Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."News of medicine and pharmacy" №4 (686), 2019

Ефективність та безпечність препарату адеметіоніну в корекції функції печінки  у пацієнтів зі стеатогепатитом: результати відкритого багатоцентрового порівняльного постмаркетингового дослідження
Authors: Фадєєнко Г.Д.(1), д.м.н., професор, Скрипник І.М.(2), д.м.н., професор, Осьодло Г.В.(3), д.м.н., професор, Гріднєв О.Є.(1), д.м.н., Нікіфорова Я.В.(1), к.м.н.
(1) — ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(3) — Українська військова медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна

Date: 2019.03.28
Sections: Clinical researches
Роль лактата в клинической практике
Authors: Мельник А.А., к.б.н.
Date: 2019.03.28
Sections: Specialist manual
Шкала стратифікації розвитку ускладнень системи кровотоку у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST залежно від ступеня стенозу вінцевих артерій і несприятливих факторів їх розвитку
Authors: Барська О.В., Денесюк В.І., Іванов В.П.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Date: 2019.04.23
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Як правильно вибрати й призначити інгібітор АПФ
Authors: Лазарєв П.О.
Доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Date: 2019.04.23
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Новини: пульмонологія
Date: 2019.04.23
Categories: Pulmonology
Sections: News
Вагинальный душ Дреагинтм Бакт на службе здоровья женщин
Authors: Бойчук А.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
Якимчук Ю.Б.
Тернопольский государственный университет им. И.Я. Горбачевского, г. Тернополь, Украина

Date: 2019.04.23
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Specialist manual
Роздуми щодо роковин Національної академії наук України: епілог як пролог успіху
Authors: Дземан М.І., доцент, к.м.н., науковий співробітник Науково-виробничого центру ТОВ «ЕРБІС», ПП «Лабораторія ЕРБІС», м. Київ, Україна
Date: 2019.04.23
Sections: Нistory of medicine
Аллергология для всех. К 4-му съезду аллергологов Украины
Authors: Пухлик Б.М., президент Ассоциации аллергологов Украины
Date: 2019.04.24
Categories: Allergology
Sections: Medical forums
Механизмы статин-ассоциированных побочных эффектов
Authors: Мельник А.А., к.б.н., руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима-фарм», г. Киев, Украина
Date: 2019.04.24
Sections: Clinical researches
Туберкулез легких: эпидемиология и клинико-лучевые аспекты
Authors: Ходош Э.М., к.м.н., доцент,
Крутько В.С., д.м.н., профессор,
Потейко П.И., к.м.н., доцент
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская клиническая больница № 13» Харьковского городского совета, г. Харьков, Украина

Date: 2019.04.24
Categories: Phthisiatry
Sections: Specialist manual
Определение и физиолого-клиническая оценка массы тела человека
Authors: Никберг И.И., д.м.н., профессор, член Международной академии экологии и здоровья человека, чл.-корр. Российской академии естествознания
Date: 2019.04.24
Sections: Specialist manual
Немедичні чинники споживання лікарських засобів у міжнародному і внутрішньоукраїнському вимірах
Authors: Станіслав Князьков, аспірант кафедри соціології, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна
Date: 2019.04.24
Sections: Medicine. Doctors. Society