна
"Тrauma" Том 11, №2, 2010
Date: 2011.08.29
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Treatment of Bilateral Hip Fractures in Patients with Multiple Injuries
Authors: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Василов В.В., Філь Ф.Ю.
Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 17, №6, 2016
Date: 2017.01.10
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Березка М.І., Литовченко В.О., Григорук В.В., Перепелиця Є.Є. Харківський національний медичний університет Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
"Тrauma" Том 12, №2, 2011
Date: 2011.09.30
Categories: Traumatology and orthopedics

Back to issue