Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 18, №3, 2017

Back to issue

Spine injury in patients with polytrauma as a result of road traffic accidents. Report 1

Authors: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Палагнюк К.В.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Тяжка травма є однією з серйозних проблем охорони здоров’я, що щорічно забирає життя більше 5 млн людей у світі, і, як очікується, це число буде перевищувати 8 млн до 2020 року. Щорічно до 500 тисяч осіб отримують травму хребта. Імовірність передчасної смерті осіб, які перенесли травму хребта, у 2–5 разів вища, при цьому в країнах із низьким і середнім рівнем доходу показники виживаності нижчі. Для вирішення задач дослідження було здійснено ретроспективний аналіз 207 карт стаціонарного хворого серед постраждалих із пошкодженнями хребта та політравмою в результаті дорожньо-транспортної пригоди. У проведених дослідженнях вказано, що в групі осіб, які одужали, превалюють постраждалі молодого віку: вікові групи до 20, 21–30 та 31–40 років становлять 58,0 %, тоді як у групі померлих постраждалих такого віку було лише 36,4 %. У групі померлих переважали особи похилого віку: у вікових групах понад 61 рік їх було в 1,4 раза більше порівняно з групою осіб, які одужали. Серед постраждалих середнього віку, які були віднесені до вікових груп 41–50 та 51–60 років, пошкодження хребта при політравмі в результаті дорожньо-транспортної пригоди частіше відмічалось у групі померлих та спостерігалось в 1,6 раза частіше. Особливістю розподілу за ознакою статі у вікових групах було те, що як серед жінок, так і серед чоловіків превалюють постраждалі молодого віку, серед чоловіків — вікова група 31–40 років, а серед жінок — 21–30 років. Серед постраждалих із пошкодженням хребта та політравмою в результаті дорожньо-транспортної пригоди переважають особи працездатного віку: чоловіки становлять 86,0 %, жінки — 91,7 %. Пошкодження хребта при політравмі спостерігалося рідше в постраждалих похилого віку (вікові групи 61–70 та ≥ 71 року), однак серед чоловіків — в 1,7 раза частіше.

Тяжелая травма является одной из серьезных проблем здравоохранения, которая ежегодно уносит жизни более 5 млн человек в мире, и, как ожидается, это число будет превышать 8 млн до 2020 года. Ежегодно 500 000 человек получают травмы позвоночника. Вероятность преждевременной смерти лиц, перенесших травму позвоночника, в 2–5 раз выше, при этом в странах с низким и средним уровнем дохода показатели выживаемости ниже. Для решения задач исследования был осуществлен ретроспективный анализ 207 карт стационарного больного среди пострадавших с повреждениями позвоночника и политравмой в результате дорожно-транспортного происшествия. В проведенных исследованиях указано, что в группе выздоровевших превалируют пострадавшие молодого возраста: возрастные группы до 20, 21–30 и 31–40 лет составляют 58,0 %, тогда как в группе умерших пострадавших такого возраста было только 36,4 %. В группе умерших преобладали лица пожилого возраста: в возрастных группах старше 61 года их было в 1,4 раза больше по сравнению с группой выздоровевших. Среди пострадавших среднего возраста, которые были отнесены к возрастным группам 41–50 и 51–60 лет, повреждение позвоночника при политравме в результате дорожно-транспортного происшествия чаще отмечалось в группе умерших и наблюдалось в 1,6 раза чаще. Особенностью распределения по признаку пола в возрастных группах было то, что как среди женщин, так и среди мужчин превалируют пострадавшие молодого возраста, среди мужчин — возрастная группа 31–40 лет, а среди женщин — 21–30 лет. Среди пострадавших с повреждением позвоночника и политравмой в результате дорожно-транспортного происшествия преобладают лица трудоспособного возраста: мужчины составляют 86,0 %, женщины — 91,7 %. Повреждение позвоночника при политравме наблюдалось реже у пострадавших пожилого возраста (возрастные группы 61–70 и ≥ 71 года), однако среди мужчин — в 1,7 раза чаще.

Severe trauma is one of the serious health problems, the death toll exceeds 5 million people a year in the world, and this number is expected to exceed 8 million to 2020. Every year, 500,000 people are injured in the spine. The probability of early death of persons suffering from spinal trauma is 2–5 times higher, while in low- and middle-income countries, survival rates are lower. To solve the research problems, a retrospective analysis of 207 case reports of stationary patients with spinal injuries and polytrauma as a result of an accident was carried out. The conducted studies demonstrated that in the group of the recovered the young patients prevail: the age groups up to 20, 21–30 and 31–40 years was 58.0 % of the massif, while only 36.4 % in the group of the dead patients of this cohort. In the group of the deceased, the elderly patients prevailed: in the age groups over 61 years old there were 1.4 times more deceased persons compared to the recovered patients. Among the middle-aged victims aged 41–50 and 51–60 years old, spine injuries in polytrauma as a result of road accidents occurred more often in the group of the deceased and were found 1.6 times more often. Peculiarities of gender distribution in age groups were that both among women and men young people predominated, among men aged 31–40 years old, and among women aged 21–30 years old. Among the patients with spinal cord injury and polytrauma as a result of road accidents, persons of working age predominated: 86.0 % men and 91.7 % women. Spine injuries in polytrauma were found less often in the elderly persons (age groups 61–70 and ≥ 71), while among men they occurred 1.7 times more often.


Keywords

хребет; політравма; постраждалі; пошкодження; дорожньо-транспортна пригода

позвоночник; политравма; пострадавшие; повреждения; дорожно-транспортное происшествие

spine; polytrauma; injured; patients; road traffic accident


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Алгоритмы диагностики и лечения пациентов с сочетанной позвоночно-спинномозговой травмой / А.А. Гринь, М.А. Некрасов, А.К. Кайков // Хирургия позвоночника. — 2012. — № 1. — С. 8-18.

2. Березка Н.И. Оптимизация хирургической тактики лечения пострадавших с политравмой с использованием шкал оценки тяжести состояния и повреждений / Н.И. Березка, В.А. Литовченко, Е.В. Гарячий и др. // Научные ведомости БелГУ. Медицина. Фармация. — 2014. — Т. 25, № 4. — С. 116-119.

3. Голка Г.Г. Диагностика и хирургическое лечение повреждений позвоночника при политравме / Г.Г. Голка, О.В. Рябов, Е.В. Гарячий, О.Г. Фадеев // Медицина сьогодні і завтра. — 2012. — № 1(54). — С. 63-68.

4. Гурьев С.Е. Клинико-эпидемиологическая и клинико-нозологическая характеристика повреждений позвоночника как компонента политравмы / С.Е. Гурьев, А.И. Цвях // Медицинский журнал Западного Казахстана. — 2015. — № 1. — С. 31-36.

5. De Vivo M.J. Epidemiology of traumatic spinal cord injury: trends and future implications / M.J. De Vivo // Spinal Cord. — 2012. — 50. — Р. 365-372.

6. Epidemiology of traumatic spinal cord injury in developingcountries: a systematic review / V. Rahimi-Movaghar, M.K. Sayyah, H. Akbari // Neuroepidemiology. — 2013. — V. 41, № 2. — P. 65-85.

7. Fu C.G. Damage control orthopaedics of thoracolumbar burst fracture complicated with severe polytrauma / C.G. Fu, G.H. Liu, Z.C. Song // Zhongguo Gu Shang. — 2009. — 22. — Р. 499-500.

Similar articles

Age and sex characteristics of victims with infectious complications of polytrauma as a result of road accidents
Authors: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Ковалишин І.В.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №1, 2019
Date: 2019.03.26
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Oсобливості інфекційних ускладнень у ВІЛ-інфікованих постраждалих із політравмою
Authors: Гур’єв С.О., Соловйов О.С., Танасієнко О.М. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
"Тrauma" Том 16, №5, 2015
Date: 2015.12.16
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Clinical and Epidemiological Characteristics of the Victims with Vertebro-Thoracal Trauma
Authors: Гур’єв С.О., Резніченко Ю.В. - Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №4, 2016
Date: 2016.10.06
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Аналіз клініко-епідеміологічних характеристик та ризиків виникнення летального результату у постраждалих з абдомінальною травмою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Authors: Гур’єв С.О., Чундак С.С., Сацик С.П., ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Київ
"Тrauma" Том 14, №2, 2013
Date: 2013.05.16
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue