Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 7, №4, 2019

Back to issue

Features of chemoresistant tuberculosis/HIV co-infection in pregnant women (two case reports)

Authors: Raznatovska O.M.(1), Grekova T.A.(1), Fedorets A.V.(2), Pyrog A.I.(2), Khokhlova K.P.(2)
(1) — Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
(2) — Municipal Institution “Zaporizhzhia Regional Tuberculosis Clinical Dispensary”, Zaporizhzhia, Ukraine

Categories: Infectious diseases

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні в усьому світі глобальними проблемами є такі хвороби, як хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ) і вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), що при поєднаному перебігу значно ускладнюють одне одного. При цьому туберкульоз як опортуністичне захворювання є однією із головних причин смерті ВІЛ-позитивних хворих. Проаналізувавши літературні джерела, ми встановили, що на сьогодні проблема перебігу вагітності у хворих iз коінфекцією туберкульоз зі збереженою чутливістю до антимікобактеріальних препаратів/ВІЛ висвітлена достатньо. Проте зустрічаються лише поодинокі роботи, присвячені цьому питанню в пацієнток iз коінфекцією ХРТБ/ВІЛ, що характеризується більш складним перебігом та ускладненнями. Мета дослідження: доповнення літературних джерел клінічними особливостями перебігу коінфекції ХРТБ/ВІЛ у вагітних жінок на прикладі спостережень із практики. Матеріали та методи. Описані 2 клінічні випадки перебігу коінфекції ХРТБ/ВІЛ у вагітних жінок. Пацієнтки перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні легеневого туберкульозу № 3 (клінічна база кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету в комунальній установі «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер»). Результати. У першому випадку тяжкість стану пацієнтки та швидке прогресування хвороби, обумовлене генералізацією туберкульозного процесу на тлі тяжкого імунодефіциту, призвели до внутрішньоутробної загибелі плода (термін 32 тижні), розвитку поліорганної недостатності, перфорації кишечника та перитоніту. У другому випадку відсутність у пацієнтки прихильності до лікування як туберкульозу, так й ВІЛ-інфекції викликала швидке прогресування специфічного процесу, що стало загрозою для її життя та причиною згоди на штучне переривання вагітності на 20-му тижні. Висновки. Наведені клінічні випадки демонструють складність i тяжкість ведення вагітних жінок iз коінфекцією ХРТБ/ВІЛ через відсутність прихильності до лікування, швидке прогресування хвороби (генералізація туберкульозного процесу, поглиблення імунодефіциту), що призводить до загрози життю матері та підвищує перинатальну смертність.

Актуальность. Сегодня во всем мире глобальными проблемами являются такие болезни, как химиорезистентный туберкулез (ХРТБ) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), которые при совместном течении значительно осложняют друг друга. При этом туберкулез как оппортунистическое заболевание является одной из главных причин смерти ВИЧ-положительных пациентов. Проанализировав литературные источники, мы установили, что на сегодня проблема течения беременности у больных с коинфекцией туберкулез с сохраненной чувствительностью к антимикобактериальным препаратам/ВИЧ освещена достаточно. Однако встречаются лишь единичные работы, посвященные этому вопросу у пациенток с коинфекцией ХРТБ/ВИЧ, которая характеризуется более сложным течением и осложнениями. Цель исследования: дополнение литературных источников клиническими особенностями течения коинфекции ХРТБ/ВИЧ у беременных женщин на примере наблюдений из практики. Материалы и методы. Описаны 2 клинических случая течения коинфекции ХРТБ/ВИЧ у беременных женщин. Пациентки находились на стационарном лечении в отделении легочного туберкулеза № 3 (клиническая база кафедры фтизиатрии и пульмонологии Запорожского государственного медицинского университета в коммунальном учреждении «Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер»). Результаты. В первом случае тяжесть состояния пациентки и быстрое прогрессирование болезни, обусловленное генерализацией туберкулезного процесса на фоне тяжелого иммунодефицита, привели к внутриутробной гибели плода (срок 32 недели), развитию полиорганной недостаточности, перфорации кишечника и перитониту. Во втором случае отсутствие у пациентки приверженности к лечению как туберкулеза, так и ВИЧ-инфекции вызвало быстрое прогрессирование специфического процесса, что стало угрозой для ее жизни и причиной согласия на искусственное прерывание беременности на 20-й неделе. Выводы. Представленные клинические случаи демонстрируют сложность и тяжесть ведения беременных женщин с коинфекцией ХРТБ/ВИЧ из-за отсутствия приверженности к лечению, быстрого прогрессирования болезни (генерализация туберкулезного процесса, усугубление иммунодефицита), что приводит к угрозе жизни матери и повышает перинатальную смертность.

Background. These days throughout the world, the global issues are such diseases as chemoresistant tuberculosis (CRTB) and human immunodeficiency virus (HIV), which greatly complicate each other in combined course. At the same time, tuberculosis as an opportunistic disease is one of the main causes of death in HIV-positive patients. Having analyzed the literature data, we found that the course of pregnancy in patients with drug-susceptible tuberculosis/HIV co-infection is sufficiently covered today. However, there are only a few works that highlight this issue in patients with CRTB/HIV co-infection, which is characteri­zed by a more complex course and complications. The purpose: to update the literature data with the clinical features of CRTB/HIV co-infection course in pregnant women based on case reports. Materials and methods. Two own clinical cases of CRTB/HIV co-infection course in pregnant women have been described. Patients were hospitalized to the department of pulmonary tuberculosis no. 3 (clinical site of phthisiology and pulmono­logy department of Zaporizhzhia State Medical University at the Municipal Institution “Zaporizhzhia Regional Tuberculosis Clinical Dispensary”). Results. In the first case, the severity of patient’s state and rapid disease progression were caused by tuberculosis process spreading due to severe immunodeficiency, which resulted in intrauterine fetal demise (32 weeks), multiple organ failure, intestinal perforation and peritonitis. In the second case, the patient did not adhere to treatment of both tuberculosis and HIV infection that was associated with a rapid progression of specific process reported to be life-threatening and was the cause of elective abortion at 20 weeks of gestation. Conclusions. These clinical cases demonstrate the complexity and difficulties in management of CRTB/HIV co-infection in pregnant women due to non-adherence to treatment, rapid disease progression (tuberculosis process spreading, worsening of immunodeficiency) leading to the life-threatening situation for mothers and increasing perinatal mortality rate.


Keywords

хіміорезистентний туберкульоз; вірус імунодефіциту людини; вагітність

химиорезистентный туберкулез; вирус иммунодефицита человека; беременность

chemoresistant tuberculosis; human immunodeficiency virus; pregnancy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Габорець Т.Л. Особливості перебігу вагітності у жінок, хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз. Здоровье женщины. 2015. № 1(97). С. 182-184.

2. Jana N., Barik S., Arora N., Singh A.K. Tuberculosis in pregnancy: The challenges for South Asian countries. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2012. Vol. 38(9). Р. 1125-1136. doi: 10.1111/j.1447-0756.2012.01856.x.

3. Gupta A., Bhosale R., Kinikar A. et al. Maternal tuberculosis: a risk factor for mother-to-child transmission of human immunodeficiecy virus. Journal of Infectious Diseases. 2011. Vol. 203. Р. 358-362. doi: 10.1093/jinfdis/jiq064.

4. Mathad J.S., Gupta A. Tuberculosis in pregnant and postpartum women: epidemiology, management, and research gaps. Clin. Infect. Dis. 2012. Vol. 55(11). Р. 1532-1549. doi: 10.1093/cid/cis732.

5. Нестеренко А.В., Зимина В.Н., Брехова И.С. Случай туберкулеза у ВИЧ-инфицированной беременной женщины. Журнал инфектологии. 2016. Т. 8, № 2. С. 100-104.

6. Sobhy S., Babiker Z., Zamora J., Khan K.S., Kunst H. Maternal and perinatal mortality and morbidity associated with tuberculosis during pregnancy and the postpartum period: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2017. Vol. 124(5). P. 727-733. doi: 10.1111/1471-0528.14408.

7. Khan M., Pillay T., Moodley J. et al. Pregnancies complicated by multidrug-resistant tuberculosis and HIV co-infection in Durban, South Africa. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2007. Vol. 11(6). Р. 706-708.

8. Нестеренко А.В. Туберкулез у беременных c различным ВИЧ-статусом: особенности течения и эффективность лечения: Автореф. дис… канд. мед. наук. Москва, 2018. 26 с.

9. Україна. МОЗ. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим. Туберкульоз: наказ МОЗ України № 620 від 31.12.2014 р. 171 с.


Back to issue