Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Травма» Том 16, №4, 2015

Аналіз безпосередніх причин смерті у постраждалих із політравмою та пошкодженням скелета.
Авторы: Гур’єв С.О., Філь А.Ю., Танасієнко О.М. — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
Дата: 2015.10.13
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Моделювання дегенеративних змін у хребтових рухових сегментах поперекового відділу хребта в експериментальних тварин.
Авторы: Левшин О.А. — Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України», м. Харків
Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Дата: 2015.10.13
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Эффективность препарата Пиаскледин в комплексной терапии у пациентов с остеоартрозом в условиях коморбидности.
Авторы: Курята А.В., Черкасова А.В., Гармиш И.П. — ГУ «ДМА МЗ Украины», кафедра госпитальной терапии № 1 и профпатологии.
Дата: 2015.10.13
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Особенности мышечного дисбаланса у пациентов с болезнью Шейерманна — Мау с различными вариантами сагиттального контура позвоночника.
Авторы: Колесниченко В.А.(1), Днепровская А.В.(2), Фищенко В.А.(2)
(1) — ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
(2) — Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Дата: 2015.10.13
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Біомеханічні умови функціонування триголового м’яза при переломі п’яткової кістки.
Авторы: Лазарев І.А., Радомський О.А., Рябоконь П.В., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Дата: 2015.10.15
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Аналіз клінічних результативних ризиків у постраждалих із поєднаними травмами таза.
Авторы: Цвях А.І.(1), Гур’єв С.О.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
(2) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ

Дата: 2015.10.15
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Ризик розвитку нозокоміальної інфекції в постраждалих із тяжкою поєднаною абдомінальною травмою.
Авторы: Рощин Г.Г.(1, 2), Іванов В.І.(2), Дорош В.М.(3)
(1) — Кафедра медицини катастроф НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ
(2) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
(3) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Дата: 2015.10.15
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Дослідження впливу біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію на культуру остеогенних клітин-попередників кісткового мозку.
Авторы: Маланчук В.О.(1), Панченко Л.М.(2), Жуковцева О.І.(1), Кисельов В.С.(3), Чепурний Ю.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
(2) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
(3) — Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ

Дата: 2015.10.15
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Динаміка біомеханічних та електроміографічних даних у випадках деформацій великого вертлюга стегнової кістки
Авторы: Громов А.Б., Корольков О.І., Карпінська О.Д., Ісаєва Н.П.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків

Дата: 2015.10.27
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Діагностика розтягнення (розривів зв’язок) гомілковостопного суглоба в дітей із урахуванням комп’ютерного моделювання
Авторы: Шимон В.М., Шармазанова О.П., Агій В.І. — Ужгородський національний університет, кафедра загальної хірургії з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини
Інститут травми, м. Ужгород

Дата: 2015.10.27
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Руководства
Лечение воспалительных инфекционных осложнений в хирургии позвоночника отрицательным давлением
Авторы: Лубенец А.А., Ивченко Д.В.
Запорожский медицинский университет, кафедра ортопедии и травматологии

Дата: 2015.10.27
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Руководства
Остеоартрит, індукований ожирінням: мультифакторіальні асоціації та провідна роль адипокінів, дисліпідемії й механічного навантаження
Авторы: Головач І.Ю. — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ
Дата: 2015.10.27
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Руководства
Миелоакупунктура и электромиелоакупунктура в лечении травм спинного мозга
Авторы: Яковленко В.В.(1), Сокрут В.Н.(1), Синяченко О.В.(1), Егудина Е.Д.(2)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького, г. Красный Лиман
(2) — Днепропетровская государственная медицинская академия

Дата: 2015.10.27
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Руководства
Морфологические особенности скелетных тканей у детей с синдромом недифференцированной соединительнотканной дисплазии
Авторы: Бондаренко Н.Н., Кравченко А.И.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Дата: 2015.10.27
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Руководства
Фактори ризику розвитку остеопорозу при первинному гіпотиреозі
Авторы: Паньків І.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2015.10.27
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Руководства
Самостоятельная работа студентов на цикле «Травматология и ортопедия»: оптимизация подходов и дискуссионные вопросы
Авторы: Климовицкий В.Г., Черныш В.Ю., Климовицкий Ф.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Дата: 2015.10.27
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Analysis of clinical risks in victims with associated pelvic traumas
Авторы: Tsvyakh A.I.(1), Guriev S.E.(2)
(1) – I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine
(2) – SI “Ukrainian Scientific- Practical Center of Urgent Medical Aid and Disaster Medicine of Ministry of Public Health of Ukraine”, Kyiv, Ukraine

Дата: 2015.10.28
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Selection of phase individual differential surgical treatment strategy «DAMAGE CONTROL» in victims with close combined abdominal injury.
Авторы: Kryliuk V.(1),(2), Roschin G. G.(1),(2), Kuzmin V.(1), Novikov F. M.(2), Ivanov V.(2), Dorosh V.(3)
(1) — National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
(2) —GI «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency and Disaster Medicine of Health Ministry of Ukraine», Kyiv, Ukraine
(3) — Kyiv City Hospital of Emergency Medicine, Kyiv, Ukraine

Дата: 2015.10.28
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Analysis of the immediate causes of death in patients with multiple injuries and injuries of the skeleton
Авторы: Guriev SE, Fil A., Tanasienko ON — State Ukrainian scientific-practical center of emergency medical care and disaster medicine, Kiev, Ukraine
Дата: 2015.10.28
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Research of Biomorfic Ceramics Based on Silicon Carbide in Cell Culture of the Osteogenic Marrow Cells Precursor
Авторы: Malanchuk V.A.(1), Panchenko L.M.(2), Zhukovtseva A.I.(1), Kiseliov V.S.(3), Chepurnoi Yu.V.(1)
(1) — National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv
(2) — SI «Institute of Traumatology and Orthopedics of NAMS of Ukraine», Kyiv
(3) — Institute of Physics of Semiconductors named after V.E. Lashkariov of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Дата: 2015.10.28
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Obesity-Induced Osteoarthritis: the Multifactorial Interrelation and the Leading Role of Adipokines, Dyslipidemia and Mechanical Loading
Авторы: Golovach I.Yu.
Clinical Hospital «Theophania» of Department of State Affairs, Kyiv, Ukraine

Дата: 2015.10.28
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Diagnosis of Strain (Rupture of Ligaments) of Ankle Joint in Children with the Help of Computer Simulation
Авторы: Shymon V.M., Sharmazanova O.P., Ahii V.I.
Higher State Educational Institution «Uzhhorod National University», Department of General Surgery with the Courses of Traumatology, Operative Surgery and Forensic Medicine, Uzhhorod
Trauma Institute, Uzhhorod, Ukraine

Дата: 2015.10.28
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования