Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology"

Editorial board

 • V.Ya. Bekish (Vitebsk, Belarus)
 • V.S. Berezenko (Kyiv)
 • E.I. Bodnia (Kharkiv)
 • O.V. Vyhovska (Kyiv)
 • O.A. Holubovska (Kyiv)
 • B.M. Dykyi (Ivano-Frankivsk)
 • O.K. Duda (Kyiv)
 • V.V. Yevtushenko (Kyiv)
 • O.K. Koloskova (Chernivtsi)
 • V.P. Malyi (Kharkiv)
 • Yu.V. Marushko (Kyiv)
 • H.B. Mateiko (Ivano-Frankivsk)
 • I.I. Nezgoda (Vinnytsia)
 • O.V. Riabokon (Zaporizhzhia)
 • Yu.P. Kharchenko (Odesa)
 • L.A. Khodak (Kharkiv)