Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 18, №3, 2017

Back to issue

Clinical results of the olecranon fracture treatment using intramedullary fixation

Authors: Жук П.М.(1), Філоненко Є.А.(2), Дацюк О.І.(1), Майко В.М.(2), Гребенюк Д.І.(1), Карпінська О.Д.(3)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(3) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Переломи ліктьового відростка найчастіше зустрічаються у людей молодого, працездатного віку. Згідно з літературними даними та власними дослідженнями, рівень ускладнень і незадовільних результатів залишається високим і становить 18,5–45,6 %. Мета. Дослідження результатів лікування переломів ліктьового відростка за методикою блокованого металоостеосинтезу порівняно з традиційним металоостеосинтезом за Weber. Матеріали та методи. В дослідженні було проаналізовано клінічні результати лікування переломів ліктьового відростка після металоостеосинтезу інтрамедулярним блокуючим гвинтом (n = 34) порівняно з результатами лікування за методикою Weber (n = 35). Стан пацієнта та динаміку відновлення функції кінцівки визначали за шкалами Mayo та DASH у період 5 днів — 6 місяців після операції. Результати. При оцінці за шкалою Mayo статистично вірогідно результати лікування блокуючим гвинтом кращі, відмінний результат досягнуто в 33 (97 %) випадків, та в 1 хворого отримано добрий результат. У контрольній групі відмінний результат досягнуто у 16 (45 %), добрий результат — також у 16 (45 %) хворих, у 2 (7 %) — задовільний та в 1 (3 %) пацієнта — незадовільний результат. За шкалою DASH в основній групі відзначено втрату працездатності від 3,53 до 0,8 бала. В контрольній групі ці показники становлять від 12,3 до 6,9 бала. Різниця статистично вірогідна в усі періоди спостереження. Наведено клінічні випадки. Висновки. Аналіз результатів лікування переломів ліктьового відростка за методикою блокуючого гвинта порівняно з методикою напруженого металоостеосинтезу спицями Кіршнера та дротяним серкляжем вказує на статистично вірогідно кращі результати лікування блокуючим гвинтом.

Актуальность. Переломы локтевого отростка чаще всего встречаются у людей молодого, трудоспособного возраста. Согласно литературным данным и собственным исследованиям, уровень осложнений и неудовлетворительных результатов остается высоким и составляет 18,5–45,6 %. Цель. Исследование результатов лечения переломов локтевого отростка по методике блокированного металлоостеосинтеза в сравнении с традиционным металлоостеосинтезом по Weber. Материалы и методы. В исследовании были проанализированы клинические результаты лечения переломов локтевого отростка после металлоостеосинтеза интрамедуллярным блокирующим винтом (n = 34) по сравнению с результатами лечения по методике Weber (n = 35). Состояние пациента и динамику восстановления функции конечности определяли по шкалам Mayo и DASH в период 5 дней — 6 мес. после операции. Результаты. При оценке по шкале Mayo статистически достоверно результаты лечения блокирующим винтом лучше, отличный результат — в 33 (97 %) случаях, и у 1 больного получен хороший результат. В контрольной группе отличный результат достигнут у 16 (45 %) больных, хороший результат — также у 16 (45 %), у 2 (7 %) — удовлетворительный и у 1 (3 %) пациента неудовлетворительный результат. По шкале DASH в основной группе отмечена потеря трудоспособности от 3,53 до 0,8 балла. В контрольной группе эти показатели составляют от 12,3 до 6,9 балла. Разница статистически достоверна во все периоды наблюдения. Приведены клинические случаи. Выводы. Проведенный анализ результатов лечения переломов локтевого отростка по методике блокирующего винта по сравнению с методикой напряженного металлоостеосинтеза спицами Киршнера и проволочным серкляжем указывает на статистически достоверно лучшие результаты лечения блокирующим винтом.

Background. Olecranon fractures are mostly found in young people of working age. The tension band wiring is a “gold standard” for the olecranon fractures fixation. The literature and our own experience describe around 18.5–45.6 % unsatisfactory results. The purpose of this study was to investigate the results of the olecranon fracture treatment by open reduction and interlocking screw fixation in comparison with tension band wiring. Materials and methods. Indications for the olecranon fractures interlocking screw fixation and patients inclusion in the study were fractures of the proximal forearm type 21A1, 21A3, 21B1, 21B3, 21C1 and distal shoulder fractures type 13B1, 13C2, 13C1, 13C2, 13C3 by Association for Osteosynthesis/Association for the Study of Internal Fixation after olecranon osteotomy approach. The study reviewed clinical results of olecranon fractures treatment after interlocking screw fixation (n = 34) compared with the results of tension band wiring (n = 35). Cases were evaluated in the period of 4 years (2011–2015). The patients’ condition and dynamics of limb function recovery was determined by the Mayo and DASH (The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) score during 5 days till 6 months after surgery. Results. The pain analysis showed that in the main group, pain stabilization was registered in 2 months of observation (36.6 ± 1.3 points), and with a slight deterioration (by 1.8 ± 1.2 points) compared to the first month (38.4 ± 1.3 points) of observation. The difference between 1 and 2 months was not statistically significant (p = 0.962). In the control group, the activity comes at a time after the second month of observation. After 6 months, there were determined insignificant (p = 0.138) changes in the pain level as compared to the 2-month follow-up. At all stages of observation, the difference was statistically significant (p = 0.001). The analysis showed that the range of motion increase in the elbow in the control group of patients occurred gradually from 5 days (11.6 ± 0.9 points) to 2 months of observation (17.2 ± 0.4 points), and remained virtually unchanged in 6 months (17.6 ± 0.4 points). In the main group, the average score in 5 days (17.6 ± 0.4) was the same as in the control group in a period of 6 months, and statistically significant (p = 0.002) increased to 2 months of observation (19.1 ± 0 3 points). At all stages of observation, the results were statistically significantly better. The DASH score analysis found that in the period from 1 to 2 months of observation, patients of the main group had not statistically significant (t = 0.389; p = 0.700) changes of the joint functional capacity (from 3.53 ± 3.50 to 3.3 ± 2.7 points, respectively, the change is 0.3 ± 3.9 points). At the 6-month observation, the amount score is 0.8 ± 1.2, and the difference from the previous period is 2.5 ± 2.4 points, and the difference is statistically significant (t = 6.036; p = 0.001). In the control group, we have noted another functional recovery dyna-mics. Between the 1st (12.3 ± 8.9 points) and 2nd (10.9 ± 7.7 points) months of observation, the difference was 1.4 ± 3.1 points and was statistically significant (t = 2.634; p = 0.013). The difference is also statistically significant (t = 8.521; p = 0.001) at the observation period of 6 months (6.9 ± 7.1 points to 4.0 ± 2.8 points). It should be noted that the average score of the main group patients at 1-month observation was significantly better (3.5 ± 3.5) than average score in the control group at the 6-month observation (6.9 ± 7.1). According to the Mayo score, in the study group excellent results were achieved in 33 (97 %) cases, and 1 patient had a good result. In the control group, the excellent result was achieved in 16 (45 %) cases, good result — in 16 (45 %) patients, satisfactory — in 2 (7 %), and 1 (3 %) patient had unsatisfactory result. According to the DASH score, in the study group, the disability of the arm was reduced from 3.53 to 0.8 points. In the control group, these characteristics were from 12.3 to 6.9 points. The difference is statistically significant in all periods of observation. The results were statistically significant. Conclusion. According to the comparative study, we can conclude that the proposed method of olecranon fracture treatment ensures fragments stable fixation with compression and the possibility of early motion. The results showed statistically significantly better outcomes in the interlocking screw group in comparison with tension band technique. Clinical cases were presented.


Keywords

переломи ліктьового відростка; оперативне лікування; інтрамедулярний блокований металоостеосинтез

переломы локтевого отростка; оперативное лечение; интрамедуллярный блокированный металло-остеосинтез

fracture of the olecranon; surgical treatment; intra-medullary fixation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Campbell’s Operative Orthopedics / Canale T., Beaty J., Daugherty K. [et al.]. — USA, Philadelphia: Elsiver, Twelfth edition, 2013. — P. 2241-2247.

2. Difficult elbow fractures: pearls and pitfalls / Driscoll S., Jupiter J., Cohen M. [et al.] // Instr. Course Lect. — 2003. — Vol. 52. — P. 113-134.

3. Is tension band wiring technique the “gold standard” for the treatment of olecranon fractures? A long term functional outcome study / Chalidis B., Sachinis C., Samoladas E. [et al.] // J. Orthop. Surg. Res. — 2009. — Vol. 3 — P. 157-162.

4. Repair of olecranon fractures using fiberwire without metallic implants: report of two cases / Nimura A., Nakagawa T., Wakabayashi Y. [et al.] // J. Orthop. Surg. Res. — 2010. — Vol. 5. — P. 73.

5. Double tension band osteosynthesis in transverse supracondylar distal humerus fractures and nonunions / Allende C., Gutierrez N., Savoy I., Allende T. // International Orthopaedics (SICOT) — 2012. — Vol. 36. — P. 703-708.

6. Bastian L, Schneider M. Tension band wiring in olecranon fractures: the myth of technical simplicity and osteosynthetical perfection. International Orthopaedics (SICOT). — 2013. — Vol. 38(4). — P. 207-210.

Similar articles

Mathematical Modeling of Stress-Strain State of the Olecranon Fracture after Interlocking Screw OsteosyMathematical Modeling of Stress-Strain State of the Olecranon Fracture after Interlocking Screw Osteosynthesis vs Weber’s Methodnthesis vs Weber’s Method
Authors: Жук П.М.(1), Філоненко Є.А.(1), Карпінський М.Ю.(2), Карпінська О.Д.(2), Яресько О.В.(2), Гребенюк Д.І.(1)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 17, №5, 2016
Date: 2016.12.02
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Results of radial head arthroplasty
Authors: Страфун С.С., Курінний І.М., Страфун О.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №3, 2018
Date: 2018.07.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Results of treatment of patients with distal humerus fractures and their consequences
Authors: Курінний І.М., Страфун О.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №3, 2019
Date: 2019.07.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Тяжелов О.А., Біцадзе М.З., Карпінська О.Д., Паздніков Р.В. - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
"Тrauma" Том 17, №3, 2016
Date: 2016.09.01
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums

Back to issue