Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 52, №1, 2018

Back to issue

Indicators of cytokines in children with hepatobiliary pathology combined with parasitosis

Authors: Сорокман Т.В.(1), Попелюк Н.О.(1), Швигар Л.В.(2)
(1) — ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — Комунальна медична установа «Міська дитяча поліклініка», м. Чернівці, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Гепатобіліарна патологія (ГБП) у дітей має тенденцію до невпинного зростання, а сама патологія характеризується низкою особливостей, що відсутні у дорослих. Мета: дослідити особливості цитокінового профілю у дітей із гепатобіліарною патологією на тлі паразитозів. Матеріали та методи. Основну клінічну групу становили 54 дитини віком від 8 до 18 років із ГБП. Групу порівняння становили 25 практично здорових дітей, порівнянних за віком і статтю з основною клінічною групою. Результати. Ураження гепатобіліарної ділянки переважало у дітей молодшого шкільного віку. У 64,8 % пацієнтів із ГБП були діагностовані гельмінтози чи лямбліоз. Рівень інтерлейкіну-4 (IL-4) у дітей із ГБП перевищував рівень у дітей групи порівняння майже в 11 разів, фактора некрозу пухлини альфа (TNF-α) — у 6 разів. Найвища концентрація IL-4 та TNF-α зареєстрована у пацієнтів із ГБП на тлі токсокарозу та аскаридозу. Висновки. У структурі ГБП у дітей переважали функціональні розлади біліарного тракту. У дітей із ГБП та супутніми паразитозами (особливо аскаридозом і токсокарозом) рівні IL-4 та TNF-α вірогідно вищі за показники у дітей без супутнього паразитозу.

Актуальность. Гепатобилиарная патология (ГБП) у детей имеет тенденцию к неуклонному росту, а сама патология характеризуется рядом особенностей, отсутствующих у взрослых. Цель: исследовать особенности цитокинового профиля у детей с гепатобилиарной патологией на фоне паразитозов. Материалы и методы. Основную клиническую группу составили 54 ребенка в возрасте от 8 до 18 лет с ГБП. Группу сравнения составили 25 практически здоровых детей, сопоставимых по возрасту и полу с основной клинической группой. Результаты. Поражение гепатобилиарного участка преобладало у детей младшего школьного возраста. У 64,8 % пациентов с ГБП были диагностированы гельминтозы или лямблиоз. Уровень интерлейкина-4 (IL-4) у детей с ГБП превышал уровень у детей группы сравнения почти в 11 раз, фактора некроза опухоли альфа (TNF-α) — в 6 раз. Самая высокая концентрация IL-4 и TNF-α зарегистрированa у пациентов с ГБП на фоне токсокароза и аскаридоза. Выводы. В структуре ГБП у детей преобладали функциональные расстройства билиарного тракта. У детей с ГБП и сопутствующими паразитозами (особенно аскаридозом и токсокарозом) уровни IL-4 и TNF-α достоверно выше показателей у детей без сопутствующего паразитоза.

Background. Hepatobiliary pathology (HBP) in children tend to continual growth, and the pathology itself is characterized by a group of features that are absent in adults. The purpose was to identify the features of the blood serum cytokines in children with HBP and parasitosis. Materials and methods. The main clinical group consisted of 64 children aged 8–18 years with HBP. Comparison group included 25 healthy children matched by age and gender with the main clinical group. Results. Hepatobiliary disorders were prevalent among primary school-aged children. 64.8 % of patients with HBP were diagnosed with helminthiasis or giardiasis. The level of interleukin 4 (IL-4) in children with HBP was almost 11 times higher than that of in the comparison group, tumor necrosis factor α (TNF-α) — 6 times. The highest concentration of IL-4 and TNF-α has been reported in patients with toxocarosis and ascariasis. Conclusions. In the structure of HBP in children, functional disorders of the biliary tract were prevalent. In HBP and concomitant parasitosis (especially ascariasis and toxocarosis), IL-4 and TNF-α levels are significantly higher in patients without concomitant parasitosis.


Keywords

діти; гепатобіліарна патологія; IL-4; TNF-α; паразитози

дети; гепатобилиарная патология; IL-4; TNF-α; паразитозы

children; hepatobiliary pathology; interleukin 4; tumor necrosis factor α; parasitosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Лук’яненко О.Ю., Пантелєєва Т.І. Дисфункція біліарного тракту в дітей: традиційні підходи й нові постулати // Гастроэнтерология. — 2017. — Т. 51, № 3. — С. 67-69. — doi: https://doi.org/10.22141/2308-2097.51.3.2017.112640.
2. Косинська С.В. Біліарні дисфункції: сучасні уявлення, діагностика та лікування // Гастроэнтерология. — 2014. — № 1(51). — С. 78-83. — doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0551.5.1.73.1.2016.78953.
3. Харитонова Л.А., Запруднов А.М. Заболевания билиарного тракта у детей — современный взгляд на проблему // Педиатрия. — 2016. — № 6. — С. 130-139.
4. Ершова И.Б., Мочалова А.А., Лохматова И.А., Манашова М.Г., Петренко О.В. Неспецифические проявления гельминтозов у детей // Здоровье ребенка. — 2015. — № 8(68). — С. 45-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2015_8_11.
5. Глушко К.Т. Деякі аспекти захворювань травної системи у дітей з супутнім стронгілоїдозом // Педіатрія, акушерство і гінекологія. — 2014. — № 2. — С. 25-26.
6. Decker M.L., Gotta V., Wellmann S., Ritz N. Cytokine profiling in healthy children shows association of age with cytokine concentrations // Sci Rep. — 2017 Dec 19. — 7(1). — Р. 17842. — doi: 10.1038/s41598-017-17865-2.
7. Yang W.C., Hwang Y.S., Chen Y.Y., Liu C.L., Shen C.N. et al. Interleukin-4 Supports the Suppressive Immune Responses Elicited by Regulatory T Cells // Front Immunol. — 2017. — 14(8). — 1508. — doi: 10.3389/fimmu.2017.01508. 
8. Araujo Z., Brandes S., Pinelli E., Bochichio M.A., Palacios A., Wide A. et al. Seropositivity for ascariosis and toxocariosis and cytokine expression among the indigenous people in the Venezuelan Delta region // Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo. — doi: 10.1590/S0036-46652015000100007.
9. Else K.J., Finkelman F.D., Maliszewski C.R., Grencis R.K. Cytokine-mediated regulation of chronic intestinal helminth infection // J. Exp. Med. — 1994. — 179. — Р. 347-351. — doi: 10.1084/jem.179.1.347.
10. Больбот Ю.К. Гельминтозы у детей // Здоровье ребенка. — 2011. — № 6(33). — С. 23-26.

Similar articles

Цитокіновий статус у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією
Authors: Сорокман Т.В., Cокольник С.В. - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», кафедра педіатрії та медичної генетики, м. Чернівці, Україна; Попелюк О.-М.В. - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», кафедра анатомії людини, м. Чернівці, Україна
"Gastroenterology" 3 (61) 2016
Date: 2016.10.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Improving the Effectiveness of Antimicrobial Therapy in the Treatment of Children with Severe Purulent-Inflammatory Diseases through Biofilm Formation Inhibition and Consideration of Biorhythmic Properties of Microorganisms
Authors: Давиденко В.Б., Мішина М.М., М’ясоєдов В.В., Пащенко Ю.В., Штикер С.Ю., Давиденко Н.В. - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Журнал "Хирургия детского возраста" 3-4 (48-49) 2015
Date: 2016.07.19
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Clinical researches
Імунологічний статус дітей, хворих на бронхіальну астму, у періоді фебрильних нападів
Authors: Колоскова О.К., Білоус Т.М., Микалюк Л.В. - Буковинський державний медичний університет; Маланчук С.М. - Міська дитяча поліклініка, м. Чернівці
"Actual Infectology" 3 (8) 2015
Date: 2015.12.15
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Diagnostic value of modern biomarkers for the development of purulent-bacterial diseases in children
Authors: Пипа Л.В., Мургіна М.М., Свістільник Р.В.
Вінницький національний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №1, 2018
Date: 2018.03.22
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue