Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


"Child`s Health" 3 (63) 2015

Значення однонуклеотидних поліморфізмів в генах mTOR (rs11121704) та ATG5 (rs510432) в розвитку алергічних захворювань у дітей
Authors: Волосовець О.П., Досенко В.Є., Кривопустов С.П., Павлик О.В., Ємець О.В., Строй Д.О. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Алельний поліморфізм гена eNOS у дітей, які страждають від бронхіальної астми, за еозинофільного та пауцигранулоцитарного субтипу запалення бронхів
Authors: Безруков Л.О., Колоскова O.K., Білоус Т.М., Богуцька Н.К. — Буковинський державний медичний університет МОЗ України, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особливості астенічного синдрому та вегетативних порушень у дітей із позагоспітальною пневмонією
Authors: Няньковський С.Л., Бабік І.В. — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Скринінг умісту холестерину в плазмі крові дітей із родин хворих на цукровий діабет
Authors: Приступюк Л.О. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Місце пробіотиків у терапії та профілактиці виникнення вторинного ацетонемічного синдрому
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. — Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Небажані ефекти базисної терапії у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму
Authors: Дудник В.М., Хромих К.В. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Харчові дефіцити у дітей перших 3 років життя за даними мультицентрового дослідження в Україні
Authors: Няньковський С.Л., Добрянський Д.О., Івахненко О.С., Яворська М.О. — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Заєць В.В., Платонова О.М., Шадрін О.Г. — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Клименко В.А., Солодовнік Г.Л. — Харківський національний медичний університет

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Ранняя неонатальная, постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз  при тетраде Фалло
Authors: Калашникова Е.А., Никитина Н.А.
Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Вирусные стоматиты
Authors: Маврутенков В.В.
Кафедра инфекционных болезней ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Синдром Шерешевського — Тернера: фенотипова варіабельність хромосомного поліморфізму
Authors: Ризничук М.О., Пішак В.П. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лечение и профилактика недостаточности и дефицита витамина D у детей и подростков
Authors: Абатуров А.Е., Борисова Т.П., Кривуша Е.Л.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Новые подходы к антибактериальной терапии острых тонзиллофарингитов у детей
Authors: Больбот Ю.К. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Особливості інфузійної терапії в дітей у критичному стані
Authors: Снісарь В.І. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Стан системи «плацента — плід — новонароджений» у вагітних з порушенням мікробіоценозу пологових шляхів
Authors: Ауссі Марван, Мацинін А.Н.
Кафедра акушерства та гінекології № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клинический случай сочетания врожденного порока сердца и обратного расположения внутренних органов у подростка
Authors: Лимаренко М.П., Бордюгова Е.В., Смирнова Т.В.(1), Власенко А.И.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
(1) — Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Позитивні сторони відновлення стоматологічного кабінету на базі поліклінічного відділення міської дитячої лікарні
Authors: Мочалов Ю.О., Клітинська О.В. — ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте (часть 1)
Authors: Абатуров А.Е. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Screening of blood plasma cholesterol level in children from families with diabetes mellitus
Authors: L. Prystupiuk — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Allelic polymorphism of enos gene in children with eosinophilic and paucigranulocytic inflammatory subtypes of the bronchi in bronchial asthma
Authors: Bezrukov L.O., Koloskova O.K, Bilous T.M., Bogutska N.K.
Bukovinian State Medical University, Ministry of Health Care of Ukraine,
Department of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases, Chernivtsi, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Significance of single-nucleotide polymorphisms (rs11204981) in mTOR gene and (rs510432) ATG5 in the development of atopic diseases.
Authors: Volosovets O., Dosenko V., Kryvopustov S., Pavlyk O., Iemets O., Stroy D.
O.Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The early neonatal, postnatal diagnosis, clinical picture, treatment and prognosis of tetralogy of fallot
Authors: Kalashnikova K.A., Nikitina N.O.
Odessa National Medical University, Department of Propedeutics of Pediatrics, Odessa, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical observation of a child with Daun syndrome and malabsorbtion glucose – galactose syndrome.
Authors: Kozhemyaka A.I., Zdybskaya E.P., Sirenko T.V., Plakhotnaya O.N., Vyun N.R.
Kharkiv National Medical University
Municipal Health Care institution “Kharkiv Regional Pediatric Clinical Hospital 1, Kharkiv, Ukraine.

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical case of the combination of congenital heart disease and reversing the internal organs of a teenager
Authors: Lymarenko M.P., Bordugova O.V., * Smyrnova T.V., Vlasenko A.I.
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Ukraine
*Institute of Urgent and Restoration Surgery, Donetsk

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Viral stomatitis
Authors: Mavrutenkov V.V. — Department of infectious diseases of SE “Dnipropetrovsk medical academy of Health ministry of Ukraine”, Dnipropetrovsk city, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
State of the system placenta-fetus-newborn at the pregnant with disorder of microbiocoenosis of sex ways
Authors: Aussi Marvan, Matsynin A.N. — Obstetrics and Gynecology Department № 2 Donetsk National Medical University named after M. Gorky
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Features of the humoral immune response school-age children with early-onset asthma, according to acetylation polymorphism
Authors: U.I. Marusyk — Bukovinian State Medical University, Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases, Department of nursing and higher nursing education, Chernivtsi
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Positive aspects of dental unit restoration at the outpatient department of City Children''s Hospital
Authors: I.A. Mochalov, O.V. Klitynska — State Higher Educational Institution "Uzhhorod National University", Uzhgorod
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Features of the early adaptation period of newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy depending on birth weight
Authors: Ye.P. Ortemenka — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Turner syndrome: phenotypic variability of chromosomal polymorphism
Authors: M.O.Riznichuk, V.P.Pishak — Bukovinian State Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Side effects of basic therapy in children with allergic asthma
Authors: V.M.Dudnyk, K.V. Khromykh — Pirogov Vinnitsa National Medical University, Vinnitsa, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches