Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №4 (60), 2018

Back to issue

Efficacy of multicomponent antihypertensive therapy in achieving blood pressure goal in patients with resistant hypertension

Authors: Хафизова Л.Ш., Хамидуллаева Г.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии
МЗ Республики Узбекистан, г. Ташкент, Pеспублика Узбекистан

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета дослідження — вивчення антигіпертензивного ефекту та добового профілю артеріального тиску (АТ) на тлі багатокомпонентної терапії іАПФ (або сартан) + амлодипін + індапамід + β-блокатор (або антагоніст альдостерону) під час 6-місячного лікування у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією (РАГ) у досягненні цільового рівня артеріального тиску і виявлення можливостей застосування багатокомпонентної терапії. Матеріали та методи. У дослідження були включені 130 хворих на есенціальну гіпертонію (АГ II–III ступеня) (ESH/ESC, 2011) чоловічої та жіночої статі. З них виявлено 23 (17,7 %) хворі на РАГ. Середній вік хворих на резистентну АГ становив 57,88 ± 10,03 року, середня тривалість захворювання — 8,65 ± 5,28 року. Терапія проводилася упродовж 24 тижнів. Результати. Так, до кінця 24-тижневої комбінованої терапії у хворих на РАГ відзначалася високодостовірна позитивна динаміка основних параметрів добового моніторування АТ (ДМАТ) з нормалізацією середніх значень САТ і ДАТ в денні години та в період сну. Достовірно знизилися індекси тиску. Так, індекс денного САТ знизився в 2,1 раза, денного ДАТ — в 2,3 раза, нічного САТ — в 2,2 раза, нічного ДАТ — в 1,9 раза. Відзначено повну нормалізацію варіабельності нічного ДАТ, початково кілька підвищеної, проте без вірогідної значущості. На тлі позитивної динаміки основних параметрів ДМАТ простежувалася позитивна динаміка приросту ступеня нічного зниження САТ і ДАТ, що не мало достовірного характеру. Таким чином, на тлі комбінованої терапії відзначено приріст «діпперів» по САД — з 17,4 до 30,4 % (р = 0,057), а також зниження «нон-діпперів» — з 56,5 до 21,7 % (р = 0,017). Динаміка «діпперів» і «нон-діпперів» по ДАТ на тлі комбінованої терапії також мала позитивну спрямованість, але без достовірної значущості. «Найт-пікери» по САТ і ДАТ до кінця спостереження не мали достовірної динаміки. «Овер-діппери» по САД до кінця спостереження були відсутні, однак по ДАТ їх кількість збільшилася — від 3,6 до 6,9 %, але без достовірної значущості. Таким чином, цільового офісного САТ досяг 21 хворий (91,30 %), цільового ДАТ — також 21 хворий (91,30 %), середньодобового САТ — 14 хворих (61 %), середньодобового ДАТ — 11 хворих (48 %), середньоденного САТ — 15 хворих (65,21 %), середньоденного ДАТ — 13 хворих (56,52 %), середньонічного САТ — 11 хворих (47,82 %), середньонічного ДАТ — 4 хворі (17,39 %). Висновки. Незважаючи на достовірну позитивну динаміку, високий ступінь досягнення цільового АТ при офісному вимірюванні у хворих на РАГ (91,3 %), достовірну позитивну динаміку середньодобового, денного, нічного САТ і ДАТ, індекс навантаження та варіабельності АТ за ДМАТ, ступінь нічного зниження АТ залишався без змін. Це пояснюється тим, що, з одного боку, тільки 61 % хворих на РАГ досягли цільового рівня середньодобового САТ і 48 % хворих — середньодобового ДАТ, тобто 39 і 52 % не досягли середньодобових цільових значень САТ і ДАТ відповідно.

Цель исследования — изучение антигипертензивного эффекта и суточного профиля артериального давления (АД) на фоне многокомпонентной терапии иАПФ (или сартан) + амлодипин + индапамид + β-блокатор (или антагонист альдестерона) в процессе 6-месячного лечения у больных с резистентной артериальной гипертензией (РАГ) в достижении целевого уровня АД и выявление возможностей применения многокомпонентной терапии. Материалы и методы. В исследование были включены 130 больных эссенциальной гипертонией (АГ II–III степени) (ESH/ESC, 2011) мужского и женского пола. Из них выявлено 23 (17,7 %) больных РАГ. Средний возраст больных резистентной АГ составил 57,88 ± 10,03 года, средняя длительность заболевания — 8,65 ± 5,28 года. Терапия проводилась в течение 24 недель. Результаты. Так, к концу 24-недельной комбинированной терапии у больных РАГ отмечена высокодостоверная положительная динамика основных параметров суточного мониторирования АД (СМАД) с нормализацией средних значений САД и ДАД в дневные часы и в период сна. Достоверно снизились индексы давления. Так, индекс дневного САД снизился в 2,1 раза, дневного ДАД — в 2,3 раза, ночного САД — в 2,2 раза, ночного ДАД — в 1,9 раза. Отмечена полная нормализация вариабельности ночного ДАД, исходно несколько повышенной, однако не имевшей достоверного характера. На фоне положительной динамики основных параметров СМАД прослеживалась позитивная динамика прироста степени ночного снижения САД и ДАД, что не имело достоверного характера. Таким образом, на фоне комбинированной терапии отмечен прирост «дипперов» по САД — с 17,4 до 30,4 % (р = 0,057), а также снижение «нон-дипперов» — с 56,5 до 21,7 % (р = 0,017). Динамика «дипперов» и «нон-дипперов» по ДАД на фоне комбинированной терапии также имела положительную направленность, но без достоверной значимости. «Найт-пикеры» по САД и ДАД к концу наблюдения не имели достоверной динамики. «Овер-дипперы» по САД к концу наблюдения отсутствовали, однако по ДАД их число увеличилось — от 3,6 до 6,9 %, но без достоверной значимости. Таким образом, целевого офисного САД достиг 21 больной (91,30 %), целевого ДАД — также 21 больной (91,30 %), среднесуточного САД — 14 больных (61 %), среднесуточного ДАД — 11 больных (48 %), среднедневного САД — 15 больных (65,21 %), среднедневного ДАД — 13 больных (56,52 %), средненочного САД — 11 больных (47,82 %), средненочного ДАД — 4 больных (17,39 %). Выводы. Несмотря на достоверную положительную динамику, высокую степень достижения целевого АД при офисном измерении у больных РАГ (91,3 %), достоверную положительную динамику среднесуточного, дневного, ночного САД и ДАД, индекса нагрузки и вариабельности АД по СМАД, степень ночного снижения АД оставалась без изменений. Это объясняется тем, что, с одной стороны, только 61 % больных РАГ достигли целевого уровня среднесуточного САД и 48 % больных — среднесуточного ДАД, т.е. 39 и 52 % не достигли среднесуточных целевых значений САД и ДАД соответственно.

Background. The purpose was to assess the antihypertensive efficacy and influence on blood pressure (BP) daily profile of multicomponent antyhypertensive therapy in patients with resistant hypertension and high cardiovascular risk. Materials and methods. Twenty-three patients with resistant hypertension of II–III grade (ESH/ESC, 2011) were observed. Average age was 57.88 ± 10.03 years, and mean duration of hypertension was 8.65 ± 5.28 years. BP daily profile was evaluated with computer system. Results. Application of multicomponent antyhypertensive therapy in hypertensive patients with high and very high risk of cardiovascular complication allows achieve goal systolic BP and diastolic BP. The results of the treatment demonstrate normalization of disturbed BP profile, disturbed BP variability and index of BP load, positive dynamics of dipping status. Conclusions. Combined using of indapamidum with RAAS inhibitions + β bloker + spirolonolactone was found to have a high antihypertensive efficiency, to improve BP profile being metabolic neutrality, and to have a good tolerance, that qualifies this combination as the most optimal and effective for the reduction of cardiovascular complication in majority of patients.


Keywords

резистентна артеріальна гіпертензія; комбінована антигіпертензивна терапія

резистентная артериальная гипертензия; комбинированная антигипертензивная терапия

resistant arterial hypertension; combined antihypertensive therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. ESH-ESC Guidelines Committee. 2007 guidelines for the management of arterial hypertension // J. Hypertension. — 2007. — Vol. 25. — Р. 1105-1187. 
2. Resistant Hypertension: Diagnosis, Evaluation, and Treatment: AScientific Statement From the American Heart Association Professional Education Commit teeof the Council for High Blood Pressure Research / A.C. David, J. Daniel, T. Stephen // Hypertensionaha. — 2008, Apr. — P. 1403-1419.
3. Calhoun D.A., Jones D., Textor S. et al. Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment. A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research // Hypertension. — 2008. — Vol. 51. — P. 1403.
4. Acelajado M.C., Pisoni R., Dudenbostel T. et al. Refractory hypertension: definition, prevalence, and patient characteristics // J. Clin. Hypertens. (Greenwich). — 2012. — Vol. 14(1). — P. 7-12. 
5. Cushman W.C., Ford C.E., Cutler J.A., Margolis K.L., Davis B.R., Grimm R.H., Black H.R., Hamilton B.P., Holland J., Nwachuku C., Papademetriou V., Probstfield J., Wright J.T., Alderman M.H., Weiss R.J., Piller L., Bettencourt J., Walsh S.M., for the ALLHAT Collaborative Research Group. Success and predictors of blood pressure control in diverse North American settings: the Antihypertensive and Lipid-Lowering and Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) // J. Clin. Hypertens. — 2002. — 4. — P. 393-404.
6. Mancchia A., Zancetti A., Agapiti-Rosei E. et al. Ambulatory blood pressure is superior to clinic blood pressure in predicting treatment-induced regression of left ventricular hypertrophy // Circulation. — 1997. — Vol. 95. — Р. 1464-70. 
7. Laurent S., Cockcroft J., Van Bortel L. et al. on behalf of the European Network for Non-invasive Investigation of Large Arteries. Eхpert consensus document on arterial stiffness: metho–dological issues and clinical applications // Europ. Heart J. — 2006. — Vol. 27. — Р. 2588-2605.
8. Calhoun D.A., Jones D., Textor S. et al. Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment. A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research // Hypertension. — 2008. — 51. — P. 1403-1419.

Similar articles

Authors: КОВАЛЬ С.Н., СНЕГУРСКАЯ И.А., ПЕНЬКОВА М.Ю., МЫСНИЧЕНКО О.В., ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины», г. Харьков
"Hypertension" 1(3) 2009
Date: 2009.04.09
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Dynamics of daily monitoring of blood pressure in patients with morbid obesity  after bariatric treatment
Authors: Колесник Т.В., Березницкий Я.С., Дука Р.В., Колесник Э.Л., Косова А.А., Надюк А.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Ukrainian journal of surgery 3 (34) 2017
Date: 2017.12.07
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Authors: Якименко Е.А., Севергина И.А., Поливода С.Н., кафедра пропедевтики внутренних болезней и терапии Одесского государственного медицинского университета
"News of medicine and pharmacy" Инфекционные болезни, гепатология (281) 2009 (тематический номер)
Date: 2010.05.30

Back to issue