Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №1, 2018

Back to issue

Dysmetabolic nephropathy as a risk factor of pylonephritis in children

Authors: Вакуленко Л.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Дисметаболічні нефропатії (ДН) сприяють розвитку сечокам'яної хвороби у дітей, виникненню інфекції сечовидільної системи та розвитку вторинного пієлонефриту, тубулоінтерстиціальних змін в нирках. Мета. Аналіз частоти та структури ДН як фактора ризику формування пієлонефриту у дітей. Матеріали та методи. Проведено аналіз 297 випадків у дітей із дисметаболічними нефропатіями. Всім дітям було здійснено загальноклінічне обстеження, ультразвукову діагностику сечовидільної системи, лабораторне обстеження. Результати. Спостерігалося значне переважання чисельності дівчаток (72,6 %) у порівнянні з хлопчиками (27,4 %). У 88,1 % дітей переважали оксалатні нефропатії, що реєструвалися ізольовано. Значно рідше зустрічалися фосфатні й уратні ДН, як ізольовано, так і в поєднанні з оксалатними нефропатіями. Звертало на себе увагу збільшення чисельності дітей із ДН з віком. Питома вага оксалатних, фосфатних і уратних ДН з віком у дітей суттєво не змінювалася та була приблизно однаковою в усіх вікових групах. У 73 % випадків ДН поєднувалися з інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи. Так, більше ніж дві третини дітей (68,9 %) мали пієлонефрит. У половини дітей раннього віку відзначалося поєднання ДН з гострим пієлонефритом. Поступово з віком питома вага гострого пієлонефриту зменшувалася та кількість випадків хронічного пієлонефриту (в групі хворих віком 11–17 років він реєструвався у 58,3 % дітей) збільшувалася. Досліджено поширення ДН серед дітей Дніпропетровської області у зв’язку з місцем проживання. Висновки. Серед дитячої популяції відзначається висока частота ДН, серед яких переважають ізольовані оксалатно-кальцієві нефропатії. Ризик розвитку ДН зростає пропорційно віку дитини. Виявлення ДН у дітей перших років життя, особливо у дівчаток, повинне розглядатись як фактор ризику інфекційно-запальних захворювань сечовидільної системи. Найчастіше ДН реєструються у великих промислових центрах області, що є екологічно забрудненими.

Актуальность. Дисметаболические нефропатии (ДН) способствуют развитию мочекаменной болезни у детей, возникновению инфекции мочевыделительной системы и развитию вторичного пиелонефрита, тубулоинтерстициальных изменений в почках. Цель. Анализ частоты и структуры ДН как фактора риска формирования пиелонефрита у детей. Материалы и методы. Проведен анализ 297 случаев у детей с ДН. Все дети прошли общеклиническое обследование, ультразвуковую диагностику мочевыделительной системы, лабораторное обследование. Результаты. Наблюдалось значительное превышение численности девочек (72,6 %) по сравнению с мальчиками (27,4 %). В структуре нефропатий преобладали оксалатные нефропатии, которые регистрировались изолированно у 88,1 % всех детей. Значительно реже встречались фосфатные и уратные ДН, как изолированно, так и в сочетании с оксалатными нефропатиями. Обращало на себя внимание увеличение числа детей с ДН с возрастом. Удельный вес оксалатных, фосфатных и уратных ДН с возрастом у детей существенно не менялся и был примерно одинаковым во всех возрастных группах. В 73 % случаев ДН сочетались с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы. Так, более чем две трети детей (68,9 %) имели пиелонефрит. У половины детей раннего возраста отмечалось сочетание ДН с острым пиелонефритом. Постепенно с возрастом удельный вес острого пиелонефрита уменьшался и увеличивалось количество случаев хронического пиелонефрита (в группе детей в возрасте 11–17 лет он регистрировался у 58,3 %). Исследовано распространение ДН среди детей Днепропетровской области в связи с местом проживания. Выводы. В детской популяции отмечается высокая частота встречаемости ДН с преобладанием изолированных оксалатно-кальциевых нефропатий. Выявление ДН у детей первых лет жизни, особенно у девочек, должно рассматриваться как фактор риска инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы. Чаще ДН регистрируются в крупных промышленных экологически загрязненных центрах области.

Background. Dysmetabolic nephropathies contribute to the development of urinary stone disease in children, the emergence of an infection of the urinary system, secondary pyelonephritis and formation of tubulo-interstitial changes in the kidneys. The main purpose of the research was to analyze the incidence and structure of dysmetabolic nephropathies as a risk factor of pyelonephritis formation in children in the Dnipropetrovsk region. Materials and me­thods. The study included analysis of 297 cases of dysmetabolic nephropathies in children. All the patients underwent general clinical examination, ultrasound examination of the urinary system and laboratory examination. Results. There was a significant prevalence of girls (72.6 %) compared with boys (27.4 %). Furthermore, oxalate dominated in the structure of nephropathies with the recorded isolation in 88.1 % of all the children. Oppositely, phosphate and urate dysmetabolic nephropathies occurred significantly less frequently, both alone and in combination with oxalate nephropathies. An increase in the number of children with dysmetabolic nephropathy regarding to the age was evident. However, the specific gravity of oxalate, phosphate and urate dysmetabolic nephropathy with the age did not change significantly and was approximately the same in all age groups. In 73 % of cases, dysmetabolic nephropathies were associated with infectious and inflammatory diseases of the urinary system. Consequently, more than two thirds of children (68.9 %) had pyelonephritis. There was a combination of dysmetabolic nephropathy with acute pyelonephritis in a half of children of early age. The specific gravity of acute pyelonephritis decreased and the number of chronic pyelonephritis increased gradually depending on the age (for example, more than half of children (58.3 %) the group of 11–17 years had chronic pyelonephritis in). There was also the correlation between the prevalence of dysmetabolic nephropathy among children of the Dnipropetrovsk region and their residence. Conclusions. There is a high incidence of dysmetabolic nephropathies with the predominance of isolated oxalate-calcium ones in children population. Dysmetabolic nephropathy in children of the first years of life, especially in girls, is a risk factor of infectious and inflammatory diseases of the urinary system. In addition, the detection of dysmetabolic nephropathies is more frequent in large industrial ecologically polluted centers of the region.


