Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


"Child`s Health" 4 (47) 2013

Імунна тромбоцитопенія в дітей
Authors: Дубей Л.Я., Трояновська О.О., Цимбалюк І.П., Дорош О.І, Дубей Н.В., Сапужак М.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр, м. Львів; ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Особливості позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей
Authors: Крючко Т.О., Несіна І.М., ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вікові особливості імунної системи у дітей із дитячих будинків у стані клінічного здоров’я
Authors: Височина І.Л. Державний заклад «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Сучасні підходи до диференціальної діагностики функціональних захворювань кишечника у дітей
Authors: Шадрін О.Г., Платонова О.М., Старець О.О., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ», м. Київ, Одеський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особливості мікроциркуляторних порушень слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті
Authors: Боброва В.І., П’янкова О.В., Надточій Н.І., Вороніна С.С., Замула В.В., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Дитяча клінічна лікарня № 9, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Жіноча консультація — найважливіша ланка у профілактиці внутрішньоутробної гіпоксії плода (аналіз літературних та власних досліджень)
Authors: Хоменко В.А., Могілевкіна І.О., Яковлева Е.Б., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Можливості застосування левоцетиризину в терапії бронхітів та пневмоній у дітей з атопічними станами
Authors: Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Можливості моніторингу гострих бронхолегеневих захворювань у дітей  на основі аналізу конденсату  видихуваного повітря
Authors: Одинець Ю.В., Ручко А.Ф., Череднікова Т.Ю., Харківський національний медичний університет, кафедра педіатрії № 2
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Стан артеріального тиску у дітей,  хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
Authors: Романкевич І.В., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The features of the microcirculation disoders in gastric mucosa and duodenal intestine in children with chronic gastroduodenitis
Authors: Bobrova V.I., P’yankova А.V., Nadtochу Н.І., Voronina S.S, Zamula V.V., National Medical University of O.O. Bogomolets, Kiev, Pediatric Clinical Hospital, Kyiv
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Хронічна гранулематозна хвороба:  досвід діагностики та лікування в дітей
Authors: Чернишова Л.І.1, Волоха А.П.1, Бондаренко А.В.1, Гільфанова А.М.1, Чернишов В.П.2, 1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Age features of the immune system in children from orphanages in the state of clinical care
Authors: Vysochyna I.L., State institution «Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Принципи харчової корекції функціональних розладів травної системи у дітей раннього віку
Authors: Няньковський С.Л., Івахненко О.С., Яцула М.С., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Острый стрептококковый тонзиллофарингит у детей: вопросы диагностики и терапии
Authors: Юлиш Е.И.1, Чернышева О.Е.1, Кривущев Б.И.1, Глинская Е.В.2, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Blood pressure status in children with juvenil rheumatoid arthritis
Authors: Ivanna Romankevych, P.L.Shupik Natoinal Medical Academy of Post-Graduate Education, Department of Pediatrics №2, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Дождались…
Authors: Богадельников И.В., Вяльцева Ю.В., Кравченко Н.Г., Сюрина Н.А., Мазинова Э.Р., Дядюра Е.Н. ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Chronic granulomatous disease – the experience of diagnostic and treatment in children
Authors: Chernyshova L.I. 1, Volokha A.P. 1, Bondarenko A.V. 1, Gilfanova A.M. 1, Chernyshov V.P. 2, 1 National Medical Academy of Postgraduate Education named P.L.Shupyk, 2 SI “Institute of Gynecology, Obstetrics and Pediatrics NAMS Ukraine”
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Применение Эспумизана  в детской гастроэнтерологии
Authors: Ярошевская Т.В., ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
New approaches to the differential diagnosis of functional bowel diseases in children
Authors: Shadrin O., Platonova O., Starets O., «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Academy of Medical Sciences", Kyiv, Odessa National Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
«Угадай мелодию», или многокомпонентные циклические и нециклические инфекционные процессы в практике педиатра
Authors: Богадельников И.В., Крюгер Е.А., Бобрышева А.В., Мазинова Э.Р., Дядюра Е.Н., Смирнов Г.И. Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Features of extraesophageal manifestations  of gastroesophageal reflux disease in children
Authors: Kryuchko T.A., Nesinа I.M., High State Educational Institution "Ukrainian Medical Stomatological Academy", Poltava, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Antenatal care is the most important link for prevention of intrauterine fetal hypoxia (an analysis of research and literature on)
Authors: V.A. Khomenko, I.A. Mohilevkina, E.B. Yakovleva, Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk Regional Centre of Maternity and Childhood Care
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Зіставлення стану фетоплацентарного кровотоку  та перебігу раннього неонатального періоду  в новонароджених від багатоплідної вагітності
Authors: Волосовець О.П.1, Сенаторова А.В.2, Ріга О.О.2, 1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, 2 Харківський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Today''s problems of vaccinology
Authors: Bogadelnikov I.V., Kruger Е.А., Bobrysheva A.V., Ilyin, A.V., Smirnov G.I.
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Бронхолегенева дисплазія  у недоношених новонароджених:  патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 1)
Authors: Снисарь В.I.1, Оболонський О.I.2, Сурков Д.М.2, Капустіна О.Г.2, Волков Д.Г.2, 1 Дніпропетровська медична академія, 2 Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Дніпропетровськ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Bronchopulmonary dysplasia in premature newborns: pathogenesis, clinical features, treatment and prevention.
Authors: 1V.I. Snysar, 2O.I. Obolonsky. 2D.N. Surkov, 2O.G. Kapustina, 2D.G.Volkov. 1 Dnepropetrovsk Medical Academy of Ukrainian Ministry of Common Health, 49044, Dzerjinskogo St, 9, Dnepropetrovsk, Ukraine 2Dnepropetrovsk Regional Children’s Hospital, 49100, Kosmitcheskaya St, 13, Dnepropetrovsk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Эффективность консервативной тактики  при закрытых повреждениях паренхиматозных  органов брюшной полости у детей
Authors: Журило И.П., Мишаков С.В., Грона В.Н., Лепихов П.А., Москаленко С.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
A new pediatric problem
Authors: Bogadelnikov I.V., VyaltsevaY.V., Kravchenko N. G., Syurina N.A., Mazinova E.R., Dyadyura E.N., Crimea State Medical University named after SI St. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Магниты — агрессивные и опасные инородные тела пищеварительного канала у детей
Authors: Грона В.Н., Буслаев А.И., Колодязный Р.П., Черкун А.В., Вакуленко М.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Guess a melody. Multicomponent, cyclic and acyclic infectious processes in the pediatric practice
Authors: Kruger Е.А., Bogadelnikov I.V., Bobrysheva A.V., Mazinova E.R., Diadiura E.N., Smirnov G.I., Crimea State Medical University named after SI St. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лечебная тактика при осложнениях БЦЖ-вакцинации у детей
Authors: Журило И.П., Черкун А.В., Кириллова Т.В., Лепихов П.А., Буслаев А.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Comparison of placentofetal blood flow state and early neonatal period course in multiple pregnancy newborns
Authors: O.P. Volosovets, A.V. Senatorova*, O. O. Riga*, Bogomolets National Medical University, *Kharkiv National Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Проблемы сегодняшней вакцинологии
Authors: Богадельников И.В., Бобрышева А.В., Крюгер Е.А., Ильин А.В., Смирнов Г.И., Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Therapeutic approach in surgical complications of BCG vaccination in children
Authors: N.L.Kushch Pediatric Surgery Clinic (Head of the clinic. – M.D., Prof. I.P.Zhurilo), M. Gorkiy Donetsk National Medical University (Rector – corresponding member of Academy of Medical Science of Ukraine, prof. Y.V.Dumansky).
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Вивчення впливу ексайтотоксичних амінокислот на ступінь порушення свідомості при гнійних менінгітах у дітей
Authors: Пипа Л.В., Свістільнік Т.В., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
The possibilities of acute bronchopulmonary diseases’ monitoring based on analysis of expired air condensate
Authors: Y.V.Odinets, A.F.Ruchko, T.Y.Cherednicova, Kharkov State Medical University, Pediatric Department N2
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Роль NOD-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3б. Протеины NLR семейства, участвующие в активации ASC-ассоциированного пути возбуждения. Инфламмасомы
Authors: Абатуров А.Е.1, Волосовец А.П.2, Юлиш Е.И.3, 1 ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», 2 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, 3 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Magnets - aggressive and dangerous foreign bodies digestive tract in children
Authors: Grona V.N., Buslayev A.I., Kolodyazny R.P., Cherkun A.V., Vakulenko M.V., Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Regional Children’s Hospital, Donetsk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Рецензия  на учебник «Дитяча імунологія» / Под ред.  Чернышовой Л.И., Волохи А.П. — К.: ВСВ «Медицина»,  2013. — 720 с.
Authors: Юлиш Е.И., д.м.н., профессор, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Абатуров А.Е., д.м.н., профессор, Днепропетровская государственная медицинская академия
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Сonservative approach efficacy in closed injuries of parenchymal abdominal cavity organs in children
Authors: I.P. Zhurilo, S.V. Mishakov, V.N. Grona, P.A. Lepikhov, S.V. Moskalenko, N.L. Kushch Pediatric Surgery Clinic (Head of the clinic. – M.D., prof. I.P. Zhurilo), M. Gorkiy Donetsk National Medical University (Rector – corresponding member of Academy of Medical Science of Ukraine, prof. Y.V. Dumansky).
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Studying of influence excitotoxic of amino acids on the degree of infringement of consciousness at purulent meningitises at children
Authors: Pypa L.V., Svistilnik Т.V., Vinnitsa national medical university named by N.I.Pirogova, department of pediatrics of faculty advanced studies
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual