Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №2, 2018

Back to issue

Effectiveness of nephroprotective therapy in children with chronic pyelonephritis in the follow-up observation

Authors: Вакуленко Л.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Проведення своєчасної корекції гемодинамічних розладів у дітей із хронічним пієлонефритом є складовою нефропротекції. Основу ренопротективної терапії становлять інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ). Мета дослідження: оцінити ефективність нефропротективної терапії в дітей із хронічним пієлонефритом у катамнестичному спостереженні. Матеріали та методи. Обстежено 93 дитини віком від 4 до 17 років із хронічним пієлонефритом із давністю захворювання від 3 до 7 років. Контрольну групу становили 30 здорових дітей такого ж віку. Проводили добове моніторування артеріального тиску та допплерографію ниркових судин. Призначали ІАПФ у максимально дозволеній та переносимій дозі тривало — протягом 2–3 років. Результати. У катамнезі на фоні прийому ІАПФ спостерігалось вірогідне зниження частоти і вираженості синдрому артеріальної гіпертензії за даними добового моніторування артеріального тиску щодо початкових проявів з 28,5 % до 7 % загалом (p < 0,05). Визначені вірогідні зміни параметрів ниркової гемодинаміки на рівні сегментарної та стовбурової артерій у зниженні індексів периферичного опору та швидкісних показників, що свідчили про процеси ремоделювання судин у нирках в перебігу захворювання. У динаміці на фоні прийому ІАПФ відмічалось поліпшення показників внутрішньониркової гемодинаміки. Висновки. Хронічний пієлонефрит у дітей супроводжується поступовим розвитком порушень як центрального, так і периферичного кровообігу, ішемічних та гемодинамічних змін у паренхімі нирок, що потребують проведення корекції. Препаратом вибору є ІАПФ еналаприл, включення в терапію якого супроводжувалося позитивною динамікою в більшості пацієнтів (75,2 %).

Актуальность. Проведение своевременной коррекции гемодинамических расстройств у детей с хроническим пиелонефритом является важной составляющей нефропротекции. Основу ренопротективной терапии составляют ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). Цель исследования: оценить эффективность нефропротективной терапии у детей с хроническим пиелонефритом в катамнестическом наблюдении. Материалы и методы. Обследованы 93 ребенка в возрасте от 4 до 17 лет с хроническим пиелонефритом с давностью заболевания от 3 до 7 лет. Контрольную группу составили 30 здоровых детей такого же возраста. Проводили суточное мониторирование артериального давления и допплерографию почечных сосудов. Назначали ИАПФ в максимально разрешенной и переносимой дозе длительно — на протяжении 2–3 лет. Результаты. В катамнезе на фоне приема ИАПФ наблюдалось достоверное снижение частоты и выраженности синдрома артериальной гипертензии по данным суточного мониторирования артериального давления относительно начальных проявлений с 28,5 % до 7 % в целом (p < 0,05). Определены достоверные изменения параметров почечной гемодинамики на уровне сегментарной и стволовой артерий в виде снижения индексов периферического сопротивления и скоростных показателей, свидетельствующих о процессах ремоделирования сосудов в почках в течении заболевания. В динамике на фоне приема ИАПФ отмечалось улучшение показателей внутрипочечной гемодинамики. Выводы. Хронический пиелонефрит у детей сопровождается постепенным развитием нарушений как центрального, так и периферического кровообращения, ишемических и гемодинамических изменений в паренхиме почек, нуждающихся в проведении коррекции. Препаратом выбора является ИАПФ эналаприл, включение в терапию которого сопровождалось положительной динамикой у большинства пациентов (75,2 %).

