Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Ukrainian journal of surgery 2 (33) 2017

Back to issue

The course of gestational period in women with uterine leiomyoma

Authors: Ольшевський В.С.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета. Дослідити особливості перебігу гестаційного періоду у жінок з одним вузлом і з множинною лейоміомою матки. Матеріали та методи. Дослідження проведені у 110 жінок із лейоміомою матки: у 77 жінок з одним вузлом у матці й у 33 жінок — із множинними вузлами. Тип лейоміоми матки визначали за розмірами, локалізацією вузлів відповідно до клініко-ультразвукової класифікації лейоміоми матки (Wildemeersch D., Schacht E., 2002) згідно з наказом № 582 Міністерства охорони здоров’я України. Проаналізовано місця розташування вузлів і плаценти у матці та частота збігу їх однакової локалізації. Результати. Проаналізовано особливості перебігу гестаційного періоду. Переважними ускладненнями за наявності як одного вузла, так і множинної лейоміоми були: загроза переривання в ранні терміни гестації, загроза передчасних пологів, анемія, багатоводдя, плацентарна недостатність. Висновки. Виявлена значна частота ускладнень перебігу гестаційного періоду у жінок з лейоміомою матки, що може вважатися як фактор ризику розвитку таких ускладнень перебігу пологів і порушення становлення функції лактації.

Цель. Исследовать особенности течения гестационного периода у женщин с одним узлом и множественной лейомиомой матки. Материалы и методы. Исследования проведены у 110 женщин с лейомиомой матки — у 77 женщин с одним узлом в матке и у 33 женщин — с множественными узлами. Тип лейомиомы матки определяли по размерам, локализации узлов соответственно клинико-ультразвуковой классификации лейомиомы матки (Wildemeersch D., Schacht E., 2002) согласно приказу № 582 Министерства здравоохранения Украины. Проанализированы места расположения узлов и плаценты в матке и частота совпадения их одинаковой локализации. Результаты. Проанализированы особенности течения гестационного периода. Преимущественными осложнениями при наличии как одного узла, так и множественной лейомиомы были: угроза прерывания в ранние сроки гестации, угроза преждевременных родов, анемия, многоводие, плацентарная недостаточность. Выводы. Выявлена значительная частота осложнений течения гестационного периода у женщин с лейомиомой матки, являющихся факторами риска развития у них осложнений течения родов и нарушения становления функции лактации.

Background. The purpose of the research was to investigate the features of the course of gestational period in women with uterine leiomyoma — with one and multiple nodes in the uterus. Materials and methods. We have examined 110 patients with uterine leiomyoma: 77 women with one node and 33 — with multiple nodes. Results. The course of gestational period in women with uterine leiomyoma — with one and multiple nodes in the uterus was analyzed. The location of nodes and placenta in the uterus and frequency of their identical localization were investigated. The complications of pregnancy course in women with uterine leiomyoma — with one node and with multiple nodes were: threatened miscarriage during early pregnancy, the risk of premature birth, anemia, polyhydramnios, placental insufficiency. Conclusions. A significant incidence of complications of pregnancy course in women with leiomyoma was revealed. That is the risk factor for the development in them of disturbances in delivery and in lactation function.


Keywords

лейоміома матки; гестаційний період; ускладнення

лейомиома матки; гестационный период; осложнения

uterine leiomyoma; gestational period; complication

Вступ

В Україні у жінок репродуктивного віку лейоміома матки (ЛМ) спостерігається у 25,0–30,0 %. Зросла частота ЛМ у жінок молодого репродуктивного віку [4–7]. Серед вагітних ЛМ відзначається у 7,0–8,0 % випадків, що може бути однією з численних причин ускладнень перебігу гестаційного періоду, пологів, лактаційної функції [1, 3, 8]. Вищенаведене обумовлює необхідність проаналізувати перебіг вагітності у жінок з ЛМ — як з одним вузлом, так і з множинною лейоміомою матки для визначення особливостей такого.
Мета роботи: дослідити особливості перебігу гестаційного періоду у жінок з одним вузлом та з множинною лейоміомою матки.

Матеріали та методи

Перебіг гестаційного періоду проаналізовано у 110 жінок з ЛМ та у 50 практично здорових жінок. За даними ультразвукового дослідження (УЗД), зі 110 жінок з ЛМ у 77 (70,0 %) був 1 вузол у матці, у 33 (30,0 %) — множинні вузли. Як один, так і множинні вузли спостерігались чотирьох типів. Тип ЛМ визначали за розмірами, локалізацією вузлів відповідно до клініко-ультразвукової класифікації ЛМ (Wildemeersch D., Schacht E., 2002) згідно з наказом № 582 Міністерства охорони здоров’я України [2]. Частота спостереження типів ЛМ у обстежених жінок подана в попередніх дослідженнях [3, 4]. Перебіг вагітності простежено залежно від кількості вузлів у матці — у 77 жінок з одним вузлом, які становили 1-шу групу, і у 33 жінок з множинними вузлами, які увійшли до 2-ї групи. 
Результати досліджень оброблено за методами математичного та статистичного аналізу. Вірогідність різниці показників обчислювалась за допомогою критерію кутового перетворення Фішера. Різницю між показниками, що порівнювались, вважали вірогідною при значенні р < 0,05.

Результати та обговорення

Проаналізовано особливості перебігу гестаційного періоду у жінок з ЛМ I–IV типів залежно від кількості вузлів у матці.
За структурою ускладнення перебігу вагітності проявлялися ранніми гестозами, загрозою переривання вагітності в ранні терміни, загрозою передчасних пологів, гіпертензією, прееклампсією легкого, середнього та тяжкого ступенів, багатоводдям або маловоддям, частковим відшаруванням плаценти, анемією, ди–стресом плода, плацентарною недостатністю. При порівнянні частоти ускладнень вагітності визначено, що ранні гестози розвивалися з однаковою частотою у вагітних з одним вузлом у матці (11,69 %) і з множинною лейоміомою (12,12 %). Одним із найбільш частих ускладнень вагітності була загроза переривання в ранні терміни гестації — у 20 (25,97 %) і у 10 (30,30 %) жінок 1-ї і 2-ї груп, відповідно, р > 0,05. Загроза передчасних пологів відбувалась з рівною частотою в обох групах із ЛМ — у 19 (24,66 %) і у 8 (24,24 %) вагітних. Гіпертензія відзначена у 6,49 % і у 3,03 % випадків у 1-й і 2-й групах відповідно, р > 0,05. Прееклампсія легкого ступеня розвинулась у 7,79 % у жінок 1-ї групи, середнього ступеня тяжкості — у 2,60 і у 3,03 % випадків у 1-й і 2-й групах, тяжка прееклампсія — у 5,19 і у 3,03 % випадків відповідно, p > 0,05. Багатоводдя відзначено у 14 (18,18 %) жінок з одним лейоміомним вузлом і у 7 (21,21 %) — з множинною лейоміомою, р > 0,05. Маловоддя розвинулось у 6,49 % вагітних 1-ї групи. Часткове відшарування плаценти в період вагітності відбулось у 1,30 і 6,06 % випадків у 1-й і 2-й групах відповідно, р > 0,05.
Найбільш частим ускладненням і з рівною частотою у вагітних з ЛМ 1-ї і 2-ї груп відзначена анемія — у 43 (55,84 %) і 18 (54,55 %), р > 0,05. Така спостерігалась у 15 (30,0 %) випадках у групі практично здорових, але розвиток анемії у вагітних з ЛМ як з одним, так і з множинними вузлами був вірогідно частішим, ніж у групі практично здорових, р < 0,05.
Дистрес плода в періоді вагітності відбувся у 6,49 і 6,06 % випадків у 1-й і 2-й групах, р > 0,05. Плацентарна недостатність розвинулась у значної кількості вагітних — у 42 (54,55 %) з одним вузлом і у 14 (42,42 %) — з множинною ЛМ, р > 0,05.
Отже, за аналізом перебігу гестаційного періоду у жінок з ЛМ переважними ускладненнями за наявності як одного вузла, так і множинної лейоміоми були: загроза переривання у ранні терміни гестації і загроза передчасних пологів, анемія, багатоводдя та плацентарна недостатність. Вірогідної різниці між показниками у вагітних з одним вузлом і з множинною лейоміомою не визначено. Можливо, це пояснюється деякою рівнозначністю наявності одного великого вузла III–IV типів ЛМ або декількох дрібних вузлів I–II типів ЛМ. Для розуміння цього також проаналізовано місця розташування вузлів і плаценти у матці та частота збігу їх локалізації у жінок з одним і з множинними вузлами.
Так, щодо розташування вузлів у матці, такі спостерігались по передній стінці у 43 (55,84 %) і у 25 (73,53 %) жінок 1-ї і 2-ї груп відповідно, р > 0,05. У групі жінок з одним вузлом такий визначено по задній стінці матки у 27 (35,06 %) випадках, з множинним вузлом — у 18 (52,94), р < 0,05. Відзначена вірогідна різниця щодо частоти розташування вузлів на бокових (лівій і правій) стінках матки в 1-й і 2-й групах — у 2,60 і 26,47 % відповідно, р < 0,05, та біля дна матки — у 3,90 і 20,59 % випадків, р < 0,05. Вузли виявлено у перешийку у 2,60 і 9,09 % випадків у 1-й і 2-й групах відповідно, р > 0,05.
У 1-й групі спостерігалось три двійні, у 2-й — одна двійня, тому характеристику місця локалізації плаценти і частоти збігу місця розташування плаценти і вузлів у матці подано на 80 і 34 випадків у 1-й і 2-й групах відповідно.
Плацента розташовувалась у матці по передній стінці у 48,75, 47,06 і у 52,0 % випадків у 1-й, 2-й і у групі здорових, р > 0,05; по задній стінці — у 40,0, 26,47 і 38,0 % відповідно, р > 0,05; біля дна матки — у 5,0, 11,76, 8,0 % відповідно, р > 0,05; по бокових стінках — у 5,0, 14,71, 2,0 % випадків відповідно. Частота локалізації вузлів по бокових стінках у групі з множинною ЛМ у 2,94 раза перевищує таку у жінок з одним вузлом та віророгідно вища, ніж у групі здорових, р < 0,05. Розташування плаценти у перешийку спостерігалося лише у вагітних 1-ї групи в 1 (1,25 %) випадку.
За аналізом частоти збігу локалізації вузлів і плаценти у матці в жінок з одним і множинними вузлами, по передній стінці матки збіг спостерігався у 23,75 і 41,18 %, по задній стінці — у 13,75 і 11,77 %, по бокових — у 1,25 і 5,88 % відповідно, р > 0,05; біля дна матки — у 2,94 % у 2-й групі, у перешийку — не відзначено. Загалом частота збігу місця локалізації вузлів і плаценти у вагітних з одним лейоміомним вузлом була у 31 (38,75 %) випадку, з множинними вузлами — у 21 (61,77 %); серед останніх збіг розташування вузлів і плаценти по передній стінці матки відзначено у 14 з 16 випадків (87,50 %). 

Висновки

Виявлена значна частота ускладнень перебігу гестаційного періоду у жінок з лейоміомою матки — загрози переривання вагітності, загрози передчасних пологів, плацентарної недостатності, анемії, що може бути фактором ризику розвитку у таких порушень перебігу пологів і становлення функції лактації.
 
Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.

Bibliography

1. Коломійцева А.Г. Лейоміома матки при вагітності й після пологів / А.Г. Коломійцева, Н.Я. Скрипченко, Л.В. Діденко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2007. — № 1(7). — С. 59-63.
2. Наказ № 582 МОЗ України «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги». — К., 2003. — С. 136-149.
3. Ольшевський В.С. Фактори ризику, які сприяють розвитку гіпогалактії у жінок з лейоміомою матки / В.С. Ольшевський // Таврический медико-биологический вестник. — 2011. — Т. 14, № 3, ч. 2(55). — С. 227. — Матеріали міжнародної конференції «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології» 18–20 травня 2011 р., м. Судак.
4. Ольшевський В.С. Значення вікових і анамнестичних чинників у клінічному стані лейоміоми матки / А.В. Чурілов, В.С. Ольшевський // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. — К.: Інтермед, 2011. — С. 642-645. — Матеріали ХIII з’їзду акушерів-гінекологів України з міжнародною участю «Охорона репродуктивного здоров’я. Профілактика материнської та перинатальної захворюваності та смертності» 21–23 вересня 2011 р., м. Одеса.
5. Радзинский В.Е. Возможности терапии сочетания миомы матки и доброкачественных дисплазий молочных желез / В.Е. Радзинский, М.Н. Маслянников, Е.А. Павлова // Акушерство и гинекология. — 2013. — № 4. — С. 44-46.
6. Щербина Н.А. Патогенетическое обоснование консервативного лечения лейомиомы матки / Н.А. Щербина, О.П. Липко, Л.В. Потапова // Здоровье женщины. — 2013. — № 6(112). — С. 121-123.
7. Ярмолинская М.И. Миома матки. Этиология, патогенез, принципы диагностики / М.И. Ярмолинская, А.К. Долинский, И.Ю. Коган. — СПб., 2013. — 78 с.
8. Montiel-Jarquin A.J., Garcia-Ramizer V.N. et al. Large uterine leiomioma in a young patient // Rev. Med. Inst. Mex. Seguro. Soc. — 2014. — Vol. 46, № 6. — P. 677-680.

Similar articles

Authors: А.Г. Коломійцева, Н.Я. Скрипченко, Л.В. Діденко, І.А. Жабченко ІПАГ АМН України, м. Київ
International journal of endocrinology 1(7) 2007
Date: 2008.01.14
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Синехії після консервативної міомектомії у жінок репродуктивного віку: профілактика їх утворення
Authors: Чайка К.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, НДІ медичних проблем сім’ї, м. Донецьк, Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства
"Medical and social problems of family" 3-4 (том 17) 2012
Date: 2013.01.17
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Фактори ризику порушень функції лактації у жінок з лейоміомою матки
Authors: А.В. Чурілов, В.С. Ольшевський, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького
"Medical and social problems of family" 1 (том 16) 2011
Date: 2011.04.29
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Передопераційна терапія лейоміоми матки
Authors: Носенко О.М., Скіданова К.А. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"Medical and social problems of family" 1 (том 19) 2014
Date: 2014.04.22
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches

Back to issue