Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Ukrainian journal of surgery 2 (33) 2017

Back to issue

Ultrasound changes of the varicose veins of the lower extremities against connective tissue dysplasia

Authors: Дзюбановський І.Я.(1), Продан А.М.(1), Пятночкa О.З.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська комунальна міська лікарня, м. Тернопіль, Україна

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У статті наведені дані сонографічного дослідження пацієнтів із варикозною хворобою вен нижніх кінцівок (ВХВНК) із метою визначення характерних ультразвукових проявів дисплазії сполучної тканини. Виявлені зміни у цих хворих вказують на поширене, поєднане ураження венозної системи нижньої кінцівки практично на всіх її рівнях, що пояснює патогенетичну роль сполучнотканинної слабкості каркасу вени та має велике діагностичне значення на етапах планування хірургічного лікування та для вибору повного та адекватного обсягу операційного втручання. Метою роботи було виявити характерні доопераційні сонографічні зміни венозної системи у хворих із варикозною хворобою вен нижніх кінцівок на ґрунті дисплазії сполучної тканини. Матеріали та методи. У 104 пацієнтів із варикозною хворобою вен нижніх кінцівок доопераційно було встановлено характерні клініко-фенотипічні та біохімічні маркери недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Хворі розподілені на дві групи залежно від наявності чи відсутності проявів дисплазії сполучної тканини в них. Після цього, на етапі передопераційної підготовки, проведено визначення її сонографічних особливостей методом ультразвукового ангіосканування за стандартним протоколом обстеження. Результати. Усім обстеженим пацієнтам проводилося визначення форми варикозної хвороби. У хворих із проявами дисплазії переважала змішана форма — у 23 (67,65 %) пацієнтів. При сонометрії основних венозних стовбурів у хворих цієї групи відмічено переважно стоншення їх стінок, при значно розширених діаметрах, знижену скоротливість, підвищену ригідність. Місцями стінки вен були значно стоншені. Клапанний апарат погано функціонував, з проявами недостатності, що реєструвалося у формі гемодинамічно значимих вертикальних і горизонтальних рефлюксів. Рефлюкс переважно був у стадії декомпенсації з тривалістю ретроградного кровотоку більше 1,5–3 секунд. Відмічалася клапанна недостатність як поверхневих, так і глибоких вен. У хворих часто визначалися аномалії будови сафенофеморального співустя: наявність аневризматичних розширень (7 (20,59 %)); звивистого гроноподібного ходу великої підшкірної вени (4 (11,76 %)); справжнє подвоєння головного стовбура на стегні (7 (20,59 %)) та гомілці (3 (8,82 %)). Також у цієї групи пацієнтів виявлено переважне поширене та поєднане ураження варикозним процесом головного стовбура як стегна, так і гомілки — у 23 (67,65 %) осіб. Крім цього, відмічено множинну неспроможність перфорантних вен, переважно гомілки, з гемодинамічно значимими рефлюксами на цих рівнях. Висновки. Структурна перебудова сполучної тканини у хворих із проявами дисплазії сполучної тканини значно впливає на стан венозної системи нижніх кінцівок, а саме на її функціональні можливості, які можна на сьогодні ефективно оцінити за допомогою ультразвукового ангіосканування. Так, у цих пацієнтів переважає неспроможність остіального клапана з вираженим вертикальним рефлюксом, що має поширений характер протягом значної частини сегмента кінцівки. Проявом клапанної неспроможності перфорантних вен гомілки та стопи є горизонтальні рефлюкси на їх рівнях. У 2/3 пацієнтів виявлено змішану форму ВХВНК, що засвідчує поширеність ураження венозної системи з більш вираженою ектазією основних венозних структур. Частіше визначаються різної конфігурації аневризматичні розширення вен як в ділянці співусть, так і за ходом власне венозного стовбура.

Актуальность. В статье приведены данные сонографического исследования пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей (ВБВНК) с целью определения характерных ультразвуковых проявлений дисплазии соединительной ткани. Выявленные изменения у этих больных указывают на распространенное, совмещенное поражение венозной системы нижних конечностей практически на всех ее уровнях, объясняют патогенетическую роль соединительнотканной слабости каркаса вены и имеют большое диагностическое значение на этапах планирования хирургического лечения и для выбора полного и адекватного объема оперативного вмешательства. Целью работы было выявить характерные дооперационные сонографические изменения венозной системы у больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей на почве дисплазии соединительной ткани. Материалы и методы. У 104 пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей дооперационно были установлены характерные клинико-фенотипические и биохимические маркеры недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Больные разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия проявлений дисплазии соединительной ткани в них. После этого, на этапе предоперационной подготовки, проведено определение ее сонографических особенностей методом ультразвукового ангиосканирования по стандартному протоколу обследования. Результаты. Всем обследованным пациентам проводилось определение формы варикозной болезни. У больных с проявлениями дисплазии преобладала смешанная форма — у 23 (67,65 %) пациентов. При сонометрии основных венозных стволов у больных этой группы отмечено преимущественно истончение их стенок, при значительно расширенных диаметрах, пониженная сократимость, повышенная ригидность. Местами стенки вен были значительно утонченные. Клапанный аппарат плохо функционировал, с проявлениями недостаточности, что регистрировалось в форме гемодинамически значимых вертикальных и горизонтальных рефлюксов. Рефлюкс преимущественно был в стадии декомпенсации с продолжительностью ретроградного кровотока более 1,5–3 секунд. Отмечалась клапанная недостаточность как поверхностных, так и глубоких вен. У больных часто определялись аномалии строения сафенофеморального соустья: наличие аневризматических расширений (7 (20,59 %)); извилистого гроздевидного хода большой подкожной вены (4 (11,76 %)); настоящее удвоение главного ствола на бедре (7 (20,59 %)) и голени (3 (8,82 %)). Также в этой группе пациентов выявлено преимущественно распространенное и совмещенное поражение варикозным процессом главного ствола как бедра, так и голени — у 23 (67,65%) человек. Кроме этого, отмечена множественная несостоятельность перфорантных вен, преимущественно голени, с гемодинамически значимыми рефлюксами на этих уровнях. Выводы. Структурная перестройка соединительной ткани у больных с проявлениями дисплазии соединительной ткани значительно влияет на состояние венозной системы нижних конечностей, а именно на ее функциональные возможности, которые можно на сегодняшний день эффективно оценить с помощью ультразвукового ангиосканирования. Так, у этих пациентов преобладает несостоятельность остиального клапана с выраженным вертикальным рефлюксом, который имеет распространенный характер на протяжении значительной части сегмента конечности. Проявлением клапанной несостоятельности перфорантных вен голени и стопы являются горизонтальные рефлюксы на их уровнях. У 2/3 пациентов обнаружена смешанная форма ВБВНК, что свидетельствует о распространенности поражения венозной системы с более выраженной эктазией основных венозных структур. Чаще определяются различной конфигурации аневризматические расширения вен как в области соустья, так и по ходу собственно венозного ствола.

Background. The article presents the data of sonographic study of patients with varicose veins of the lower extremities in order to determine the typical ultrasound manifestations of connective tissue dysplasia. Revealed changes in these patients indicate a widespread and combined lesion of the lower extremity venous system almost on all the levels, which explains the pathogenic role of connective tissue weakness of veins framework and has a great diagnostic value in the planning stages of surgical treatment and selecting the volume of full and adequate surgical intervention. The purpose was to identify typical preoperative sonographic changes of the venous system in patients with varicose veins of the lower extremities with connective tissue dysplasia. Materials and methods. One-hundred and four patients with varicose veins of the lower extremities were preoperatively examined for typical clinical, phenotypic and biochemical markers of undifferentiated connective tissue dysplasia and divided into two groups according to the presence or absence of connective tissue dysplasia manifestations. Then, during preoperative preparation sonographic features were identified by ultrasound scanning using standard protocol for examination. Results. The form of varicose veins was determined in all patients. In patients with dysplasia symptoms mixed form dominated (23 (67.65 %) patients). During measuring main venous trunks the patients of this group had mainly thinning of vein walls, with significantly expanded diameters, reduced contractility, increased rigidity. In some places the walls of veins were significantly thinned. Valve unit worked poorly with signs of failure, which manifested by hemodynamic significant vertical and horizontal reflux. Reflux was mainly decompensated with retrograde blood flow over 1.5–3 seconds. Valve failure was observed in the superficial and deep veins. The patients often had abnormalities of sapheno-femoral junction: aneurysm extensions (7 (20.59 %)); tortuous great saphenous vein looking like a cluster of grape (4 (11.76 %)); real doubling the main trunk of the thigh (7 (20.59 %)) and shin (3 (8.82 %)). Also in this group of patients (23 (67.65 %)) widespread and combined varicose process of the main trunk in thighs and shins predominated. In addition, multiple perforating veins failure was observed, mainly in shins with hemodynamic significant reflux at these levels. Conclusions. Restructuring of the connective tissue in patients with symptoms of connective tissue dysplasia significantly affect the state of the venous system of the lower extremities, namely its functionality, which can be efficiently evaluate today with ultrasound scanning. In these patients sapheno-femoral junction valve failure with pronounced vertical reflux along a significant segment of the limb prevails. Perforating veins of shin and foot manifested with horizontal refluxes at their levels. In 2/3 patients mixed form of varicose vein of the low extremities was diagnosed that confirms the prevalence of venous system lesions with more severe varicose of the main venous structures. More often different configurations of vein aneurysm are determined, both in the area of junctions and along the venous trunk.


Keywords

ультразвукове ангіосканування; варикозна хвороба; недиференційована дисплазія сполучної тканини

ультразвуковое ангиосканирование; варикозная болезнь; недифференцированная дисплазия соединительной ткани

ultrasound angiography; varicose disease; undifferentiated connective tissue dysplasia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Заболевания вен / Под ред. Х.С. Фронек; пер. с англ. под ред. И.А. Золотухина. — М.: Гэотар-Медиа, 2010. — 208 с.
2. Игнатьев И.М. Диагностика и лечение после–операционных рецидивов варикозной болезни / И.М. Игнатьев и др. // Ангиология и сосудистая хирургия. — 2003. — № 2. — С. 78-81.
3. Константинова Г.Д. Место ультразвуковой флебографии в мини-инвазивной технологии лечения варикозной болезни нижних конечностей / Г.Д. Константинова, Т.В. Алекперова // Флеболимфология. — 1997. — № 3. — С. 8-12.
4. Роль УЗДГ в снижении частоты рецидива варикозной болезни нижних конечностей / А.М. Шулутко [и др.] // Ангиология и сосудистая хирургия. — 2002. — № 3. — С. 201. 
5. Рябинская О.С. К вопросам стандартизации современной диагностики варикозной болезни малой подкожной вены методом дуплексного ангиосканирования / О.С. Рябинская, Р.Р. Османов // Сучасні медичні технології. — 2011. — № 1(9). — С. 53-58.
6. Украинский консенсус по ультразвуковому сканированию вен при хронической венозной недостаточности нижних конечностей / А.А. Гуч, Л.М. Чернуха, П.И. Никульников, В.И. Сморжевський. — К., 2006. — 32 с.
7. Чернуха Л.М. Ультразвуковая диагностика и классификация варикозной болезни / Л.М. Чернуха // Флебология. — 2008. — № 3. — С. 28-34.
8. Шевченко Ю.Л. Основы клинической флебологии / Ю.Л. Шевченко, Ю.М. Стойко, М.И. Лыткина. — М.: Медицина, 2005. — 312 с. 
9. Duplex ultrasound investigation of the veins of the lower limbs after treatment for varicose veins: UIP consensus document / M. de Maeseneer, O. Pichot, A. Cavezzi [et al] // Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. — 2011. — Vol. 42(1). — P. 89-102.
10. Duplex ultrasound investigation of the veins in chronic venous disease of the lower limbs-UIP consensus document. Part I. Basic principles / P. Coleridg-Smith, N. Labropoulos, H. Partsch [et al.] // Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. — 2006. — Vol. 31. — P. 83-92.
11. Duplex ultrasound investigation of the veins of the lower limbs after treatment for varicose veins — UIP consensus document / M. de Maeseneer, O. Pichot, A. Cavezzi [et al.] // Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. — 2011. — Vol. 42, № 1. — P. 789-1020.
12. Management of chronic venous disorders of the lower limbs: guidelines according to scientific evidence / A.N. Nicolaides, C. Allegra, J. Bergan [et al.] // Int. Angiol. — 2008. — Vol. 27. — P. 1-59.

Similar articles

Венозна гемодинаміка в умовах гострого варикотромбофлебіту великої підшкірної вени
Authors: Русин В.І., Корсак В.В., Болдіжар П.О., Краснопольська О.С., Сірчак С.С., Лопіт В.М. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Ukrainian journal of surgery 2 (25) 2014
Date: 2014.07.11
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Ультрасонографія основних форм венозної гіпертензії при хронічній венозній недостатності в стадії декомпенсації
Authors: В.І. Русин, В.В. Корсак, Г.М. Діккер, Б.А. Митровка, Ужгородський національний університет
Ukrainian journal of surgery 1 (10) 2011
Date: 2011.04.03
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Тромбози сафеностегнового та сафенопідколінного з’єднань
Authors: Сабадош Р.В. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Ukrainian journal of surgery 1 (24) 2014
Date: 2014.03.14
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Implication of modern technologies in the treatment of patients with decompensated varicose vein of lower extremity
Authors: Кохан Р.C., Гощинський В.Б., Пятничка О.З.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Ukrainian journal of surgery 1 (32) 2017
Date: 2017.05.12
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches

Back to issue