Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Ukrainian journal of surgery 2 (33) 2017

Back to issue

Surgical treatment of stomach cancer: possibilities of predicting survival rate at the present stage

Authors: Киркилевский С.И.(1), Лурин А.Г.(3), Дубинина В.Г.(2), Лукьянчук О.В.(2, 3), Машуков А.А.(1-3), Биленко А.А.(2), Згура А.Н.(3), Мерлич С.В.(3), Рациборский Д.В.(3), Максимовский В.Е.(2), Шилин И.В.(3), Осадчий Д.Н.(2)
(1) — Национальный институт рака, г. Киев, Украина
(2) — Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
(3) — КУ «Одесский областной онкологический диспансер», г. Одесса, Украина

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Вивчення виживаності онкологічних хворих є головним завданням клінічного і експериментального онколога. Спираючись на математичний аналіз відразу багатьох факторів, можна прогнозувати очікувану тривалість життя хворого на рак шлунка. Материали та методи. Усього в дослідження, проведене на базі абдомінального онкохірургічного відділення КЗ «Одеський обласний онкологічний диспансер», включений 221 хворий, оперований з приводу раку шлунка в період 2007–2013 років. Хворим було проведено радикальні онкохірургічні операції, після яких пухлинна тканина досліджувалася рутинно гістологічно і на наявність експресії певних молекулярних маркерів, що також були маркерами прогнозу, подібно до ступеня диференціювання, глибини проростання стінки шлунка або кількості уражених метастазами лімфатичних вузлів. Результати. Найгірший прогноз виживання у наявній групі хворих був пов’язаний із так званим потрійним негативним раком шлунка, за аналогією з подібною ж формою раку грудної залози. Цікавою особливістю, виявленою в процесі аналізу комбінацій маркерів, було поєднання VEGFR-p53-Her2+Ki-67–: такі пухлини були високодиференційованими формами, без проростання в сусідні структури, екзофітного характеру росту, без ознак агресивного зростання. Те, що прийнято позначати як локальні форми, перспективні в плані віддаленої виживаності навіть в локо-регіонарній стадії. Знайдена група, де виконання мультиорганної резекції вплинуло на виживаність хворих на рак шлунка в пізні терміни спостереження — після 100 місяців. Головною, критичною особливістю групи VEGFR-p53+Her2-Ki-67+ була відсутність метастазів у регіонарні лімфатичні вузли навіть при наявності пухлини Т4. Вдається відстежити вплив стандартних морфологічних чинників і експресованих на мембранах пухлинних клітин онкобілків на тривалість життя конкретного хворого на рак шлунка. Методи розрахунку виживання можуть бути використані хірургами і хіміотерапевтами для персоніфікації хіміотерапевтичного (Нer2/new, VEGFR) і індивідуалізації хірургічного методу лікування раку шлунка: інвазія в стінку, вік хворого, уражені лімфовузли, розмір пухлини, ступінь злоякісності G і біоагресивності р53. Висновки. З огляду на зростаючу залежність медичної спільноти від доступності медичної інформації на різні теми назріла і перезріла необхідність створення більш чітких градацій залежностей виживаності хворих на рак від різних клініко-морфологічних ситуацій.

Актуальность. Изучение выживаемости онкологических больных является главной задачей клинического и экспериментального онколога. Опираясь на математический анализ сразу многих факторов, можно прогнозировать ожидаемую продолжительность жизни больного раком желудка. Материалы и методы. Всего в исследование, проведенное на базе абдоминального онкохирургического отделения КУ «Одесский областной онкологический диспансер», включен 221 больной, оперированный по поводу рака желудка в период 2007–2013 годов. Больным были проведены радикальные онкохирургические операции, после которых опухолевая ткань исследовалась рутинно гистологически и на наличие экспрессии определенных молекулярных маркеров, которые также являлись маркерами прогноза, подобно степени дифференцировки, глубине прорастания стенки желудка или количеству пораженных метастазами лимфатических узлов. Результаты. Наихудший прогноз выживаемости в имевшейся группе больных был связан с так называемым тройным негативным раком желудка, по аналогии с подобной же формой рака грудной железы. Интересной особенностью, выявленной в процессе анализа комбинаций маркеров, оказалось сочетание VEGFR-p53-Her2+Ki-67–: такие опухоли являлись высокодифференцированными формами, без прорастания в соседние структуры, экзофитного характера роста, без признаков агрессивного роста. То, что принято обозначать как локальные формы, перспективные в плане отдаленной выживаемости даже в локорегионарной стадии. Найдена группа, в которой выполнение мультиорганных резекций повлияло на выживаемость больных раком желудка в поздние сроки наблюдения — после 100 месяцев. Главной, критической особенностью группы VEGFR-p53+Her2-Ki-67+ было отсутствие метастазов в регионарные лимфатические узлы даже при наличии опухоли Т4. Удается отследить влияние стандартных морфологических факторов и экспрессированных на мембранах опухолевых клеток онкобелков на продолжительность жизни конкретного больного раком желудка. Методы расчета выживаемости могут быть использованы хирургами и химиотерапевтами для персонификации химиотерапевтического (Her2/new, VEGFR) и индивидуализации хирургического метода лечения рака желудка: инвазия в стенку, возраст больного, пораженные лимфоузлы, размер опухоли, степень злокачественности G и биоагрессивности р53. Выводы. С учетом растущей зависимости медицинского сообщества от доступности медицинской информации на различные темы назрела и перезрела необходимость создания более четких градаций зависимостей выживаемости больных раком от различных клинико-морфологических ситуаций.

