Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" (62) 2015. Тематический выпуск "Детская гастроэнтерология"

Педиатрическая гастроэнтерология и нутрициология: проблемы и перспективы
Authors: Шадрин О.Г., Белоусова О.Ю. — Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, г. Киев
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Розподіл антигенів HLA-системи в дітей, хворих на виразкову хворобу
Authors: Сорокман Т.В., Попелюк М.-О.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ендоскопічні особливості змін слизової оболонки шлунка при хронічних CagA-позитивних Нр-асоційованих гастритах у дітей
Authors: Абатуров О.Є.(1), Завгородня Н.Ю.(2)
(1) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
(2) — Державна установа «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України», м. Дніпропетровськ

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Покращення ефективності лікування дітей, хворих на муковісцидоз, шляхом включення до стандартної терапії препарату Пульмозим
Authors: Резніченко Ю.Г., Окул Т.І., Малюга В.Г., Стельмах О.В., Волкова І.Г., Петренко Л.А., Карпенко В.В.
Запорізький державний медичний університет
Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Питання своєчасної діагностики кишкових ускладнень антибіотикотерапії у дітей
Authors: Радутна О.А., Іванько О.Г., Кизима Н.В., Круть О.С. — Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Опыт использования урсодезоксихолевой кислоты у детей с органическими заболеваниями печени
Authors: Бабаджанян Е.Н. — Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Дієтотерапія дітей раннього віку, хворих на ротавірусну інфекцію
Authors: Ольховська О.М. — Харківський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Дискуссионные вопросы этиопатогенеза феномена младенческих колик
Authors: Раковская Л.А. — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Фактори ризику розвитку патології верхнього відділу травного тракту у дітей із бронхіальною астмою
Authors: Больбот Ю.К., Калічевська М.В. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Двигательные дисфункции толстой кишки у детей с хроническим запором: электрофизиологические аспекты
Authors: Зимницкая Т.В. — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Гастроентерологічна патологія в дітей з ожирінням
Authors: Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Шлик О.Г. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Нутриционные аспекты глобальной стратегии по прекращению детского ожирения
Authors: Чайченко Т.В. — Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до діагностики та дієтотерапії харчової алергії на білок коров’ячого молока у дітей раннього віку
Authors: Няньковська О.С. — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Ферментопатия как причина кожных проявлений атопии у детей
Authors: Лимаренко М.П. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Захворювання органів травлення в структурі соматичної патології у підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб
Authors: Турчина С.І., Плєхова О.І., Косовцова Г.В., Вародова О.В., Костенко Т.П., Банніков Б.В. — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Аналіз функціонального стану шлунково-кишкового тракту у дітей із бронхолегеневою дисплазією
Authors: Сенаторова Г.С., Черненко Л.М., Муратов Г.Р., Башкірова Н.В.
Харківський національний медичний університет
Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Харків

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Еозинофільний езофагіт як один із проявів гастроінтестинальної харчової алергії в дітей
Authors: Няньковський С.Л., Городиловська М.І., Іванців В.А., Бойко О.І. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Эндоскопическая характеристика верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей с аллергопатологией
Authors: Карпушенко Ю.В., Клименко В.А. — Харьковский национальный медицинский университет; Яворская В.Н., Адарюкова Л.М. — КУЗ «Областная детская клиническая больница № 1», г. Харьков
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вивчення проблеми забезпечення лікарськими засобами хворих на целіакію на засадах фармацевтичного права
Authors: Шаповалова В.О., Васіна Ю.В., Шаповалов В.В. (доц.), Шаповалов В.В. (проф.), Ковальова К.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Артериопеченочная дисплазия (cиндром Алажиля) у ребенка (клиническое наблюдение)
Authors: Омельченко Е.В.(1), Ермолаев М.Н.(2), Сенаторова А.С.(1), Шипко А.Ф.(1), Омельченко-Селюкова А.В.(1), Ермолаева М.М.(2), Левченко Ю.А.(2)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет
(2) — КУЗ «ОДКБ», г. Харьков

