Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №1, 2018

Back to issue

Chromosome 22q11.2 deletion: world definition criteria, standards for diagnosis and monitoring

Authors: Гончарь М.О.(1), Логвінова О.Л.(1, 2), Страшок А.І.(2), Коновалова Н.В.(1, 2), Івахненко Д.А.(1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня», м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статі подано власне клінічне спостереження синдрому мікроделеції 22q11.2 хромосоми в дитини з природженою вадою серця, фенотиповими ознаками її також були аномалії лицьового черепа, імунні порушення, затримка розвитку та навіть когнітивний дефіцит. Для діагностики даного синдрому авторами проведено аналіз сучасних світових критеріїв визначення, стандартів діагностики та моніторингу хворих. У роботі визначена епідеміологія синдрому делеції 22q11.2, що зустрічається з частотою від 1 : 3000 до 1 : 6000 новонароджених і успадковується автосомно-домінантним способом, проте в Україні синдром діагностується рідко, що, на нашу думку, обумовлено відсутністю неонатального скринінгу й недостатньою обізнаністю лікарів щодо клінічних особливостей хвороби. Ділянка 22q11.2 є однією з найбільш структурно складних у геномі, передусім через декілька великих блоків. Локус LCR (low copy repeats) регіону 22q11.2 вразливий до генетичної помилки, що обумовлено 96% ідентичністю. Акцентовано увагу на тому, що симптоми клінічної маніфестації варіюють залежно від віку. У дітей раннього віку типові симптоми включають комбінацію природженої вади серця, імунодефіциту, мальформації верхнього піднебіння, гіпокальціємію, труднощі в годуванні, затримку психічного й мовленнєвого розвитку, розлади поведінки, аномалії будови нирок та статевих органів, ларинготрахеоезофагальні мальформації, гіпотиреоїдизм, порушення будови скелета. У деяких дітей захворювання маніфестує в шкільному віці аномаліями поведінки, затримкою психічного розвитку й гіпокальціємією. Наявність характерних рис обличчя може сприяти ідентифікації синдрому в будь-якому віці. Водночас труднощі діагностики пов’язані з широкою фенотиповою мінливістю. У статті детально описана генетична діагностика синдрому за декількома методиками (флуоресцентна гібридизація in situ, мультиплексна лігазна ланцюгова реакція, застосування хромосомного мікрочіпу), вибір яких залежить від періоду життя та вираженості фенотипових ознак. Для моніторингу стану дитини із синдромом мікроделеції 22q11.2 хромосоми застосовуються методики «багатопрофільний командний підхід» і «система за системою».

В статье представлено собственное клиническое наблюдение синдрома микроделеции 22q11.2 хромосомы у ребенка с врожденным пороком сердца, фенотипическими признаками которого были также аномалии лицевого черепа, иммунные нарушения, задержка развития и даже когнитивный дефицит. Для диагностики данного синдрома авторами проведен анализ современных мировых критериев определения, стандартов диагностики и мониторинга больных. В работе определена эпидемиология синдрома делеции 22q11.2, который встречается с частотой от 1 : 3000 до 1 : 6000 новорожденных и наследуется аутосомно-доминантным способом, однако в Украине синдром диагностируется редко, что, по нашему мнению, обусловлено отсутствием неонатального скрининга и недостаточной осведомленностью врачей относительно клинических особенностей болезни. Участок 22q11.2 является одним из наиболее структурно сложных участков генома, прежде всего из-за нескольких больших блоков. Локус LCR (low copy repeats) региона 22q11.2 уязвим к генетической ошибке, что обусловлено 96% идентичностью. Акцентировано внимание на том, что симптомы клинической манифестации варьируют в зависимости от возраста. У детей раннего возраста типичные симптомы включают комбинацию врожденного порока сердца, иммунодефицита, мальформации верхнего неба, гипокальциемии, трудности в кормлении, задержку психического и речевого развития, расстройства поведения, аномалии строения почек и половых органов, ларинготрахеоэзофагеальные мальформации, гипотиреоидизм, нарушение строения скелета. У некоторых детей заболевание манифестирует в школьном возрасте аномалиями поведения, задержкой психического развития и гипокальциемией. Наличие характерных черт лица может способствовать идентификации синдрома в любом возрасте. В то же время трудности в диагностике связаны с широкой фенотипической изменчивостью. В статье подробно описана генетическая диагностика синдрома по нескольким методикам (флуоресцентная гибридизация in situ, мультиплексная лигазная цепная реакция, применение хромосомного микрочипа), выбор которых зависит от периода жизни и выраженности фенотипических признаков. Для мониторинга состояния ребенка с синдромом микроделеции 22q11.2 хромосомы используются методики «многопрофильный командный подход» и «система за системой».

The article presents own clinical observation of the chromosome 22q11.2 microdeletion syndrome in a child with congenital heart disease. Phenotype also includes facial skull anomalies, immune disorders, developmental delay and even cognitive deficits. The authors analyzed the current world definition criteria, standards for diagnosis and monitoring of patients to diagnose this syndrome. The epidemiology of 22q11.2 deletion syndrome is determined in the work. Its incidence varies between 1 : 3,000–1 : 6,000 newborns, the inheritance is autosomal dominant, however, in Ukraine the syndrome is rarely diagnosed, which in our opinion is due to the lack of neonatal screening and insufficient awareness of physicians of clinical features of the disease. Section 22q11.2 is one of the most structurally complex regions of the genome, primarily through several large blocks. The locus of low copy repeats in region 22q11.2 is prone to a genetic error, which is due to 96% identity. Attention is focused that clinical manifestations vary with age. In young children, typical symptoms include a combination of congenital heart disease, immunodeficiency, malformation of the palate, hypocalcaemia, difficulty in feeding, delayed mental and speech development, behavioral disorders, kidney and genital abnormalities, laryngo-tracheo-esophageal malformations, hypothyroidism, skeletal dysmorphology. In some children, the disease manifests in school-age by behavio­ral anomalies and mental retardation, and hypocalcaemia. The presence of facial features can contribute to identifying the syndrome at any age. At the same time, difficulties in diagnosis are associated with widespread phenotypic variability. The article describes in detail the genetic diagnosis of the syndrome using several methods (fluorescence hybridization in situ, multiplex ligation-dependent probe amplification and chromosomal microarray), the choice of which depends on the period of life and the expressiveness of phenotypic traits. To monitor the child with the syndrome of chromosome 22q11.2 microdeletion, the authors describe approaches that include multidisciplinary team approach and system after system method.


Keywords

делеція 22q11.2 хромосоми; синдром Ді Джорджі; патофізіологія; діагностика; диспансерний нагляд

делеция 22q11.2 хромосомы; синдром Ди Джорджи; патофизиология; диагностика; диспансерное наблюдение

chromosome 22q11.2 deletion; DіGeorge syndrome; pathophysiology; diagnosis; follow-up monitoring


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. McDonald-McGinn D.M. 22q11.2 deletion syndrome / E.S. Kathleen, B. Marino, N. Philip, A. Swillen, J.A.S. Vorstman, E.H. Zackai // Nat. Rev. Dis. Primers. — 2016. — № 1. — P. 1-45. 
2. Grati F.R. Prevalence of recurrent pathogenic microdeletions and microduplications in over 9500 pregnancies / F.R. Grati // Prenat. Diagn. — 2015. — № 35. — P. 801-809. 
3. Chien Y.H. Incidence of severe combined immunodeficiency through newborn screening in a Chinese population / Y.H. Chien / J. Formos. Med. Assoc. — 2015. — № 114. — P. 12-16.
4. Steinberg K.M. Single haplotype assembly of the human genome from a hydatidiform mole / K.M. Steinberg / Genome Res. — 2014. — № 24. — P. 2066-2076.
5. Chaisson M.J. Resolving the complexity of the human genome using single-molecule sequencing / M.J. Chaisson // Nature. — 2015. — № 517. — P. 608-611.
6. Ellegood J. Neuroanatomical phenotypes in a mouse model of the 22q11.2 microdeletion / J. Ellegood // Mol. Psychiatry. — 2014. — № 19. — P. 99-107.
7. Mukai J. Molecular substrates of altered axonal growth and brain connectivity in a mouse model of schizophrenia / J. Mukai // Neuron. — 2015. — № 86. — P. 680-695.
8. Earls L.R. A synaptic function approach to investigating complex psychiatric diseases / L.R. Earls, S.S. Zakharenko // Neuroscientist. — 2013. — № 20. — P. 257-271.
9. Karpinski B.A. Dysphagia and disrupted cranial nerve development in a mouse model of DiGeorge (22q11) deletion syndrome / B.A. Karpinski // Dis. Model. Mech. — 2014. — № 7. — P. 245-257.
10. Pane L.S. Tbx1 is a negative modulator of Mef2c / L.S. Pane // Hum. Mol. Genet. — 2012. — № 21. — P. 2485-2496.
11. Diogo R. A new heart for a new head in vertebrate cardiopharyngeal evolution / R. Diogo // Nature. — 2015. — № 520. — P. 466-473.
12. Meechan D.W. Modeling a model: mouse genetics: 22q11.2 deletion syndrome, and disorders of cortical circuit development / D.W. Meechan // Prog. Neurobiol. — 2015. — № 130. — P. 1-28.
13. Xu B. Derepression of a neuronal inhibitor due to miRNA dysregulation in a schizophrenia-related microdeletion / B. Xu, P.K. Hsu, K.L. Stark, M. Karayiorgou, J.A. Gogos // Cell. — 2013. — № 152. — P. 262-275.
14. Milgrom-Hoffman M. Endothelial cells regulate neural crest and second heart field morphogenesis / M. Milgrom-Hoffman, I. Michailovici, N. Ferrara, E. Zelzer, E. Tzahor // Biol. Open. — 2014. — № 3. — P. 679-688.
15. Keyte A.L. Evolutionary and developmental origins of the cardiac neural crest: building a divided outflow tract / A.L. Keyte, M. Alonzo-Johnsen, M.R. Hutson // Birth Defects Res. C. Embryo Today. — 2014. — № 102. — P. 309-323.
16. Guna A. Comparative mapping of the 22q11.2 deletion region and the potential of simple model organisms / A. Guna, N.J. Butcher, A.S. Bassett // J. Neurodev. Disord. — 2015. — № 7. — P. 18.
17. Zheng P. Molecular mechanisms of functional natural killer deficiency in patients with partial DiGeorge syndrome / P. Zheng // J. Allergy Clin. Immunol. — 2015. — № 135. — P. 1293-1302.
18. Paronett E.M. Ranbp1, deleted in DiGeorge/22q11.2 deletion syndrome, is a microcephaly gene that selectively disrupts layer 2/3 cortical projection neuron generation / E.M. Paronett, D.W. Meechan, B.A. Karpinski, A-S. LaMantia, T.M. Maynard // Cereb. Cortex. — 2014. — № 25. — P. 3977-3993.
19. Swillen A. Developmental trajectories in 22q11.2 deletion syndrome / A. Swillen, D. McDonald-McGinn // Am. J. Med. Genet. C. Semin. Med. Genet. — 2015. — № 169. — P. 172-181.
20. Fung W.L. Practical guidelines for managing adults with 22q11.2 deletion syndrome / W.L. Fung // Genet. Med. — 2015. — № 17. — P. 599-609.
21. Vergaelen E. 3 generation pedigree with paternal transmission of the 22q11.2 deletion syndrome: intrafamilial phenotypic variabi–lity / E. Vergaelen // Eur. J. Med. Genet. — 2015. — № 58. — P. 244-248.
