Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 18, №3, 2017

Back to issue

Enthesopathies in childhood-onset and adult-onset ankylosing spondylitis

Authors: Полесова Т.Р., Чернышева О.Е., Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Гюльмамедова М.Ф.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Поширеність анкілозивного спондиліту (АС) серед населення досягає 0,3 %, який значно частіше розвивається у віці 20–30 років. Виділяють дві форми АС — дитячу і дорослу, залежно від віку дебюту захворювання. Проблема діагностики ювенільного АС (ЮАС) належить до найбільш актуальних у педіатричній ревматології, при цьому еволюція такого захворювання в дорослому віці залишається невивченою. ЮАС розглядають як ентезитасоційований артрит, що спостерігається у 10–20 % від загального числа хворих. Мета дослідження. Вивчити у хворих на АС частоту й клінічні ознаки перебігу ентезопатій, оцінити їх особливості при захворюванні, що почалося в дитячому та дорослому віці. Матеріали та методи. Обстежено 217 хворих на АС (193 чоловіки і 24 жінки), середній вік 38 років. Швидкопрогресуючий перебіг констатований у 21 % спостережень, помірний й високий ступінь активності — у 79 %, ІІ–ІІІ стадія — у 82 %, поліартрит — у 65 %. ЮАС відзначено в 16 % випадків (усі хлопчики), у цих пацієнтів ІІІ стадія мала місце удвічі частіше, ніж у інших пацієнтів. Результати. Ентезопатії спостерігаються у 39 % від загального числа хворих на АС, в 3,1 раза частіше у випадках ЮАС, для якого характерні тарзити, ураження сухожиль чотириголового м’яза, виростків стегнової кістки, місць прикріплень до хребців і ребер, а для захворювання, що почалося в дорослому віці, не типове залучення ахіллових сухожиль, причому прогнознегативними ознаками відносно ентезитів і тендовагінітів вважаються поширеність периферійного артикулярного синдрому, параметри інтегрального індексу активності артриту та індексу Лансбурі, артрит гомілковоступневих, кульшових і дуговідростчастих зчленувань, наявність остеоузур та артрокальцинатів, а в патогенетичних побудовах ентезопатій беруть участь імунні порушення, при цьому загальним для АС з різним віковим дебютом хвороби є вираженість в хребцях синдесмофітів й спондилоартрозу, а у випадках захворювання дорослих, окрім того, наявність епіфізарного остеопорозу і остеоузур. Висновки. ЮАС є чинником ризику розвитку ентезопатій, які у хворих з різним віковим дебютом захворювання мають свої клініко-патогенетичні особливості
перебігу.

Актуальность. Распространенность анкилозирующего спондилита (АС) среди населения достигает 0,3 %, который значительно чаще развивается в возрасте 20–30 лет. Выделяют две формы АС — детскую и взрослую, в зависимости от возраста дебюта заболевания. Проблема диагностики ювенильного АС (ЮАС) относится к наиболее актуальным в педиатрической ревматологии, при этом эволюция такого заболевания во взрослом возрасте остается неизученной. ЮАС рассматривают как энтезитассоциированный артрит, который наблюдается у 10–20 % от общего числа больных. Цель исследования. Изучить у больных АС частоту и клинические признаки течения энтезопатий, оценить их особенности при заболевании, начавшемся в детском и взрослом возрасте. Материалы и методы. Обследовано 217 больных АС (193 мужчины и 24 женщины), средний возраст 38 лет. Быстропрогрессирующее течение констатировано в 21 % наблюдений, умеренная и высокая степень активности — в 79 %, ІІ–ІІІ стадия — в 82 %, полиартрит — в 65 %. ЮАС отмечен в 16 % случаев (все мальчики), у этих пациентов ІІІ стадия имела место вдвое чаще, чем у остальных пациентов. Результаты. Энтезопатии наблюдаются у 39 % от общего числа больных АС, в 3,1 раза чаще в случаях ЮАС, для которого характерны тарзиты, поражения сухожилий четырехглавой мышцы, мыщелков бедренной кости, мест прикреплений к позвонкам и ребрам, а для заболевания, начавшегося во взрослом возрасте, нетипично вовлечение ахилловых сухожилий, причем прогнознегативными признаками в отношении энтезитов и тендовагинитов считаются распространенность периферического артикулярного синдрома, параметры интегрального индекса активности артрита и индекса Лансбури, артрит голеностопных, тазобедренных и дугоотростчатых сочленений, наличие остеоузур и артрокальцинатов, а в патогенетических построениях энтезопатий участвуют иммунные нарушения, при этом общими для АС с разным возрастным дебютом болезни являются выраженность в позвонках синдесмофитов и спондилоартроза, а в случаях заболевания взрослых, кроме того, наличие эпифизарного остеопороза и остеоузур. Выводы. ЮАС является фактором риска развития энтезопатий, которые у больных с разным возрастным дебютом заболевания имеют свои клинико-патогенетические особенности течения.

Background. The prevalence of ankylosing spondylitis (AS) among the population reaches 0.3 %, which is much more likely to develop at the age of 20–30 years. Two forms of AS are distinguished: pediatric and adult, depending on the age of the disease debut. The diagnosis of juvenile AS (JAS) is one of the most urgent problems in pediatric rheumatology, while the evolution of this disease in adulthood remains unexplored. JAS is considered as “enthesitis-related arthritis”, which is observed among 10–20 % of the total number of patients. The purpose was to study patients with AS regarding the incidence and nature of the course of enthesopathy and to evaluate its characteristics in childhood- and adult-onset of the disease. Materials and methods. 217 patients with AS (193 men and 24 women) with an average age of 38 years were examined. The fast-progressing course of the disease was detected in 21 % of cases, moderate and high degree of activity — in 79 % of cases, the ІІ–ІІІ stage — in 82 %, and polyarthritis — in 65 %. JAS was detected in 16 % of cases (all boys), among them the third stage occurred twice as often as among the other patients. Results. Enthesopathies are observed in 39 % of the total number of patients with AS, 3.1 times more often in case of JAS, which is characterized by tarsitis, disturbances of the quadriceps tendons, condyles of the femur, sites of insertion to the vertebrae and ribs, and for the disease with an onset in adulthood, the involvement of the Achilles tendons is atypical, moreover, the prognosis-negative signs regarding enthesitis and tendovaginitis are the prevalence of peripheral articular syndrome, the parameters of the integral index of arthritis activity and the Lansbury index, arthritis of the ankle, hip and facet joints, the presence of bone erosion and arthrocalcinates, and in pathogenetic architectonics of enthesopathies the immune disorders are involved, while the distinct manifestation of syndesmophytes and spondyloarthrosis in the vertebrae is common for AS with different age debut of the disease, and in cases of adult-onset disease, in addition, the availability of epiphyseal osteoporosis and bone erosion. Conclusions. JAS is a risk factor for the development of enthesopathies, which have their clinical and pathogenetic features of the course among patients with the different age of the disease debut.


Keywords

анкілозивний спондиліт; діти; дорослі; ент-азиси; запалення; перебіг

анкилозирующий спондилит; дети; взрослые; энтезисы; воспаление; течение

ankylosing spondylitis; children; adults; enthesis; inflammation; course


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Adrovic A. Juvenile spondyloarthropathies / A. Adrovic, K. Barut, S. Sahin, O. Kasapcopur // Curr. Rheumatol. Rep. — 2016. — Vol. 18, № 8. — P. 55-65.

2. Conway R. Juvenile versus adult-onset ankylosing spondylitis: are we comparing apples and oranges? / R. Conway, F.D. O’Shea // J. Rheumatol. — 2012. — Vol. 39, № 5. — P. 887-889.

3. Duarte A.P. Epidemiologic profile of juvenile-onset compared to adult-onset spondyloarthritis in a large Brazilian cohort / A.P. Duarte, C.D. Marques, A.B. Bortoluzzo [et al.] // Rev. Bras. Reumatol. — 2014. — Vol. 54, № 6. — P. 424-430.

4. Haibel H. Enthesitis in connection with spondyloarthritides / H. Haibel, J. Sieper // Orthopade. — 2015. — Vol. 44, № 5. — P. 395-406.

5. Jadon D.R. Juvenile versus adult-onset ankylosing spondylitis — clinical, radiographic, and social outcomes. a systematic review / D.R. Jadon, A.V. Ramanan, R. Sengupta // J. Rheumatol. — 2013. — Vol. 40, № 11. — P. 1797-1805.

6. Katsicas M.M. Biologic agents in juvenile spondyloarthropathies / M.M. Katsicas, R. Russo // Pediatr. Rheumatol. Online J. — 2016. — Vol. 14, № 1. — P. 17-27.

7. Malaviya A.N.Seronegative arthritis in South Asia: an up-to-date review / A.N. Malaviya, S. Sawhney, N.K. Mehra, U. Kanga // Curr. Rheumatol. Rep. — 2014. — Vol. 16, № 4. — P. 413-423.

8. Mease P.J. Performance of 3 enthesitis indices in patients with peripheral spondyloarthritis during treatment with adalimumab / P.J. Mease, F. Van den Bosch, J. Sieper [et al.] // J. Rheumatol. — 2017. — Vol. 15, № 3. — P. 230-236.

9. Mou Y. Clinical features in juvenile-onset ankylosing spondylitis patients carrying different B27 subtypes / Y. Mou, P. Zhang, Q. Li [et al.] // Biomed. Res. Int. — 2015. — Vol. 20, № 15. — E. 594878.

10. Roberts A.R. ERAP1 association with ankylosing spondylitis is attributable to common genotypes rather than rare haplotype combinations / A.R. Roberts, L.H. Appleton, A. Cortes [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci USA. — 2017. — Vol. 114, № 3. — P. 558-561.

11. Rohekar S. 2014 Update of the Canadian Rheumatology Association/spondyloarthritis research consortium of Canada treatment recommendations for the management of spondyloarthritis. Part I: principles of the management of spondyloarthritis in Canada / S. Rohekar, J. Chan, S.M. Tse [et al.] // J. Rheumatol. — 2015. — Vol. 42, № 4. — P. 654-664.

12. Shahlaee A. Gender differences in Iranian patients with ankylosing spondylitis / A. Shahlaee, M. Mahmoudi, M.H. Nicknam [et al.] // Clin. Rheumatol. — 2015. — Vol. 34, № 2. — P. 285-293.

13. Srivastava R. HLA-B27 subtypes in enthesitis-related arthritis category of juvenile idiopathic arthritis and ankylo-sing spondylitis in northern India / R. Srivastava, S. Agnihotry, R. Aggarwal [et al.] // Clin. Exp. Rheumatol. — 2015. — Vol. 33, № 6. — P. 931-935.

14. Srivastava R. ERAP1 rs30187 single nucleotide polymorphism does not confer disease susceptibility in North Indian children with enthesitis-related arthritis / R. Srivastava, S. Phatak, A. Aggarwal // Clin. Rheumatol. — 2017. — Vol. 4, № 2. — P. 155-159.

15. Tse S.M. New advances in juvenile spondyloarthritis / S.M. Tse, R.M. Laxer // Nat. Rev. Rheumatol. — 2012. — Vol. 8, № 5. — P. 269-279.

16. Usenbo A. Prevalence of arthritis in Africa: A systematic review and meta-analysis / A. Usenbo, V. Kramer, T. Young, A. Musekiwa // PLoS One. — 2015. — Vol. 10, № 8. — E. 0133858.

17. Weiss P.F. Diagnosis and treatment of enthesitis-related arthritis / P.F. Weiss // Adolesc. Health Med. Ther. — 2012. — Vol. 12, № 3. — P. 67-74.

18. Xia Q. Progression rate of ankylosing spondylitis in patients with undifferentiated spondyloarthritis: A systematic review and meta-analysis / Q. Xia, D. Fan, X. Yang [et al.] // Medicine. — 2017. — Vol. 96, № 4. — E. 5960.

19. Xiang Q. TNF receptor-associated factor 5 gene confers genetic predisposition to acute anterior uveitis and pediatric uveitis / Q. Xiang, L. Chen, J. Fang [et al.] // Arthritis Res. Ther. — 2013. — Vol. 15, № 5. — P. 113-114.

Similar articles

Juvenile Ankylosing Spondylitis (Literature Review and Own Findings)
Authors: Чернышова О.Е., Полесова Т.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина; Егудина Е.Д. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина; Синяченко О.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
"Child`s Health" 4 (72) 2016
Date: 2016.08.10
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Uveitis at the juvenile ankylosing spondylitis and in cases of onset  disease in the adult age
Authors: Чернышева О.Е.(1), Павлюченко А.К.(2), Полесова Т.Р.(1), Синяченко О.В.(1), Гюльмамедова М.Ф.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

"Child`s Health" Том 12, №3, 2017
Date: 2017.06.29
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Nervous system disturbances in juvenile- and adult-onset ankylosing spondylitis
Authors: Чернышева О.Е., Синяченко О.В., Полесова Т.Р., Ермолаева М.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

International neurological journal №8 (102), 2018
Date: 2019.01.15
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Vascular rheological properties of the blood  in ankylosing spondylitis
Authors: Егудина Е.Д.(1), Синяченко О.В.(2), Ермолаева М.В.(2),Чернышова О.Е.(2), Полесова Т.Р.(2), Ханюков А.А.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Тrauma" Том 18, №1, 2017
Date: 2017.04.05

Back to issue