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Department of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Authors: Babadzhanyan O.N.
Experience in the use urosodezoksiholevoy acid in children with organic diseases of the liver
Kharkiv meditsinskaya akademiya Postgraduate Education, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Risk factors of pathology of the upper gastrointestinal tract in children with asthma
Authors: Bolbot Y.K., Kalichevskaya M.V. — SE "Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine"
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Endoscpopic characteristics of upper digestive system in children with allergic diseases
Authors: Karpushenko J.V.(1), Klymenko V.A.(1), Yavorska V.M.(2), Adarukova L.M.(2)
(1) – Kharkiv National Medical University
(2) – Regional Children’s Clinical Hospital N1

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Fermentopatiya as reason of skin manifestations atopy at children
Authors: Lymarenko M.P. — Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Current approaches to diagnosis and diet therapy of cow''s milk allergy in young children.
Authors: Nyankovska O.S. — Lviv National Medical University. Daniel Galician
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Eosinophilic esophagitis is one of the manifestations of gastrointestinal food allergy in children
Authors: Nyankovskyy S.L., Horodylovska M.I., Ivantsiv V.A., Boyko О.I. — Danylo Halytskyy Lviv National Medical University, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Diet therapy in young children with rotavirus infection
Authors: Olkhovska O.M. — Kharkiv National Medical University, Kharkiv
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Features of motor-secretory disorders in gasroesophageal reflux disease with concomitant obesity in young patients
Authors: Oparin A.A., Kornienko D.O. — Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
PhD, Prof. Oparin A., Graduate student Kornienko D.

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The issue of intestinal complications early diagnosis antibiotic therapy of children
Authors: Radutna O.A., Ivanko O.G., Kysyma N.V., Krut O.S. — Zaporizhzhia State Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Discussion questions about etiopathogenesis of the infantile colicphenomenon
Authors: Rakovska L.O. — V. N. KarazinKharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Analysis of functional gastrointestinal tract in children with bronchopulmonary dysplasia
Authors: Senatorova G.S., Chernenko L.M., Muratov G.R., Bashkirova N.V. — Kharkiv National Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Gastrointestinal pathology in children with obesity
Authors: Sorokman T.V., Sokolnyk S.V., Shlyk O.G. — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The distribution of HLA- system antigens in children with peptic ulcer
Authors: Sorokman T.V., Popeluk O.-M.V. — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Diseases of the digestive  system organs in the structure of somatic pathology in adolescents with nontoxic diffuse goiter
Authors: S.I. Turchina, O.I.Plekhova, G.V. Kosovtsova, O.V. Varodova, T.P. Kostenko , B.V.Bannikov
SI «Institute for Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine», Kharkiv

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Nutritional aspects of global strategh to end childhood obesity
Authors: Chaychenko T.V. — Kharkiv National Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Pediatric gastroenterology and nutritsiologiya – problems and prospects
Authors: Shadrin O. G., Belousova O. Yu.
Institute of pediatrics, obstetrics and gynecology of Academy of medical sciences of Ukraine, Kharkov medical academy of postgraduate education, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Study of problems of provision with medicines to the patients with celiac disease based on pharmaceutical law
Authors: Shapovalova V.A., Vasyna Yu.V., Shapovalov V.V. (Jr.), Shapovalov V.V. (prof.), Kovalyova K.I.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical case of alagille syndrome
Authors: Omelchenko E.V.(1), Єrmolaєv M.N.(2), Senatorova A.S.(1), Shipko A.F.(1), Omelchenko- Selyukova A.V. (1), Єrmolaєva M.M. (2), Levchenko Y.A.(2)
(1) — Kharkiv National Medical University
(2) — Kharkiv Regional Children’s Clinical Hospital, Kharkiv, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches