Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №4, 2018

Back to issue

Features of toxocariasis course in children

Authors: Сорокман Т.В.(1), Перкас І.(2)
1 - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
2 - «Gemeinschaftslabor», м. Котбус, Німеччина

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Недостатня поінформованість лікарів, в першу чергу педіатрів, про особливості клінічної картини та можливості лабораторної діагностики токсокарозу призводить до пізньої діагностики. Найчастіше токсокароз реєструється під різними діагнозами: алергоз, хронічна пневмонія, дерматит тощо. Мета: вивчити частоту та особливості клінічного перебігу токсокарозу в дітей. Матеріали та методи. Впродовж 2010–2017 рр. обстежено 180 дітей віком від 2 до 16 років із діагнозом «токсокароз». Групу порівняння становили 50 дітей із серонегативною відповіддю в імуноферментному аналізі на токсокароз. Проводилось комплексне обстеження з використанням тест-системи RIDASCREEN® Toxocara IgG, R-Biopharm (Німеччина). Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням критерію Стьюдента за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Statistica, Statson, версія 6.0. Результати. У структурі паразитозів за останні 7 років переважає ентеробіоз (98 %), рідше виявляються аскаридоз (1,5 %) і токсокароз (0,4 %), на частку інших гельмінтозів припадає 0,1 %. У 125 (69,4 %) дітей, хворих на токсокароз, відзначені геофагія та/або наявність собаки. Перевірка на гендерну залежність хворих на токсокароз виявила переважання хлопчиків — 80 (64 %). Найчастіше токсокари виявлялися у віковій групі від 5 до 7 років. Основними клінічними проявами токсокарозу в дітей були диспептичний, астеноневротичний, шкірно-алергічний і респіраторний синдроми. У всіх пацієнтів із токсокарозом визначалися антитіла, гіпохромна анемія, лейкоцитоз, ­еозинофілія. Майже в половини хворих на токсокароз дітей спостерігали зміни з боку гепатобіліарної системи (підвищення лужної фосфатази, диспротеїнемія, гіперферментемія) з високими титрами антитіл до токсокар, гепатомегалією, неоднорідністю ехоструктури печінкової тканини, трифазним типом кровотоку при дуплексному дослідженні та функціональними порушеннями біліарного тракту. Висновки. Встановлено відносно високу частоту токсокарної інвазії серед дітей, ключові фактори ризику інфікування (геофагія та/або контакт із собакою), поліморфізм клінічної маніфестації хвороби.

Актуальность. Недостаточная осведомленность врачей, в первую очередь педиатров, об особенностях клинической картины и возможностях лабораторной диагностики токсокароза приводит к поздней диагностике. Чаще всего токсокароз регистрируется под разными диагнозами: аллергозы, хроническая пневмония, дерматиты и другие. Цель: изучить частоту и особенности клинического течения токсокароза у детей. Материалы и методы. В течение 2010–2017 гг. обследовано 180 детей в возрасте от 2 до 16 лет с диагнозом «токсокароз». Группу сравнения составили 50 детей с серонегативным ответом в иммуноферментном анализе на токсокароз. Проводилось комплексное обследование с использованием тест-системы RIDASCREEN® Toxocara IgG, R-Biopharm (Германия). Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием критерия Стьюдента с помощью компьютерной программы Microsoft Statistica, Statson, версия 6.0. Результаты. В структуре паразитозов за последние 7 лет преобладает энтеробиоз (98 %), реже встречаются аскаридоз (1,5 %) и токсокароз (0,4 %), на долю других гельминтозов приходится 0,1 %. У 125 (69,4 %) детей, больных токсокарозом, отмечены геофагия и/или наличие собаки. Проверка гендерной зависимости больных токсокарозом установила преобладание мальчиков — 80 (64 %). Чаще всего токсокары выявлялись в возрастной группе от 5 до 7 лет. Основными клиническими проявлениями токсокароза у детей были диспептический, астеноневротический, кожно-аллергический и респираторный синдромы. У всех пациентов с токсокарозом определялись специфические антитела, гипохромная анемия, лейкоцитоз, эозинофилия. Почти у половины больных токсокарозом наблюдались изменения со стороны гепатобилиарной системы (повышение щелочной фосфатазы, диспротеинемия, гиперферментемия) с высокими титрами антител к токсокарам, гепатомегалией, неоднородностью эхоструктуры печеночной ткани, трехфазным типом кровотока при дуплексном исследовании и функциональными нарушениями билиарного тракта. Выводы. Установлена относительно высокая частота токсокарозной инвазии среди детей, ключевые факторы риска инфицирования (геофагия и/или контакт с собакой), полиморфизм клинической манифестации болезни.

Background. Lack of awareness of physicians, especially pediatricians, about the features of clinical picture and the limitations of laboratory diagnosis of toxocariasis leads to late diagnosis. Most often, toxocariasis is registered under various diagnoses: allergy, chronic pneumonia, dermatitis, etc. The purpose was to study the incidence and peculiarities of the clinical course of toxocariasis in children. Materials and methods. During 2010–2017, 180 children aged 2 to 16 years with a diagnosis of toxocariasis were examined. The comparison group consisted of 50 children with seronegativity for toxocariasis in enzyme-linked immunosorbent assay. A comprehensive survey was conducted using the RIDASCREEN® Toxocara IgG (R-Biopharm, Germany). Statistical processing of the obtained results was performed using Student’s criterion by means of Microsoft Statistica Software, StatSoft, version 6.0. Results. In the structure of parasitosis over the past 7 years, enterobiasis (98 %) is domina­ted, ascariasis (1.5 %) and toxocariasis (0.4 %) are found rarely, the prevalence of other helminthiasis is 0.1 %. In 125 (69.4 %) children suffering from toxocariasis, geophagia and/or the presence of a dog were registered. Analysis on the gender dependence of patients with toxocariasis revealed prevalence of boys — 80 (64 %). Most often, toxocara were found in the age group of 5 to 7 years. The main clinical manifestations of toxocariasis in children were dyspeptic, asthenoneurotic, skin-allergic and respiratory syndromes. All patients with toxocariasis had antibodies, hypochromic anemia, leukocytosis, eosinophilia. Almost half of children with toxocariasis had changes in the hepatobiliary system (elevated alkaline phosphatase, dysproteinemia, hyperenzymemia) with high titres of toxocara antibodies, hepatomegaly, heterogeneity of the liver tissue echostructure, three-phase type of blood flow in duplex scanning and functional disorders of the biliary tract. Conclusions. A relatively high incidence of toxocara invasion among children was detected, as well as key risk factors for infection (geophagia and/or contact with a dog), polymorphism of a clinical manifestation of the disease.


Keywords

діти; токсокароз

дети; токсокароз

children; toxocariasis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Юхименко Г.Г., Майданник В.Г. Токсокароз у детей // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. — 2012. — Т. 2, № 1. — С. 124-134.
2. Захарчук О.І. Сероураження на токсокароз дітей, які проживають у різних клімато-географічних зонах Буковини // Буковин. мед. вісник. — 2010. — 14(4). — С. 32-34.
3. Сергиев В.П. Регистрируемая и истинная распространенность паразитарных болезней // Медицинская паразитология. — 2002. — № 2. — С. 3-5.
4. Macpherson C.N. The epidemiology and public health importance of toxocariasis: a zoonosis of global importance // Int. J. Parasitol. — 2013 Nov. — 43(12–13). — С. 999-1008. doi: 10.1016/j.ijpara.2013.07.004.
5. Анисимова Е.И., Субботин А.М., Полоз С.В. Гельминты и гельминтозы домашних хищных млекопитающих. — Минск: Беларус. навука, 2013. — 187 с.
6. Софьин В.С., Завьялов А.И., Карокотин А.А. Эпидемиологические аспекты токсокарозной инвазии в Саратовской области // Вестник медицинского института «Реавиз». — 2013. — № 4(12). — С. 19-21.
7. Lee R.M., Moore L.B., Bottazzi M.E., Hotez P.J. // PLoS Negl. Trop. Dis. — 2014 Aug 28. — 8(8). — e3116. doi: 10.1371/journal.pntd.0003116.
8. Romano N., Nor Azah M.O., Rahmah N., Lim Y. A.L., Rohela M. Seroprevalence of toxocariasis among Orang Asli (Indigenous people) in Malaysia using two immunoassays // Trop. Biomed. — 2010 Dec. — 27(3). — Р. 585-94.
9. Martínez M., Montero J., Pineda A. [et al.]. Epidemiological, clinical and laboratory features of toxocariasis in school children from Aragua State, Venezuela // Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. — 2018 Jun 1. — 112(6). — Р. 255-263. doi: 10.1093/trstmh/try051/.
10. Borecka A., Kłapeć T. Epidemiology of human toxocariasis in Poland — A review of cases 1978–2009 // Ann. Agric. Environ. Med. — 2015. — 22(1). — Р. 28-31. doi: 10.5604/12321966.1141364.
11. Gawor J., Borecka A., Marczyńska M., Dobosz S., Żarnowska-Prymek H. Risk of human toxocarosis in Poland due to Toxocara infection of dogs and cats // Acta Parasitol. — 2014 Mar. — 60(1). — Р. 99-104. doi: 10.1515/ap-2015-0012.
12. Akao N., Ohta N. Toxocariasis in Japan // Parasitol. Int. — 2007 Jun. — 56(2). — Р. 87-93. doi:10.1016/j.parint.2007.01.009.
13. Matos Fialho P.M., Correa C.R.S., Lescano S.Z. Seroprevalence of Toxocariasis in Children with Urticaria: A Population-based Study // J. Trop. Pediatr. — 2017 Oct 1. — 63(5). — Р. 352-35. doi: 10.1093/tropej/fmw094.
14. Li L., Gao W., Yang X., Wu D., Bi H., Zhang S., Huang M., Yao X. Asthma and toxocariasis // Ann. Allergy Asthma Immunol. — 2014 Aug. — 113(2). — Р. 187-92. doi: 10.1016/j.anai.2014.05.016. Epub 2014 Jun 13.
15. Coşkun F., Akıncı E. Hepatic toxocariasis: a rare cause of right upper abdominal pain in the emergency department // Turkiye Parazitol Derg. — 2013. — 37(2). — Р. 151-3. doi: 10.5152/tpd.2013.33.
 

Back to issue