Keywords

діти; сечовидільна система; дисметаболічні нефропатії; пієлонефрит

дети; мочевыделительная система; дисметаболические нефропатии; пиелонефрит

children; urinary system; dysmetabolic nephropathy; pyelonephritis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Зубаренко А.В. Дисметаболические нефропатии в педиатрической практике. Сообщение 2. Принципы лечения и профилактики / А.В. Зубаренко, Т.В. Стоева // Здоровье ребенка. — 2011. — № 3(30). — С. 97-104. 
2. Рычкова С.В. Дисметаболические нефропатии в педиатрической практике / С.В. Рычкова // Лечащий врач. — 2010. — № 8. https://www.lvrach.ru/2010/08/15392892/
3. Длин В.В. Дисметаболическая нефропатия с оксалатно-кальциевой кристаллурией / В.В. Длин, И.М. Османов // Эффективная фармакотерапия. — 2013. — № 42. — C. 8-16.
4. Кушніренко С.В. Дисметаболічні нефропатії у дітей / С.В. Кушніренко // Почки. — 2012. — № 1. — С. 45-49. 
5. Багдасарова І.В. Дисметаболічні нефропатії у дітей / І.В. Багдасарова, С.П. Фоміна, Н.І. Желтовська, О.В. Лавренчук // Современная педиатрия. — 2008. — № 3(20). — 
С. 62-67.
6. Miah T. Pediatric Nephrolithiasis: A Review / T. Miah, D. Kamat // Pediatr. Ann. — 2017. — № 46(6). — Р. 242-244. PMID: 28599030.DOI:10.3928/19382359-20170517-02.
7. van Batavia J.P. Clinical effectiveness in the diagnosis and acute management of pediatric nephrolithiasis / J.P. van Batavia, G.E. Tasian // Int. J. Surg. — 2016. — № 36. — Р. 698-704. doi: 10.1016/j.ijsu.2016.11.030. 
8. Tasian G.E. Annual incidence of nephrolithiasis among children and adults in South Carolina from 1997 to 2012 / G.E. Tasian, M.E. Ross, L. Song et al. // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. — 2016. — № 11(3). — Р. 488-496. doi: 10.2215/CJN.07610715.
9. Giraudon A. Clinical and biochemical characterization of childhood urolithiasis / A. Giraudon, E. Richard, A. Godron et al. // Arch. Pediatr. — 2014. — № 21(12). — Р. 1322-9. doi: 10.1016/j.arcped.2014.08.027.
10. Penido M.G. Pediatric primary urolithiasis: Symptoms, medical management and prevention strategies / M.G. Penido, de Sousa Tavares M. // World J. Nephrol. — 2015. — № 3(4). — Р. 444-54. doi: 10.5527/wjn.v4.i4.444.
11. Amancio L. Pediatric urolithiasis: experience at a tertiary care pediatric hospital / L. Amancio, M. Fedrizzi, N.L. Bresolin, M.G. Penido // J. Bras. Nefrol. — 2016. — № 38(1). — Р. 90-8. doi: 10.5935/0101-2800.20160014.
12. Meola M. Clinical Scenarios in Chronic Kidney Disease: Chronic Tubulointerstitial Diseases / M. Meola, S. Samoni, I. Petrucci // Contrib. Nephrol. — 2016. — № 188. — P. 108-19. doi: 10.1159/000445473.
13. Barr-Beare E. The Interaction between Enterobacteriaceae and Calcium Oxalate Deposits / E. Barr-Beare, V. Saxena, E.E. Hilt et al. // PLoS One. — 2015 Oct 8. — № 10(10). — Р. e0139575. doi: 10.1371/journal.pone.0139575. eCollection 2015. 
14. Korbel L.The clinical diagnosis and management of urinary tract infections in children and adolescents / L. Korbel, M. Howell, J.D. Spencer // Paediatr. Int. Child Health. — 2017. — № 37(4). — Р. 273-279. doi: 10.1080/20469047.2017.1382046. 
15. Майданник В.Г. Современные аспекты пиелонефрита у детей / В.Г. Майданник, И.В. Ковальчук // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2016. — № 3. — С. 17-40. http://ijpog.org/downloads/23/17-40.pdf
16. Вялкова А.А. Инфекция мочевой системы у детей — новые решения старой проблемы / А.А. Вялкова, В.А. Гриценко, Л.М. Гордиенко // Нефрология. — 2010. — № 14(4). — С. 63-76.
17. Іванов Д.Д. Нефрологія в практиці сімейного лікаря: Навчально-методичний посібник. — 2-ге вид., переробл. / Д.Д. Іванов, О.М. Корж. — Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2012. — С. 294-303.
18. Стусь В.П. Відкрите дослідження з вивчення клініко-епідеміологічних характеристик сечокам’яної хвороби в Україні / В.П. Стусь, В.О. Агеєв, А.Я. Амбросійчук та ін. // Урологія. Український науково-практичний журнал урологів, андрологів та нефрологів. — 2015. — Т. 19, № 3(74). — С. 109-118.

Similar articles

Renal Parenchymal Hypoxia in Young Children in the Period of Complete Remission of Acute Uncomplicated Pyelonephritis without Renal Impairment
Authors: Lukianenko N.S. - State Institution «Institute of Hereditary Diseases of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Department of Epidemiology of Congenital Hereditary Diseases, Lviv, Ukraine; Kens K.A. - Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Department of Pediatric Surgery, Lviv, Ukraine; Petritsa N.A. - State Institution «Institute of Hereditary Diseases of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Department of Epidemiology of Congenital Hereditary Diseases, Lviv, Ukraine
"Kidneys" 2 (16) 2016
Date: 2016.05.19
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Markers of fibrillogenic disorders in children with different variants of pyelonephritis
Authors: Лук’яненко Н.С.(1, 2), Іськів М.Ю.(1), Кенс К.А.(2), Макух Г.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Kidneys" Том 7, №2, 2018
Date: 2018.04.06
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual
Possibilities of the Early Diagnosis of Nephrosclerosis in Children Up To 3 Years in the Period  of Complete Remission of Acute Uncomplicated Pyelonephritis
Authors: Лук’яненко Н.С.(1, 2), Кенс К.А.(2), Петріца Н.А.(1)
(1) — Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України», м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" 7 (75) 2016
Date: 2017.01.10
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Connective tissue dysplasia as a trigger of pyelonephritis severity in children
Authors: Лук’яненко Н.С.(1, 2), Іськів М.Ю.(1), Кенс К.А.(2), Макух Г.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Kidneys" Том 7, №3, 2018
Date: 2018.08.16
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual

Back to issue