Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №3, 2019

Back to issue

Oropharyngeal microbiota in children during measles rash

Authors: Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Бурбела Е.І., Горішна І.Л.
ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Метою нашої роботи було вивчити мікробіоту ротоглотки у хворих на кір дітей. Матеріали та методи. Нами проведено спостереження за 35 дітьми, які захворіли на типову форму кору та знаходились на стаціонарному лікуванні. Серед обстежених 23 (65,7 %) мали неускладнений перебіг, у 12 (34,3 %) пацієнтів кір ускладнився пневмонією, бронхітом чи отитом. Матеріал з ротоглотки в періоді висипань досліджено мікробіологічним методом. Уточнюючу ідентифікацію проводили за допомогою напівавтоматичного мікробіологічного аналізатора Vitek-2. Для оцінки частоти зустрічальності у популяції різних мікроорганізмів на слизовій ротоглотки використовували показник зустрічальності (Рі), про ступінь домінування того чи іншого представника мікробіоти в угрупованні судили за частотою його появи у зразках, використовуючи при цьому індекс постійності (С, %). Статистична обробка даних проводилась за допомогою пакета стандартних програм для персонального комп’ютера. Результати. Дослідження мікробіоти ротоглотки у спостережуваних дітей, які хворіли на кір, виявили домінування облігатно резидентних мікроорганізмів: α- та β-гемолітичні стрептококи, Lactobacillus spp., Neisseria spp. Представниками транзиторної мікробіоти були Enterobacter spp., Pseudomonas spp. і Micrococcus spp. Факультативно резидентну флору ротоглотки становили мікроорганізми: Staphylococcus spp., зокрема S.aureus, Streptococcus spp. і з γ-гемолізом, Corynebacterium spp., Moraxella spp., Candida spp. та E.coli і Enteroccocus spp. Максимальний показник зустрічальності мікроорганізмів у ротоглотці хворих на кір був притаманний стрептококам, α- та β-гемолітичні стрептококи виявлялись з однаковою частотою. Висновки. Таким чином, у дітей, хворих на кір, є порушення нормоценозу ротоглотки, що проявляються зменшенням С та Рі константних штамів Staphylococcus spp., Neisseria spp. та Lactobacillus spp. Збільшення індексу постійності та показника зустрічальності свідчить про порушення нормоценозу на межі з дисбактеріозом ротоглотки у дітей, хворих на кір. Порушення співвідношення α-, γ- та β-гемолітичних стрептококів у бік зростання останніх в поєднанні з вираженими факторами їх патогенності є ймовірною причиною бактеріальних ускладнень стрептококової етіології.

Целью нашей работы было изучить микробиоту ротоглотки у больных корью детей. Материалы и методы. Нами проведено наблюдение за 35 детьми, заболевшими типичной формой кори, которые находились на стационарном лечении. Среди обследованных 23 (65,7 %) имели неосложненное течение, у 12 (34,3%) пациентов корь осложнилась пневмонией, бронхитом или отитом. Материал из ротоглотки в периоде высыпаний исследован микробиологическим методом. Уточняющую идентификацию проводили с помощью полуавтоматического микробиологического анализатора Vitek-2. Для оценки частоты встречаемости в популяции различных микроорганизмов на слизистой ротоглотки использовали показатель встречаемости (Рі), о степени доминирования того или иного представителя микробиоты в группировке судили по частоте его появления в образцах, используя при этом индекс постоянства (С, %). Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета стандартных программ для персонального компьютера. Результаты. Исследования микробиоты ротоглотки у наблюдаемых детей, болевших корью, обнаружили доминирование облигатно резидентных микроорганизмов: α- и β-гемолитические стрептококки, Lactobacillus spp., Neisseria spp. Представителями транзиторной микробиоты были Enterobacter spp., Pseudomonas spp. и Micrococcus spp. Факультативно резидентную флору ротоглотки составили микроорганизмы: Staphylococcus spp., в частности S.aureus, Streptococcus spp. и с γ-гемолизом, Corynebacterium spp., Moraxella spp., Candida spp. и E.coli и Enteroccocus spp. Максимальный показатель встречаемости микроорганизмов в ротоглотке больных корью был присущ стрептококкам, α- и β-гемолитические стрептококки выявлялись с одинаковой частотой. Выводы. Таким образом, у детей, больных корью, обнаружено нарушение нормоценоза ротоглотки, что проявляется уменьшением С и Рi константных штаммов Staphylococcus spp., Neisseria spp. и Lactobacillus spp. Увеличение индекса постоянства и показателя встречаемости свидетельствует о нарушении нормоценозa на границе с дисбактериозом ротоглотки у детей, больных корью. Нарушение соотношения α-, γ- и β-гемолитических стрептококков в сторону увеличения последних в сочетании с выраженными факторами их патогенности является вероятной причиной бактериальных осложнений стрептококковой этиологии.

Background. The purpose of our work was to study the oropharyngeal microbiota in children with measles. Materials and methods. We observed 35 children who got sick with a typical form of measles and were hospitalized. Among the exa­mined children, 23 (65.7 %) patients had an uncomplicated course, the rest 12 (34.3 %) patients had measles complicated by pneumonia, bronchitis or otitis. Material from the oropha­rynx in the period of rash was investigated by microbiological method. Clarifying identification was performed using a semi-automatic microbiological analyzer Vitek-2. To estimate the frequency of various microorganisms on the mucous membrane of the oropharynx in the population, we used the indicator of (Rі) incidence, the degree of domination of one or ano­ther representative of the microbiota in the group was determined by the frequency of its appearance in the samples, ­using the constancy index (C, %). Statistical data processing was carried out using the standard software package for a personal computer. Results. A study of the oropharyngeal microbiota in observed children with measles found the dominance of obligately resident microorganisms: α- and β-hemolytic Streptococci, Lactobacillus spp., Neisseria spp. Representatives of the transient microbiota were Enterobacter spp., Pseudomonas spp. and Micrococcus spp. Elective resident flora of the oropha­rynx was composed by microorga­nisms: Staphylococcus spp., particulary S. aureus, Streptococcus spp. and with γ-hemolysis, Corynebacterium spp., Moraxella spp., Candida spp. and E. coli and Enterococcus spp. Streptococci value reached the maximum indicator of the incidence of microorganisms (Pu) in the oropharynx of patients with measles, α- and β-hemolytic Streptococci appeared with the same frequency. Conclusions. Thus, in children with measles, there is a violation of the oropharyngeal normocenosis, which is manifested with a decrease in the constancy index (C) and the rate of the incidence of Pi constant strains of Staphylococcus spp., Neisseria spp. and Lactobacillus spp. An increased index of constancy and incidence indicator indicates a violation of the normocenosis at the border with dysbiosis of the oropharynx in children with measles. Increased ration of α-, γ- and β-hemolytic Streptococci in combination with the expressed factors of their pathogenicity is a probable cause of bacterial complications of Streptococcal etiology.


Keywords

кір; діти; мікробіота ротоглотки

корь; дети; микробиота ротоглотки

measles; children; oropharyngeal microbiota


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/.

2. Muscat М. The state of measles and in the WHO European Region, 2013 / M. Muscat, A. Shefer, M. Ben Mamou [et al.] // Clinical Microbiology and Infection. —2014. — Vol. 20(Suppl. S). — P. 12-18. – Електронний ресурс: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X14601701.

3. Сторчак А.В. Проблемні питання відновлення біоценозу піхви / А.В. Сторчак, О.В. Грищенко // Здоровье женщины. — 2015. — № 4(97). — С. 52-60.

4. Охотнікова О.М. Синдром обструкції дихальних шляхів у дітей: складні питанні — вірні рішення / Охотнікова О.М. // Здоровье ребенка. — 2016. — № 1(69). — С. 88-96.

5. Марусик У.І. Кір у дітей // Актуальная инфектология. — 2017. — Т. 5, № 3. — С. 129-133.

6. Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія / За ред. акад. НАНУ В.П. Широбокова. — Вінниця: Нова книга, 2011. — С. 342-343.

7. Шостакович-Корецька Л.Р., Маврутенков В.В., Чергінець А.В., Будаєва І.В., Якуніна О.М., Чикаренко З.О. Кір (лекція) // Медичні перспективи. — 2013. — Т. 18, № 3. — С. 4-15.

8. New measles virusgenotype аssociated without break, Сhina / Yan Zhang, Zhengrong Ding, Huiling Wang, Liqun Li [еt al.] // Revista Românå De Boli Infectioase. — 2010. — Vol. XIII, № 2. — P. 80-83.

9. Selina S.P. Measles. Режим доступу: http://emedicine.medscape.com/article/966220-overview# aw2aab6b2b5; Inayatullah Khan Complications of measles in hospitalized children / Inayatullah Khan, Asmat Ara Khattak, Amir Muhammad // KMUJ. — 2013. — Vol. 5, № 1. — Р. 27-30. Електронний доступ: file:///C:/Users/admin/Downloads/11432-FULL%20TEXT-48345-1-10-20131221.pdf.

10. Muhammad Adnan. Rashid Frequency of complications in measles patients at Peshawar / Muhammad Adnan Rashid, Muhammad Imtiaz Afridi, Muhammad Awais ur Rehman // Gomal Journal of Medical Sciences. — 2016, April-June. — Vol. 14, № 2. — P. 112-116. Електронний доступ: file:///C:/Users/admin/Downloads/1402-3975-1-PB.pdf.

11. Ibrahim Aliyu. Clinical findings and outcome of measles outbreak in an African city / Ibrahim Aliyu // Sifa Medical Journal. — 2016, January-April. — Vol. 3. — Р. 1-4. Електронний доступ: http://www.imjsu.org/temp/IntMedJSifaUniv311-2317735_062617.pdf.

12. Стан біотопу ротоглотки у дітей, які часто і тривало хворіють, та антибіотикочутливість виявлених мікроорганізмів / Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Калатай Н.Р. // Медичні перспективи. — 2009. — № 1. — С. 182-185.


Back to issue