Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 5, №5, 2017

Back to issue

Features of viral encephalitis in children according to the data of Kyiv Municipal Children’s Clinical Infectious Diseases Hospital in 2011–2016

Authors: Виговська О.В., Ковалюх І.Ю.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Проведено ретроспективний аналіз 46 історій хвороби дітей, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні з 2011 по 2016 рік. Було проаналізовано етіологію енцефаліту у дітей залежно від віку та виявлено, що в етіології вірусного енцефаліту у дітей перших 3 років життя переважав цитомегаловірус та асоціація Епштейна — Барр вірусу (ЕBV) і цитомегаловірусу — по 25 %. У підлітків в етіології превалювали EBV — 31 % та герпесвірус (HHV) 6-го типу — 31 %. У дітей віком 3–6 років в етіології переважав EBV — 30 %, у дітей 6–12 років — HHV 6-го типу та EBV — по 27 %. У клінічній картині енцефаліту у підлітків переважав загальномозковий синдром, а у дітей перших 3 років життя — загальноінфекційний. Вогнищева неврологічна симптоматика спостерігалась у хворих усіх вікових груп. У дітей старшого віку початковими проявами захворювання були головний біль, нездужання, нудота, блювання, у дітей перших трьох років життя — сонливість, роздратування та відмова від їжі. Найчастішими вогнищевими симптомами у дітей були афазія, атаксія, парези, паралічі, міоклонії.

Проведен ретроспективный анализ 46 историй болезни детей, находившихся на стационарном лечении в Киев­ской городской детской клинической инфекционной больнице с 2011 по 2016 год. Была проанализирована этиология энцефалита у детей в зависимости от возраста и выявлено, что в этиологии вирусного энцефалита у детей первых 3 лет жизни преобладали цитомегаловирус и ассоциация Эпштейна — Барр вируса (EBV) с цитомегаловирусом — по 25 %. У подростков в этиологии превалировали EBV — 31 % и герпесвирус (HHV) 6-го типа — 31 %. У детей в возрасте 3–6 лет в этиологии преобладал EBV — 30 %, у детей 6–12 лет — HHV 6-го типа и EBV — по 27 %. В клинической картине энцефалита у подростков преобладал общемозговой синдром, а у детей первых 3 лет жизни — общеинфекционный. Очаговая неврологическая симптоматика отмечалась у больных всех возрастных групп. У детей старшего возраста начальными проявлениями заболевания были головная боль, недомогание, тошнота, рвота, у детей первых трех лет жизни — сонливость, раздражительность и отказ от еды. Частыми очаговыми симптомами у детей были афазия, атаксия, парезы, параличи, миоклонии.

A retrospective analysis of 46 cases of children who were hospitalized in Kyiv Municipal Children’s Clinical Infectious Diseases Hospital from 2011 to 2016 was carried out. The origin of encephalitis in children was analyzed depending on the age, and it was revealed that cytomegalovirus and the Epstein-Barr virus (EBV) association with cytomegalovirus prevailed in the etiology of viral encephalitis in children of the first 3 years of life, 25 % each. In adolescents, the prevalence of EBV was 31 % and of human herpesvirus (HHV) type 6 — 31 %. In children aged 3–6 years, EBV prevailed in etiology — 30 %, in children aged 6–12 years — HHV type 6 and EBV, 27 % each. The clinical picture of encephalitis in adolescents was dominated by cerebral syndrome, and in children of the first 3 years of life — the general infection. Focal neurological symptoms were noted in patients of all age groups. In older children, the initial manifestations of the disease were: headache, malaise, nausea, vomiting. In children of the first three years of life — drowsiness, irritability and refusal to eat. The most frequent focal symptoms in children were aphasia, ataxia, paresis, paralysis, myoclonus.


Keywords

вірусний енцефаліт; вік; діти; етіотропна терапія; ентеровірус; вірус повітряної віспи; Епштейна — Барр вірус; цитомегаловірус; герпесвірус 1/2-го типу; герпесвірус 6-го типу

вирусный энцефалит; возраст; дети; этио­тропная терапия; энтеровирус; вирус ветряной оспы; Эп­штейна — Барр вирус; цитомегаловирус; герпесвирус 1/2-го типа; герпесвирус 6-го типа

viral encephalitis; age; children; etiotropic therapy; enterovirus; varicella zoster virus; Epstein-Barr virus; cytomegalovirus; herpes simplex virus type 1/2; human herpesvirus type 6


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Sharland M, chief editor. Manual of childhood infections. The Blue Book. 3d ed. Oxford, UK: Oxford University Press; 2011. 881 p. 
2. Cherry JD, Shields WD, Bronstein DE. Encephalitis and meningoencephalitis. In: Feigin RD, Cherry JD, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL, editors. Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 6th ed. Philadelphia, USA: Saunders; 2009. p.504-518. 
3. Willoughby RE, Long SS. Encephalitis, meningoencephalitis, acute disseminated encephalomyelitis, and acute necrotizing encephalopathy. In: Long SS, Pickering LK, Prober CG, editors. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. 3nd ed. New York, USA: Churchill Livingstone, 2009. p.310-318. 
4. Mailles A, Stahl JP, Steering Committee and Investigators Group. Infectious encephalitis in France in 2007: a national prospec tive study. Clin Infect Dis. 2009 Dec 15;49(12):1838-47. doi: 10.1086/648419.

Similar articles

До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій
Authors: Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Євтушенко С.К., Інститут імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
International neurological journal 2 (48) 2012
Date: 2013.02.08
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Current Approaches to the Diagnosis of Herpesvirus Neuroinfections (Scientific Review)
Authors: Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Харьківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.14
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Clinical features of nervous system disorders in patients with EBV as monoinfection and in association with other herpes viruses in their reactivation and persistence
Authors: Руденко А.О., Муравська Л.В., Дьяченко П.А., Пархомець Б.А., Клюс В.Ю.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №6, 2017
Date: 2018.02.19
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Diencephalic brain lesions of herpesvirus etiology in humans: a literature review and a clinical case (part 1)
Authors: Мальцев Д.В.
Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

International neurological journal Том 16, №4, 2020
Date: 2020.07.28
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue