Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Здоровье ребенка» 4 (47) 2013

Імунна тромбоцитопенія в дітей
Авторы: Дубей Л.Я., Трояновська О.О., Цимбалюк І.П., Дорош О.І, Дубей Н.В., Сапужак М.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр, м. Львів; ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
Дата: 2013.07.09
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Медицина неотложных состояний, Педиатрия/Неонатология
Разделы: Медицинское образование
Особливості позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей
Авторы: Крючко Т.О., Несіна І.М., ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Дата: 2013.07.09
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Вікові особливості імунної системи у дітей із дитячих будинків у стані клінічного здоров’я
Авторы: Височина І.Л. Державний заклад «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України
Дата: 2013.07.09
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Сучасні підходи до диференціальної діагностики функціональних захворювань кишечника у дітей
Авторы: Шадрін О.Г., Платонова О.М., Старець О.О., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ», м. Київ, Одеський національний медичний університет
Дата: 2013.07.09
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Особливості мікроциркуляторних порушень слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті
Авторы: Боброва В.І., П’янкова О.В., Надточій Н.І., Вороніна С.С., Замула В.В., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Дитяча клінічна лікарня № 9, м. Київ
Дата: 2013.07.09
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Жіноча консультація — найважливіша ланка у профілактиці внутрішньоутробної гіпоксії плода (аналіз літературних та власних досліджень)
Авторы: Хоменко В.А., Могілевкіна І.О., Яковлева Е.Б., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства
Дата: 2013.07.09
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Можливості застосування левоцетиризину в терапії бронхітів та пневмоній у дітей з атопічними станами
Авторы: Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Дата: 2013.07.09
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Можливості моніторингу гострих бронхолегеневих захворювань у дітей  на основі аналізу конденсату  видихуваного повітря
Авторы: Одинець Ю.В., Ручко А.Ф., Череднікова Т.Ю., Харківський національний медичний університет, кафедра педіатрії № 2
Дата: 2013.07.09
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Стан артеріального тиску у дітей,  хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
Авторы: Романкевич І.В., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2013.07.10
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
The features of the microcirculation disoders in gastric mucosa and duodenal intestine in children with chronic gastroduodenitis
Авторы: Bobrova V.I., P’yankova А.V., Nadtochу Н.І., Voronina S.S, Zamula V.V., National Medical University of O.O. Bogomolets, Kiev, Pediatric Clinical Hospital, Kyiv
Дата: 2013.07.10
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Хронічна гранулематозна хвороба:  досвід діагностики та лікування в дітей
Авторы: Чернишова Л.І.1, Волоха А.П.1, Бондаренко А.В.1, Гільфанова А.М.1, Чернишов В.П.2, 1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
Дата: 2013.07.10
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Age features of the immune system in children from orphanages in the state of clinical care
Авторы: Vysochyna I.L., State institution «Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine
Дата: 2013.07.10
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Принципи харчової корекції функціональних розладів травної системи у дітей раннього віку
Авторы: Няньковський С.Л., Івахненко О.С., Яцула М.С., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Дата: 2013.07.10
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Острый стрептококковый тонзиллофарингит у детей: вопросы диагностики и терапии
Авторы: Юлиш Е.И.1, Чернышева О.Е.1, Кривущев Б.И.1, Глинская Е.В.2, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк
Дата: 2013.07.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Blood pressure status in children with juvenil rheumatoid arthritis
Авторы: Ivanna Romankevych, P.L.Shupik Natoinal Medical Academy of Post-Graduate Education, Department of Pediatrics №2, Ukraine
Дата: 2013.07.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Дождались…
Авторы: Богадельников И.В., Вяльцева Ю.В., Кравченко Н.Г., Сюрина Н.А., Мазинова Э.Р., Дядюра Е.Н. ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Дата: 2013.07.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Chronic granulomatous disease – the experience of diagnostic and treatment in children
Авторы: Chernyshova L.I. 1, Volokha A.P. 1, Bondarenko A.V. 1, Gilfanova A.M. 1, Chernyshov V.P. 2, 1 National Medical Academy of Postgraduate Education named P.L.Shupyk, 2 SI “Institute of Gynecology, Obstetrics and Pediatrics NAMS Ukraine”
Дата: 2013.07.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Применение Эспумизана  в детской гастроэнтерологии
Авторы: Ярошевская Т.В., ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Дата: 2013.07.11
Рубрики: Гастроэнтерология, Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
New approaches to the differential diagnosis of functional bowel diseases in children
Авторы: Shadrin O., Platonova O., Starets O., «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Academy of Medical Sciences", Kyiv, Odessa National Medical University
Дата: 2013.07.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
«Угадай мелодию», или многокомпонентные циклические и нециклические инфекционные процессы в практике педиатра
Авторы: Богадельников И.В., Крюгер Е.А., Бобрышева А.В., Мазинова Э.Р., Дядюра Е.Н., Смирнов Г.И. Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Дата: 2013.07.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Features of extraesophageal manifestations  of gastroesophageal reflux disease in children
Авторы: Kryuchko T.A., Nesinа I.M., High State Educational Institution "Ukrainian Medical Stomatological Academy", Poltava, Ukraine
Дата: 2013.07.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Antenatal care is the most important link for prevention of intrauterine fetal hypoxia (an analysis of research and literature on)
Авторы: V.A. Khomenko, I.A. Mohilevkina, E.B. Yakovleva, Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk Regional Centre of Maternity and Childhood Care
Дата: 2013.07.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Зіставлення стану фетоплацентарного кровотоку  та перебігу раннього неонатального періоду  в новонароджених від багатоплідної вагітності
Авторы: Волосовець О.П.1, Сенаторова А.В.2, Ріга О.О.2, 1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, 2 Харківський національний медичний університет
Дата: 2013.07.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Today''s problems of vaccinology
Авторы: Bogadelnikov I.V., Kruger Е.А., Bobrysheva A.V., Ilyin, A.V., Smirnov G.I.
Дата: 2013.07.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Бронхолегенева дисплазія  у недоношених новонароджених:  патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 1)
Авторы: Снисарь В.I.1, Оболонський О.I.2, Сурков Д.М.2, Капустіна О.Г.2, Волков Д.Г.2, 1 Дніпропетровська медична академія, 2 Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Дніпропетровськ
Дата: 2013.07.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Bronchopulmonary dysplasia in premature newborns: pathogenesis, clinical features, treatment and prevention.
Авторы: 1V.I. Snysar, 2O.I. Obolonsky. 2D.N. Surkov, 2O.G. Kapustina, 2D.G.Volkov. 1 Dnepropetrovsk Medical Academy of Ukrainian Ministry of Common Health, 49044, Dzerjinskogo St, 9, Dnepropetrovsk, Ukraine 2Dnepropetrovsk Regional Children’s Hospital, 49100, Kosmitcheskaya St, 13, Dnepropetrovsk, Ukraine
Дата: 2013.07.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Эффективность консервативной тактики  при закрытых повреждениях паренхиматозных  органов брюшной полости у детей
Авторы: Журило И.П., Мишаков С.В., Грона В.Н., Лепихов П.А., Москаленко С.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.07.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
A new pediatric problem
Авторы: Bogadelnikov I.V., VyaltsevaY.V., Kravchenko N. G., Syurina N.A., Mazinova E.R., Dyadyura E.N., Crimea State Medical University named after SI St. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Дата: 2013.07.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Магниты — агрессивные и опасные инородные тела пищеварительного канала у детей
Авторы: Грона В.Н., Буслаев А.И., Колодязный Р.П., Черкун А.В., Вакуленко М.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница
Дата: 2013.07.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Guess a melody. Multicomponent, cyclic and acyclic infectious processes in the pediatric practice
Авторы: Kruger Е.А., Bogadelnikov I.V., Bobrysheva A.V., Mazinova E.R., Diadiura E.N., Smirnov G.I., Crimea State Medical University named after SI St. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Дата: 2013.07.16
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Лечебная тактика при осложнениях БЦЖ-вакцинации у детей
Авторы: Журило И.П., Черкун А.В., Кириллова Т.В., Лепихов П.А., Буслаев А.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.07.16
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Comparison of placentofetal blood flow state and early neonatal period course in multiple pregnancy newborns
Авторы: O.P. Volosovets, A.V. Senatorova*, O. O. Riga*, Bogomolets National Medical University, *Kharkiv National Medical University
Дата: 2013.07.16
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Проблемы сегодняшней вакцинологии
Авторы: Богадельников И.В., Бобрышева А.В., Крюгер Е.А., Ильин А.В., Смирнов Г.И., Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Дата: 2013.07.16
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Therapeutic approach in surgical complications of BCG vaccination in children
Авторы: N.L.Kushch Pediatric Surgery Clinic (Head of the clinic. – M.D., Prof. I.P.Zhurilo), M. Gorkiy Donetsk National Medical University (Rector – corresponding member of Academy of Medical Science of Ukraine, prof. Y.V.Dumansky).
Дата: 2013.07.16
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Вивчення впливу ексайтотоксичних амінокислот на ступінь порушення свідомості при гнійних менінгітах у дітей
Авторы: Пипа Л.В., Свістільнік Т.В., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Дата: 2013.07.16
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
The possibilities of acute bronchopulmonary diseases’ monitoring based on analysis of expired air condensate
Авторы: Y.V.Odinets, A.F.Ruchko, T.Y.Cherednicova, Kharkov State Medical University, Pediatric Department N2
Дата: 2013.07.17
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Роль NOD-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3б. Протеины NLR семейства, участвующие в активации ASC-ассоциированного пути возбуждения. Инфламмасомы
Авторы: Абатуров А.Е.1, Волосовец А.П.2, Юлиш Е.И.3, 1 ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», 2 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, 3 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.07.17
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Magnets - aggressive and dangerous foreign bodies digestive tract in children
Авторы: Grona V.N., Buslayev A.I., Kolodyazny R.P., Cherkun A.V., Vakulenko M.V., Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Regional Children’s Hospital, Donetsk, Ukraine
Дата: 2013.07.17
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Рецензия  на учебник «Дитяча імунологія» / Под ред.  Чернышовой Л.И., Волохи А.П. — К.: ВСВ «Медицина»,  2013. — 720 с.
Авторы: Юлиш Е.И., д.м.н., профессор, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Абатуров А.Е., д.м.н., профессор, Днепропетровская государственная медицинская академия
Дата: 2013.07.17
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Сonservative approach efficacy in closed injuries of parenchymal abdominal cavity organs in children
Авторы: I.P. Zhurilo, S.V. Mishakov, V.N. Grona, P.A. Lepikhov, S.V. Moskalenko, N.L. Kushch Pediatric Surgery Clinic (Head of the clinic. – M.D., prof. I.P. Zhurilo), M. Gorkiy Donetsk National Medical University (Rector – corresponding member of Academy of Medical Science of Ukraine, prof. Y.V. Dumansky).
Дата: 2013.07.17
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Studying of influence excitotoxic of amino acids on the degree of infringement of consciousness at purulent meningitises at children
Авторы: Pypa L.V., Svistilnik Т.V., Vinnitsa national medical university named by N.I.Pirogova, department of pediatrics of faculty advanced studies
Дата: 2013.07.17
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста