Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Ukrainian journal of surgery 2 (33) 2017

Back to issue

Quantitative estimation of results of treatment of inferior vena cava thrombosis

Authors: Русин В.І., Корсак В.В., Попович Я.М., Бойко С.О.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Проведена кількісна оцінка результатів лікування 90 пацієнтів із тромбозами системи нижньої порожнистої вени (НПВ). Залежно від методу лікування хворі були поділені на п’ять груп. Першу групу становили 10 (11,1 %) пацієнтів із тромбозом глибоких вен (ТГВ), яким виконали відкриту повну тромбектомію. У другу групу ввійшли 19 (21,1 %) пацієнтів після відкритої парціальної тромбектомії при тромботичному ураженні системи НПВ. Третю групу становили 11 (12,2 %) пацієнтів, яким застосували комбіноване лікування. До четвертої групи віднесли 23 (25,6 %) хворих, які отримали радикальне хірургічне лікування з приводу трансфасціального тромбозу. У п’яту групу ввійшли 27 (30,0 %) хворих із ТГВ у системі НПВ, які отримували лише консервативне лікування. Отримані кількісні результати переконливо демонструють високу ефективність і доцільність застосування операційного лікування тромбозів системи НПВ порівняно з ізольованим консервативним лікуванням.

Проведена количественная оценка результатов лечения 90 пациентов с тромбозами системы нижней полой вены (НПВ). В зависимости от метода лечения больные были разделены на пять групп. Первую группу составили 10 (11,1 %) пациентов с тромбозом глубоких вен (ТГВ), которым выполнили открытую полную тромбэктомию. Во вторую группу вошли 19 (21,1 %) пациентов после открытой парциальной тромбэктомии при тромботическом поражении системы НПВ. Третью группу составили 11 (12,2 %) пациентов, которым применили комбинированное лечение. В четвертую группу отнесли 23 (25,6 %) больных, получивших радикальное хирургическое лечение по поводу трансфасциального тромбоза. В пятую группу вошли 27 (30,0 %) больных с ТГВ в системе НПВ, которые получали только консервативное лечение. Полученные количественные результаты убедительно демонстрируют высокую эффективность и целесообразность применения операционного лечения тромбозов системы НПВ по сравнению с изолированным консервативным лечением.

The article presents quantitative estimation of treatment results for 90 patients with thrombosis of inferior vena cava (IVC). Depending on the treatment method, the patients were divided into five groups. The first group consisted of 10 (11.1 %) patients with deep venous thrombosis, underwent full open thrombectomy. The second group consisted of 19 (21.1 %) patients after open partial thrombectomy in thrombotic lesions of IVC system. The third group consisted of 11 (12.2 %) patients received combined treatment. The fourth group involved 23 (25.6 %) patients underwent radical surgical treatment of facial vein thrombophlebitis. The fifth group included 27 (30.0 %) patients with deep venous thrombosis in IVC system, who received only conservative treatment. Quantitative results demonstrate conclusively the high efficiency and operational feasibility of surgical treatment of thrombosis which provide good immediate and long-term results in most patients compared with isolated conservative treatment of IVC system.


Keywords

тромбоз глибоких вен; трансфасціальний тромбоз; тромбектомія; комбіноване лікування; нижня порожниста вена

тромбоз глубоких вен; трансфасциальный тромбоз; тромбэктомия; комбинированное лечение; нижняя полая вена

deep vein thrombosis; facial vein thrombophlebitis; thrombectomy; combined treatment; inferior vena cava


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Варикотромбофлебіт: монографія / В.І. Русин, В.В. Корсак, П.О. Болдіжар [та ін.]. — Ужгород: Карпати, 2012. — 288 с.
2. Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика. Міждисциплінарні клінічні рекомендації: наукове видання / В.Н. Бойко, Я.С. Березницький, І.К. Венгер [та ін.]. — К., 2013. — 63 с.
3. Венозный тромбоз нижних конечностей. Возможно ли решение проблемы сегодня? / Л.М. Чернуха, П.И. Никульников, А.А. Гуч [и др.] // Клінічна хірургія. — 2007. — № 10(775). — С. 48-54.
4. Лікування флеботромбозів системи нижньої порожнистої вени, ускладнених флотацією верхівки тромбу / І.І. Кобза, Б.М. Гаврилів, Ю.Г. Орел [та ін.] // Наук. вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». — 2012. — Вип. 44. — С. 52-53.
5. Скупий О.М. Комбіновані методи лікування тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени / О.М. Скупий, О.І. Мітюк, Я.В. Хребтій // Наук. віс–ник Ужгородського університету, серія «Медицина». — 2006. — Вип. 28. — С. 152-154.
6. Comerota A.J. Technique of contemporary iliofemoral and infrainguinal venous thrombectomy / A.J. Comerota, S.S. Gale // J. Vasc. Surg. — 2006. — Vol. 43, № 1. — P. 185-191.
7. Long-term Results after Transfemoral Venous Thromb–ectomy for Iliofemoral Deep Venous Thrombosis / B. Geier, G. Asciutto, B. Strohmann [et al.] // Abstracts XXIII Annual Meeting European Society for Vascular Surgery (3–6 September 2009, Oslo, Norway). — 2009. — P. 148.
8. Pillny M. Deep venous thrombosis: surgical options. Minimally Invasive Venous Surgery / M. Pillny, W. Sandmann. — Turin: Edizioni Minevra Medica S.p.A., 2008. — P. 93-98.
9. Rosales A. Stenting for Chronic Postthrombotic Cava and Iliofemoral Occlusions. Clinical Outcome and Midterm Patency / A. Rosales, G. Sanbæk, J.J. Jørgensen // Abstracts XXIII Annual Meeting European Society for Vascular Surgery (3–6 September 2009, Oslo, Norway). — 2009. — P. 59.
10. The Vein Book: monograph / Ed. by John J. Bergan. — London-Oxford: Elsevier Academic Press, 2007. — 617 p.

Similar articles

Тромбоз глибоких вен. Тактика та стратегія
Authors: Гупало Ю.М., Швед О.Є., Лазаренко О.М., Шамрай-Сас А.В., Наболотний О.І., Бондар С.Є., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ
"Emergency medicine" 2 (49) 2013
Date: 2013.04.10
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Попередження ТЕЛА при післяопераційних тромбозах у системі нижньої порожнистої вени
Authors: Костів С.Я., Венгер І.К., Ненашко І.А., Якимчук О.А. — ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»
Ukrainian journal of surgery 3-4 (26-27) 2014
Date: 2015.02.05
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Венозні тромбоемболічні ускладнення у травматології та ортопедії
Authors: В.І.Русин, Ю.А. Левчак, П.О. Болдіжар - Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
"Тrauma" Том 10, №2, 2009
Date: 2011.08.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Authors: Я.В. Хребтій Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 10 (365) 2011
Date: 2011.06.22

Back to issue