Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Особливості мікробного пейзажу кишечника в дітей Донецького регіону з діарейними розладами під час операції об’єднаних сил

Authors: Сєрих Н.(1), Ракша-Слюсарева О.(1), Слюсарев О.(1), Боєва С.(1), Стрижак Н.(1), Яковенко Д.(3), Тарасова І.(3)
(1) — Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна
(2) — Комунальна медична установа «Дитяче територіальне медичне об’єднання», м. Краматорськ, Україна
(3) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН», м. Краматорськ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Кишкові інфекції залишаються однією з найважливіших проблем охорони здоров’я. За даними ВООЗ, найбільш поширеними у світі серед інфекційних хвороб є бактеріальні та вірусні діареї, що є однією з причин тяжких патологічних станів і тяжких ускладнень у дитячому віці (Shou–mali L. et al., 2007). Етіологічна структура інфекційних захворювань останнім часом суттєво змінюється, що пов’язано з постійною еволюцією бактерій і залученням у патологічний процес умовно-патогенних мікроорганізмів, які наявні в складі нормальної мікрофлори кишечника людини, але при різних ендогенних й екзогенних взаємодіях реєструються як етіопатогени (Кармазіна Г.М., 2016; Макаренко В.Д. та співавт., 2017). Інфекційна діарея є симптомом гострих кишкових інфекцій (ГКІ), що можуть бути спричинені різноманітними вірусами, бактеріями та найпростішими. Часто інфекція поширюється через брудні руки, питну воду або від людини до людини в результаті недотримання гігієни (Shane A.L. et al., 2017; Захаренко С.М., 2009). Рівень захворюваності на ГКІ у дітей у 2,5–3 рази вищий, ніж у дорослих, причому половина зареєстрованих випадків припадає на дітей раннього віку (до 3 років). За даними МОЗ України, діарея є другою за значенням причиною смерті в дітей віком до п’яти років. Донецький регіон на сьогодні потерпає від агресії Росії. У Донецькому регіоні, у частині територій — як підконтрольній Україні, так і не підконтрольній їй, які є нічим не відокремленими одна від одної, проводиться Операція Об’єднаних Сил (ООС). У зв’язку з військовими діями в Донецькому регіоні поглибилась існуюча еколого-радіаційна криза, зумовлена комбінацією техногенних й природних негативних факторів довкілля. Це призводить до порушення регуляції психонейроімунної системи, дизрегуляції систем організму й проявляється підвищенням захворюваності серед населення (Ракша-Слюсарева О.А. та співавт., 2019). Міграція населення, тварин, комах, серед яких можуть бути й носії патогенних агентів, є мало враховуваною. Сьогодні медико-технологічна база медичних установ частково втрачена, частково в стані відновлення. У зв’язку з трансформацією санітарно-епідемічної служби якість проведення протиепідемічних заходів різко погіршилась. Соціальна та санітарно-епідеміологічна ситуація, занижене значення санітарії серед частини населення, особливо з непідконтрольної Україні частини Донецького регіону, наявна дизрегуляція психонейроімунної системи впливають не лише на організм людини, але і на патогенні мікроорганізми і мікробіом. 
Метою даної роботи був пошук наявних причинно-значимих мікроорганізмів при діарейних розладах (ДР) у дітей Донецького регіону в період 2016–2018 рр. під час ООС.
Матеріали та методи. Проведено мікробіологічне дослідження пейзажу мікрофлори кишечника 2565 дітей Донецького регіону з ДР віком від 1 до 16 років, що перебували на стаціонарному лікуванні в КНП «Дитяче територіальне медичне об’єднання» м. Краматорська з 2016 по 2018 р. Усім дітям було проведено бактеріологічне дослідження мікрофлори кишечника. Для цього здійснювали відбір матеріалу (випорожнення) з подальшим посівом на наступні поживні середовища: Ендо, Плоскірєва, вісмут-сульфіт агар. З отриманих висіяних колоній виготовляли мазки і мікроскопіювали, пересівали на середовище для накопичення чистої культури, виділяли культуру та ідентифікували її.
Результати. Установлено, що за період 2016–2019 рр. у дітей Донецького регіону з ДР було виділено значну кількість різновидів причинно-значимих мікроорганізмів: E. cloаcae, К. рneumonia, P. aeruginosa, E. aerogenes, P. mirabilis, S. enteritidis, E. coli, C. freundii, S. aureus, H. alvei, P. vulgaris, P. rettgeri, S. sonnei, S. flexneri, M. morganii. Частота виділення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів була різною. Серед причинно-значимих мікроорганізмів при ДР переважали умовно-патогенні. Найбільш часто в обстежених виділялись E. cloаcae (42,73  %) К. рneumonia (26,7  %). Частота виділення E. cloаcae протягом терміну дослідження залишалася сталою, коливаючись рік від року в межах 30,90 ± 0,38–42,80 ± 0,30  %. На відміну від особливостей динаміки E. cloаcae частота виділення Кebsiella рneumonia у хворих дітей із ДР зростала з 2016 по 2019 р. При цьому частота ДР у дітей, пов’язаних як з E. cloаcae, так і з К. рneumonia, була вірогідно вищою в дітей віком 1–3 роки (P < 0,05). 
Висновки. У дітей Донецького регіону в період 2016–2018 під час ООС як причинно-значима переважає умовно-патогенна мікрофлора, серед якої значну частку становлять E. сloаcae і К. рneumonia з підвищеною частотою виділення в дітей 1–3 року життя. Отримані результати вимагають подальшого дослідження.


Back to issue