Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Hypertension" 3 (53) 2017

Back to issue

Вплив варіабельності артеріального тиску на функціональний нирковий резерв при есенціальній артеріальній гіпертензії I стадії

Authors: Хіміон Л.В., Тимощук Л.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version

Мета роботи: визначення впливу варіабельності артеріального тиску (АТ) на показники функціонального стану нирок при есенціальній артеріальній гіпертензії (ЕАГ) І стадії.

Матеріали та методи

У дослідженні брали участь 50 пацієнтів. До основної групи увійшли 30 пацієнтів зі встановленим діагнозом «есенціальна артеріальна гіпертензія І стадії» згідно з діагностичними критеріями Всесвітньої організації охорони здоров’я/Міжнародного товариства з артеріальної гіпертензії (2003) і наказом Міністерства охорони здоров’я України № 384 від 24.05.2012 року. Cередня тривалість ЕАГ у пацієнтів становила 3,5 ± 0,5 року (жінок — 12 (40 %), чоловіків — 18 (60 %); середній вік пацієнтів — 44,60 ± 1,78 року). У групу контролю відібрали 20 практично здорових осіб (жінок — 11 (55 %), чоловіків — 9 (45%), середній вік — 41,10 ± 1,96 року). Критеріями невключення були: симптоматична артеріальна гіпертензія, клапанні вади серця, порушення ритму, хронічна серцева недостатність, хронічна хвороба нирок, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця. Пацієнти основної групи не приймали антигіпертензивної терапії.
Всім пацієнтам проводились такі обстеження: клінічний огляд, загальноклінічні аналізи крові та сечі, біохімічне дослідження крові (загальний білок, сечовина, креатинін, глюкоза, ліпідограма); добовий моніторинг АТ (ДМАТ), електрокардіографія, ехокардіографія, ультразвукове дослідження сонних артерій, офтальмоскопія, визначення функціонального ниркового резерву (ФНР) за методикою водно-сольового навантаження (згідно з Патентом України № 42860). ДМАТ проводили на моніторі ABPM-50 (Великобританія, 2015). Результати були проаналізовані за допомогою програмного забезпечення АВРМ50.

Результати та обговорення

При оцінці варіабельності АТ у пацієнтів основної групи виявлено порушення варіабельності АТ у вигляді перевищення її верхніх граничних значень. Щодо осіб групи контролю показник варіабельності систолічного (САТ) і діастолічного (ДАТ) АТ був статистично достовірно вищим на 74,34 % (p < 0,001) і 76,74 % (p < 0,001) відповідно.
Пацієнти основної групи були розподілені за показником ступеня нічного зниження АТ (добовий індекс): dipper — 6 осіб (20 %), non-dipper — 12 (40 %), over-dipper — 9 (30 %), night-peaker — 3 особи (10 %).
В основній групі ФНР становив 14,16 ± 3,86 %, у групі контролю — 34,04 ± 9,63 % (р < 0,001).
Найменший показник ФНР визначено у пацієнтів основної групи при нічному підвищенні АТ (night-peaker) та при недостатньому нічному зниженні АТ (non-dipper).
За результатами даних середніх значень варіабельності САТ і ДАТ «день/ніч» 12 (40 %) осіб з ЕАГ І стадії мали граничну ступінь варіабельності, а 18 (60 %) — високу. При високому ступені варіабельності ФНР був достовірно зниженим порівняно з групою контролю. 

Висновки

1. В осіб з ЕАГ І стадії ФНР був достовірно знижений (14,16 ± 3,86 %) порівняно з практично здоровими особами (34,04 ± 10,63%), р < 0,001.
2. Несприятливий профіль нічного АТ (non-dipper, night-peaker) спостерігається у 50 % хворих з ЕАГ І стадії.
3. Максимальне зниження ФНР у хворих основної групи виявлено в підгрупах з нічним профілем АТ — non-dipper (9,42 ± 3,87 %) та night-peaker (5,56 ± 3,24 %).
4. У хворих на ЕАГ І стадії з граничною варіабельністю САТ і ДАТ спостерігається збережений ФНР, а при високій варіабельності — знижений. 
 
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.

Similar articles

Authors: КОРЕНЄВ М.М., БОГМАТ Л.Ф., НІКОНОВА В.В., НОСОВА О.М., АХНАЗАРЯНЦ Е.Л., ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України», м. Харків
"Hypertension" 1(3) 2009
Date: 2009.04.08
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Features of the daily blood pressure in children  with diabetes depending on the duration of the disease
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Самойлик К.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019
Date: 2019.08.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue