Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019

Back to issue

Epidemiological indicators for measles in the Odesa region

Authors: Гончаров В.О.(1), Котлик Л.С.(1), Скопенко А.В.(1), Грузевський О.А.(2), Гридіна Т.Л.(2)
(1) — ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Одеса, Україна
(2) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. З метою елімінації кору в усьому світі група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендує приділяти підвищену увагу поліпшенню системи імунізації загалом, проводити раннє виявлення випадків інфікування, оцінку рівня імунного захисту населення, а також поліпшувати мережу лабораторної служби для своєчасної діагностики та запобігання поширенню цієї інфекції. Мета — вивчення динаміки захворюваності на кір в Одеській області у 2010–2018 роках, визначення впливу на епідемічний процес кількості вакцинованих та серопозитивних осіб. Матеріали та методи. За допомогою аналітичних та статистичних підходів проведено епідемічний аналіз матеріалів звітної документації ДУ «Одеський обласний лабораторний центр» МОЗУ для дослідження матеріалів від хворих із підозрою на кір в Одеській області за 2010–2018 роки. Результати. Захворюваність на кір по Одесі та Одеській області з 2010 по 2018 рік загалом збігалась з періодичністю епідемічних підйомів захворюваності по Україні. Переважною більшістю захворілих були діти 1–4 та 5–9 років, а також особи з вікової групи понад 30 років. Частка наявності протикорового IgG у досліджуваних у 2018 році за усіма віковими групами становила в середньому 69,46 %. Висновки. Для забезпечення епідемічного благополуччя населення по Одесі та Одеській області слід підвищити частку вакцинованих осіб до 95 %, що зможе запобігти поширенню інфекції серед населення.

Актуальность. С целью элиминации кори в мире группа экспертов Всемирной организации здравоохранения рекомендует улучшить систему вакцинации в целом, проводить раннее выявление случаев инфицирования, оценку уровня иммунной защиты населения, а также улучшать сеть лабораторной службы для своевременной диагностики и предупреждения распространения этой инфекции. Цель — ­изучение динамики заболеваемости корью в Одесской области в 2010–2018 годах, определение влияния на эпидемический процесс количества вакцинированных и сероположительных лиц. Материалы и методы. С помощью аналитических и статистических подходов проведен эпидемический анализ материалов отчетной документации ГУ «Одесский областной лабораторный центр» МЗ Украины для исследования материалов от больных с подозрением на корь в Одесской области за 2010–2018 годы. Результаты. Заболеваемость корью в Одессе и Одесской области с 2010 по 2018 год в целом совпадала с периодичностью эпидемических подъемов заболеваемости по Украине. Наибольшее количество заболевших были дети 1–4 и 5–9 лет, а также люди из возрастной группы старше 30 лет. Доля наличия противокоревого IgG во всех возрастных категориях составляла в среднем 69,46 %. Выводы. Для обеспечения эпидемического благополучия населения в Одессе и Одесской области необходимо повысить долю вакцинированного населения до 95 %, что приведет к предупреждению распространения инфекции среди населения.

Background. In order to eliminate measles around the world, a panel of experts from the World Health Organization recommends increased attention be paid to improving the immunization system as a whole, to carry out early detection of infections, to assess the level of immune protection of the population, and to improve the network of laboratory services for timely diagnosis and prevention of the spread of this infection. Our purpose was to study the dynamics of measles incidence in the Odesa region in 2010–2018 and to determine the impact of the number of vaccinated and seropositive persons on the epidemic process. Materials and methods. Using analytical and statistical approaches, an epidemiological analysis of the official statistical reports of State Institution “Odesa Regional Laboratory Centre of State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine” was performed in the paper. Results. From 2010 to 2018, the incidence of measles in Odesa and the Odesa region has coincided with the frequency of epidemic morbidity in Ukraine as a whole. The greatest number of cases was among children aged 1–4 and 5–9 years, as well as people from the age group over 30 years. The level of antimeasles IgG detected in 2018 in all age categories have averaged 69.46 %. Conclusions. It is necessary to increase the number of vaccinated persons up to 95 % to ensure the epidemic welfare of the population in Odesa and the Odesa region and for measles elimination. Increasing level of immunized people will lead to the prevention of infection spread among the population.


Keywords

кір; підйом захворюваності; епідситуація; підозра на кір; лабораторна діагностика

корь; подъем заболеваемости; эпидситуация; подозрение на корь; лабораторная диагностика

measles; increased morbidity; epidemiological situation; suspected measles; laboratory diagnosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Rota P.A. Measles / P.A. Rota, W.J. Moss, M. Takeda, R.L. de Swart, K.M.Thompson, J.L. Goodson // Nat. Rev. Dis. Primers. — 2016. — № 2. — P. 16049.

2. Measles vaccines: WHO position paper — April 2017 // Weekly epidemiological record Measles vaccines: WHO position paper. — April 2017. — Mode of access: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255149/WER9217.pdf?sequence=1.

3. WHO factsheet on measles. — Mode of access: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles.

4. Naim H.Y. Measles virus: A pathogen, vaccine, and a vector / H.Y. Naim // Human Vaccines & Immunotherapeutics. — 2015. — 11(1). — Р. 21-26. http://doi.org/10.4161/hv.34298.

5. World Health Organization. Global measles and rubella strategic plan: 2012–2020. — Mode of access: http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html.

6. World Health Organization. Millennium Development Goals. United Nations. Retrieved: 18 March 2013. — Mode of access: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf.

7. Durrheim D.N. Measles — The epidemiology of elimination / D.N. Durrheim, N.S. Crowcroft, P.M. Strebel // Vaccine. — 2014. — № 32. — P. 6880-6883. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.10.061.

8. Strebel P.M. A world without measles / P.M. Strebel, S.L. Cochi, E. Hoekstra, P.A. Rota, D. Featherstone, W.J. Bellini, S.L. Katz // J. Infect. Dis. — 2011. — № 204 (Suppl. 1). — P. 1-3. doi: 10.1093/infdis/jir111.

9. Дмитрук В.І. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей: досягнення та проблеми. Антивакцинальний рух як фактор перешкоди у проведенні імунізації населення / В.І. Дмитрук, Г.О. Заславська // Актуальна інфектологія. — 2017. — № 5(4). — С. 166-171. Doi: 10.22141/2312-413x5.4.2017.115728.

10. Cutts F.T. Measles elimination: Progress, challenges and implications for rubella control / F.T. Cutts, J. Lessler, C.J. Metcalf // Expert Rev. Vaccines. — 2013. — № 12. — P. 917-932.

11. European Centre for Disease Prevention and Control. Measles outbreaks still ongoing in 2018 and fatalities reported from four countries. — Mode of access: https://ecdc.europa.eu/en/news-events/measles-outbreaks-still-ongoing-2018-and-fatalities-reported-four-countries

12. Оперативні дані щодо захворюваності на кір: 40-й тиждень, 9 жовтня 2018. Режим доступу: http://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-zahvorjuvanosti-na-kir-40-tizhden.

13. Снегірьов П.Г. Кір: вердикти НАМН України / П.Г. Снегірьов // Укр. мед. часопис. — 2018. — 1(1). — 123 — І/ІІ. — С. 1-4. — Mode of access: https://www.umj.com.ua/article/120550/kir-verdikti-namn-ukrayini.

14. European Centre for Disease Prevention and Control. Monthly measles and rubella monitoring report, July 2018. Mode of access: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/monthly-measles-and-rubella-monitoring-report-july-2018.

15. Оперативні дані захворюваності на кір та аналіз захворюваності за 6 місяців 2018 року. Режим доступу: https://phc.org.ua/news/show/operativni-dani-zahvoryuvanosti-na-kir-ta-analiz-zahvoryuvanosti-za-6-misyaciv-2018-roku.

16. Волянська Л.А. Епідемічні реалії кору на Тернопільщині / Л.А. Волянська // Актуальна інфектологія. — 2016. — № 2(11). — Р. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2016_2_13.

17. Ємець М.А. Епідемічна ситуація щодо кору та краснухи в Україні / М.А. Ємець // Інфекційні хвороби. — 2014. — № 3. — С. 95-97.

18. World Health Organization. The number of patients with measles according to the WHO, during June 2017, May 2018. — Available from: http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/Global_MR_Update_May_2018.

19. Заславська Г.О. Досягнення та проблеми імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей на сучасному етапі. Перешкоди в проведенні імунізації населення / Г.О. Заславська, В.І. Дмитрук // Актуальна інфектологія. — 2017. — 5(5). — С. 200-204. Doi: 10.22141/2312-413x5.5.2017.121628.


Back to issue