Background. Studying the survival rate of cancer patients is the main task of the clinical and experimental oncologist. Based on the mathematical analysis of many factors at once, it is possible to predict the life expectancy of a patient with stomach cancer. Materials and methods. A total of 221 patients operated for gastric cancer in the period of 2007–2013 were included in the study conducted at the premises of the abdominal oncosurgical department of the Odessa regional oncology center. Patients underwent radical oncosurgical operations, after which the tumor tissue was examined routinely histologically and for the presence of expression of certain molecular markers, which were also prognosis markers, like the degree of differentiation, the depth of invasion to the stomach wall or the number of lymph nodes affected by metastases. Results. The worst prognosis of survival, based on the existing group of patients, was the so-called “triple negative” gastric cancer, by analogy with a similar form of breast cancer. An interesting feature revealed in the process of analyzing marker combinations was the combination of VEGFR-p53-Her2+Ki-67–: such tumors were highly differentiated forms, without invasion into neighboring structures, exophytic growth, without signs of aggressive growth. What is commonly referred to as local forms, promising in terms of long-term survival, even in the loco-regional stage. A group was found where the performance of multiorgan resections affected the survival rate of patients with gastric carcinoma at late observation periods — after 100 months. The main critical feature of the VEGFR-p53+Her2-Ki-67+ group was the absence of metastases in regional lymph nodes, even in the case of Т4 tumor. It is possible to monitor the influence of standard morphological factors and tumor cells expressed on the membranes of oncoproteins on the life expectancy of a particular patient. Survival methods can be used by surgeons and chemotherapists to personalize chemotherapy (Her2/new, VEGFR) and to individualize surgical methods of treatment: invasion into the stomach wall, patient’s age, affected lymph nodes count, tumor size, G grade and p53 bioagressivity. Conclusions. Given the increasing dependence of medical community on the availability of medical data on various topics, there is the need to create more precise gradations in the dependency of survival of cancer patients on various clinical and morphological situations.


Keywords

рак шлунка; імуногістохімія; онкобілки

рак желудка; иммуногистохимия; онкобелки

stomach cancer; immunohistochemistry; oncoproteins


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Чиссов В.И., Вашакмадзе Л.А., Бутенко А.В. и др. Возможности хирургического лечения резектабельного рака желудка IV стадии // Российский онкологический журнал. — 2003. — № 6. — С. 4-7.
2. Добровольский Н.А., Орел Н.А., Лурин А.Г., Згура А.Н., Биленко А.А., Машуков А.А., Мерлич С.В., Рациборский Д.В., Максимовский В.Е. Изучение влияния расширенных лимфодиссекций на выживаемость больных раком желудка // Клиническая онкология. — 2013. — № 4 (12). 
3. Amato M., Perrone G., Righi D., Pellegrini C., Rabitti C., DiMatteo F., Crucitti P., Caputo D., Coppola R., Tonini G., Santini D., Onetti Muda A. HER2 Status in Gastric Cancer: Comparison between Primary and Distant Metastatic Disease. Pathol. Oncol. Res. — 2016 Jun 30. PMID: 27363700.
4. Burke A.P., Yen T.S., Shekitka K.M., Sobin L.H. Lymphoepithelial carcinoma of the stomach with Epstein-Barr virus demonstrated by polymerase chain reaction //  Mod. Pathol. — 1990. — 3 (3). — 377-380. 
5. Chen T., Xu X.Y., Zhou P.H. Emerging molecular classifications and therapeutic implications for gastric cancer // Chin. J. Cancer. — 2016. — 35 (1). — 49. doi: 10.1186/s40880-016-0111-5. Review. PMID: 27233623.
6. Japanese Classification of Gastric Carcinoma — 2nd English Edition — Japanese Gastric Cancer Association // Gastric. Cancer. — 1998. — 1. — 10-24.
7. Quality of life in cancer chemotherapy randomized trials / B. Curbow, J.V. Bowie, A.C. Martin et al. // Quality of Life Research. — 1997. — Vol. 6. — P. 684.

Similar articles

Role of Chemotherapy in Combined Treatment of Gastroesophageal Cancer
Authors: Stepko V.A., Dumanskyi Yu.V., Syniachenko O.V. - Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Krasnyi Lyman, Ukraine
Ukrainian journal of surgery 1-2 (28-29) 2015
Date: 2016.03.14
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Эффективность медиастинальной лимфодиссекции у больных со II стадией немелкоклеточного рака легкого
Authors: Колесник А.П. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Ukrainian journal of surgery 4(23) 2013
Date: 2013.12.12
Categories: Surgery, Oncology
Sections: Clinical researches
Повышение информативности эндоскопической диагностики предраковых изменений и рака желудка у больных с атрофическим гастритом
Authors: Степанов Ю.М., Симонова Е.В. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
"Gastroenterology" 4 (50) 2013
Date: 2014.01.29
Categories: Gastroenterology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Современные возможности лечения рака желудка
Authors: Думанский Ю.В., Сидюк А.В., Попович А.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий областной противоопухолевый центр
«Neoplasm» 1(13) 2014
Date: 2014.06.13
Categories: Oncology
Sections: Clinical researches

Back to issue