22. Widdershoven J.C. A candidate gene approach to identify modifiers of the palatal phenotype in 22q11.2 deletion syndrome patients / J.C. Widdershoven // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. — 2013. — № 77. — P. 123-127.
23. Stransky C. Perioperative risk factors in patients with 22q11.2 deletion syndrome requiring surgery for velopharyngeal dysfunction / C. Stransky // Cleft Palate Craniofac. J. — 2015. — № 52. — P. 183-191.
24. Evers L.J. Psychopathology in adults with 22q11 deletion syndrome and moderate and severe intellectual disability / L.J. Evers // J. Intellect. Disabil. Res. — 2014. — № 58. — P. 915-925.
25. Vorstman J.A. Cognitive decline preceding the onset of psychosis in patients with 22q11.2 deletion syndrome / J.A. Vorstman // JAMA Psychiatry. — 2015. — № 78. — P. 377-385.
26. Schneider M. Psychiatric disorders from childhood to adulthood in 22q11.2 deletion syndrome: results from the International Consortium on Brain and Behavior in 22q11.2 deletion syndrome / M. Schneider // Am. J. Psychiatry. — 2014. — № 171. — P. 627-639.
27. Grewal J. Pregnancy in women with heart disease: risk assessment and management of heart failure / J. Grewal, C.K. Silversides, J.M. Colman // Heart Fail. Clin. — 2014. — № 10. — P. 117-129.
28. Mercer-Rosa L. 22q11.2 deletion syndrome is associated with perioperative outcome in tetralogy of Fallot / L. Mercer-Rosa, N. Pinto, W. Yang, R. Tanel, E. Goldmuntz // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. — 2013. — № 146. — P. 868-873.
29. Hofstetter A.M. Live vaccine use and safety in DiGeorge syndrome / A.M. Hofstetter // Pediatrics. — 2014. — № 133. — P. 946-954.
30. Bjork A.H. Antibody deficiency in adults with 22q11.2 deletion syndrome / A.H. Bjork, S. Oskarsdottir, B.A. Andersson, V. Friman // Am. J. Med. Genet. A. — 2012. — № 158. — P. 1934-1940.
31. Basta M.N. A 35-year experience with syndromic cleft palate repair: operative outcomes and long-term speech function / M.N. Basta // Ann. Plast. Surg. — 2014. — № 73. — P. 130-135.
32. Wapner R.J. Expanding the scope of noninvasive prenatal tes–ting: detection of fetal microdeletion syndromes / R.J. Wapner // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2015. — № 212. — P. 332.
33. Pretto D. Screening newborn blood spots for 22q11.2 deletion syndrome using multiplex droplet digital PCR / D. Pretto, D. Maar, C.M. Yrigollen, J. Regan, F. Tassone // Clin. Chem. — 2015. — № 61. — P. 182-190.

Similar articles

Experience of the diagnosis and observation  of a child with wolf-hirschhorn syndrome
Authors: Беш Л.В.(1, 2), Мацюра О.І.(1, 2), Булак Г.В.(1), Чирун В.Н.(2), Бобик В.П.(2), Стахняк Д.В.(1)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальна міська дитяча клінічна лікарня, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 12, №1, 2017
Date: 2017.03.29
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Синдром Прадера — Віллі в практиці лікаря-педіатра, сучасні підходи у діагностиці та лікуванні
Authors: Хіменко Т.М., Адаховська А.О. - Одеський національний медичний університет
"Child`s Health" 4 (64) 2015
Date: 2015.12.09
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Фофанов О.Д., Фофанов В.О., Юрцева А.П.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

International neurological journal №8 (110), 2019
Date: 2020.01.09
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
World experience on the diagnosis of interstitial diseases of the lungs in children  (up-date 2017)
Authors: Гончарь М.О.(1), Логвінова О.Л.(1, 2)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «Харківська обласна дитяча клінічна лікарня», м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 12, №8, 2017
Date: 2018.01.29
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue