Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Корекція цитокінового статусу ВІЛ-інфікованих хворих із генітальним герпесом

Authors: Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Соколенко А.А.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Генітальна герпетична інфекція у ВІЛ-інфікованих хворих, згідно з даними вітчизняних та зарубіжних авторів, є сьогодні однією з найпоширеніших у групі опортуністичних інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом. Зокрема, вказується, що рецидивуючі форми генітального герпесу діагностуються в 7–9  % і становлять понад 13  % усіх урогенітальних інфекцій у ВІЛ-інфікованих хворих. На підставі попередньопроведеного аналізу показників імунного та цитокінового статусу хворих із генітальним герпесом на фоні ВІЛ-інфекції виявили значні порушення в імунному статусі та максимальний дисбаланс протизапальних та прозапальних цитокінів.
Мета роботи: оцінити ефективність та вплив алоферону на показники цитокінового статусу ВІЛ-інфікованих хворих із генітальним герпесом. 
Матеріали та методи. Загальна кількість пролікованих й обстежених хворих на генітальний герпес на фоні ВІЛ-інфекції становила 17 осіб. Клініко-лабораторну оцінку стандартного етіотропного та запропонованого нами комплексного лікування хворих здійснювали з врахуванням стадії ВІЛ-інфекції. Для репрезентативної вибірки хворі були розподілені на дві групи. У першу групу ввійшли 9 ВІЛ-інфікованих хворих із герпесвірусною інфекцією, яким на фоні базисної терапії протягом тижня (щоденний прийом валацикловіру по 1,0 г всередину 2 рази на день протягом 7–10 діб) додатково призначали 3 підшкірні ін’єкції алокіну-альфа, діючою речовиною якого є алоферон, у дозі 1 мг через один день. Другу групу становили 8 хворих, яким призначали тільки базисну етіотропну терапію протягом тижня. Контролем слугували імунологічні показники 15 здорових осіб. Крім комплексного клінічного обстеження, пацієнтам здійснювали імунологічне дослідження, визначали субпопуляції лімфоцитів, проліферативну активність Т-лімфоцитів, активність NK-клітин, сироваткові рівні ІЛ-8, ІЛ-10, ІЛ-12, ІЛ-17. 
Результати та обговорення. Після лікування ВІЛ-інфікованих хворих із генітальним герпесом тільки валацикловіром кожен аналізований імунологічний показник залишався практично на попередньому рівні. А при застосуванні комплексної терапії з алофероном відмічається зупинка подальшого зниження числа CD4+-лімфоцитів при II клінічній стадії ВІЛ-інфекції — 618,7 ± 205,9 кл/мкл (р > 0,05). Найбільш суттєвих змін зазнавала динаміка ІЛ-8, ІЛ-10 та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). Так, попри збереження вірогідної різниці порівняно зі здоровими особами концентрація ІЛ-8 знижувалась до 30,42 ± 6,16 і 49,27 ± 8,17 пг/мл відповідно при I і II стадіях імунодефіциту, що статистично вагомо відрізнялося від значень до лікування — 62,17 ± 15,84 і 93,36 ± 20,01 пг/мл (р < 0,05–0,02). Подібним чином зменшувався й рівень ІЛ-10 — 1,062 ± 0,147 і 1,481 ± 0,514 пг/мл порівняно з показниками до лікування — 2,131 ± 0,622 і 2,905 ± 0,426 пг/мл (р < 0,05). Рівень ЦІК у хворих на ВІЛ-інфекцію у II клінічній стадії після комбінованого лікування валацикловіром та алокіном-альфа становив 85,8 ± 17,6 опт.од., що не відрізнялося від норми, але було суттєво менше порівняно зі значенням до лікування — 136,7 ± 22,8 опт.од. (р < 0,05). 
Висновки. Отже, доповнення базисної протигерпетичної терапії хворих на генітальний герпес на фоні ВІЛ-інфекції, незалежно від стадії імунодефіциту, 3 підшкірними ін’єкціями препарату, діючою речовиною якого є алоферон, у дозі 1 мг через один день дозволяє зупинити подальше зниження числа CD4+-лімфоцитів при II клінічній стадії, а також відновити сироваткові рівні ІЛ-8, ІЛ-10 і ЦІК при I і II стадіях ВІЛ-інфекції.


Back to issue