Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 3 (63) 2015

Значення однонуклеотидних поліморфізмів в генах mTOR (rs11121704) та ATG5 (rs510432) в розвитку алергічних захворювань у дітей
Authors: Волосовець О.П., Досенко В.Є., Кривопустов С.П., Павлик О.В., Ємець О.В., Строй Д.О. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Алельний поліморфізм гена eNOS у дітей, які страждають від бронхіальної астми, за еозинофільного та пауцигранулоцитарного субтипу запалення бронхів
Authors: Безруков Л.О., Колоскова O.K., Білоус Т.М., Богуцька Н.К. — Буковинський державний медичний університет МОЗ України, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особливості астенічного синдрому та вегетативних порушень у дітей із позагоспітальною пневмонією
Authors: Няньковський С.Л., Бабік І.В. — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Скринінг умісту холестерину в плазмі крові дітей із родин хворих на цукровий діабет
Authors: Приступюк Л.О. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Місце пробіотиків у терапії та профілактиці виникнення вторинного ацетонемічного синдрому
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. — Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Небажані ефекти базисної терапії у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму
Authors: Дудник В.М., Хромих К.В. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Харчові дефіцити у дітей перших 3 років життя за даними мультицентрового дослідження в Україні
Authors: Няньковський С.Л., Добрянський Д.О., Івахненко О.С., Яворська М.О. — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Заєць В.В., Платонова О.М., Шадрін О.Г. — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Клименко В.А., Солодовнік Г.Л. — Харківський національний медичний університет

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Ранняя неонатальная, постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз  при тетраде Фалло
Authors: Калашникова Е.А., Никитина Н.А.
Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Вирусные стоматиты
Authors: Маврутенков В.В.
Кафедра инфекционных болезней ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Синдром Шерешевського — Тернера: фенотипова варіабельність хромосомного поліморфізму
Authors: Ризничук М.О., Пішак В.П. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лечение и профилактика недостаточности и дефицита витамина D у детей и подростков
Authors: Абатуров А.Е., Борисова Т.П., Кривуша Е.Л.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Новые подходы к антибактериальной терапии острых тонзиллофарингитов у детей
Authors: Больбот Ю.К. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Особливості інфузійної терапії в дітей у критичному стані
Authors: Снісарь В.І. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Стан системи «плацента — плід — новонароджений» у вагітних з порушенням мікробіоценозу пологових шляхів
Authors: Ауссі Марван, Мацинін А.Н.
Кафедра акушерства та гінекології № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клинический случай сочетания врожденного порока сердца и обратного расположения внутренних органов у подростка
Authors: Лимаренко М.П., Бордюгова Е.В., Смирнова Т.В.(1), Власенко А.И.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
(1) — Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Позитивні сторони відновлення стоматологічного кабінету на базі поліклінічного відділення міської дитячої лікарні
Authors: Мочалов Ю.О., Клітинська О.В. — ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте (часть 1)
Authors: Абатуров А.Е. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Screening of blood plasma cholesterol level in children from families with diabetes mellitus
Authors: L. Prystupiuk — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Allelic polymorphism of enos gene in children with eosinophilic and paucigranulocytic inflammatory subtypes of the bronchi in bronchial asthma
Authors: Bezrukov L.O., Koloskova O.K, Bilous T.M., Bogutska N.K.
Bukovinian State Medical University, Ministry of Health Care of Ukraine,
Department of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases, Chernivtsi, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Significance of single-nucleotide polymorphisms (rs11204981) in mTOR gene and (rs510432) ATG5 in the development of atopic diseases.
Authors: Volosovets O., Dosenko V., Kryvopustov S., Pavlyk O., Iemets O., Stroy D.
O.Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The early neonatal, postnatal diagnosis, clinical picture, treatment and prognosis of tetralogy of fallot
Authors: Kalashnikova K.A., Nikitina N.O.
Odessa National Medical University, Department of Propedeutics of Pediatrics, Odessa, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical observation of a child with Daun syndrome and malabsorbtion glucose – galactose syndrome.
Authors: Kozhemyaka A.I., Zdybskaya E.P., Sirenko T.V., Plakhotnaya O.N., Vyun N.R.
Kharkiv National Medical University
Municipal Health Care institution “Kharkiv Regional Pediatric Clinical Hospital 1, Kharkiv, Ukraine.

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical case of the combination of congenital heart disease and reversing the internal organs of a teenager
Authors: Lymarenko M.P., Bordugova O.V., * Smyrnova T.V., Vlasenko A.I.
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Ukraine
*Institute of Urgent and Restoration Surgery, Donetsk

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Viral stomatitis
Authors: Mavrutenkov V.V. — Department of infectious diseases of SE “Dnipropetrovsk medical academy of Health ministry of Ukraine”, Dnipropetrovsk city, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
State of the system placenta-fetus-newborn at the pregnant with disorder of microbiocoenosis of sex ways
Authors: Aussi Marvan, Matsynin A.N. — Obstetrics and Gynecology Department № 2 Donetsk National Medical University named after M. Gorky
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Features of the humoral immune response school-age children with early-onset asthma, according to acetylation polymorphism
Authors: U.I. Marusyk — Bukovinian State Medical University, Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases, Department of nursing and higher nursing education, Chernivtsi
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Positive aspects of dental unit restoration at the outpatient department of City Children''s Hospital
Authors: I.A. Mochalov, O.V. Klitynska — State Higher Educational Institution "Uzhhorod National University", Uzhgorod
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Features of the early adaptation period of newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy depending on birth weight
Authors: Ye.P. Ortemenka — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Turner syndrome: phenotypic variability of chromosomal polymorphism
Authors: M.O.Riznichuk, V.P.Pishak — Bukovinian State Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Side effects of basic therapy in children with allergic asthma
Authors: V.M.Dudnyk, K.V. Khromykh — Pirogov Vinnitsa National Medical University, Vinnitsa, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches