Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 18, №2, 2017

Back to issue

Using of the external transosseous osteosynthesis in the practice of traumatological department of the Сity Hospital (evidence from Kramatorsk City Hospital N 3)

Authors: Климовицкий В.Г.(1), Черныш В.Ю.(1), Климовицкий Ф.В.(1), Демочка С.В.(2), Нехно В.С.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — КМУ «Городская больница № 3», г. Краматорск, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. При лікуванні переломів у деяких випадках з’являється можливість вибору способу остеосинтезу, що відображено в «Клінічних рекомендаціях з лікування переломів», затверджених Пленумом асоціації ортопедів-травматологів України 15.05.2013 р. З урахуванням цього важливо знати, яке місце займає кожен із варіантів остеосинтезу, зокрема зовнішній черезкістковий остеосинтез (ЧКО), у практиці травматологічних відділень. Мета дослідження: встановити частоту застосування ЧКО та його співвідношення з внутрішнім остеосинтезом у практиці травматологічного відділення міської лікарні. Матеріали й методи. Проведено ретроспективне дослідження за матеріалами травматологічного відділення КМУ «Міська лікарня № 3» м. Краматорська (лютий 2015 р. — січень 2017 р.). Здійснено тотальну вибірку операцій ЧКО (72 спостереження), досліджено співвідношення зовнішнього та внутрішнього остеосинтезу. Результати. Як основний варіант остеосинтезу при лікуванні переломів ЧКО застосовано в 53 випадках (73,6 %). При наслідках травм його використано в 11 (15,3 %) спостереженнях, як спосіб тимчасової фіксації — у 8 (11,1 %). ЧКО становив 31,9 % серед втручань на аналогічних сегментах (72 із 226, співвідношення — 1 : 2,14). Він виявився домінуючим при діафізарних переломах кісток гомілки (26 із 47, 1,24 : 1), переважав при переломах дистального епіметафізу променевої кістки (2 : 1) та п’яткової кістки (2,5 : 1). Співвідношення ЧКО та внутрішнього остеосинтезу при пошкодженнях надп’ятково-гомілкового суглоба становило 1 : 2,93 (14 проти 41). При лікуванні наслідків травм найбільш часто ЧКО застосовували при наслідках переломів діафіза стегнової кістки (6 спостережень — 8,3 %). Висновки. Зовнішній черезкістковий остеосинтез становив 31,9 % серед усіх операцій остеосинтезу. Як основний вид остеосинтезу ЧКО застосовано у 88,9 % випадків, в 11,1 % — як спосіб тимчасової фіксації. Найбільш часто ЧКО використовували при діафізарних переломах кісток гомілки, ділянки надп’ятково-гомілкового суглоба, дистального епіметафізу променевої кістки.

Актуальность. При лечении переломов нередко появляется возможность выбора способа остеосинтеза, что отражено в «Клінічних рекомендаціях з лікування переломів», принятых Пленумом ассоциации ортопедов-травматологов Украины 15.05.2013 г. С учетом этого важно знать, какое место занимает каждый из вариантов остеосинтеза, в частности наружный чрескостный остеосинтез (ЧКО), в практике травматологических отделений. Цель: установить частоту применения ЧКО и его соотношение с внутренним остеосинтезом в практике травматологического отделения городской больницы. Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование по материалам работы травматологического отделения КМУ «Городская больница № 3» г. Краматорска (февраль 2015 г. — январь 2017 г.). Осуществлена тотальная выборка операций ЧКО (72 наблюдения), изучено соотношение наружного и внутреннего остеосинтеза. Результаты. Как основной вариант остеосинтеза при лечении переломов ЧКО применялся в 53 случаях (73,6 %). При последствиях травм его использовали в 11 (15,3 %) наблюдениях, как способ временной фиксации — в 8 (11,1 %). ЧКО составил 31,9 % среди вмешательств на аналогичных сегментах (72 из 226, соотношение — 1 : 2,14). Он оказался доминирующим при диафизарных переломах костей голени (26 из 47, 1,24 : 1), преобладал при переломах дистального эпиметафиза лучевой кости (2 : 1) и пяточной кости (2,5 : 1). Соотношение ЧКО и внутреннего остеосинтеза при повреждениях голеностопного сустава составило 1 : 2,93 (14 против 41). При лечении последствий травм наиболее часто ЧКО использовали при последствиях переломов диафиза бедренной кости (6 наблюдений — 8,3 %). Выводы. Наружный чрескостный остеосинтез составил 31,9 % среди всех операций остеосинтеза. Как основной вид остеосинтеза ЧКО применен в 88,9 % случаев, в 11,1 % — как способ временной фиксации. Наиболее часто ЧКО использовали при диафизарных переломах костей голени, области голеностопного сустава, дистального эпиметафиза лучевой кости.

Background. Nowadays, due to the development of different methods of osteosynthesis, sometimes the same types of fractures could be treated using several possible options of the osteosynthesis. This fact was reflected in the Clinical Recommendations for the Bone Fractures Treatment, adopted by the Plenum of the Ukrainian Association of Orthopaedists and Traumatologists 15.05.2013. Taking into consideration the possibility of such choice, investigation of the place of the every method of osteosynthesis, and external transosseous osteosynthesis as one of the examples, in the practice of traumatological department of the city hospital may be useful and important. The purpose of the study was to determine the frequency of the external transosseous osteosynthesis for the treatment of bone fractures and their consequences in the practice of traumatological department of the city hospital and its comparison with the frequency of the internal osteosynthesis. Materials and methods. Retrospective study based on the materials of the traumatological department of the City Hospital N 3, Kramatorsk (February, 2015 — January, 2017) was carried out. A total selection of all cases of external osteosynthesis (72 cases) during this period and its correlation with the number of internal osteosynthesis was performed. Results. External transosseous osteosynthesis was used as a main method for bone fractures treatment in 53 cases (73.6 %), in the treatment of bone fractures consequences in 11 (15.3 %) cases, as a way of temporary fixation in 8 (11.1 %) cases. During the studied period the number of operations of the external transosseous osteosynthesis amounted to 31.9 % of the total number of operations on similar segments (72 operations from 226; 1 : 2.14). External fixation prevailed in the treatment of diaphyseal fractures of the tibia (26 of 47 cases; 1.24 : 1), fractures of the distal radius epimetaphysis (2 : 1) and the calcaneal bone (2.5 : 1). The ratio of the external and internal osteosynthesis in the treatment of the ankle injuries amounted 1 : 2.93 (14 vs 41). Conclusions. External osteosynthesis amounts to 31.9 % of the total number of the osteosynthesis. It was used as the main type of treatment in 88.9 % cases, in 11.1 % as a way of temporary fixation. The most frequent indications for its using were diaphyseal fractures of the tibia, ankle injuries, fractures of the distal radius.


Keywords

зовнішній черезкістковий остеосинтез; лікування переломів

наружный чрескостный остеосинтез; лечение переломов

external transosseous osteosynthesis; bone fractures treatment

Введение

Одним из распространенных видов хирургического лечения переломов костей и их последствий является наружный чрескостный остеосинтез (ЧКО) аппаратами внешней фиксации. На протяжении нескольких десятилетий возможности применения данного метода при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата и пути его совершенствования активно изучались в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета (НИИТО ДонНМУ). Среди направлений исследований в данной области выделяется разработка дифференцированного подхода к выбору оптимального вида остеосинтеза переломов различных сегментов опорно-двигательного аппарата с учетом особенностей конкретной клинической ситуации. Актуальность этих исследований вызвана тем, что в настоящее время при лечении переломов многих локализаций существует возможность выбора способа остеосинтеза из нескольких принципиально возможных, что нашло отражение в «Клінічних рекомендаціях з лікування переломів», принятых Пленумом ассоциации ортопедов-травматологов Украины 15.05.2013 р. С учетом этого практический интерес вызывает вопрос о том, какое место занимает на сегодняшний день каждый из вариантов остеосинтеза, в частности ЧКО, в практике специализированных травматологических отделений городских больниц. В этом плане нами был изучен опыт травматологического отделения КМУ «Городская больница № 3» г. Краматорска Донецкой области, являющегося с 2015 г. клинической базой кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ДонНМУ.

Цель: установить частоту применения ЧКО при лечении различной патологии ортопедо-травматологического профиля и его соотношение с внутренним остеосинтезом в практике специализированного травматологического отделения городской больницы.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное исследование по материалам работы травматологического отделения КМУ «Городская больница № 3» г. Краматорска за период с февраля 2015 по 15 января 2017 г. Согласно данным медицинской документации, проведена тотальная выборка всех случаев применения ЧКО (72 наблюдения). По каждому из сегментов опорно-двигательного аппарата, при лечении которых применялся ЧКО, выполнена выборка всех других используемых за тот же период вариантов остеосинтеза. Рассмотрены частота применения остеосинтеза и соотношение ЧКО и внутреннего остеосинтеза для каждого из изученных сегментов.

Результаты

Распределение всех вмешательств методом ЧКО за изученный период показано в табл. 1, где учтены посегментное распределение случаев применения метода, а также характер патологии (открытые, закрытые переломы, последствия травм) и возможность применения ЧКО как основного варианта остеосинтеза и по сокращенной (стабилизационной) схеме для временной фиксации. Строка «Другие» включает применение ЧКО при закрытом внутрисуставном переломе проксимального отдела большеберцовой кости и коррекцию посттравматической порочной установки стопы.

Данные таблицы показывают, что наиболее часто ЧКО использовался при лечении переломов диафиза костей голени и костей, образующих голеностопный сустав (55,6 % всех случаев), причем в качестве основного метода лечения. В отличие от этого при переломах диафиза бедренной кости ЧКО применялся преимущественно при последствиях травм (5 случаев — ложные суставы, 1 — посттравматическая варусная деформация).

Относительно редко (11,1 % наблюдений) аппараты по иммобилизационной схеме использовались как способ временной фиксации при тяжелых открытых повреждениях или при политравме. Таким образом, чаще всего ЧКО применялся в качестве основного варианта остеосинтеза, что свидетельствует о достаточно хорошем уровне владения методом врачами отделения и понимании его широких лечебных возможностей.

Сравнительно небольшой удельный вес пациентов с последствиями травм (11 операций, 15,3 % случаев применения ЧКО) и отсутствие больных с ортопедическими деформациями отражают специфику работы отделения городской больницы, поскольку такие больные, как правило, госпитализируются в профильные НИИ и отделения областных больниц.

Соотношение ЧКО с внутренним остеосинтезом представлено в табл. 2. Как видно из данных таблицы, ЧКО занимает прочное место в спектре вариантов остеосинтеза, составляя в целом 31,9 % от общего количества операций на аналогичных сегментах (72 операции из 226, соотношение — 1 : 2,14) за изученный период. Он оказался доминирующим при лечении диафизарных переломов костей голени (26 из 47 наблюдений, соотношение — 1,24 : 1), а также преобладал при лечении переломов дистального эпиметафиза лучевой кости (соотношение — 2 : 1) и пяточной кости (соотношение — 2,5 : 1). Следует, однако, отметить, что небольшое количество оперированных пострадавших с переломами двух последних локализаций не дает основания для убедительных выводов, а лишь позволяет говорить о тенденции.

Соотношение ЧКО и внутреннего остеосинтеза при повреждениях голеностопного сустава составило 1 : 2,93 (14 операций против 41 соответственно). При повреждении прочих сегментов (бедро, плечо, предплечье и др.) ЧКО применялся значительно реже (21 операция из 108, соотношение — 1 : 4,14).

Обсуждение

Полученные данные о частоте использования ЧКО (примерно 1/3 всех операций остеосинтеза) в практике травматологического отделения городской больницы, по нашему мнению, свидетельствуют как о его распространенности, так и о наличии у травматологов опыта его применения при наличии показаний. Характерно, что, несмотря на возможность использовать его как средство временной фиксации, в большинстве случаев (88,9 %) ЧКО применялся именно как основной вариант остеосинтеза. Это обусловлено такими известными позитивными характеристиками метода, как минимальная инвазивность, внеочаговое применение (что важно при наличии открытых повреждений и трофических расстройств), возможность ранней осевой нагрузки, сохранения функции суставов, этапного воздействия на зону перелома при возникновении такой необходимости и др., что выгодно отличает ЧКО от внутреннего остеосинтеза.

Вместе с тем метод имеет неотъемлемые особенности, которые отражаются на частоте его применения. В частности, выполнение ЧКО на таких сегментах, как бедро, предплечье, в меньшей степени плечо, где пальпаторно контролировать ход закрытой репозиции из-за анатомических особенностей затруднительно, требует от врача специальных навыков, отличающихся от общехирургической техники, освоение которых требует времени и практики. Аппарат внешней фиксации сложнее переносится больными на сегментах с большим объемом мягких тканей (бедро, таз). У больных возникают также бытовые сложности (необходимость перевязок, точного соблюдения режима лечебной физической культуры и контроля стабильности аппарата, проблемы проведения водных гигиенических процедур при наличии аппарата внешней фиксации), что нередко является причиной отказа от операции ЧКО в пользу внутреннего остеосинтеза. Именно этими положениями мы объясняем минимальное количество случаев выполнения ЧКО при переломах таких костей, как бедренная, плечевая, кости предплечья.

Анализируя соотношение в конкретных ситуациях отмеченных достоинств ЧКО и обстоятельств, ограничивающих его применение, можно сделать вывод о том, что на практике данный метод в качестве основного избирался тогда, когда использование его преимуществ оказывалось важнее связанных с ним неудобств.

Так, высокая частота применения ЧКО при переломах костей голени и области голеностопного сустава во многом объясняется анатомическими особенностями. В исследованиях, в частности, обращается внимание на сравнительно бедное кровоснабжение, наличие небольшого по объему слоя окружающих мягких тканей, особенно в нижней трети голени, и высокую частоту высокоэнергетичных травм данной области с массивной контузией мягких тканей, мышц и сосудов [2]. Отмечается, что при высокоэнергетичной травме, даже если кожные покровы остаются изначально интактными, нарушение кровоснабжения может приводить к кожным некрозам и инфекции [3], что в итоге способно стать причиной роста частоты осложнений и ухудшения функциональных результатов лечения в случае применения традиционного внутреннего остеосинтеза [2, 3].

Применение ЧКО как минимально инвазивного метода при внеочаговом проведении спиц и стержней позволяет в этих условиях снизить вероятность трофических осложнений, обеспечить стабильный остеосинтез независимо от тяжести состояния мягких тканей. Наличие сравнительно тонкого слоя окружающих мягких тканей, что создает проблемы при выполнении внутреннего остеосинтеза, является позитивным моментом для ЧКО, поскольку позволяет визуально и мануально контролировать репозицию, а на этапе последующей фиксации в аппарате не вызывает существенной травматизации мягкотканных структур, позволяет осуществлять осевую нагрузку и движения в смежных суставах. Именно поэтому, по нашему мнению, ЧКО оказался доминирующим методом остеосинтеза диафизарных переломов костей голени и сравнительно часто был использован при травмах голеностопного сустава.

При переломах диафиза бедренной кости ввиду наличия большого массива мягких тканей аппарат внешней фиксации переносится больными сложнее, а анатомические особенности не создают характерных для голени проблем при выполнении традиционного внутреннего остеосинтеза. Поэтому при острой травме, как правило, отдавалось предпочтение внутреннему остеосинтезу. При лечении же последствий травм оказывались важными такие возможности ЧКО, как управляемое воздействие на зону перелома, что было существенным как при лечении нарушений консолидации (управляемое регулирование компрессии и дистракции), так и при коррекции деформаций (этапная коррекция, возможность получения костного регенерата). В этих условиях преимущества ЧКО оказывались важнее бытовых неудобств, связанных с наличием внешних конструкций. Именно поэтому данный метод оказался доминирующим при лечении последствий диафизарных переломов бедренной кости.

Выбор ЧКО как основного варианта остеосинтеза переломов дистального эпиметафиза лучевой кости определялся следующими факторами. Большинство переломов данной области лечили консервативно. Госпитализировались для оперативного лечения пациенты с наиболее тяжелыми внутрисуставными переломами, после неудачных попыток репозиции. В этих условиях, при наличии достаточно крупных костных фрагментов, образующих суставную поверхность, осуществлялся накостный остеосинтез. Однако при наличии мелких фрагментов суставной поверхности оказывалось важным применение тракционной репозиции суставной поверхности с использованием эффекта лигаментотаксиса, что выполнялось путем ЧКО по ранее разработанному в НИИТО ДонНМУ и внедренному в практику учреждений здравоохранения способу [1]. Поскольку у госпитализированных для оперативного лечения пациентов преобладали именно такие переломы (тип С3 по классификации АО), данный метод при ретроспективном исследовании оказался наиболее частым вариантом остеосинтеза переломов данной локализации.

Несколько неожиданным оказалось преобладание количества операций ЧКО при лечении переломов пяточной кости. Однако это объясняется наличием тяжелых открытых переломов у 2 пациентов, выраженных трофических расстройств, исключавших в обозримом будущем внутренний остеосинтез, у одной больной и переломов обеих пяточных костей еще у одного пациента. В последнем случае выбор был сделан на основе информированного согласия больного с учетом возможности осевой нагрузки в аппаратах внешней фиксации и более раннего восстановления мобильности.

При переломах других сегментов опорно-двигательного аппарата ЧКО применялся редко — как правило, при открытых переломах или выраженных трофических расстройствах. Это было обусловлено различными причинами, как технического плана, так и выбором пациента при его осведомлении о возможности различных вариантов лечения и получении информированного согласия на оперативное вмешательство. Следует также отметить, что проведение ЧКО на ряде сегментов ограничивалось в связи с проблемами медицинского снабжения, в частности с ограниченным выбором типоразмеров стержней для аппарата «Остеомеханик», прежде всего малых размеров, предназначенных для остеосинтеза переломов плеча, предплечья, ключицы.

Таким образом, выполненное исследование позволило установить, что наружный чрескостный остеосинтез является достаточно распространенным вариантом остеосинтеза в практике травматологического отделения городской больницы, выявить частоту его применения при лечении повреждений отдельных сегментов опорно-двигательного аппарата и проанализировать некоторые тенденции относительно причин выбора ЧКО в качестве основного варианта остеосинтеза.

Выводы

1. Наружный чрескостный остеосинтез является распространенным вариантом хирургического лечения переломов в практике травматологического отделения городской больницы № 3 г. Краматорска, составляя в целом 31,9 % от общего количества операций на аналогичных сегментах. В большинстве случаев его используют как основной вид остеосинтеза (88,9 %), только в 11,1 % наблюдений ЧКО применен в качестве способа временной фиксации.

2. Наиболее часто выбор в пользу ЧКО как основного метода остеосинтеза в случае острой травмы делается при диафизарных переломах костей голени, повреждениях области голеностопного сустава, переломах дистального эпиметафиза лучевой кости.

3. При диафизарных переломах бедренной кости ЧКО выполняется в большей степени при последствиях травм, когда преимущества метода компенсируют связанные с его применением неудобства для пациента.

4. Расширение сферы использования ЧКО возможно при условии улучшения медицинского снабжения, в частности, комплектами аппаратов Илизарова или «Остеомеханик» и расширения набора стержней различных типоразмеров для аппарата «Остеомеханик».

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.


Bibliography

1. Способ лечения переломов дистального эпиметафиза лучевой кости методом чрескостного остеосинтеза спице-стержневыми аппаратами / В.Ю. Черныш, А.Я. Лобко, Р.В. Евтеев и др. // Травма. — 2012. — Т. 13, № 1. — С. 90-93.
2. Piatkowski K., Piekarczyk P., Kwiatkowski K. et al. Comparison of different locking plate fixation method in distal tibia fractures // International Orthopaedics (SICOT). — 2015. — V. 39, № 11. — P. 2245-2251. — doi: 10.1007/s00264-015-2906-4.
3. Zhou Y., Wang Y., Liu L. et al. Locking compression plate as an external fixator in the treatment of closed distal tibial fractures // International Orthopaedics (SICOT). — 2015. — V. 39, № 11. — P. 2227-2237. — doi: 10.1007/s00264-015-2903-7.

Similar articles

Анализ критериев выбора способа остеосинтеза внесуставных переломов костей голени (ретроспективное исследование)
Authors: Климовицкий В.Г., Черныш В.Ю., Лафи Хатем, Танцюра В.П., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"Тrauma" Том 14, №1, 2013
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Возможности чрескостного остеосинтеза спице-стержневым аппаратом внешней фиксации при лечении оскольчатых переломов дистального эпиметафиза лучевой кости
Authors: А.Я. Лобко, В.Ю. Черныш, В.Ю. Чернецкий, В.Д. Приколота, Р.В. Евтеев - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
"Тrauma" Том 9, №4, 2008
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Черныш В.Ю., Лобко А.Я., Приколота В.Д., Чернецкий В.Ю., Павлишен Ю.И., НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
"Тrauma" Том 13, №1, 2012
Categories: Traumatology and orthopedics
Результаты лечения внесуставных переломов костей голени при использовании различных способов остеосинтеза
Authors: Климовицкий В.Г., Черныш В.Ю., Лафи Хатем, Танцюра В.П., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"Тrauma" Том 14, №2, 2013
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue