Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Hypertension" 3 (53) 2017

Back to issue

Effective cardio- and vasoprotection of a six-month combination therapy using indapamide with amlodipine and renin-angiotensin-aldosterone system blockers in patients with high-risk essential hypertension

Authors: Хафизова Л.Ш., Низамов У.И., Хамидуллаева Г.А. Республиканский специализированный центр кардиологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета дослідження: вивчити антигіпертензивну ефективність і можливість органопротекції комбінованою терапією індапамідом з амлодипіном і блокатором РААС (периндоприлом або валсартаном) в процесі 24-тижневої терапії у хворих з есенціальною гіпертонією (ЕГ) з високим і дуже високим ризиком серцево-судинних ускладнень (ССУ). Матеріали та методи. У дослідження були включені 115 хворих з ЕГ II–III ступеня (ESH/ESC, 2013) чоловічої та жіночої статі. Середній вік хворих склав 56,47 ± 9,18 року, середня тривалість захворювання — 10,20 ± 7,22 року. Проводилось офісне вимірювання артеріального тиску за методом Короткова, ЕхоКГ. Біохімічні аналізи проводили на автоаналізаторі DAYTONA. Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) визначали за формулою MDRD. Контурний аналіз пульсової хвилі проводився за допомогою приладу SphygmoCor (AtCor Medical, Австралія). Результати. Застосування комбінованої терапії індапамідом з амлодипіном і блокатором РААС у хворих з ЕГ із високим і дуже високим ризиком ССУ дозволяє швидко досягти цільових показників САТ і ДАТ. Цільові значення САТ, ДАТ, АДсер. були досягнуті у 95 (82,6 %) хворих. Ступінь зниження САТ і ДАТ становила –21,61 ± 5,81 і –21,63 ± 9,58 % відповідно (р = 0,000). Антиремоделюючі ефекти індапаміда з амлодипіном і блокатором РААС асоціювалися зі зменшенням числа хворих із гіпертрофією лівого шлуночка (ГЛШ), склавши 53 (46,1 %) проти 72 (62,6 %) на початковому етапі, тобто в цілому по групі відсоток хворих з ГЛШ зменшився на 16,5 %. Спостерігалося достовірне зменшення товщини комплексу інтима-медіа (КІМ) від 1,07 ± 0,24 мм на початку до 1,01 ± 0,20 мм у динаміці (р = 0,019). Мікроальбумінурія зменшилася з 30,18 ± 59,26 мг/л на початку до 19,86 ± 37,53 мкмоль/л у динаміці (р = 0,041). Рівень креатиніну зменшився з 100,56 ± 22,29 мкмоль/л на початку до 96,01 ± 20,40 мкмоль/л у динаміці (р = 0,044). ШКФ збільшилася з 64,23 ± 13,19 мл/хв/1,73 м2 на початку до 68,88 ± 14,94 мл/хв/1,73 м2 у динаміці (р = 0,032). З огляду на проведену трикомпонентну комбіновану терапію відзначалися достовірне зниження центрального систолічного і пульсового тиску, тенденція до зниження центрального діастолічного тиску. Зниження аортальної аугментації та індексу аугментації відбилося на достовірному зниженні швидкості пульсової хвилі (ШПВ) з нормалізацією її показників (< 10 м/с). При цьому терапія характеризувалася доброю переносимістю. Висновки. Трикомпонентна терапія амлодипіном, індапамідом і блокатором РААС відрізняється високою антигіпертензивною ефективністю, вираженістю органопротективних ефектів, впливаючи на процеси судинного ремоделювання з нормалізацією центральної гемодинаміки, ШПХ, і зменшенням товщини КІМ загальної сонної артерії, добре переноситься, що в цілому характеризує цю комбінацію як найбільш оптимальну і ефективну у зниженні ризику ССУ у більшості хворих з АГ.

Цель исследования: изучить антигипертензивную эффективность и возможность органопротекции комбинированной терапией индапамидом с амлодипином и блокатором РААС (периндоприлом или валсартаном) в процессе 24-недельной терапии у больных с эссенциальной гипертонией (ЭГ) с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений (ССО). Материалы и методы. В исследование были включены 115 больных с ЭГ II–III степени (ESH/ESC, 2013) мужского и женского пола. Средний возраст больных составил 56,47 ± 9,18 года, средняя длительность заболевания — 10,20 ± 7,22 года. Проводилось офисное измерение АД по методу Короткова, ЭхоКГ. Биохимические анализы проводили на автоанализаторе DAYTONA. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) определяли по формуле MDRD. Контурный анализ пульсовой волны проводился с помощью прибора SphygmoCor (AtCor Medical, Австралия). Результаты. Применение комбинированной терапии индапамидом с амлодипином и блокатором РААС у больных ЭГ с высоким и очень высоким риском ССО позволяет быстро достичь целевых показателей САД и ДАД. Целевые значения САД, ДАД, АДср. были достигнуты у 95 (82,6 %) больных. Степень снижения САД и ДАД составила –21,61 ± 5,81 и –21,63 ± 9,58 % соответственно (р = 0,000). Антиремоделирующие эффекты индапамида с амлодипином и блокатором РАAС ассоциировались с уменьшением числа больных с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ), составив 53 (46,1 %) против 72 (62,6 %) на начальном этапе, т.е. в целом по группе процент больных с ГЛЖ уменьшился на 16,5 %. Наблюдалось достоверное уменьшение толщины комплекса интима-медиа (КИМ) с 1,07 ± 0,24 мм исходно до 1,01 ± 0,20 мм в динамике (р = 0,019). Микроальбуминурия уменьшилась с 30,18 ± 59,26 мг/л исходно до 19,86 ± 37,53 мкмоль/л в динамике (р = 0,041). Уровень креатинина уменьшился с 100,56 ± 22,29 мкмоль/л исходно до 96,01 ± 20,40 мкмоль/л в динамике (р = 0,044). СКФ увеличилась с 64,23 ± 13,19 мл/мин/1,73 м2 исходно до 68,88 ± 14,94 мл/мин/1,73 м2 в динамике (р = 0,032). На фоне проводимой трехкомпонентной комбинированной терапии отмечались достоверное снижение центрального систолического и пульсового давления, тенденция к снижению центрального диастолического давления. Снижение аортальной аугментации и индекса аугментации отразилось на достоверном снижении скорости пульсовой волны (СПВ) с нормализацией ее показателей (< 10 м/с). При этом терапия характеризовалась хорошей переносимостью. Выводы. Трехкомпонентная терапия амлодипином, индапамидом и блокатором РААС отличается высокой антигипертензивной эффективностью, выраженностью органопротективных воздействий, влияя на процессы сосудистого ремоделирования с нормализацией центральной гемодинамики, СПВ и уменьшением толщины КИМ общей сонной артерии, хорошей переносимостью, что в целом характеризует данную комбинацию как наиболее оптимальную и эффективную в снижении риска ССО у большинства больных АГ.

Assessment of comparative antihypertensive and organ protective efficacy of indapamide and amlodipine with valsartan or perindopril therapy in hypertensive patients with high cardiovascular risk was the purpose of this study. Materials and methods. There were 115 patients with hypertension of II–III grade, their average age was 56.47 ± 9.18 years, and mean duration of hypertension — 10.20 ± 7.22 years. Patients received therapy with indapamide, amlodipine with valsartan and indapamide, amlodipine and perindopril. All patients underwent echocardiography. Results. Application of combined therapy using indapamide and amlodipine with valsartan or perindopril therapy in hypertensive patients with high and very high risk of cardiovascular complication allows the achievement of target systolic and diastolic blood pressure. Combined therapy contributes to significant regression of left ventricular hypertrophy. At the same time, both regimens of therapy were characterized by good tolerability. Conclusion. Combined administration of indapamide and amlodipine with renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors is characterized by a high antihypertensive efficiency, organ protective efficacy, and good tolerability that makes this combination the most optimal and effective one in the reduction of cardiovascular complications in majority of patients.


Keywords

есенціальна гіпертензія; комбінована антигіпертензивна терапія

эссенциальная гипертензия; комбинированная антигипертензивная терапия

essential hypertension; combined antihypertensive therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. ESH-ESC Guidelines Committee. 2007 guidelines for the management of arterial hypertension // J. Hypertension. — 2007. — V. 25. — Р. 1105-1187. 
2. Sesso H.D., Rosner M.J., Hennekens C.H. et al. Systolic and diastolic blood pressure, pulse pressure and mean arterial pressure as predictors of cardiovascular disease risk in men // Hypertension. — 2000. — 36. — Р. 801-7.
3. Mancia G., Laurent S., Agabiti-Rosei E. et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document (ESH 2009) // J. Hypertens. — 2009. — V. 27. — Р. 2121-2158. 
4. Стародубова А.В., Кисляк О.А., Сторожаков Г.И., Царева О.Н., Петрова Е.В. Влияние ожирения на скорость пульсовой волны у женщин в постменопаузе // Рос. кардиол. журн. — 2004. — 5. — С. 34-8.
5. Laurent S., Cockroft J. Central aortic blood pressure // Les Laboratories Servier. — 2008.
6. Грачев А.В. Центральные и периферические механизмы адаптации сердечно-сосудистой системы у больных артериальной гипертонией (патогенетические и терапевтические аспекты): Дис... д-ра мед. наук. — Ташкент, 2001. — 364 с. 
7. Jamerson K., Weber M.A., Bakris G.L. et al.: for the ACCOMPLICH trial Investigators. Benazepril plus amlodipine or hydrochlortiazide for hypertension in high risk patients // N. Eng. J. Med. — 2008. — V. 359. — Р. 2417-28. 
8. Blacher J., Asmar R., Djane S. Aortic pulse wave velocity as a marker of cardiovascular risk in hypertensive patients // Hypertension. — 1999. — 33. — Р. 1111-7.
9. Aznaouridis K.A., Stamatelopoulos K.S., Karatzis E.N. et al. Acute effects of renin-angiotensin system blockade on arterial function in hypertensive patients // J. Hum. Hypertens. — 2007. — 21. — Р. 654-63.
10. Safar M.E. How to lower systolic blood pressure and pulse pressure: the example of the REASON study // Medicographia. — 2003. — 25.

Similar articles

Comparative Efficiency of Enalapril and Perindopril in Terms of the Effect on Central Blood Pressure and Elastic Properties of Arteries in Patients with Mild to Moderate Hypertension
Authors: Sirenko Yu.M., Rekovets O.L., Kushnir S.M., Torbas O.O. - State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after Academician M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
"Hypertension" 2 (46) 2016
Date: 2016.06.03
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Эффективность двойной комбинированной терапии у больных артериальной гипертензией с высоким кардиоваскулярным риском
Authors: Хафизова Л.Ш., Хамидуллаева Г.А., Курбанова Д.Р., Каримова Б.Ш. - Республиканский специализированный центр кардиологии МЗ Pеспублики Узбекистан, г. Ташкент
"Hypertension" 4 (42) 2015
Date: 2015.09.24
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue