Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №1, 2018

Back to issue

Expression of galectin-9 mRNA in obese children with polymorphism of the lactase gene

Authors: Абатуров О.Є.(1), Досенко В.Є.(2), Нікуліна А.О.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Мета. Вивчення асоціації експресії мРНК галектину-9 (Gal-9) та мальабсорбції лактози при ожирінні у дітей з поліморфізмами (SNP) гена лактази (LCT) та дослідження ефективності лікування лактазної недостатності з використанням препаратів екзогенної лактази. Матеріали та методи. Обстежено 70 дітей з ожирінням (індекс маси тіла > 95-го перцентиля), а також 16 дітей без ожиріння віком 6–18 років. Визначено SNP LCT (матеріал для дослідження — венозна кров) методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі, експресії мРНК Gal-9 (матеріал для дослідження — букальний епітелій) методом ПЛР у реальному часі зі зворотною транскрипцією, дослідження мальабсорбції лактози за допомогою водневого дихального тесту. Серед дітей з ожирінням першу групу спостереження становили 38 дітей з генотипом С/С 13910, другу групу — 32 дитини з фенотипово ідентичними генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910, р > 0,05. У дітей з першої групи спостереження також визначався рівень експресії мРНК Gal-9 та мальабсорбції лактози після використання препаратів екзогенної лактази. Результати. Генотип С/С 13910 реєструвався у 38 (54,3 %), генотип С/Т 13910 — у 22 (31,4 %), генотип Т/Т — у 10 (14,3 %) пацієнтів. Мальабсорбція лактози у дітей з генотипом С/С 13910 становила в середньому 32,7 ± 10,4 рmm, у дітей з генотипами С/Т 13910 — 26,3 ± 4,9 рmm (р > 0,05), при генотипі Т/Т 13910 та у дітей без ожиріння була відсутня (р < 0,05). Середній рівень експресії мРНК Gal-9 у дітей з генотипом С/С 13910 дорівнював 564,3 ± 32,8 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin, у дітей з генотипами С/Т і Т/Т 13910 — 61,04 ± 15,30 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin, р < 0,01. Важливим є той факт, що в підгрупі дітей з генотипом С/С 13910 і мальабсорбцією лактози (n = 20) зареєстрований найнижчий середній рівень експресії мРНК Gal-9 (42,47 ± 13,30 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin), тоді як у підгрупі дітей з генотипом С/С 13910 без мальабсорбції лактози (n = 18) — найвищий (1086,73 ± 52,60 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin), що перебільшив рівень експресії мРНК Gal-9 у дітей без ожиріння та мальабсорбції лактози (313,34 ± 19,70 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin), р < 0,01. Після використання препаратів екзогенної лактази у дітей з генотипом С/С 13910 та мальабсорбцією лактози протягом 1 місяця рівень експресії мРНК Gal-9 наблизився до рівня 246,21 ± 15,70 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin, тоді як при використанні лише низьколактозної дієти збільшився незначно — до 58,72 ± 21,10 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin, р < 0,01. Цікаво, що у дітей з генотипом С/С 13910 без мальабсорбції лактози на фоні низьколактозної дієти рівень експресії мРНК Gal-9 знизився до рівня 388,38 ± 20,40 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin, наблизившись до рівня здорових дітей без ожиріння. Висновки. У дітей з генотипом С/С 13910 рівень експресії мРНК Gal-9 залежить від мальабсорбції лактози, яка потребує замісної терапії, що поєднує низьколактозну дієту та використання препаратів екзогенної лактази. За відсутності мальабсорбції лактози використання лише низьколактозної дієти у дітей з генотипом С/С 13910 наближає рівень експресії мРНК Gal-9 до рівня здорових дітей без ожиріння.

Цель. Изучение ассоциации экспрессии мРНК галектина-9 (Gal-9) и мальабсорбции лактозы при ожирении у детей с полиморфизмами (SNP) гена лактазы (LCT) и исследование эффективности лечения лактазной недостаточности с использованием препаратов экзогенной лактазы. Материалы и методы. Обследованы 70 детей с ожирением (индекс массы тела > 95-го перцентиля), а также 16 детей без ожирения в возрасте 6–18 лет. Определен SNP LCT (материал для исследования — венозная кровь) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, экспрессии мРНК Gal-9 (материал для исследования — буккальный эпителий) методом ПЦР в реальном времени с обратной транскрипцией, исследование мальабсорбции лактозы с помощью водородного дыхательного теста. Среди детей с ожирением первую группу наблюдения составили 38 детей с генотипом С/С 13910, вторую группу — 32 ребенка с фенотипически идентичными генотипами С/Т 13910 и Т/Т 13910, р > 0,05. У детей из первой группы наблюдения также определялся уровень экспрессии мРНК Gal-9 и мальабсорбции лактозы после использования препаратов экзогенной лактазы. Результаты. Генотип С/С 13910 регистрировался у 38 (54,3 %), генотип С/Т 13910 — у 22 (31,4 %) и генотип Т/Т — у 10 (14,3 %) пациентов. Мальабсорбция лактозы у детей с генотипом С/С 13910 составила в среднем 32,7 ± 10,4 рmm, у детей с генотипами С/Т 13910 — 26,3 ± 4,9 рmm (р > 0,05), а при генотипе Т/Т 13910 и у детей без ожирения — отсутствовала (р < 0,05). Средний уровень экспрессии мРНК Gal-9 у детей с генотипом С/С 13910 составил 564,3 ± 32,8 УЕ ΔmRNA Gal-9/mRNA actin, у детей с генотипами С/Т и Т/Т 13910 — 61,04 ± 15,30 УО ΔmRNA Gal-9/mRNA actin, р < 0,01. Важным является тот факт, что в подгруппе детей с генотипом С/С 13910 и мальабсорбцией лактозы (n = 20) зарегистрирован самый низкий средний уровень экспрессии мРНК Gal-9 (42,47 ± 13,30 УЕ ΔmRNA Gal-9/mRNA actin), тогда как в подгруппе детей с генотипом С/С 13910 и без мальабсорбции лактозы (n = 18) — самый высокий (1086,73 ± 52,60 УЕ ΔmRNA Gal-9/mRNA actin), превысивший уровень экспрессии мРНК Gal-9 у детей без ожирения и мальабсорбции лактозы (313,34 ± 19,70 УЕ ΔmRNA Gal-9/mRNA actin), р < 0,01. После использования препаратов экзогенной лактазы у детей с генотипом С/С 13910 и мальабсорбцией лактозы в течение 1 месяца уровень экспрессии мРНК Gal-9 составил 246,21 ± 15,70 УО ΔmRNA Gal-9/mRNA actin, тогда как при использовании только низколактозной диеты незначительно увеличился до 58,72 ± 21,10 УЕ ΔmRNA Gal-9/mRNA actin, р < 0,01. Интересно также, что у детей с генотипом С/С 13910 без мальабсорбции лактозы на фоне низколактозной диеты уровень экспрессии мРНК Gal-9 снизился до уровня 388,38 ± 20,40 УО ΔmRNA Gal-9/mRNA actin, приблизившись к уровню здоровых детей без ожирения. Выводы. У детей с генотипом С/С 13910 уровень экспрессии мРНК Gal-9 зависит от мальабсорбции лактозы, которая требует заместительной терапии, сочетающей низколактозную диету и использование препаратов экзогенной лактазы. При отсутствии мальабсорбции лактозы использование только низколактозной диеты у детей с генотипом С/С 13910 приближает уровень экспрессии мРНК Gal-9 к уровню здоровых детей без ожирения.

Background. The aim of the study is to investigate the association of expression of galectin-9 (Gal-9) mRNA and lactose malabsorption in obese children with polymorphism (SNP) of the lactase gene (LCT) and to study the efficacy of lactase deficiency therapy using exogenous lactase preparations. Materials and methods. Seventy obese children (BMI > 95th percentile) and 16 children without obesity aged 6–18 years were examined. There was studied SNP LCT (material for investigation venous blood) by real-time PCR, expression of Gal-9 mRNA (study material buccal epithelium) by real-time PCR with reverse transcription, malabsorption of lactose by hydrogen breath test (HBT). Among obese children, 38 children with genotype C/C 13910 presented the first observation group, 32 children with phenotype identical genotypes C/T 13910 and T/T 13910, p > 0.05, presented the second group. Children from the first observation group also determined the level of expression of Gal-9 mRNA and lactose malabsorption after using exogenous lactase preparations. Results. The genotype C/C 13910 was determined in 38 (54.3 %), genotype C/T 13910 in 22 (31.4 %) and genotype T/T in 10 (14.3 %) patients. Malabsorption of lactose in children with genotype C/C 13910 averaged 32.7 ± 10.4 pmm, in children with genotypes C/T 13910 — 26.3 ± 4.9 pmm (p > 0.05) and with genotype T/T 13910 and was absent in children without obesity (p < 0.05). The average level of expression of Gal-9 mRNA in children with genotype C/C 13910 was 564.3 ± 32.8 RU ΔmRNA Gal-9/mRNA actin, in children with genotypes C/T and T/T 13910 — 61.04 ± 15.30 RU ΔmRNA Gal-9/mRNA actin, p < 0.01. It is of great importance that the children with genotype C/C 13910 and lactose malabsorption (n = 20) had the lowest average level of expression of Gal-9 mRNA (42.47 ± 13.30 RU ΔmRNA Gal-9/mRNA actin) whereas the children with genotype C/C 13910 and without lactose malabsorption (n =18) had the largest level (1086.73 ± 52.60 RU ΔmRNA Gal-9/mRNA actin), which exceeded the expression level of Gal-9 mRNA in children without obesity and lactose malabsorption (313.34 ± 19.70 RU ΔmRNA Gal-9 / mRNA actin), p < 0.01. After the use of exogenous lactase preparations in children with genotype C/C 13910 and lactose malabsorption for a month, the level of expression of Gal-9 mRNA approximated to the level of 246.21 ± 15.70 RU ΔmRNA Gal-9/mRNA actin, whereas when used only the low-lactose diet the level increased insignificantly to 58.72 ± 21.10 VD ΔmRNA Gal-9/mRNA actin, p < 0.01. It is also interesting that in children with genotype C/C 13910 without lactose malabsorption against the background of a low-lactose diet, the level of expression of Gal-9 mRNA decreased to 388.38 ± 20.40 RU ΔmRNA Gal-9/mRNA actin, approaching the level of healthy children without obesity. Conclusions. In children with genotype C/C 13910 the level of expression of Gal-9 mRNA depends on the lactose malabsorption, which requires replacement therapy that combines a low-lactose diet and the use of exogenous lactase preparations. In the absence of lactose malabsorption, using only the low-lactose diet in children with genotype C/C 13910 approximates the level of expression of Gal-9 mRNA to the level of healthy children without obesity.


Keywords

галектин-9; ожиріння; діти; лактазна недостатність; лактаза; мальабсорбція лактози

галектин-9; ожирение; дети; лактаза; лактазная недостаточность; мальабсорбция лактозы

galectin-9; obesity, children; lactase deficiency; lactose malabsorption


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Абатуров О.Є. Асоціація однонуклеотидного поліморфізму гена лактази з інсулінорезистентністю у дітей / О.Є. Абатуров, А.О. Нікуліна // Сучасні медичні технології. 2016; 4(31): 33-36. 
2. Абатуров О.Є. Асоціація однонуклеотидного поліморфізму гена лактази з дисліпопротеїдемією при ожирінні у дітей / О.Є. Абатуров, А.О. Нікуліна // Современная педиатрия. 2017; 2(82): 118-121. doi: 10.15574/SP.2017.82.118. 
3. Абатуров О.Є. Молекулярно-генетична концепція формування психотипів особистості у дітей при ожирінні, асоційованому з лактозною інтолерантністю / О.Є. Абатуров, А.О. Нікуліна // Здоровье ребенка. 2017; 4 (12); 17-22. doi: 10.22141/2224-0551.12.4.2017.1076222.
4. Абатуров О.Є. Дієтотерапія при ожирінні у дітей, асоційованому з лактазною недостатністю дорослого типу / O.Є. Абатуров, А.О. Нікуліна, Д.В. Логвінов, П.О. Колбасін // Здоровье ребенка. 2017; 12(6): 657-662; doi: 10.22141/2224-0551.12.6.2017.112833.
5. de Kivit S. Galectin-9 Produced by Intestinal Epithelial Cells Enhances Aldehyde Dehydrogenase Activity in Dendritic Cells in a PI3K- and p38-Dependent Manner / S. Kivit, A.I. Kostadinova et al. // J. Innate Immun. 2017; 9(6): 609-620. doi: 10.1159/000479817. Epub 2017 Sep 9.
6. de Kivit S. Intestinal Epithelium-Derived Galectin-9 Is Involved in the Immunomodulating Effects of Nondigestible Oligosaccharides / de Kivit S., Kraneveld A.D., Knippels L.M.J. et al. // J. Innate Immun. 2013; 5: 625-638. doi. org/10.1159/000350515.
7. Deng Y. Lactose Intolerance in Adults: Biological Mechanism and Dietary Management / Y. Deng, B. Misselwitz, N. Dai, M. Fox // Nutrients. 2015 Sep; 7(9): 8020-8035. Published online 2015 Sep 18. doi: 10.3390/nu7095380.
8. Han G. Tim-3: an activation marker and activation limiter of innate immune cells / G. Han, G. Chen, B. Shen, Y. Li // Front Immunol. 2013 Dec 10; 4: 449. doi: 10.3389/fimmu.2013.00449.
9. International Association for the Study of Obesity. Online database of national prevalence data from published national surveys [Electronic resource] / IASO // London. 2014. Аccess mode: http://www.iaso.org/site_ media/library/resource_images/Global_Childhood_Overweight_October_2013.pdf
10. Jacobs J. Immune Checkpoint Modulation in Colorectal Cancer: What's New and What to Expect / J. Jacobs, E. Smits, F. Lardon et al // J. Immunol. Res. 2015; 2015: 158038. doi: 10.1155/2015/158038.
11. Lhuillier C. Impact of exogenous galectin-9 on human T cells: contribution of the T cell receptor complex to antigen-independent activation but not to apoptosis induction / C. Lhuillier, C. Barjon, T. Niki, A. Gelin et al. // J. Biol. Chem. 2015 May 6; pii: jbc.M115.661272.
12. Liebert A. World-wide distributions of lactase persistence alleles and the complex effects of recombination and selection / A. Liebert, S. Lopez, B.L. Jones et al. // Hum. Genet. 2017 Nov; 136(11-12): 1445-1453. doi: 10.1007/s00439-017-1847-y. Epub 2017 Oct 23.
13. Ma C.J. Cis-Association of Galectin-9 with Tim-3 Differentially Regulates IL-12/IL-23 Expressions in Monocytes via TLR Signaling / C.J. Ma, G.Y. Li, Y.Q. Cheng et al. // PLoS One. 2013 Aug 14; 8(8): e72488. doi: 10.1371/journal.pone.0072488. eCollection 2013.
14. Misselwitz B. What is normal and abnormal in lactose digestion? / Misselwitz B., Fox M. // The Lancet Gastroenterology & Hepatology, Available online 7 July 2017. doi.org/10.1016/S2468-1253(17)30180-2.
15. Paasela M. Lactose inhibits regulatory T-cell-mediated suppression of effector T-cell interferon-γ and IL-17 production / M. Paasela, K.-L. Kolho, O. Vaarala et al. // British Journal of Nutrients. 2014; 112(11): 1819-1825.
16. Prentice A.M. Dairy products in global public health // Am. J. Clin. Nutr. 2014 May; 99(5 Suppl): 1212S-6S. doi: 10.3945/ajcn.113.073437.
17. Ridefelt P. Lactose intolerance: Lactose tolerance test versus genotyping / P. Ridefelt, L.D. Hakansson // Scand. J. Gastroenterol. 2005; 40: 822-826. doi: 10.1080/00365520510015764.
18. Sakuishi K. Emerging Tim-3 functions in antimicrobial and tumor immunity / K. Sakuishi, P. Jayaraman, S.M. Behar, A.C. Anderson et al. // Trends Immunol. 2011 Aug; 32(8): 345-9. doi: 10.1016/j.it.2011.05.003.
19. Styne D.M. Pediatric Obesity-Assessment, Treatment, and Prevention: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. D.M. Styne, S.A. Arslanian, E.L. Connor et al. // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2017 Mar 1; 102(3): 709-757. doi: 10.1210/jc.2016-2573.
20. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) [Electronic resource] / WHO // Geneve. 2014. Аccess mode: http://www.euro.who.int/en/health-topics/ disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi.
21. WHO: Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020 [Electronic resource] / WHO // Geneve. 2013. Аccess mode: http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/.
22. Wijnhoven T.M. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative 2008: weight, height and body mass index in 6-9-year-old children/ T.M. Wijnhoven, J.M. van Raaij, A. Spinelli et al. // Pediatr. Obes. 2013; 8: 79-97.

Similar articles

Lactose maldigestion in the formation of insulin resistance in obese children with various lactase gene genotypes and methods of treatment
Authors: Абатуров О.Є.(1), Степанов Ю.М.(2), Нікуліна А.О.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №1, 2018
Date: 2018.05.31
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Dietotherapy in children with obesity associated with adult lactase deficiency
Authors: Абатуров О.Є.(1), Нікуліна А.О.(1), Логвінов Д.В.(2), Колбасін П.О.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1» ДОР», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 12, №6, 2017
Date: 2017.11.15
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Clinical Significance of Excess Lactose in the Diet (part 1)
Authors: Abaturov A.Ye., Nikulinа A.A. - SE «Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine», Dnipropetrovsk; Demydenko Yu.V. - PI «Pavlograd City Hospital № 4» of Dnipropetrovsk Regional Council, Ukraine
"Child`s Health" 1 (69) 2016
Date: 2016.04.14
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Генетичні аспекти в патогенезі ротавірусної інфекції в дітей
Authors: Незгода І.І., Науменко О.М., Макух Г.В., Бук А.Я. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"Child`s Health" 5 (48) 2013
Date: 2013.09.09
Categories: Infectious diseases, Genetics
Sections: Clinical researches

Back to issue