Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 7, №4, 2019

Back to issue

Bullous varicella in a child (a case report)

Authors: Горішна І.Л.(1), Волянська Л.А.(1), Никитюк С.О.(1), Мудрик У.М.(1), Дивоняк О.М.(2), Гончарук І.Я.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
(2) — КНП «Тернопільська міська дитяча клінічна лікарня», м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У здорових невакцинованих дітей вітряна віспа у переважній більшості випадків перебігає типово та без ускладнень. Значно рідше спостерігають атипові форми захворювання. Однією із таких форм є бульозна форма вітряної віспи. Проаналізовано клінічний випадок атипової бульозної вітряної віспи у дитини дошкільного віку. Захворювання, що спочатку було типовим і мало середньотяжкий перебіг, обтяжилося появою великих еритематозно-бульозних елементів на шкірі. Вчасна госпіталізація й адекватне лікування пацієнта згідно з національними протоколами лікування вітряної віспи у дітей призвели до його швидкого повного одужання та показали ефективність цієї терапії. Вакцинація живою атенуйованою вакциною проти вітряної віспи є єдиним ефективним методом профілактики захворювання, його атипових форм і ускладнень. Тому її слід включити до Національного календаря імунізації для планового обов’язкового щеплення здорових дітей, як це передбачено в багатьох країнах світу.

У здоровых невакцинированных детей ветряная оспа в подавляющем большинстве случаев протекает типично и без осложнений. Значительно реже наблюдаются атипичные формы заболевания. Одной из таких форм является буллезная форма ветряной оспы. Проанализирован клинический случай атипичной буллезной ветряной оспы у ребенка дошкольного возраста. Заболевание, которое сначала было типичным и имело среднетяжелое течение, осложнилось появлением крупных эритематозно-буллезных элементов на коже. Своевременная госпитализация и адекватное лечение пациента в соответствии с национальными протоколами лечения ветряной оспы у детей привели к его быстрому полному выздоровлению и показали эффективность этой терапии. Вакцинация живой аттенуированной вакциной против ветряной оспы является единственным эффективным методом профилактики заболевания, его атипичных форм и осложнений. Поэтому ее следует включить в Национальный календарь иммунизации для плановой обязательной прививки здоровых детей, как это предусмотрено во многих странах мира.

The course of varicella in immunocompetent unvaccinated children is typical and uncomplicated. Atypical forms are rare. Bullous varicella is one of these forms. A clinical case of atypical bullous varicella in the preschooler was analyzed. The disease that had typical moderate course initially, aggravated later with specific erythematous-bullous skin lesions. The early hospitalization and an adequate treatment of the patient under the national guidelines led to his fast complete recovery and showed effectiveness of such therapy. The vaccination with live attenuated varicella vaccine is the single effective method to prevent severe complicated disease, though it is recommended to be included to the Immunization Calendar of Ukraine for obvious vaccination of healthy children, as it was done in many countries of the world.


Keywords

вітряна віспа; атипові форми; бульозна варицела; діти

ветряная оспа; атипичные формы; буллезная варицелла; дети

varicella; atypical forms; bullous varicella; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Gershon A., Takahashi М., Seward J.F. Live attenuated varicella vaccine. Vaccines. Еd. by S. Plotkin, W. Orenstein, P. Offit. 6 ed. Philadelphia: WB Saunders, 2013. P. 837-869.

2. Padlipsky P., Young K.D. Varicella and Zoster. Life-Threatening Rashes an Illustrated, Practical Guide. USA: Springer, 2018. Р. 141-158.

3. Gershon A.A., Breuer J., Cohen J.I. et al. Varicella zoster virus infection. Nat. Rev. Dis. Prim. 2015. Vol. 1. P. 15016.

4. Berger S. Infectious Diseases of Ukraine: 2019 edition: Gideon e-book series. Los Angeles: Gideon informatics, Inc., 2019. 322 p.

5. Про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні: Наказ МОЗ України № 947 від 18.05.2018 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18052018-947-pro-vnesennja-zmin-do-kalendarja-profilaktichnih-scheplen-v-ukraini.

6. Дуда О.К., Вега А.Р. Вітряна віспа: актуальні питання і можливості. Сімейна медицина. 2014. Т. 53, № 3. С. 143-148.

7. Крамарьов С.О., Виговська О.В., Євтушенко В.В. та ін. Вітряна віспа у дітей на сучасному етапі. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2012. Т. 53, № 4. С. 12-15.

8. Шостакович-Корецька Л.Р., Ревенко О.Г., Будаєва І.В. та ін. Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи. Сімейна медицина. 2017. Т. 69, № 1. С. 145-147.

9. Про затвердження протоколу діагностики та лікування вітряної віспи у дітей: Наказ МОЗ України № 354 від 09.07.2004 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20040709_354.html.

10. Вітряна віспа. Клінічна настанова, заснована на доказах. Державний експертний центр МОЗ України; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця; Всеукраїнська асоціація інфекціоністів. 2016. 38 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/KN/AKN_VV.pdf.

11. Крамарєв С.О. Особливості сучасного перебігу вітряної віспи в дітей. Дитячий лікар. 2011. № 6. С. 12-15.

12. Сельнікова О.П., Задорожна В.І., Чудна Л.М. та ін. Роль вірусу Varicella Zoster у патології людини та шляхи специфічної профілактики. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2003. № 2. С. 10-16.

13. Haimi М., Ben-Arush M.W., Kassis I. et al. Bullous herpes zoster in a child with leukemia: case report and review of the literature. J. Pediatr. Hematol. Oncol. 2004. Vol. 26, № 9. P. 587-590.

14. Tsai M.J., Kuo H.T., Chen H.C. The clinical picture: multiple huge bullae after renal transplant. Cleveland. Clin. J. Med. 2009. Vol. 76, № 4. P. 221.

15. Yoshida M., Kusuda S., Tezuka T. Varicella bullosa in an adult. Br. J. Dermatol. 1990. Vol. 123, № 6. P. 846-848.

16. White G.M., Broska Р. Vesicles and bulla in an infant. Bullous varicella (chicken pox complicated by bullous impetigo). Arch. Dermatol. 1994. Vol. 130, № 1. P. 107-110.

17. Beniwal R., Gupta L.K., Khare A.K. et al. Varicella masquerading as pemphigus vulgaris. Indian. J. Paediatr. Dermatol. 2018. Vol. 19, № 2. P. 176-177.

18. Sinha P., BhattacharjeeS., Chatterjee M. Varicella bullosa in an adult. Med. J. Armed. Forces. India. 2017. Vol. 73, № 3. P. 311-313.

19. Singh А., Mandal А., Seth R., Sheriff А. Recurrent varicella complicated with staphylococcal scalded skin syndrome in an immunocompromised child. Indian. J. Child. Health. 2016. Vol. 3, № 4. P. 359-361.

20. Wong K.J., Osowicki J., Seaby E. et al. Bullous Herpes Zoster. J. Pediatr. 2014. Vol. 164, № 3. P. 667.

21. Kurban М., Saleh Z., El Shareef М. et al. Bullous chickenpox: an unusual clinical variant of varicella. Int. J. Dermatol. 2008. Vol. 47, № 9. Р. 933-935.

22. Sulik A., Szkoda M.T., Oldak E. Bullous varicella in a 5-month-old infant. Clin. Exp. Dermatol. 2008. Vol. 33, № 1. P. 102-103.


Back to issue