Background. Timely correction of hemodynamic disorders in children with chronic pyelonephritis is a component of nephroprotection. Аngiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) are the basis of renoprotective therapy. The purpose of the study was to evaluate the efficiency of nephroprotective therapy in children with chronic pyelonephritis du­ring follow-up observation. Materials and methods. Ninety three children aged 4 to 17 years with chronic pyelonephritis (disease duration from 3 to 7 years) were examined. The control group consisted of 30 healthy children of the same age. Daily blood pressure monitoring and Doppler sonography of the renal blood vessels were performed. Furthermore, ACEI enalapril was administered in the maximum allowed and tolerated doses, for 2–3 years. Results. During the follow-up examination, there was a significant reduction in the incidence and severity of hypertension syndrome according to the data of daily blood pressure monitoring on the background of ACEI administration (vs baseline from 28.5 to 7 % in general; p < 0.05). Moreover, there were reliable changes of renal hemodynamic parameters at the level of segmental and stem arteries in the form of reduced peripheral resistance parameters and rate indices that indicated the processes of vessel remodeling in the kidneys. In the prospective analysis, there has been determined an improvement of intrarenal hemodynamics on the background of ACEI administration. Conclusions. Chronic pyelonephritis in children is associated with gradual disorders of the central and peripheral blood flow, ischemic and hemodynamic changes in parenchyma that require proper correction. ACEI enalapril is a drug of choice. Moreover, enalapril inclusion in the treatment leads to positive dynamics in majority of patients (75.2 %).


Keywords

діти; хронічний пієлонефрит; ниркова гемодинаміка; добове моніторування артеріального тиску; артеріальна гіпертензія; нефропротекція; інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

дети; хронический пиелонефрит; почечная гемодинамика; суточное мониторирование артериального давления; нефропротекция; ингибиторы ангио­тензинпревращающего фермента

children; chronic pyelonephritis; renal hemodynamics; daily blood pressure monitoring; hypertension; nephroprotection; angiotensin-converting enzyme inhibitors


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Иванов Д.Д. Следующий шаг в лечении хронической болезни почек / Д.Д. Иванов // Почки. — 2016. — № 2(16). — С. 10-13.
2. Макєєва Н.І. Ренокардіальний континуум у дітей з хронічним захворюванням нирок: «традиційні» та «нетрадиційні» чинники ризику формування кардіоваскулярних ускладнень / Н.І. Макєєва // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2013. — № 1(455). — С. 20-24.
3. Vidi S.R. Role of hypertension in progression of chronic kidney disease in children / S.R. Vidi // Curr. Opin. Pediatr. — 2018. — № 30(2). — Р. 247-251. doi: 10.1097/MOP.0000000000000595. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29517980.
4. Hooman N. The prevalence of hypertension in children with renal scars / N. Hooman, R. Isa-Tafreshi, S.H. Mostafavi, F. Hallaji, A. Tavasoli, Н. Otukesh // Minerva Pediatr. — 2017. — № 69(3). — Р. 200-205. doi: 10.23736/S0026-4946.16.04217-1. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28452212.
5. Halbach S. Treatment of hypertension in children with chronic kidney disease / S. Halbach, J. Flynn // Curr. Hypertension Rep. — 2015. — № 17(1). — Р. 503. doi: 10.1007/s11906-014-0503-3. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25432895.
6. Flynn J.T. Blood pressure in children with chronic kidney di–sease: a report from the Chronic Kidney Disease in Children study / J.T. Flynn, M. Mitsnefes, С. Pierce et al. // Hypertension. — 2008. — № 52(4). — Р. 631-637. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.108.110635. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18725579.
7. Mitsnefes M. Masked hypertension associates with left ventricular hypertrophy in children with CKD / M. Mitsnefes, J. Flynn, S.Cohn et al. // J. Am. Soc. Nephrol. — 2010. — № 21(1). — Р. 137-144. doi: 10.1681/ASN.2009060609.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19917781.
8. Tian J. Cardiovascular risks in chronic kidney disease pediatric patients / J. Tian, L. Niu, X. An. // Exp. Ther. Med. — 2017 Nov. — 14(5). — Р. 4615-4619. doi: 10.3892/etm.2017.5117. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5704347.
9. Gallibois C.M. Hypertension in pediatric patients with chronic kidney disease: management challenges // Int. J. Nephrol. Renovasc. Dis. — 2017, Jul 26. — 10. — Р. 205-213. doi: 10.2147/IJNRD.S100891. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5538700.
10. ESCAPE Trial Group, Wühl E. Strict blood-pressure control and progression оf renal failure in children / ESCAPE Trial Group, Е. Wühl, А. Trivelli, S. Picca et al. // N. Engl. J. Med. — 2009. — № 361(17). — Р. 1639-1650. doi: 10.1056/NEJMoa0902066. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19846849.
11. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease // Kidney Іnter. — 2013. — № 3. — Р. 1-150. 
12. Иванов Д.Д. Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: хроническая болезнь почек и сердечно-сосудистый риск / Д.Д. Иванов, А.В. Курята, И.П. Гармиш // Почки. — 2018. — № 2. — С. 13-21. doi: 10.22141 /2307-1257.7.2.2018.127393.
13. Horowitz B. Epidemiology of hypertension in CKD / B. Horo–witz, D. Miskulin, P. Zager // Adv. Chronic. Kidney Dis. — 2015. — № 22(2). — Р. 88-95. doi: 10.1053/j.ackd.2014.09.004. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25704344.
14. Зорин И.В. Профилактика прогрессирования хронической болезни почек у детей с рефлюкс-нефропатией / И.В. Зорин, А.А. Вялкова // Лечащий врач. — 2015. — № 1. — Режим доступа: http://www.lvrach.ru/2015/01/15436145.
15. Нагорная Н.В. Ингибиторы АПФ. Возможность применения в педиатрической практике / Н.В. Нагорная, С.А. Паршин // Здоровье ребенка. — 2010. — № 3(24). — Режим доступа: http://www.mif-ua.com/archive/article_print/13000. 
16. Іванов Д.Д. Нефрологія в практиці сімейного лікаря: Навчально-методичний посібник. — 2-ге вид., переробл. / Д.Д. Іванов, О.М. Корж. — Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2012. — 400 с.
17. Ruggenenti P. Achieving remission of proteinuria in childhood CKD / P. Ruggenenti, P. Cravedi, А. Chianca, М. Caruso, G. Remuzzi // Pediatr. Nephrol. — 2017. — № 32(2). — Р. 321-330. doi: 10.1007/s00467-016-3495-1. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27704256.
18. Webb N.J. Losartan and enalapril are comparable in reducing proteinuria in children / N.J. Webb, S. Shahinfar, T.G. Wells et al. // Lam. C. Kidney Int. — 2012. — № 82(7). — Р. 819-26. doi: 10.1038/ki.2012.210. Epub 2012, Jun 27. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22739977.
19. Зайцев И.И. Ренопротективный эффект ингибитора ангиотензинпревращающего фермента при патологии почек у детей / И.И. Зайцев, Д.А. Александров // Медицинский журнал. — 2013. — № 2. — С. 87-89. 
20. Cravedi P. Which antihypertensive drugs are the most nephroprotective and why? / P. Cravedi, P. Ruggenenti, G. Remuzzi // Expert Opin. Pharmacother. — 2010. — № 11(16). — Р. 2651-2663. doi: 10.1517/14656566.2010.521742. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20977400.
21. Flynn J.T. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents / J.T. Flynn, D.C. Kaelber, C.M. Baker-Smith et al. // Pediatrics. — 2017. — V. 140, № 3. — Р. 1-72. e20171904. Режим доступа: http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2017/08/21/peds.2017-1904.full.pdf.

Similar articles

Violation of renal and peripheral hemodynamics in the development of cardiovascular disorders in children with chronic pyelonephritis
Authors: Абатуров О.Є. (1), Вакуленко Л.І. (1), Савченко А.В.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Медичний центр «СантаЛен», м. Ірпінь, Україна

"Kidneys" Том 7, №2, 2018
Date: 2018.04.06
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual
Options of modern anti-relapse therapy for urinary tract infections in children:  CRUTIL trial
Authors: Іванов Д.Д.(1), Іванова Т.П.(2), Федоренко О.Г.(3) , Кушніренко С.В.(1), Іванова М.Д.(4)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — НДСЛ «ОХМАТДИТ», м. Київ, Україна
(3) — Медична практика проф. Д. Іванова, м. Київ, Україна
(4) — Università degli Studi di Milano-Bicocca, м. Мілан, Італія

"Kidneys" Том 8, №2, 2019
Date: 2019.05.24
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Drug correction of endothelial dysfunction in children with chronic pyelonephritis
Authors: Вакуленко Л.І.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 13, №7, 2018
Date: 2018.12.18
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Level of biological markers of fibrogenesis and angiogenesis in the urine of children  with vesicoureteral reflux
Authors: Макєєва Н.І., Морозова О.О.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 13, №5, 2018
Date: 2018.09.19
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue