Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Monitoring of resistance of bacterial microflora to antibacterial drugsin children with acute respiratory infections

Authors: Мельник Х.В., Матейко Г.Б.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті висвітлені проблеми антибіотикорезистентності основних бактеріальних патогенів у дітей із гострими респіраторними захворюваннями, механізми її виникнення й шляхи подолання. Вивчено стан антибіотикорезистентності патогенної бактеріальної мікрофлори ротоглотки в дітей, хворих на гострі респіраторні захворювання. Автори акцентують увагу на необхідності комплексного підходу до вирішення проблеми антибіотикорезистентності, що включає обов’язковий систематичний моніторинг стану стійкості мікроорганізмів до антибіотиків, освітні програми для запобігання нераціональному використанню антибіотиків як основному фактору, що провокує поширення стійкості бактеріальної мікрофлори до антибактеріальних препаратів.

В статье освещены проблемы антибиотикорезистентности основных бактериальных патогенов у детей с острыми респираторными заболеваниями, механизмы ее возникновения и пути преодоления. Изучено состояние антибиотикорезистентности патогенной бактериальной микрофлоры ротоглотки у детей, больных острыми респираторными заболеваниями. Авторы акцентируют внимание на необходимости комплексного подхода к решению проблемы антибиотикорезистентности, что включает обязательный систематический мониторинг состояния устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, образовательные программы для предотвращения нерационального использования антибиотиков как основного фактора, провоцирующего распространение устойчивости бактериальной микрофлоры к антибактериальным препаратам.

The article describes the problem of antibiotic resistance of main bacterial pathogens in children with acute respiratory diseases, mechanisms of occurrence and ways to overcome them. The state of antibiotic resistance of pathogenic bacterial microflora of oropharynx was studied in children with acute respiratory infections. The authors emphasize the need for an integrated approach to solving the problem of antibiotic resistance, which includes obligatory systematic monitoring of microbial resistance to antibiotics, educational programs to prevent the misuse of antibiotics as the main factor that provokes the spread of bacterial microflora resistance to antibacterial drugs.


Keywords

гострі респіраторні захворювання; бактеріальна мікрофлора; діти; ротоглотка; резистентність до антибіотиків

острые респираторные заболевания; бактериальная микрофлора; дети; ротоглотка; резистентность к антибиотикам

acute respiratory infections; bacterial microflora; children; oropharynx; resistance to antibiotics


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Підходи до антибактеріальної терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей / С.О. Крамарєв, В.В. Євтушенко // Актуальная инфектология. — 2015. — № 1(6). — С. 7-10.
2. Наказ МОЗ України № 499 від 16.07.2014 «Про затвердження Протоколу первинної медичної допомоги дорослим і дітям «Гострі респіраторні інфекції».
3. Lieberthal A.S. The diagnosis and management of acute otitis media / A.S. Lieberthal, A.E. Carroll, T. Chonmaitree // Pediatrics. — 2013. — 131(3). — e964-99. doi:10.1542/peds.2012-3488.
4. Shulman S.T. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America / S.T. Shulman, A.L. Bisno, H.W. Clegg // Clin. Infect. Dis. — 2012. — 55(10). — P. 86-102. 
5. Acute Respiratory Infections in Children / E.A. Simoes, T. Cherian, J. Chow [et al.]. — Washington (DC): World Bank, 2006. — Available from: http://www.ncbi.nlm.nih. gov/books/NBK11786/. Accessed: March 24, 2015.
6. Актуальні питання з проведення антибактеріальної терапії у дітей із гострими респіраторними захворюваннями / К.Д. Дука, С.І. Ільченко, О.С. Коренюк [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2015. — № 8(68). — С. 9-11.
7. Крамарев С.А. Лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций у детей / С.А. Крамарев // Рациональная фармакотерапия. — 2008. — № 3/2. — С. 24-28.
8. Свистушкин В.М. Возможности лечения больных с острыми респираторными вирусными инфекциями в настоящее время / В.М. Свистушкин, Г.Н. Никифорова, Н.П. Власова // Лечащий врач. — 2013. — № 1. — С.34-36.
9. Абатуров А.Е. Стартовая антибактериальная терапия внебольничных форм пневмонии у детей / А.Е. Абатуров, Е.А. Агафонова, О.Н. Герасименко [и др.] // Современная педиатрия. — 2011. — № 4(38). — С. 95-98.
10. Шляхи подолання антибіотикорезистентності в педіатрії / Т.О. Крючко, О.Я. Ткаченко // Здоровье ребенка. — 2012. — № 1(36). — С. 135.
11. Фещенко Ю.І. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів. Стан проблеми та шляхи її вирішення / Ю.І. Фещенко, М.І. Гуменюк, О.С. Денисов // Український хіміотерапевтичний журнал. — 2010. — № 1–2 (23). — С. 4-7.
12. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Текст] / Ю.Б. Белоусов. — М.: МИА, 2010. — 872 с. 
13. Волянська Л.А. Раціоналне лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей – зменшення загрози антибіотикорезистентності / Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк // Здоров’я дитини. — 2011. — № 5(32).
14. Антибіотикорезистентність збудників інфекцій дихальних шляхів: огляд результатів дослідження SOAR перспективи мікробіологічного моніторингу в Україні / Я.О. Дзюблик // Український пульмонологічний журнал. — 2010. — № 4. — С. 33-35.

Similar articles

Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Пантюшенко Л.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
"News of medicine and pharmacy" 2 (562) 2016
Date: 2016.03.24
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Вибір раціональної антибактеріальної терапії у дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Пантюшенко Л.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
"Child`s Health" 6 (57) 2014
Date: 2014.12.17
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The results of microbiological monitoring for bacterial pathogens  of the respiratory tract in children in 2017
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Child`s Health" Том 13, №8, 2018
Date: 2019.01.21
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Choice of Rational Antibiotic Therapy in Children with Bacterial Respiratory Diseases in the Conditions of Increased Antibiotic Resistance
Authors: Lezhenko H.O., Pashkova O.Ye. - Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia; Pantiushenko L.I. - Municipal Institution «Zaporizhzhia Regional Clinical Children’s Hospital» at Zaporizhzhia Regional Council, Zaporizhzhia, Ukraine
"Child`s Health" 1 (69) 2016
Date: 2016.04.13
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue